Finančná komisia AS UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Finančnej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Finančná komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu rozpočtu UK, k jeho zmenám a doplnkom,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o hospodárení UK,
  4. zaujíma stanovisko k návrhom rektora na predchádzajúci písomný súhlas AS UK o nakladaní s majetkom UK podľa osobitného predpisu,
  5. zaujíma stanovisko k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách,
  6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením UK, správou majetku UK, prenájmov a predajov nehnuteľností,
  7. vykonáva kontrolnú činnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami väčších projektov riešených na celouniverzitnej úrovni a na úrovni Rektorátu UK,
  8. má právo vyjadrovať sa k iným, pre financie a hospodárenie UK dôležitým otázkam. 

Zasadnutia 2019

1. zasadnutie (09.12.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

22. ZASADNUTIE (30.01.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

23. ZASADNUTIE (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

24. ZASADNUTIE (02.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

25. ZASADNUTIE (12.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

26. ZASADNUTIE (02.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

16. zasadnutie (14.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (25.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

18. (mimoriadne) zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

19. zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (03.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

21. zasadnutie (12.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

10. zasadnutie (01.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

12. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. (mimoriadne) zasadnutie (28.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

14. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

2. zasadnutie (17.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (06.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

5. zasadnutie (08.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

6. (mimoriadne) zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

7. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

8. zasadnutie (30.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

zápisnica z hlasovania per-rollam

9. (mimoriadne) zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina nebola doručená

zápisnica nebola vyhotovená

Zasadnutia 2015 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie (09.12.2015)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica