Vnútorné predpisy UK ročník 2008

VP č. 28/2008

Smernica rektora UK, ktorou sa menia vnútorné predpisy UK v súvislosti so zavedením meny Euro v SR a ktorou sa zrušuje Opatrenie rektora UK č. 1/2002 Platový poriadok na UK.

Predpis je platný od 11. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

VP č. 27/2008

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 12. 2008.

VP č. 24/2008

Smernica rektora UK Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 11. 2008.

VP č. 23/2008

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2016.

Predpis je platný a účinný od 18. 11. 2008.

Prílohy:

VP č. 21/2008

Smernica rektora UK Sadzobník autorských odmien a odmien za práce vykonávané v súvislosti s činnosťou Vydavateľstva UK.

Predpis je platný od 10. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

VP č. 19/2008

Smernica rektora UK o cestovných náhradách pri zahraničných pracovných cestách zabezpečovaných Rektorátom UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2008.

Prílohy:

VP č. 13/2008

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2013.

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

VP č. 11/2008

schválený AS UK Pracovný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2021.

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

VP č. 10/2008

schválený AS UK Štatút UK.

<output>Vnútorný predpis UK č. 10/2008 schválený Akademickým senátom UK 19.3.2008 Štatút UK</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis je platný od 10. 06. 2008 a účinný od 26. 06. 2008.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 10. 06. 2008.

VP č. 9/2008

schválený AS UK  Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 14/2018.

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

VP č. 8/2008

schválený AS UK Disciplinárny poriadok UK pre študentov.

<output>chválený Akademickým senátom UK 19.3. 2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 13/2018.

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

VP č. 5/2008

Smernica rektora UK o prideľovaní a používaní služobných motorových vozidiel.

Predpis je platný a účinný od 08. 02. 2008.

Príkaz rektora UK č. 12/2008

o poskytovaní podpory koncovým užívateľom Finančného informačného systému UK Sofia.

Predpis je platný a účinný od 19. 12. 2008.

Príkaz rektora č. 9/2008

Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie.

<output>Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 5/2024.

Predpis je platný a účinný od 07. 07. 2008.

Príkaz rektora č. 8/2008

Postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2017.

Predpis je platný a účinný od 10. 07. 2008.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 1 do 15 z 15.