Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (OVVČaDŠ)

OVVČaDŠ UK
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Renáta Horáková, PhD.

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia,
vedúca oddelenia
+421 2 9010 2081
SB 117

Mgr. Jana Badurová

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 2083
SB 117

RNDr. Viera Jakubíková, PhD.

Rektorát UK, Úsek pre vedu a doktorandské štúdium, Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia,
odb.ref. vedy, výskumu, dokt.št.
+421 2 9010 2103