Finančná komisia AS UK

Zloženie

Predseda komisie:

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., PriF UK

Podpredseda komisie:

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (nečlen AS UK), FMFI UK

Členovia komisie:

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. (nečlen AS UK), PriF UK
MUDr. Ivan Fuljer, MPH, LF UK
doc. MUDr. Roman Gardlík, PhD., LF UK
Mgr. Radoslav Hanus, PhD., EBF UK
Mgr. Juraj Kamenský, FM UK
doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD., JLF UK
prof.PhDr. Róbert Letz, CSc. PdF UK
doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. (nečlen AS UK), PdF UK
PharmDr. Katarína Maráková, PhD., FaF UK
Michal Mazur, EBF UK
Samuel Moric, EBF UK
Romana Romančíková, LF UK
Mgr. Bibiana Wertlen, PhD., FSEV UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Finančnej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Finančná komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu rozpočtu UK, k jeho zmenám a doplnkom,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o hospodárení UK,
  4. zaujíma stanovisko k návrhom rektora na predchádzajúci písomný súhlas AS UK o nakladaní s majetkom UK podľa osobitného predpisu,
  5. zaujíma stanovisko k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách,
  6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením UK, správou majetku UK, prenájmov a predajov nehnuteľností,
  7. vykonáva kontrolnú činnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami väčších projektov riešených na celouniverzitnej úrovni a na úrovni Rektorátu UK,
  8. má právo vyjadrovať sa k iným, pre financie a hospodárenie UK dôležitým otázkam. 

Zasadnutia 2024 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

1. zasadnutie (13.3.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (29.5.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

20. zasadnutie (1. 3. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

21. zasadnutie (18. 5. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

22. zasadnutie (14. 6. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

 

 

 

Zasadnutia 2022 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

Hlasovanie per-rollam (13.02. - 15. 02.2022)

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (28.02.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (23.03.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (13.04.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (09.06.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (14.12.2022) (spoločné zasadnutie s komisiami AS UK)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

9. zasadnutie (24.02.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (25.02. - 02. 03.2021)

prezenčná listina

zápisnica

10. (mimoriadne) zasadnutie (24.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (21.04.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (09.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (06.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. zasadnutie (01.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

2. zasadnutie (26.02.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (19.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (21.05. - 25. 05.2020)

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (16.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (07.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (11.11.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (25.11.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (02.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

spoločné zasadnutie s Právnou komisiou AS UK (16.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (09.12.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

22. ZASADNUTIE (30.01.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

23. ZASADNUTIE (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

24. ZASADNUTIE (02.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

25. ZASADNUTIE (12.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

26. ZASADNUTIE (02.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

16. zasadnutie (14.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (25.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

18. (mimoriadne) zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

19. zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (03.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

21. zasadnutie (12.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

10. zasadnutie (01.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

12. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. (mimoriadne) zasadnutie (28.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

14. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

2. zasadnutie (17.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (06.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

5. zasadnutie (08.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

6. (mimoriadne) zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

7. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

8. zasadnutie (30.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

zápisnica z hlasovania per-rollam

9. (mimoriadne) zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina nebola doručená

zápisnica nebola vyhotovená

Zasadnutia 2015 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie (09.12.2015)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica