Vnútorné predpisy UK ročník 2018

VP č. 9/2018

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný od 28. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 8/2018

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 03. 2018.

VP č. 7/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.

VP č. 6/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2018.

VP č. 5/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 24/2017 Smernici rektora UK o verejnom obstarávaní.

Predpis je platný a účinný od 13. 03. 2018.

VP č. 4/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 26/2017, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019.

Predpis je platný od 07. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 3/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2010 Smernici rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.</output>

Predpis je platný a účinný od 29. 01. 2018.

VP č. 2/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2018.

VP č. 1/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 9 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2018.

Prikaz rektora UK č. 1/2018

Plán dovoleniek na rok 2018.

Predpis je platný a účinný od 30. 01. 2018.

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 10.