Vnútorné predpisy UK ročník 2023

VP č. 18/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK,  ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 21. 03. 2023.

VP č. 17/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 17/2020 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný od 21. 03. 2023 a účinný od 01. 05. 2023.

VP č. 16/2023

Smernica rektora UK Koncepcia politiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na Rektoráte UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2023.

VP č. 15/2023

Smernica rektora UK, ktorou sa vydávajú základné pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2010.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2023.

VP 14/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Predpis bol vydaný dňa 20. 03. 2023.

VP č. 13/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 26/2021 Pracovný poriadok UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 20. 03. 2023.

VP č. 12/2023

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2023.

VP č. 11/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 26/2021 Pracovný  poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

VP č. 10/2023

schválený AS UK Organizačný poriadok UK.

Predpis nadobudne účinnosť až po udelení súhlasu Správnej rady UK podľa § 41 ods. 4 písm. c) zákona o vysokých školách.

 

Predpis je platný od 15. 03. 2023.

Prílohy:

VP č. 9/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 17/2020 smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 8/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 01. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 4

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024.

Príloha č. 1

Vzory rozhodnutí o platení školného [.docx]

VP č. 7/2023

Smernica rektora UK Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 22/2021.

Predpis je platný od 26. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 6/2023

schválený Správnou radou UK Štatút Správnej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2019.

Predpis je platný od 14. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 14. 03. 2023.

VP č. 5/2023

schválený AS UK Štatút UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2008.

Predpis je platný od 06. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 06. 03. 2023.

Prílohy:

VP č. 4/2023

Smernica rektora UK Riadenie finančných prostriedkov a podrobnosti vykonávania podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 01. 2023.

Prílohy:

VP č. 3/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 16/2020 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 16. 01. 2023.

Prílohy:

VP č. 2/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 16/2020 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Predpis je platný od 16. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

VP č. 1/2023

Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 4/2013.

Predpis je platný od 16. 01. 2023 a účinný od 01. 02. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 4

Platobný príkaz [tlač]

Príloha č. 3

Vyúčtovanie preddavku/hotovostného nákupu [tlač]

Príloha č. 2

Kontrolný list - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie [verzia .docx na tlač]

Príloha č. 1

Kontrolný list - Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [verzia .docx na tlač]

Prílohy č. 5 až 20

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PedF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, FMFI UK, RKCMBF UK, EBF UK, FM UK, FSEV UK, RUK, ŠD Mlyny a Družba, VP UK.

Príkaz rektora UK č. 1/2023

Plán dovoleniek na rok 2023.

Predpis je platný a účinný od 14. 03. 2023.

Zobrazuje sa 19 súborov, od 1 do 19 z 19.