Vnútorné predpisy UK ročník 2014

VP č. 25/2014

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016.

Predpis je platný od 18. 12. 2014 a účinný od 01. 09. 2015.

Prílohy:

VP č. 24/2014

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa čl. 5 VP č. 14/2014 Zásady výberového konania.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa čl. 5 vp č. 14/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2022.

Predpis je platný od 21. 10. 2014 a účinný od 01. 11. 2014.

VP č. 23/2014

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.</output>

Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2014.

Prílohy:

VP č. 22/2014

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2011 Smernica rektora UK Požiarny štatút UK v znení dodatku č. 1.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2011 Požiarny štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2011 Požiarny štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2011 Požiarny štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 18/2016.

Predpis bol vydaný dňa 08. 10. 2014.

VP č. 21/2014

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2011 Smernica rektora UK Požiarny štatút UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2011 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Požiarny štatút Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 18/2016.

Predpis je platný a účinný od 01. 10. 2014.

VP č. 20/2014

schválený AS UK Rokovací poriadok AS UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Rokovací poriadok Akademického senátu UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 01. 10. 2014.

VP č. 19/2014

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis bol vydaný dňa 18. 09. 2014.

VP č. 18/2014

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis je platný od 31. 07. 2014 a účinný od 12. 08. 2014.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 31. 07. 2014.

VP č. 17/2014

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

<output>chválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2</output>

Predpis bol vydaný dňa 30. 05. 2014.

VP č. 16/2014

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2009 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 2.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2009 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis bol vydaný dňa 26. 05. 2014.

Prílohy:

VP č. 15/2014

Smernica rektora UK Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2021.

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

Prílohy:

Príloha č. 2

Štatút Rady pre kvalitu UK

Príloha č. 1

Príručka kvality UK

<output>Príručka kvality U</output>

VP č. 14/2014

schválený AS UK Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2022.

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

VP č. 13/2014

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave</output>

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

VP č. 12/2014

schválený VR UK Rokovací poriadok Vedeckej rady UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 6/2019.

Predpis je platný od 28. 04. 2014 a účinný od 01. 05. 2014.

VP č. 11/2014

schválený VR UK Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na UK.

<output>schválený Vedeckou radou UK Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2021.

Predpis je platný od 28. 04. 2014 a účinný od 01. 05. 2014.

VP č. 10/2014

smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2018.

Predpis je platný od 17. 04. 2014 a účinný od 01. 05. 2014.

VP č. 9/2014

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 10/2009 Smernici rektora UK , ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný a účinný od 01. 04. 2014.

Prílohy:

VP č. 8/2014

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 3/2011 Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK v znení dodatkov č. 1 až 2.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2016.

Predpis bol vydaný dňa 01. 04. 2014.

VP č. 7/2014

schválený VR UK Úplné znenie VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 19. 03. 2014.

VP č. 6/2014

schválený VR UK Dodatok č. 1 k VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK.

Predpis je platný a účinný od 03. 03. 2014.

VP č. 5/2014

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 17. 03. 2014.

VP č. 4/2014

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 3/2011 Smernici rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2011 Smernici rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2016.

Predpis je platný od 11. 03. 2014 a účinný od 31. 03. 2014.

VP č. 3/2014

schválený VR UK Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 24/2021.

Predpis je platný od 03. 02. 2014 a účinný od 01. 04. 2014.

VP č. 2/2014

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 2.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave</output>

Predpis bol vydaný dňa 27. 01. 2014.

VP č. 1/2014

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný a účinný od 17. 01. 2014.

Príkaz rektora UK č. 3/2014

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 12. 2014.

Príkaz rektora UK č. 2/2014

Plán dovoleniek na rok 2014.

<output>Plán dovoleniek na rok 2014.</output>

Predpis je platný a účinný od 27. 02. 2014.

Príkaz rektora UK č. 1/2014

o zákaze fajčenia v priestoroch UK.

<output>o zákaze fajčenia v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 3/2017.

Predpis je platný od 17. 02. 2014 a účinný od 01. 03. 2014.

Zobrazuje sa 28 súborov, od 1 do 28 z 28.