Vnútorné predpisy UK ročník 2017

VP č. 28/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 25/2017 Smernici rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2018.

Predpis je platný od 21. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

VP č. 27/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 29/2002 Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora č. 7/2003.

Predpis je platný od 21. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

VP č. 26/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019.

Predpis je platný od 20. 12. 2017 a účinný od 01. 09. 2018.

Prílohy:

VP č. 25/2017

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2018.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 7/2012.

Predpis je platný od 14. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

VP č. 24/2017

 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 17/2020.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2010.

Predpis je platný od 31. 10. 2017 a účinný od 01. 11. 2017.

VP č. 23/2017

Smernica rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 1/2024.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2009.

Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2017.

VP č. 22/2017

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2018.

Predpis je platný a účinný od 25. 10. 2017.

VP č. 21/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 8.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis bol vydaný dňa 14. 11. 2017.

VP č. 20/2017

schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

VP č. 19/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií.

Predpis je platný a účinný od 02. 10. 2017.

Prílohy:

VP č. 18/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 8 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK</output>

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK</output>

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný od 18. 08. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.

VP č. 17/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov v znení dodatku č. 1.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 13/2018.

Predpis bol vydaný dňa 14. 08. 2017.

VP č. 16/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 23/2016 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Etický kódex UK v znení dodatku č. 1.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2021.

Predpis bol vydaný dňa 29. 06. 2017.

VP č. 15/2017

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č.  8/2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 13/2018.

Predpis je platný a účinný od 28. 06. 2017.

VP č. 14/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2021.

Predpis je platný a účinný od 24. 05. 2017.

VP č. 13/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2009 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva  Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis bol vydaný dňa 19. 05. 2017.

Prílohy:

VP č. 12/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2013 Smernici rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2019.

Predpis je platný a účinný od 12. 05. 2017.

VP č. 11/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 15/2022.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora č. 8/2008.

Predpis je platný a účinný od 04. 05. 2017.

Prílohy:

VP č. 10/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.

Predpis je platný od 24. 04. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.

Prílohy:

VP č. 9/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2022.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 5/2007.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

VP č. 8/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2023.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

Prílohy:

VP č. 7/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 32/2023.

Predpis je platný a účinný od 28. 03. 2017.

VP č. 6/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 03. 2017.

Prílohy:

VP č. 5/2017

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2017.

VP č. 4/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa bližšie určujú podmienky výkonu kontroly požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2020.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2017.

VP č. 3/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v Bratislave.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný od 13. 03. 2017 a účinný od 01. 04. 2017.

Prílohy:

VP č. 2/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2018.

Predpis bol vydaný dňa 13. 03. 2017.

VP č. 1/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 7.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis bol vydaný dňa 01. 03. 2017.

Príkaz rektora UK č. 4/2017

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný od 31. 10. 2017 a účinný od 01. 11. 2017.

Príkaz rektora UK č. 3/2017

o zákaze fajčenia na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 1/2014.

Predpis je platný od 24. 05. 2017 a účinný od 01. 07. 2017.

Príkaz rektora UK č. 2/2017

Plán dovoleniek na rok 2017.

Predpis je platný a účinný od 09. 02. 2017.

Príkaz rektora UK č. 1/2017

Vymenovanie členov Škodovej komisie Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 5/2018.

Predpis je platný a účinný od 11. 01. 2017.

Zobrazuje sa 32 súborov, od 1 do 32 z 32.