Vnútorné predpisy UK ročník 2024

VP č. 21/2024

Smernica rektora UK Postup pri uvoľnení vysokoškolského učiteľa z plnenia pedagogických úloh na UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 06. 2024.

VP č. 20/2024

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 06. 2024.

VP č. 19/2024

Smernica rektora UK Postup pri vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidácii úradných pečiatok.

Predpis je platný a účinný od 20. 06. 2024.

VP č. 18/2024

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK v znení Dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 06. 06. 2024.

VP č. 17/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

Predpis je platný a účinný od 06. 06. 2024.

Prílohy:

Príloha č. 2

Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov [.docx]

Príloha č. 1

Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku [.docx]

VP č. 16/2024

Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2020.

Predpis je platný a účinný od 04. 06. 2024.

Prílohy:

Príloha č. 5

Záznam o uplatnení výnimky [.docx]

Príloha č. 4

Záznam z prieskumu trhu [.docx]

Príloha č. 3

Požiadavka na verejné obstarávanie cez dynamický nákupný systém [.docx]

Príloha č. 2

Požiadavka na verejné obstarávanie cez elektronickú platformu [.docx]

Príloha č. 1

Požiadavka na verejné obstarávanie [.docx]

VP č. 15/2024

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 26/2023.

Predpis je platný a účinný od 30. 06. 2024.

Prílohy:

VP č. 14/2024

Smernica rektora UK Cena rektora za najlepšiu dizertačnú prácu a cena rektora za výnimočný prínos v oblasti vedy a výskumu.

Predpis je platný a účinný od 29. 05. 2024.

VP č. 13/2024

Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia garančného a rizikového účtu UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 12/2012.

Predpis je platný a účinný od 20. 05. 2024.

VP č. 12/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2024 Smernici rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK.

Predpis je platný a účinný od 06. 05. 2024.

Prílohy:

VP č. 11/2024

schválený AS UK a Správnou radou UK Zásady voľby kandidáta na rektora UK a prijatia návrhu na odvolanie rektora UK.

Predpis je platný a účinný od 21. 03. 2024.

Prílohy:

Príloha č. 1

Rokovací poriadok volebného zhromaždenia

VP č. 10/2024

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 29/2023 Zásady volieb do AS UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2024.

VP č. 9/2024

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 29/2023 Zásady volieb do AS UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2024.

VP č. 8/2024

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 22/2018 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 22. 03. 2024.

VP č. 7/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 22/2018 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 03. 2024.

VP č. 6/2024

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2005 Smernica rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 22. 03. 2024.

VP č. 5/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 1/2005 Smernica rektora UK Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 03. 2024.

Prílohy:

VP č. 4/2024

Smernica rektora UK Postdoktorandské pobyty na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2020.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2024.

VP č. 3/2024

Smernica rektora UK Doktorandská škola UK.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2024.

VP č. 2/2024

Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2024.

Prílohy:

VP č. 1/2024

Smernica rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 23/2017 .

Predpis je platný a účinný od 05. 02. 2024.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 5/2024

ktorým sa upravuje proces predkladania projektov na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora č. 9/2008.

Predpis je platný a účinný od 23. 05. 2024.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 4/2024

o niektorých otázkach informačnej bezpečnosti na UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 05. 2024.

Príkaz rektora UK č. 3/2024

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 13. 05. 2024.

Príkaz rektora UK č. 2/2024

Pravidlá prístupu a disponovania s elektronickými schránkami na UK.

Predpis je platný a účinný od 21. 02. 2024.

Príkaz rektora UK č. 1/2024

Plán dovoleniek na rok 2024.

Predpis je platný a účinný od 06. 02. 2024.

Zobrazuje sa 26 súborov, od 1 do 26 z 26.