Útvar legislatívy a právnych služieb (ÚLP)

Útvar legislatívy a právnych služieb
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Alica Jankovičová

Rektorát UK, Útvar legislatívy a právnych služieb,
administratívny referent
+421 2 9010 9567

Oddelenie vymáhania pohľadávok (OVP)

Ing. Mgr. Eva Šutková

Útvar legislatívy a právnych služieb, Oddelenie vymáhania pohľadávok,
vedúca oddelenia
+421 2 9010 9212

JUDr. Miloš Petian

Útvar legislatívy a právnych služieb, Oddelenie vymáhania pohľadávok,
právnik
+421 2 9010 2111