Poslanie

Základným poslaním Univerzity Komenského je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké pochopenie, pričom ako vedecká inštitúcia činí tak tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.

Ako UNIVERZITA sa odlišuje od iných vedeckých ustanovizní samostatnosťou vo voľbe cieľov svojho výskumu, nezávislosťou svojho základného výskumu, orientáciou na výučbu a skutočnosťou, že na svojej pôde realizuje vedecký výskum temer vo všetkých vedných disciplínach.

Ako UNIVERZITA sa odlišuje od iných vzdelávacích ustanovizní tým, že jej výučba je založená na vlastnej vedeckej činnosti, na čerpaní z  najlepších svetových zdrojov vedeckého poznania a na interdisciplinárnom prístupe k riešeniu problémov.

Ako UNIVERZITA z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce slobodne využívajú akademické práva pri výkone svojho povolania.

Ako UNIVERZITA je garantom slobody a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj šírenie týchto princípov do celej spoločnosti.

Ako UNIVERZITA je povinná brániť akademické práva a svoju akademickú samosprávu (autonómnosť).

Ako vysokoškolská inštitúcia s ambíciou byť popredným centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou definuje svoje strategické ciele:

  • trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne najvyššej medzinárodnej úrovne;
  • vytvárať vynikajúce podmienky pre vzdelávanie s podporou štúdia v širokom spektre študijných odborov;
  • pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu;
  • zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti ako aj jej hospodársku prosperitu.

Univerzita Komenského ako CENTRUM EXCELENCIE venuje špeciálnu pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej práce a výučby tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi - vedcami a pedagógmi.

Univerzita Komenského ako najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia NÁRODNÁ UNIVERZITA Slovenskej republiky si mimoriadne váži svoj intelektuálny a všestranný vzťah k slovenskému národu, v ktorom má svoje korene a ktorý tvorí jej základy umožňujúce jej vzhliadnuť k najširším medzinárodným horizontom, obohacujúc seba i Slovensko.