Poslanie

Základným poslaním Univerzity Komenského v Bratislave je rozvíjať a šíriť vzdelanosť v spoločnosti. Ako výskumná univerzita tak činí tvorivou pedagogickou a vedecko–výskumnou prácou, ktorou otvára nové horizonty poznania. Poslaním univerzity je aj rozvoj vedy, kultúry a vzdelanosti v kontexte slovenského, európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.

UK svojich absolventov pripravuje tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň profesionálnej kvality, ale aj morálnej integrity a humanizmu. Univerzita má z dlhodobého hľadiska za cieľ zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a prispievať k jej trvalo udržateľnému rozvoju. Kriticky vníma celospoločenské riziká v ich národnom aj globálnom kontexte a usiluje sa podieľať sa na ich zmenšovaní. Iniciuje a zapája sa do veľkého množstva spoločensky prospešných a dobročinných aktivít. UK vyznáva princípy slobody a demokracie na vlastnej akademickej pôde. Za svoje poslanie považuje aj šírenie týchto princípov v celej spoločnosti. Bráni akademické slobody a práva a svoju akademickú samosprávu a nezávislosť.

Univerzita Komenského v Bratislave ako výskumná univerzita a centrum excelentnosti

 • je referenčným bodom vedy, výskumu, vzdelávania a kultúry na Slovensku; svoj výskum vykonáva nezávisle, samostatne určuje svoju orientáciu vo výučbe. Realizuje vedecký výskum a vzdelávanie v širokom spektre prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied;
 • vychádza vo výučbe z vlastnej vedeckej činnosti a z najlepších domácich a svetových zdrojov vedeckého poznania;
 • systematicky prináša a implementuje nové poznatky vo vede a výskume, inovácie a nové technológie vo všetkých oblastiach svojej činnosti;
 • pripravuje absolventov rozsiahleho spektra študijných programov, schopných využívať svoje vzdelanie a schopnosti v rozmanitých oblastiach verejného života a schopných reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce potreby spoločnosti;
 • reaguje na spoločenskú požiadavku poskytovaním viacerých profesijne zameraných študijných programov, resp. študijných programov, ktoré sú zamerané aj na získavanie praktických zručností a schopností, a to v spolupráci s najkvalitnejšími stavovskými inštitúciami, ktoré dopĺňajú široké spektrum študijných možností na všetkých stupňoch štúdia;
 • z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce využívajú bez obmedzení akademické slobody a práva pri výkone svojho povolania;
 • venuje pozornosť pravidelnému hodnoteniu kvality a jej zlepšovaniu, aby študijné programy reflektovali najnovšie vedecké poznatky a požiadavky praxe;
 • rozvíja spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí – so študentmi, vedeckými a vedecko-pedagogickými inštitúciami, štátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami, územnou a záujmovou samosprávou, zamestnávateľmi, podnikateľskými subjektmi, záujmovými združeniami, neziskovým sektorom;
 • aktívne komunikuje so spoločnosťou – s cieľom sprostredkovať vedomosti, zvyšovať otvorenosť a potenciál pre spoluprácu, prezentovať výsledky svojej práce a expertné názory a poskytovať morálny kompas;
 • prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju celej spoločnosti.

Takto definované poslanie vyplýva zo základných hodnotových princípov UK, podľa ktorých sa riadi a formuje jej činnosť a akademická kultúra.

 • Hodnotovým základom všetkých aktivít Univerzity Komenského v Bratislave sú idey pravdy, celospoločenského dobra a spravodlivosti.
 • Činnosť a zámery univerzity nie sú spojené so žiadnou politickou silou, centrom alebo smerovaním.
 • UK sa usiluje o inkluzívny prístup ku vzdelaniu svojich študentov bez ohľadu na ich vek, pohlavie, rasu, vieru alebo náboženstvo, politické zmýšľanie, zdravotné znevýhodnenie, sociálny pôvod, majetok či príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine.
 • K základným princípom fungovania univerzity patrí slobodné vzdelávanie, slobodné vedecké bádanie, akademická samospráva, dodržiavanie pravidiel, zodpovednosť za vlastné konanie a zodpovednosť voči spoločnosti.