Vnútorné predpisy UK ročník 2004

VP č. 10/2004

Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

<output>Finančná kontrola a vnútorný audit na UK</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2020.

Predpis je platný a účinný od 01. 01. 2005.

Smernica rektora č. 4/2004

Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy).

Predpis je platný od 11. 05. 2004 a účinný od 12. 05. 2004.

Smernica rektora č. 3/2004

Organizačný a prevádzkový poriadok Akademickej knižnice UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2023.

Predpis je platný od 30. 08. 2004 a účinný od 01. 09. 2004.

Prílohy:

Smernica rektora č. 2/2004

schválená VR UK Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa" na UK.

Predpis je platný od 16. 02. 2004 a účinný od 17. 02. 2004.

Príkaz rektora UK č. 4/2004

Postup pri nadobúdaní, opravách a zhodnocovaní výpočtovej techniky na pracoviskách Rektorátu UK a niektorých ďalších pracoviskách UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 4/2018.

Predpis je platný a účinný od 01. 05. 2004.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.