Vnútorné predpisy UK ročník 2016

VP č. 25/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný od 30. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 24/2016

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 4/2022.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 23/2016

Smernica rektora UK Etický kódex UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2021.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 22/2016

Úplné znenie VP č. 10/2009 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis bol vydaný dňa 09. 12. 2016.

Prílohy:

VP č. 21/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 10/2009  Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný od 07. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

Prílohy:

VP č. 20/2016

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2018.

Predpis je platný a účinný od 14. 12. 2016.

VP č. 19/2016

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 10. 2016.

VP č. 18/2016

Smernica rektora UK o vypracovaní požiarnych identifikačných kariet na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2011.

Predpis je platný a účinný od 03. 11. 2016.

Prílohy:

VP č. 17/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný od 31. 08. 2016 a účinný od 01. 09. 2016.

VP č. 16/2016

Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na UK.

<output>Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 07. 2016 a účinný od 01. 08. 2016.

VP č. 15/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na UK v znení dodatku č. 1.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 22/2018.

Predpis bol vydaný dňa 20. 07. 2016.

VP č. 14/2016

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 27. 06. 2016.

Prílohy:

VP č. 13/2016

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

<output>schválený AS UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 06. 2016 a účinný od 01. 07. 2016.

VP č. 12/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 13/2013 Smernici rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 22/2018.

Predpis je platný a účinný od 10. 06. 2016.

VP č. 11/2016

Smernica rektora UK, ktorou sa zrušuje VP č. 23/2008 Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK v znení dodatku č. 1.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa zrušuje vnútorný predpis č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 23/2008.

Predpis je platný a účinný od 10. 06. 2016.

VP č. 10/2016

Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 8/2017.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2011.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2016.

Prílohy:

VP č. 9/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2016 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 23. 05. 2016.

Prílohy:

VP č. 8/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 25/2014 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016 v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 19. 05. 2016.

Prílohy:

VP č. 7/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2014 Smernice rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK v znení dodatku č. 1.

<output>mernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2014 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú  pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

Predpis bol vydaný dňa 16. 05. 2016.

VP č. 6/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2018.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2016.

VP č. 5/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 25/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 25/2014 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016. </output>

Predpis je platný a účinný od 29. 04. 2016.

VP č. 4/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 1/2016 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017.

Predpis je platný a účinný od 29. 04. 2016.

VP č. 3/2016

Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

<output>Smernica rektora UK o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. </output>

Predpis je platný a účinný od 01. 04. 2016.

VP č. 2/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis bol vydaný dňa 03. 02. 2016.

VP č. 1/2016

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017.

Predpis je platný od 26. 01. 2016 a účinný od 01. 09. 2016.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 7/2016

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  na UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 11. 2016.

Príkaz rektora UK č. 6/2016

na vykonanie dohľadu nad ochranou osobných údajov na Rektoráte UK.

Predpis je platný od 17. 10. 2016 a účinný od 01. 11. 2016.

Príkaz rektora UK č. 5/2016

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 8/2008 o postupe pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní.

<output>Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 8/2008 o postupe pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 11/2017.

Predpis je platný a účinný od 28. 07. 2016.

Príkaz rektora UK č. 4/2016

Úplné znenie príkazu rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK v znení dodatku č. 1.

<output>Úplné znenie príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1. </output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2020.

Predpis bol vydaný dňa 08. 06. 2016.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 3/2016

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2016/2017.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 8/2017.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2016.

Príkaz rektora UK č. 2/2016

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2020.

Predpis je platný a účinný od 21. 04. 2016.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 1/2016

Plán dovoleniek na rok 2016.

<output>Plán dovoleniek na rok 2016</output>

Predpis je platný a účinný od 01. 02. 2016.

Zobrazuje sa 32 súborov, od 1 do 32 z 32.