Vnútorné predpisy UK ročník 2012

VP č. 15/2012

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 13/2009 Zásady udeľovania Grantov UK v znení dodatku č. 1.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2017 .

Predpis bol vydaný dňa 27. 12. 2012.

VP č. 14/2012

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2013/2014.

Predpis je platný od 19. 12. 2012 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 13/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 13/2009 Smernici rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2009 Smernici rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2017 .

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 6/2012.

Predpis je platný a účinný od 17. 12. 2012.

VP č. 12/2012

Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK.

<output>mernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 17. 10. 2012 a účinný od 20. 10. 2012.

VP č. 11/2012

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2004 Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v znení dodatku č. 1.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2020.

Predpis bol vydaný dňa 26. 07. 2012.

VP č. 10/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2004 Smernici rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 16/2020.

Predpis je platný a účinný od 26. 07. 2012.

VP č. 9/2012

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 11/2008 Pracovný poriadok UK v znení dodatku č. 1.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2021.

Predpis bol vydaný dňa 23. 07. 2012.

VP č. 8/2012

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 13/2008 Štipendijný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2013.

Predpis je platný a účinný od 27. 06. 2012.

VP č. 7/2012

Smernica rektora UK Pravidlá tvorby, rozdelenia a použitia finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov.

Predpis je platný od 26. 06. 2012 a účinný od 02. 07. 2012.

VP č. 6/2012

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) na UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 22. 10. 2012.

VP č. 5/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2011 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na  UK v akademickom roku 2012/2013.

Predpis je platný od 30. 05. 2012 a účinný od 01. 09. 2012.

VP č. 4/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2011 Smernici rektora UK Požiarny štatút UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 18/2016.

Predpis je platný a účinný od 29. 05. 2012.

VP č. 3/2012

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2008 Pracovný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2021.

Predpis je platný od 30. 05. 2012 a účinný od 02. 07. 2012.

VP č. 2/2012

Smernica rektora UK o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 03. 2012.

VP č. 1/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný od 16. 01. 2012 a účinný od 01. 02. 2012.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 8/2012

na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku.

<output>na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku. </output>

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2012.

Príkaz rektora UK č. 7/2012

Dodatok č. 2 k príkazu rektora UK č. 1/2004 o povinnej evidencii zmlúv.

<output>Dodatok č. 2 k príkazu rektora UK č. 1/2004 o povinnej evidencii zmlúv. </output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 25/2017.

Predpis je platný od 06. 12. 2012 a účinný od 01. 01. 2013.

Príkaz rektora UK č. 6/2012

k zásadám udeľovania Grantov UK.

<output>k zásadám udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

<output>k zásadám udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 13/2012.

Predpis je platný a účinný od 24. 10. 2012.

Príkaz rektora UK č. 5/2012

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

<output>na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Univerzite Komenského v Bratislave. </output>

Predpis je platný a účinný od 12. 11. 2012.

Príkaz rektora UK č. 4/2012

o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov článkov publikovaných v karentovaných časopisoch.

<output>o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov článkov publikovaných v karentovaných časopisoch.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 2/2013.

Predpis je platný a účinný od 17. 10. 2012.

Príkaz rektora UK č. 3/2012

k vykonávaniu I. etapy predbežnej finančnej kontroly na RUK a CFS UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 4/2013.

Predpis je platný a účinný od 29. 06. 2012.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 2/2012

ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

<output>ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.</output>

Predpis je platný a účinný od 21. 06. 2012.

Príkaz rektora UK č. 1/2012

Plán dovoleniek na rok 2012

<output>Plán dovoleniek na rok 2012</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 03. 2012.

Zobrazuje sa 23 súborov, od 1 do 23 z 23.