Vnútorné predpisy UK ročník 2015

VP č. 27/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný od 30. 12. 2015 a účinný od 01. 01. 2016.

VP č. 26/2015

Smernica rektora UK Zásady špecializačného štúdia na UK.

<output>Smernica rektora UK Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. </output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 28/2023.

Predpis je platný a účinný od 02. 12. 2015.

VP č. 25/2015

Smernica rektora UK, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet Univerzity Komenského v Bratislave. </output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Opatrenie rektora č. 23/2002.

Predpis je platný a účinný od 16. 12. 2015.

VP č. 24/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2005 Smernice rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 30. 11. 2015.

VP č. 23/2015

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2018.

Predpis je platný a účinný od 21. 10. 2015.

VP č. 22/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis bol vydaný dňa 16. 07. 2015.

VP č. 21/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 7/2010 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 13. 07. 2015.

VP č. 20/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 7/2010 Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2022.

Predpis je platný od 24. 06. 2015 a účinný od 01. 07. 2015.

VP č. 19/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis bol vydaný dňa 09. 07. 2015.

VP č. 18/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný a účinný od 24. 06. 2015.

Prílohy:

VP č. 17/2015

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2022.

Predpis je platný od 19. 06. 2015 a účinný od 25. 06. 2015.

VP č. 16/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 06. 2015.

VP č. 15/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 25/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016.

Predpis je platný a účinný od 12. 06. 2015.

VP č. 14/2015

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK v znení dodatku č. 1.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 29/2023.

Predpis bol vydaný dňa 15. 06. 2015.

VP č. 13/2015

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 29/2023.

Predpis je platný a účinný od 27. 05. 2015.

VP č. 12/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k vp č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný od 04. 06. 2015 a účinný od 01. 07. 2015.

VP č. 11/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 3/2011 Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2016.

Predpis bol vydaný dňa 04. 06. 2015.

VP č. 10/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 3/2011 Smernici rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 29. 05. 2015.

VP č. 9/2015

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 4.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis bol vydaný dňa 27. 05. 2015.

VP č. 8/2015

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 06. 03. 2015.

VP č. 7/2015

schválený AS UK Úplne znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplne znenie vnútorného predpisu č. 3/2007
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3
. </output>

Predpis bol vydaný dňa 13. 05. 2015.

Prílohy:

VP č. 6/2015

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis je platný od 06. 05. 2015 a účinný od 12. 05. 2015.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 06. 05. 2015.

VP č. 5/2015

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 03. 2015 a účinný od 15. 05. 2015.

VP č. 4/2015

schválený AS UK Zásady volieb do AS UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 29/2023.

Predpis je platný a účinný od 18. 02. 2015.

VP č. 3/2015

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 18. 02. 2015.

VP č. 2/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis bol vydaný dňa 21. 01. 2015.

VP č. 1/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2015.

Príkaz rektora UK č. 4/2015

k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2020.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2013.

Predpis je platný od 31. 12. 2015 a účinný od 01. 01. 2016.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 3/2015

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK

<output>a vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Univerzite Komenského v Bratislave</output>

Predpis je platný a účinný od 24. 11. 2015.

Príkaz rektora UK č. 2/2015

ktorým sa stanovuje postup pri príprave zmlúv smerujúcich k založeniu združení s členstvom UK.

<output>ktorým sa stanovuje postup pri príprave zmlúv smerujúcich k založeniu združení s členstvom UK</output>

Predpis je platný a účinný od 28. 07. 2015.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 1/2015

Plán dovoleniek na rok 2015.

<output>Plán dovoleniek na rok 2015</output>

Predpis je platný a účinný od 27. 03. 2015.

Zobrazuje sa 31 súborov, od 1 do 31 z 31.