Vnútorné predpisy UK ročník 2020

VP č. 19/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2010, ktorým sa vydávajú pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 15/2023.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 4/2017.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

VP č. 18/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 22/2021.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

VP č. 17/2020

Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2017.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

Prílohy

- docx. verzia

VP č. 16/2020

Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2015.

Predpis je platný od 22. 12. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output>Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]</output>

VP č. 15/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 22/2021.

Predpis je platný od 23. 09. 2020 a účinný od 01. 10. 2020.

VP č. 14/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2012 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 09. 2020.

Prílohy:

VP č. 13/2020

Smernica rektora UK o ochrane osobných údajov na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2006.

Predpis je platný a účinný od 18. 09. 2020.

VP č. 12/2020

Smernica rektora UK o postupe UK v čase krízovej situácie.

Predpis je platný a účinný od 03. 09. 2020.

VP č. 11/2020

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2020/2021.

Predpis je platný od 29. 07. 2020 a účinný od 01. 09. 2020.

Prílohy:

VP č. 10/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2023.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2020.

Prílohy:

VP č. 8/2020

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 27. 05. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

VP č. 7/2020

schválený AS UK Dodatok č. 5 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis je platný od 30. 06. 2020 a účinný od 01. 01. 2021.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 30. 06. 2020.

VP č. 6/2020

schválený AS UK Dodatok č. 5 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 27. 05. 2020.

VP č. 5/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 32/2023.

Predpis je platný a účinný od 18. 05. 2020.

VP č. 4/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2022.

Predpis je platný a účinný od 25. 03. 2020.

VP č. 3/2020

Smernica rektora UK Postdoktorandské pobyty na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 4/2024 .

Predpis je platný a účinný od 09. 03. 2020.

VP č. 2/2020

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2018.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

VP č. 1/2020

Smernica rektora UK Pravidlá organizovania podujatí na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 6/2013.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Príkaz rektora č. 18/2020

Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 07. 12. 2020.

Príkaz rektora UK č. 17/2020

Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Predpis je platný a účinný od 23. 10. 2020.

Príkaz rektora UK č. 16/2020

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 15/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 29. 09. 2020.

Príkaz rektora UK č. 15/2020

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 14/2020.

Predpis je platný a účinný od 28. 09. 2020.

Príkaz rektora UK č. 14/2020

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 15/2020.

Predpis je platný a účinný od 03. 09. 2020.

Príkaz rektora UK č. 13/2020

Zabezpečenie opatrení na odstránenie nedostatkov a elimináciu rizík v súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku.

Predpis je platný a účinný od 07. 07. 2020.

Príkaz rektora UK č. 12/2020

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 23. 06. 2020.

Príkaz rektora UK č. 11/2020,

ktorým sa upravujú Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2020.

Predpis je platný a účinný od 01. 06. 2020.

Príkaz rektora UK č. 10/2020

Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 7/2020 Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

<output>Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 3/2020 Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2020,.

Predpis je platný a účinný od 30. 04. 2020.

Príkaz rektora UK č. 9/2020

Rozhodnutie o začatí procesu predčasného odubytovania z ubytovacích zariadení UK.

Predpis je platný a účinný od 05. 04. 2020.

Prílohy:

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie [.docx]

Príloha č. 1

Vzor plnomocenstva [.docx]

Príkaz rektora UK č. 8/2020

Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 7/2020

Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2020,.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 3/2020.

Predpis je platný a účinný od 24. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 6/2020

Poskytovanie dotácie fakultám a súčastiam počas trvania mimoriadnych opatrení UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 5/2020

Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 3/2020 Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 7/2020.

Predpis je platný a účinný od 12. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 4/2020

na prijatie mimoriadnych hygienických opatrení v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2020,.

Predpis je platný a účinný od 11. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 3/2020

Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 7/2020.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 2/2020

Dodatok č. 2 k príkazu rektora č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2020.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

<output> [.docx] [.docx]</output>

<output> [.docx]</output>

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output> [.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 1/2020

Plán dovoleniek na rok 2020.

<output>Plán dovoleniek na rok 2019.</output>

Predpis je platný a účinný od 11. 02. 2020.

Zobrazuje sa 36 súborov, od 1 do 36 z 36.