Vnútorné predpisy UK ročník 2010

VP č. 19/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2011/2012</output>

Predpis je platný od 21. 12. 2010 a účinný od 01. 09. 2011.

VP č. 18/2010

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 14/2022.

Predpis je platný a účinný od 15. 12. 2010.

VP č. 17/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa vydávajú pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa vydávajú pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 15/2023.

Predpis je platný a účinný od 15. 11. 2010.

VP č. 16/2010

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2008 Štatút UK.

<output> schválený Akademickým senátom UK Dodatok č. 1 k Štatútu UK</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2023.

Predpis je platný od 13. 12. 2010 a účinný od 21. 01. 2011.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 13. 12. 2010.

VP č. 14/2010

Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 24/2017.

Predpis je platný a účinný od 13. 09. 2010.

VP č. 11/2010

Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 1/2021.

Predpis je platný a účinný od 30. 07. 2010.

VP č. 10/2010

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2010 smernici rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Predpis je platný a účinný od 16. 07. 2010.

VP č. 9/2010

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k smernici  rektora UK č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok.

Predpis je platný a účinný od 16. 07. 2010.

VP č. 7/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 5/2022.

Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2010.

VP č. 4/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2010.

VP č. 3/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú náležitosti rozhodnutí o platení školného.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 17/2021.

Predpis je platný a účinný od 07. 03. 2010.

Prílohy:

VP č. 2/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje minimálna hranica normatívu priamej výučby na fakultách UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2010.

Príkaz rektora UK č. 1/2010

o vydávaní odpisov diplomov.

Predpis je platný a účinný od 13. 01. 2010.

Zobrazuje sa 13 súborov, od 1 do 13 z 13.