Oddelenie vedeckovýskumných projektov (OVVP)


Pre komunikáciu s Oddelením projektov, prosím, používajte prednostne zdieľaný email

opvrec.uniba.sk


Oddelenie vedeckovýskumných projektov je metodickým a koordinačným pracoviskom, ktoré vykonáva najmä túto agendu:

 • poskytuje metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu žiadateľom z UK pri projektoch a grantoch z národných zdrojov, prostriedkov EÚ a z iných zahraničných zdrojov;
 • vedie register projektov v rámci UK;
 • poskytuje konzultácie a metodickú pomoc pre zabezpečenie implementácie projektov v súlade s internými predpismi UK a požiadavkami legislatívy SR;
 • sleduje výskumné a grantové programy a poskytuje informácie o aktuálnych výzvach na podávanie projektov;
 • pripravuje a predkladá na schválenie národné projekty, ktorých nositeľom je UK, jej súčasť alebo zmluvný partner;
 • realizuje administráciu a odborné činností na projektoch riešených prostredníctvom rektorátu;
 • koordinuje prípravu projektov v rámci UK, resp. v spolupráci s inými partnerskými organizáciami,

 Programy a granty v pôsobnosti OVVP:

 • Rámcový program Horizont 2020
 • European Research Council
 • Programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
 • Štrukturálne a investičné fondy EÚ
 • Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus
 • Európska organizácia pre jadrový výskum
 • Vyšehradský fond a iné medzinárodné fondy
 • Tendre Európskej komisie, Európskeho parlamentu a iných medzinárodných inštitúcií
 • Dotácie v pôsobnosti Úradu vlády SR, ministerstiev a iných

Oddelenie vedeckovýskumných projektov (OVVP)

JUDr. Ivona Hrdličková

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumných projektov,
právna poradkyňa
+421 2 9010 9287
NB 108

Mgr. Martina Kolesárová

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumných projektov,
projektová menežérka
+421 2 9010 2046

Mgr. Rebeka Laučíková

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumných projektov,
projektová menežérka
+421 2 9010 2097

Mgr. Zuzana Lisoňová

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumných projektov,
vedúca Oddelenia vedeckovýskumných projektov
+421 2 9010 9277
02/592 44 277
NB 113

RNDr. Katarína Molnárová

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumných projektov,
finančná menežérka
+421 2 9010 2064

Mgr. Marián Szabó

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumných projektov,
finančný menežér
+421 2 9010 9108
NB 109