Prorektor pre vedu a doktorandské štúdium

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
e-mail: jozef.masarikuniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č.d. 120
Tel.: +421 2 9010 9669
Mobil: +421 915 962 109

Narodil sa 5. októbra 1959 v Jalovci. Od skončenia štúdia jadrovej a subjadrovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v roku 1983 pracuje na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). V roku 1991 sa stal kandidátom fyzikálnych vied, v roku 1996 docentom, v roku 1998 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v roku 2001 bol menovaný za profesora. Dlhodobo pôsobil na univerzitách a vo výskumných centrách v USA, Nemecku a Švajčiarsku. Vedecky sa venuje simuláciám potrebným pre vyhodnotenie meraní gama žiarenia pri prieskume iných planét. Súčasťou jeho výskumnej práce je tiež vývoj programov pre analýzu a interpretáciu údajov získaných v rámci medzinárodného prieskumu Mesiaca, Marsu, Merkúru, niektorých komét a asteroidov, ako aj aplikácie kozmického žiarenia v mnohých oblastiach geofyzikálneho a kozmického výskumu. Viedol alebo sa podieľal na mnohých medzinárodných a domácich projektoch. Je autorom vyše 200 často citovaných vedeckých prác. V rokoch 2003 – 2011 pôsobil ako prodekan pre vedu FMFI UK a v ďalších ôsmich rokoch bol dekanom fakulty. Bol tiež predsedom APVV. Od februára 2019 zastáva funkciu prorektora UK.