Vnútorné predpisy UK ročník 2021

VP č. 14/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný od 29. 06. 2021 a účinný od 01. 07. 2021.

Prílohy:

VP č. 13/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 06. 2021.

Prílohy:

VP č. 12/2021

Smernica rektora UK na realizáciu zákona o slobode informácií.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Opatrenie rektora č. 5/2002.

Predpis je platný a účinný od 23. 06. 2021.

Prílohy:

VP č. 11/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 15/2014 Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK.

Predpis je platný a účinný od 27. 05. 2021.

Prílohy:

Príloha

Štatút Rady pre kvalitu UK

VP č. 10/2021

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

Predpis bol vydaný dňa 12. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 9/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný od 12. 05. 2021 a účinný od 01. 06. 2021.

Prílohy:

VP č. 8/2021

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 12. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 7/2021

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 05. 05. 2021.

Prílohy:

VP č. 6/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 19/2019 Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2021.

Prílohy:

VP č. 5/2021

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 03. 2021.

VP č. 4/2021

schválený VR UK Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 5

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 4

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 3

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 2

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx][.docx]</output>

VP č. 3/2021

schválený VR UK, ktorým sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

VP č. 2/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2021.

Prílohy:

VP č. 1/2021

Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2010.

Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2021.

Príkaz rektora UK č. 15/2021

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 22. 06. 2021.

Príkaz rektora UK č. 14/2021

Postup pri riešení sporovej a nesporovej právnej agendy na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2021.

Príkaz rektora UK č. 13/2021

ktorým sa vydáva Úplné znenie príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021 v znení dodatkov č. 1 až 3.

Predpis bol vydaný dňa 14. 05. 2021.

Príkaz rektora UK č. 12/2021

Dodatok č. 3 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2021.

Príkaz rektora UK č. 11/2021,

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 1/2021.

Predpis je platný od 17. 04. 2021 a účinný od 19. 04. 2021.

Príkaz rektora UK č. 10/2021

Dodatok č. 2 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný od 18. 03. 2021 a účinný od 19. 03. 2021.

Príkaz rektora UK č. 9/2021

Plán dovoleniek na rok 2021.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2021.

Príkaz rektora UK č. 8/2021

Rozhodnutie o poskytnutí zľavy z ceny za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 03. 2021.

Príkaz rektora UK č. 7/2021

Dodatok č. 4 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19.

<output>Dodatok č. 3 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2021,.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 6/2021

Dodatok č. 3 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2021,.

Predpis je platný a účinný od 25. 02. 2021.

Prílohy:

Príloha

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 5/2021

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 14. 02. 2021.

Príkaz rektora UK č. 4/2021

Dodatok č. 2 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2021,.

Predpis je platný a účinný od 04. 02. 2021.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 3/2021

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 21. 01. 2021.

Príkaz rektora UK č. 2/2021

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2021,.

Predpis je platný a účinný od 21. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 1/2021

Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 11/2021,.

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Zobrazuje sa 29 súborov, od 1 do 29 z 29.