Vnútorné predpisy UK ročník 2020

VP č. 5/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 18. 05. 2020.

VP č. 4/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 25. 03. 2020.

VP č. 3/2020

Smernica rektora UK Postdoktorandské pobyty na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 03. 2020.

VP č. 2/2020

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2018.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

VP č. 1/2020

Smernica rektora UK Pravidlá organizovania podujatí na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 6/2013.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Príkaz rektora UK č. 10/2020

Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 7/2020 Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

<output>Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 3/2020 Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 04. 2020.

Príkaz rektora UK č. 9/2020

Rozhodnutie o začatí procesu predčasného odubytovania z ubytovacích zariadení UK.

Predpis je platný a účinný od 05. 04. 2020.

Prílohy:

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie [.docx]

Príloha č. 1

Vzor plnomocenstva [.docx]

Príkaz rektora UK č. 8/2020

Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 7/2020

Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 3/2020.

Predpis je platný a účinný od 24. 03. 2020.

Príkaz rektora č. 6/2020

Poskytovanie dotácie fakultám a súčastiam počas trvania mimoriadnych opatrení UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 5/2020

Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 3/2020 Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 7/2020.

Predpis je platný a účinný od 12. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 4/2020

na prijatie mimoriadnych hygienických opatrení v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 3/2020

Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 7/2020.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2020.

Príkaz rektora UK č. 2/2020

Dodatok č. 2 k príkazu rektora č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx]

<output> [.docx] [.docx]</output>

<output> [.docx]</output>

Príloha č. 1

Kontrolný list – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [.docx]

<output> [.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 1/2020

Plán dovoleniek na rok 2020.

<output>Plán dovoleniek na rok 2019.</output>

Predpis je platný a účinný od 11. 02. 2020.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 1 do 15 z 15.