Prorektorka pre kvalitu a rozvoj

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM
e-mail: viera.stvrtinovauniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č.d. 114
Tel.: +421 2 9010 9182
Mobil: +421 905 774 920

Narodila sa 17. februára 1958. V roku 1983 absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) s vyznamenaním a s Cenou ministra školstva SR. Po skončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala na II. internej klinike LF UK, od roku 2016 pracuje na I. internej klinike LF UK. V roku 1990 obhájila titul kandidátky vied, v roku 1996 habilitovala a roku 2001 bola po inauguračnom konaní na UK vymenovaná za profesorku v odbore vnútorné choroby. Má špecializáciu z vnútorného lekárstva, kardiológie, angiológie a zo zdravotníckeho manažmentu a financovania. Je autorkou viacerých učebníc a mnohých často citovaných vedeckých prác. Je uznávanou odborníčkou v angiológii, 15 rokov pracovala vo funkcii predsedníčky Slovenskej angiologickej spoločnosti, je členkou výboru International Union of Angiology, koeditorkou časopisu International Angiology. V rokoch 2011 – 2015 bola prodekankou LF UK pre vedu a výskum, doktorandské štúdium, grantovú problematiku a ŠVOČ a v rokoch 2015 – 2019 bola prodekankou LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od februára 2019 je prorektorkou UK.