Vnútorné predpisy UK ročník 2019

VP č. 25/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný od 18. 12. 2019 a účinný od 01. 01. 2020.

VP č. 24/2019

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 2/2019 Smernica rektora UK Podpisový poriadok UK znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 14. 11. 2019.

VP č. 23/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2019 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Podpisový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 11. 2019.

VP č. 22/2019

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2019.

VP č. 21/2019

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 06. 2019 a účinný od 01. 07. 2019.

VP č. 20/2019

schválený AS UK Študijný poriadok UK.

Predpis je platný od 16. 10. 2019 a účinný od 01. 09. 2020.

Prílohy:

Prílohy č. 1-5

[.docx]

<output>[.docx]</output>

VP č. 19/2019

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 22/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2009.

Predpis je platný od 09. 09. 2019 a účinný od 01. 10. 2019.

Prílohy:

VP č. 18/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2019 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020.

Predpis je platný od 26. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

VP č. 17/2019

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020.

Predpis je platný od 14. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

Prílohy:

VP č. 16/2019

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 23/2018 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 2.

Predpis bol vydaný dňa 14. 08. 2019.

VP č. 15/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný od 13. 08. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

VP č. 14/2019

schválený AS UK Štatút Správnej rady UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 6/2023.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Štatút.

Predpis je platný a účinný od 22. 11. 2019.

VP č. 13/2019

schválený VR UK Dodatok č. 2 k VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 06. 2019.

VP č. 12/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2018 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 30. 05. 2019.

VP č. 11/2019

Smernica rektora UK o evidencii umeleckej činnosti.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 38/2023.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2013.

Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2019.

Prílohy:

VP č. 10/2019

Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 39/2023.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2013.

Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2019.

Prílohy:

VP č. 9/2019

Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2019.

VP č. 8/2019

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 05. 2019.

VP č. 7/2019

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 05. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

VP č. 6/2019

schválený VR UK Rokovací poriadok Vedeckej rady UK.

<output>schválený VR UK Rokovací poriadok Vedeckej rady UK.</output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 12/2014.

Predpis je platný a účinný od 15. 04. 2019.

VP č. 5/2019

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 24/2017 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní v znení dodatku č. 1 a 2.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 17/2020.

Predpis bol vydaný dňa 12. 03. 2019.

VP č. 4/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 24/2017 Smernici rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 17/2020.

Predpis je platný a účinný od 11. 03. 2019.

VP č. 3/2019

Úplné znenie VP č. 10/2009 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 7.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis bol vydaný dňa 08. 03. 2019.

Prílohy:

VP č. 2/2019

Smernica rektora UK Podpisový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2019.

VP č. 1/2019

Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný od 14. 02. 2019 a účinný od 20. 02. 2019.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 2/2019

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 21. 05. 2019.

Príkaz rektora UK č. 1/2019

Plán dovoleniek na rok 2019.

Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2019.

Zobrazuje sa 27 súborov, od 1 do 27 z 27.