Odborová organizácia pri Rektoráte UK

Vážená kolegyňa / kolega, vážená zamestnankyňa / zamestnanec

Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rektoráte UK (ZO OZ PŠaV pri RUK) si Vás dovoľuje informovať o existencii odborovej organizácie na Vašom pracovisku. Týmto Vám ponúka členstvo a dôvody pre vstup do našej odborovej organizácie.

Niekoľko racionálnych dôvodov prečo byť v odboroch:

  1. Vaším členstvom posilníte členskú základňu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (www.ozpsav.sk), a tým bude vytvorená lepšia pozícia predstaviteľov zväzu pri vyjednávaní s vládou a poslancami. Vstupom do našej základnej organizácie získate výhody, ktoré so sebou prináša členstvo v odboroch. Čím viac bude členov, tým väčšiu váhu nadobúda vyjednávacia pozícia odborovej organizácie pri zlepšovaní pracovných a mzdových podmienok. Ak by nebolo odborov, nemal by kto systematicky lobovať za zamestnancov na ministerstvách a v parlamente.
  2. Možno raz budete mať problém, ktorý budete chcieť predostrieť zamestnávateľovi. Naša odborová organizácia predkladá problémy zamestnancov vedeniu, obhajuje ich oprávnené požiadavky a snaží sa o zlepšovanie ohodnotenia a pracovných podmienok zamestnancov.
  3. Možno raz budete potrebovať právnu ochranu. Na právnika odborového zväzu sa ako členovia odborov budete môcť bezplatne obrátiť v pracovno-právnych sporoch a po 10 rokoch členstva aj v akýchkoľvek iných právnych sporoch.
  4. Budete môcť využívať ponuky odborov na detské tábory, zájazdy, kultúrne podujatia a rekreačné pobyty za zvýhodnených podmienok. Ak budete mať záujem, môžete sa aj Vy aktívne zapojiť do práce odborovej organizácie. Odmenou Vám bude dobrý pocit z práce pre druhých, kontakty a priateľstvá s kolegami z rôznych pracovísk nielen v rámci Rektorátu UK v Bratislave, ale aj iných pracovísk na fakultách a súčastiach Univerzity Komenského i na ostatných vysokých školách.

 

Čo Vás to bude stáť ?

Členský príspevok vo výške 1 % z čistej mzdy, ktorým je krytá najmä Vaša právna ochrana a vyjednávanie zvyšovania platov a ďalších sociálnych výhod.

Členom odborovej organizácie na RUK sa môžete stať, ak vyplníte prihlášku a pošlete ju vyplnenú na mailovú adresu: dana.markovicova@uniba.sk alebo v obálke cez podateľňu na adresu:

Mgr. Dana Markovičová

poverená vedením ZO OZ PŠaV pri Rektoráte UK

Rada predsedov odborových organizácií pri UK v Bratislave

Šafárikovo nám. 6

814 99 Bratislava

 

Odbory na Univerzite Komenského v Bratislave

Základným poslaním odborov je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Členstvo v odboroch je vyjadrením sociálnej spolupatričnosti a solidarity. Združovanie v odboroch zabezpečuje vyššiu efektivitu ochrany práv zamestnancov.

Úlohou základných organizácií a orgánov zväzu je zabezpečovať práva svojich členov a podporovať a chrániť ich zákonné záujmy a záujmy chránené právom. Odborové organizácie majú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávať spoločenskú kontrolu v prípadoch a veciach stanovených právnymi predpismi.

Základné odborové organizácie na UK uzatvárajú špecifické doplnky ku Kolektívnej zmluve Univerzity Komenského v Bratislave a podľa svojich možností pomáhajú odstraňovať príčiny sociálnych neistôt svojich členov. Aktuálnu KZ Rektorátu UK (Špecifický doplnok č. 10 ku KZ UK) nájdete na https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/KZ_2023_RUK.pdf

Odbory umožňujú svojim členom:

  • podieľať sa na kontrole dodržiavania pracovnoprávnych predpisov ich zamestnávateľom alebo príslušným orgánom štátnej správy, alebo samosprávy, vyžadujú od zamestnávateľa informácie a včas informujú členskú základňu o odborárskych veciach a iných aktuálnych súvislostiach.
  • podieľať sa a zúčastňovať sa na príprave a tvorbe najmä pracovnoprávnych predpisov a na riešení zásadných otázok týkajúcich sa ich oprávnených záujmov.
  • podieľať sa a zúčastňovať sa na realizácii a kontrole odborárskeho života a vyjadrovať sa k zásadným otázkam odborárskej činnosti. Odborové organizácie fakúlt a súčastí UK sú nezávislé a samostatné právnické osoby na základe zákona o združovaní. Riadia sa pri svojej činnosti najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom fonde, zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS), Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a Kolektívnou zmluvou Univerzity Komenského v Bratislave https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/KZ_2023.pdf a ďalšími právnymi predpismi.