Vnútorné predpisy UK ročník 2013

VP č. 20/2013

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2013.

VP č. 19/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2014/2015.

Predpis je platný od 19. 12. 2013 a účinný od 01. 09. 2014.

Prílohy:

VP č. 17/2013

Smernica rektora UK o evidencii umeleckej činnosti.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii umeleckej činnosti.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2019.

Predpis je platný od 15. 11. 2013 a účinný od 20. 11. 2013.

Prílohy:

VP č. 16/2013

schválený VR UK Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 5/2013.

Predpis je platný a účinný od 28. 10. 2013.

VP č. 14/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 09. 2013.

Prílohy:

Príloha č. 4

[.xls]

<output>[.xls]</output>

Prílohy č. 1 až 3

[.xls]

<output>[.xls]</output>

VP č. 13/2013

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 22/2018.

Predpis je platný od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 12/2013

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 32/2023.

Predpis je platný od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 9/2013

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Štipendijný poriadok UK v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2018.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2008.

Predpis je platný od 19. 06. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 8/2013

schválený AS UK Študijný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 19. 06. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 7/2013

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis bol vydaný dňa 17. 10. 2013.

VP č. 6/2013

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis je platný od 10. 10. 2013 a účinný od 14. 10. 2013.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 10. 10. 2013.

VP č. 5/2013

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 11/2008 Pracovný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 2.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave . Úplné znenie vnútorného predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2021.

Predpis bol vydaný dňa 17. 05. 2013.

VP č. 4/2013

Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov UK v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 1/2023 .

Predpis je platný a účinný od 30. 04. 2013.

Prílohy:

VP č. 3/2013

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 11/2008 Pracovný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2021.

Predpis je platný od 24. 04. 2013 a účinný od 01. 05. 2013.

VP č. 2/2013

Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 10/2019.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2012.

Predpis je platný a účinný od 22. 04. 2013.

Prílohy:

Príloha č. 3

Charakteristika vybraných pojmov.

Príloha č. 2

Kategórie ohlasov.

<output>Kategórie ohlasov </output>

<output>Kategórie ohlasov </output>

Príloha č. 1

Kategórie publikačnej činnosti.

<output>Kategórie publikačnej činnost</output>.

VP č. 1/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje proces prípravy vnútorných predpisov UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2013.

Príkaz rektora UK č. 7/2013

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný od 04. 12. 2013 a účinný od 05. 12. 2013.

Príkaz rektora UK č. 6/2013

o organizovaní a zverejňovaní podujatí na UK.

<output>o organizovaní a zverejňovaní podujatí na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 1/2020.

Predpis je platný od 04. 12. 2013 a účinný od 05. 12. 2013.

Príkaz rektora UK č. 5/2013

k zamestnaneckej príslušnosti oponentov a členov inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora na UK.

<output>k zamestnaneckej príslušnosti oponentov a členov inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora na UK v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2013.

Predpis je platný a účinný od 21. 06. 2013.

Príkaz rektora UK č. 4/2013

k vykonávaniu I. etapy predbežnej finančnej kontroly na UK.

<output>k vykonávaniu I. etapy predbežnej finančnej kontroly na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 4/2015.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 3/2012.

Predpis je platný a účinný od 29. 04. 2013.

Prílohy:

Príloha č. 2

Kontrolný list – požiadavka na vykonanie finančnej operácie [DOC] [RTF]

Príloha č. 1

Kontrolný list – požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb [DOC] [RTF]

Príkaz rektora UK č. 3/2013

Plán dovoleniek na rok 2013.

Predpis je platný a účinný od 03. 04. 2013.

Príkaz rektora UK č. 2/2013

, ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 7/2008 Dĺžka priemerného týždenného pracovného času zamestnancov UK.

<output>ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 7/2008 Dĺžka priemerného týždenného pracovného času zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 25. 03. 2013 a účinný od 01. 04. 2013.

Príkaz rektora UK č. 1/2013

o úprave pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 01. 2013.

Zobrazuje sa 23 súborov, od 1 do 23 z 23.