Vnútorné predpisy UK ročník 2023

VP č. 42/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 12. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 5

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2024/2025.

VP č. 41/2023

Smernica rektora UK Zabezpečenie informačnej bezpečnosti na UK.

Predpis je platný od 15. 12. 2023 a účinný od 01. 01. 2024.

VP č. 40/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 5/2023 Štatút UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 12. 12. 2023.

VP č. 39/2023

Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2019.

Predpis je platný a účinný od 12. 12. 2023.

VP č. 38/2023

Smernica rektora UK o evidencii umeleckej činnosti.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2019.

Predpis je platný a účinný od 12. 12. 2023.

VP č. 35/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 16/2023 Koncepcia politiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na Rektoráte UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 30. 10. 2023.

VP č. 34/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 16/2023 Koncepcia politiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na Rektoráte UK.

Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2023.

VP č. 33/2023

Smernica rektora UK o výkone autorských a súvisiacich práv na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 10. 2023.

Prílohy:

VP č. 32/2023

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 12/2013.

Predpis je platný a účinný od 03. 10. 2023.

Prílohy:

Prílohy

[.docx]

<output>[.docx] </output>

VP č. 31/2023

schválený VR UK Dodatok č. 1 k VP č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK.

Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2023.

VP č. 30/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 25. 08. 2023.

VP č. 29/2023

schválený AS UK Zásady volieb do AS UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 4/2015.

Predpis je platný a účinný od 04. 07. 2023.

VP č. 28/2023

Smernica rektora UK, ktorou sa zrušujú vnútorné predpisy UK

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 26/2015.

Predpis je platný a účinný od 11. 07. 2023.

VP č. 27/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 15/2022 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní  zmlúv o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 30. 06. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 3

Zmluva o ubytovaní (komerčná) [.docx]

Príloha č. 2

Zmluva o ubytovaní (zamestnanecká) [.docx]

Príloha č. 1

Zmluva o ubytovaní (študentská) [.docx]

VP č. 26/2023

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 8/2017.

Predpis je platný a účinný od 19. 06. 2023.

Prílohy:

VP č. 25/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 5/2023 Štatút UK.

Predpis je platný a účinný od 07. 12. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 07. 12. 2023.

VP č. 24/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 01. 06. 2023.

VP č. 23/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2023.

VP č. 22/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Predpis bol vydaný dňa 01. 06. 2023.

Prílohy:

VP č. 21/2023

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2023.

Prílohy:

VP č. 20/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 7/2023 Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 31. 03. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 2

Pôsobnosť organizačných útvarov

Príloha č. 1

Schéma organizačnej štruktúry

<output>Schéma organizačnej štruktúry</output>

VP č. 19/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 7/2023 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Smernica rektora č. 3/2004.

Predpis je platný od 31. 03. 2023 a účinný od 01. 04. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 2

Pôsobnosť organizačných útvarov

Príloha č. 1

Schéma organizačnej štruktúry

VP č. 18/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK,  ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 21. 03. 2023.

VP č. 17/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 17/2020 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný od 21. 03. 2023 a účinný od 01. 05. 2023.

VP č. 16/2023

Smernica rektora UK Koncepcia politiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na Rektoráte UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2023.

VP č. 15/2023

Smernica rektora UK, ktorou sa vydávajú základné pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2010.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2023.

VP 14/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Predpis bol vydaný dňa 20. 03. 2023.

VP č. 13/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 26/2021 Pracovný poriadok UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 20. 03. 2023.

VP č. 12/2023

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2023.

VP č. 11/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 26/2021 Pracovný  poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

VP č. 10/2023

schválený AS UK Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 03. 2023 a účinný od 01. 04. 2023.

Prílohy:

VP č. 9/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 17/2020 smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 8/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 01. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 4

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024.

Príloha č. 1

Vzory rozhodnutí o platení školného [.docx]

VP č. 7/2023

Smernica rektora UK Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 22/2021.

Predpis je platný od 26. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 6/2023

schválený Správnou radou UK Štatút Správnej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2019.

Predpis je platný od 14. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 14. 03. 2023.

VP č. 5/2023

schválený AS UK Štatút UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2008.

Predpis je platný od 06. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 06. 03. 2023.

Prílohy:

VP č. 4/2023

Smernica rektora UK Riadenie finančných prostriedkov a podrobnosti vykonávania podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 01. 2023.

Prílohy:

VP č. 3/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 16/2020 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 16. 01. 2023.

Prílohy:

VP č. 2/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 16/2020 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Predpis je platný od 16. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 1/2023

Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 4/2013.

Predpis je platný od 16. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 4

Platobný príkaz [tlač]

Príloha č. 3

Vyúčtovanie preddavku/hotovostného nákupu [tlač]

Príloha č. 2

Kontrolný list - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie [verzia .docx na tlač]

Príloha č. 1

Kontrolný list - Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [verzia .docx na tlač]

Prílohy č. 5 až 20

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PedF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, FMFI UK, RKCMBF UK, EBF UK, FM UK, FSEV UK, RUK, ŠD Mlyny a Družba, VP UK.

Príkaz rektora UK č. 10/2023

ktorým sa zrušujú vnútorné predpisy UK.

Predpis je platný od 13. 12. 2023 a účinný od 01. 01. 2024.

Príkaz rektora UK č. 9/2023

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 4/2023 o preberaní zákaziek v projekte ACCORD

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2023.

Predpis je platný a účinný od 01. 12. 2023.

Príkaz rektora UK č. 8/2023

Vymenovanie členov Škodovej komisie Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 5/2018.

Predpis je platný a účinný od 13. 11. 2023.

Príkaz rektora UK č. 7/2023

o používaní sociálnych sietí UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 10. 2023.

Príkaz rektora UK č. 6/2023

Pravidlá komunikácie s médiami na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 10. 2023.

Príkaz rektora UK č. 5/2023

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 6/2022  Internátny poriadok Študentského domova Mlyny UK a Internátny poriadok Študentského domova Družba UK.

Predpis je platný a účinný od 30. 07. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 2

Internátny poriadok Študentského domova Družba UK.

Príloha č. 1

Internátny poriadok Študentského  domova Mlyny UK.

Príkaz rektora UK č. 4/2023

o preberaní zákaziek v projekte ACCORD.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 9/2023.

Predpis je platný a účinný od 25. 05. 2023.

Príkaz rektora UK č. 3/2023

o vymáhaní peňažných pohľadávok na Rektoráte UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 7/2022.

Predpis je platný a účinný od 09. 05. 2023.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 2/2023

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 09. 05. 2023.

Príkaz rektora UK č. 1/2023

Plán dovoleniek na rok 2023.

Predpis je platný a účinný od 14. 03. 2023.

Zobrazuje sa 50 súborov, od 1 do 50 z 51. 1 2 Posledná strana