Vnútorné predpisy UK ročník 2022

VP č. 16/2022

Smernica rektora UK o prijatí Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov UK.

Predpis je platný a účinný od 16. 06. 2022.

Prílohy:

VP č. 15/2022

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 11/2017.

Predpis je platný a účinný od 15. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 5

Zmluva o ubytovaní (komerčná) [.docx]

Príloha č. 4

Zmluva o ubytovaní (zamestnanecká) [.docx]

Príloha č. 3

Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní [.docx]

Príloha č. 2

Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní (preubytovanie) [.docx]

Príloha č. 1

Zmluva o ubytovaní (študentská) [.docx]

<output>[.docx] </output>

VP č. 14/2022

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 18/2010.

Predpis je platný a účinný od 14. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 14

Povolenie používať zverené predmety mimo pracoviska [.docx]

Príloha č. 13

Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov [.docx]

Príloha č. 12

Zápisnica zo zasadnutia Likvidačnej komisie [.docx]

Príloha č. 11

Zápisnica zo zasadnutia Vyraďovacej komisie [.docx]

Príloha č. 10

Preberací protokol k Zmluve o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 9

Výzva na vypratanie a odovzdanie predmetu nájmu [.docx]

Príloha č. 8

Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 7

Dohoda o urovnaní [.docx]

Príloha č. 6

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 5

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 4

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 3

Zmluva o nájme pozemku [.docx]

Príloha č. 2

Zmluva o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 1

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku [.docx]

VP č. 13/2022

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 1 až 3.

Predpis bol vydaný dňa 07. 06. 2022.

Prílohy:

VP č. 12/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2022.

Prílohy:

VP č. 11/2022

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2017.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2022.

VP č. 10/2022

Smernica rektora UK o osobitnom mobilitnom programe pre študentov a zamestnancov ukrajinských vysokých škôl.

Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2022.

Prílohy:

VP č. 9/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2020 o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Predpis je platný a účinný od 12. 05. 2022.

VP č. 8/2022

Smernica rektora UK Úplné znenie smernice rektora UK č. 17/2020 o verejnom obstarávaní v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 28. 04. 2022.

VP č. 7/2022

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2020 o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný od 28. 04. 2022 a účinný od 02. 05. 2022.

VP č. 6/2022

Dodatok č. 2 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 04. 2022.

VP č. 5/2022

Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 20/2015.

Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2022.

VP č. 4/2022

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 24/2016.

Predpis je platný a účinný od 02. 02. 2022.

VP č. 3/2022

Smernica rektora UK o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 2/2022

schválený AS UK Úplne znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 13. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 1/2022

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008  Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 6.

Predpis bol vydaný dňa 13. 01. 2022.

Príkaz rektora UK č. 6/2022

Internátny poriadok Študentského domova Mlyny UK a Internátny poriadok Študentského domova Družba UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 06. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 2

Internátny poriadok Študentského domova Družba UK

Príloha č. 1

Internátny poriadok Študentského  domova Mlyny UK

Príkaz rektora UK č. 5/2022

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 13. 04. 2022.

Príkaz rektora UK č. 4/2022

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 3/2022 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2021/2022.

Predpis je platný od 07. 03. 2022 a účinný od 15. 03. 2022.

Príkaz rektora UK č. 3/2022

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2021/202.

Predpis je platný a účinný od 02. 02. 2022.

Príkaz rektora UK č. 2/2022

Plán dovoleniek na rok 2022.

Predpis je platný a účinný od 20. 01. 2022.

Príkaz rektora UK č. 1/2022

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 17/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 17/2021.

Predpis je platný od 07. 01. 2022 a účinný od 10. 01. 2022.

Zobrazuje sa 22 súborov, od 1 do 22 z 22.