Vnútorné predpisy UK ročník 2018

VP č. 23/2018

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2009.

Predpis je platný od 31. 12. 2018 a účinný od 01. 01. 2019.

VP č. 22/2018

Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2013.

Predpis je platný od 20. 11. 2018 a účinný od 01. 01. 2019.

VP č. 21/2018

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 29/2023.

Predpis bol vydaný dňa 24. 10. 2018.

VP č. 20/2018

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK.

<output>s k VP chválený AS UK Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 29/2023.

Predpis je platný a účinný od 17. 10. 2018.

VP č. 19/2018

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2014.

Predpis je platný a účinný od 29. 10. 2018.

VP č. 18/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 1.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2023.

Predpis bol vydaný dňa 23. 07. 2018.

Prílohy:

VP č. 17/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2018 Smernici rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 2/2020.

Predpis je platný a účinný od 18. 07. 2018.

VP č. 16/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2009 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1 až 6.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis bol vydaný dňa 27. 06. 2018.

Prílohy:

VP č. 15/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k VP č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný od 27. 06. 2018 a účinný od 01. 07. 2018.

Prílohy:

VP č. 14/2018

schválený AS UK Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2008.

Predpis je platný od 27. 06. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 13/2018

schválený AS UK Disciplinárny poriadok UK pre študentov.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 8/2008.

Predpis je platný od 27. 06. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

Prílohy:

Príloha č. 5

Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disc. opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 4

Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 3

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (vzor) [.docx]

Príloha č. 2

Formulár na predvolanie študenta [.docx]

Príloha č. 1

Formulár na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania [.docx]

VP č. 12/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 26/2023.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

VP č. 11/2018

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 2/2020.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 25/2017.

Predpis je platný a účinný od 28. 05. 2018.

VP č. 10/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 26/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 29. 05. 2018.

Prílohy:

VP č. 9/2018

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 9/2013.

Predpis je platný od 28. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 8/2018

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2018.

Predpis je platný a účinný od 28. 03. 2018.

VP č. 7/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 32/2023.

Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.

VP č. 6/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 32/2023.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2018.

VP č. 5/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 24/2017 Smernici rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 17/2020.

Predpis je platný a účinný od 13. 03. 2018.

VP č. 4/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 26/2017, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019.

Predpis je platný od 07. 03. 2018 a účinný od 01. 09. 2018.

VP č. 3/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2010 Smernici rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 1/2021.

Predpis je platný a účinný od 29. 01. 2018.

VP č. 2/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 32/2023.

Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2018.

VP č. 1/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 9 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2018.

Príkaz rektora UK č. 5/2018

Vymenovanie členov Škodovej komisie Rektorátu UK v Bratislave a centrálne financovaných súčastí UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz rektora UK č. 8/2023.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 1/2017.

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2018.

Príkaz rektora UK č. 4/2018

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 4/2004 Postup pri nadobúdaní, opravách a zhodnocovaní výpočtovej techniky na pracoviskách Rektorátu UK a niektorých ďalších pracoviskách UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2004.

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2018.

Príkaz rektora UK č. 3/2018

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 11. 2018.

Príkaz rektora UK č. 2/2018

Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2018.

Prikaz rektora UK č. 1/2018

Plán dovoleniek na rok 2018.

Predpis je platný a účinný od 30. 01. 2018.

Zobrazuje sa 28 súborov, od 1 do 28 z 28.