Rokovací poriadok Akademického senátu UK

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom senáte UK (ďalej len „akademický senát“ alebo „AS UK“) dňa 1. októbra 2014 v súlade s § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Rokovací poriadok Akademického senátu UK (ďalej len „rokovací poriadok“).

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Predmet úpravy

(1) Tento rokovací poriadok upravuje spôsob ustanovenia a pôsobnosť orgánov akademického senátu, prípravu a zvolávanie zasadnutí, priebeh rokovania, spôsob prijímania uznesení akademického senátu a jeho kolektívnych orgánov, organizačno-technické zabezpečenie činnosti akademického senátu, ako aj ďalšie pravidlá, upravujúce organizáciu a činnosť akademického senátu.

(2) Rokovací poriadok je záväzný pre členov akademického senátu, členov orgánov akademického senátu a hostí prítomných na zasadnutiach akademického senátu a jeho kolektívnych orgánov.

 

Čl. 2

Práva a povinnosti členov akademického senátu

(1) Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri výkone svojej funkcie sú členovia akademického senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK, pričom dbajú na záujmy UK ako celku.1

(2) Výkon funkcie člena akademického senátu je nezastupiteľný.2

(3) Základnými právami člena akademického senátu sú najmä:3

 1. právo predkladať návrhy na rokovanie akademického senátu a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom materiálov prerokovávaných akademickým senátom, a to v súlade s čl. 22 tohto rokovacieho poriadku,
 2. právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých akademický senát rokuje,
 3. právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach akademického senátu vysvetlenia od rektora, prorektorov a kvestora vo veciach patriacich do ich právomoci; podrobnosti upravuje čl. 24 ods. 1 až 5 tohto rokovacieho poriadku,
 4. právo vzdať sa funkcie člena akademického senátu. 

(4) Člen akademického senátu sa môže vzdať funkcie člena akademického senátu písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi akademického senátu; predseda akademického senátu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Volebnú a mandátovú komisiu AS UK a zároveň predsedu akademického senátu fakulty, ktorú člen akademického senátu zastupoval.

(5) Základnou povinnosťou člena akademického senátu je zúčastňovať sa na práci akademického senátu ako celku i na práci jeho orgánov. Ak sa nemôže zúčastniť na zasadnutí akademického senátu alebo jeho orgánu, ktorého je členom, alebo zasadnutie predčasne opustí, je povinný sa ospravedlniť.4

(6) Fakulta alebo iná súčasť UK je povinná členovi akademického senátu, ktorý ju zastupuje, zohľadňovať v rámci jeho pracovných alebo študijných povinností plnenie úloh vyplývajúcich z tejto funkcie. UK a jej fakulty nesmú postihovať členov akademického senátu a iné osoby v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre akademický senát.5

 

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 3

Zvolávanie a príprava ustanovujúceho zasadnutia

(1) Prvé zasadnutie akademického senátu v novom funkčnom období (ďalej len „ustanovujúce zasadnutie“) zvoláva predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK tak, aby sa uskutočnilo medzi prvým a pätnástym dňom od začiatku plynutia funkčného obdobia členov akademického senátu zvolených vo všeobecných voľbách,6 ak Volebná a mandátová komisia AS UK nerozhodne inak.

(2) Ak predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK zvolanie ustanovujúceho zasadnutia odmietne alebo ho nezvolá v lehote podľa odseku 1, ustanovujúce zasadnutie bezodkladne zvolá vekovo najstarší člen akademického senátu v novom funkčnom období.

(3) Organizačnú prípravu ustanovujúceho zasadnutia zabezpečuje Volebná a mandátová komisia AS UK v spolupráci s tajomníkom akademického senátu.

 

Čl. 4

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia

(1) Ustanovujúce zasadnutie otvorí a do zvolenia nového predsedu akademického senátu vedie odstupujúci predseda alebo iný poverený člen odstupujúcej Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(2) Na programe ustanovujúceho zasadnutia sú najmä voľby orgánov akademického senátu, ktoré riadi odstupujúca Volebná a mandátová komisia AS UK.

 

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY AKADEMICKÉHO SENÁTU A ICH PÔSOBNOSŤ

 

Čl. 5

Orgány akademického senátu

(1) Orgánmi akademického senátu sú predseda akademického senátu, podpredsedovia akademického senátu, predsedníctvo akademického senátu (ďalej len „predsedníctvo“) a komisie akademického senátu (ďalej len „komisia“).7

(2) Funkčné obdobie orgánov akademického senátu je zhodné s funkčným obdobím členov akademického senátu.8

(3) Výkon funkcie predsedu akademického senátu, podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva, predsedu komisie a podpredsedu komisie sa skončí 

 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. zánikom členstva v akademickom senáte,
 3. vzdaním sa funkcie,
 4. odvolaním. 

(4) Predseda akademického senátu, podpredsedovia akademického senátu, predseda, podpredseda a členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK ostávajú vo funkcii aj po uplynutí ich funkčného obdobia, kým akademický senát nezvolí príslušné nové orgány akademického senátu; ustanovenia odseku 3 písm. a) a b) a čl. 10 ods. 8 písm. a) a b) sa nepoužijú.

(5) Predseda akademického senátu, podpredseda akademického senátu, člen predsedníctva, predseda komisie a podpredseda komisie sa môžu vzdať funkcie 

 1. ústnym vyhlásením do zápisnice na zasadnutí akademického senátu,
 2. ústnym vyhlásením do zápisnice na zasadnutí predsedníctva alebo
 3. písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi akademického senátu; predseda akademického senátu adresuje písomné vyhlásenie predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK. 

(6) Funkcií podľa odseku 5 sa nemožno vzdať so spätnou účinnosťou, vyhlásenie o vzdaní sa funkcie nemožno vziať späť.

(7) Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa odsekov 2 až 6, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia AS UK.

 

Čl. 6

Predseda akademického senátu

(1) Predseda akademického senátu najmä 

 1. zastupuje akademický senát navonok, predovšetkým v styku s inými orgánmi akademickej samosprávy UK a jej fakúlt, vedúcimi zamestnancami UK, orgánmi akademickej samosprávy iných vysokých škôl a ich fakúlt, orgánmi reprezentácie vysokých škôl a ďalšími inštitúciami,
 2. zvoláva a vedie zasadnutia akademického senátu,
 3. podpisuje uznesenia akademického senátu a zápisnice z jeho zasadnutí,
 4. zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva,
 5. podpisuje uznesenia predsedníctva a zápisnice z jeho zasadnutí,
 6. riadi administratívne a organizačno-technické záležitosti akademického senátu,
 7. z titulu svojej funkcie je členom Kolégia rektora UK,9
 8. je prizývaný na zasadnutia Vedenia UK,10
 9. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí akademický senát alebo predsedníctvo. 

(2) Akademický senát volí predsedu akademického senátu spomedzi svojich členov, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi alebo výskumnými pracovníkmi.11 Právo navrhovať kandidáta na funkciu predsedu akademického senátu má ktorýkoľvek člen akademického senátu. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

 

Čl. 7

Zastupovanie predsedu akademického senátu

(1) Predsedu akademického senátu v plnení jeho úloh zastupujú podpredsedovia akademického senátu v rozsahu určenom predsedom akademického senátu v písomnom poverení.

(2) Predsedu akademického senátu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú v rozsahu jeho práv a povinností podpredsedovia akademického senátu v poradí určenom predsedom akademického senátu v písomnom poverení; ak také poverenie nie je, postupuje sa rovnako ako v odseku 3.

(3) Predsedu akademického senátu v čase neobsadenia funkcie zastupujú v rozsahu jeho práv a povinností:

 1. podpredsedovia akademického senátu v poradí určenom uznesením akademického senátu; ak akademický senát uznesením neurčil poradie zastupovania predsedu akademického senátu, podpredsedovia akademického senátu v zostupnom poradí počínajúc od vekovo najstaršieho podpredsedu akademického senátu,
 2. členovia predsedníctva v zostupnom poradí počínajúc od vekovo najstaršieho člena predsedníctva.

  

Čl. 8

Podpredsedovia akademického senátu

(1) Podpredsedovia akademického senátu najmä 

 1. zastupujú predsedu akademického senátu v plnení úloh, ktorými ich poverí,
 2. zastupujú predsedu akademického senátu v určenom poradí v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu akademického senátu,
 3. z titulu svojej funkcie sú členmi predsedníctva,
 4. z titulu svojej funkcie sú členmi Kolégia rektora UK,12
 5. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí akademický senát alebo predsedníctvo. 

(2) Akademický senát má štyroch podpredsedov akademického senátu.

(3) Akademický senát volí dvoch podpredsedov akademického senátu spomedzi členov zamestnaneckej časti akademického senátu a dvoch podpredsedov akademického senátu spomedzi členov študentskej časti akademického senátu.

(4) Právo navrhovať kandidáta na funkciu podpredsedu akademického senátu má ktorýkoľvek člen príslušnej časti akademického senátu. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

 

Čl. 9

Predsedníctvo

(1) Predsedníctvo je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán akademického senátu, ktorý plní úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti akademického senátu.13

(2) Predsedníctvo sa skladá z jedného zástupcu z každej fakulty. Z titulu svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda akademického senátu a podpredsedovia akademického senátu. Podpredsedovia akademického senátu zo zamestnaneckej časti akademického senátu sa zároveň považujú za zástupcov fakulty v predsedníctve. Podpredsedovia akademického senátu zo študentskej časti akademického senátu sa nepovažujú za zástupcov fakulty v predsedníctve.14

(3) Ak predseda akademického senátu alebo podpredsedovia akademického senátu zo zamestnaneckej časti akademického senátu skončia výkon svojej funkcie a do tejto funkcie je zvolený člen akademického senátu z fakulty, ktorú už zastupuje v predsedníctve iný člen akademického senátu, členmi predsedníctva sú obaja títo členovia akademického senátu; v takom prípade sa do predsedníctva zvolí aj zástupca z tej fakulty, ktorá nemá v predsedníctve zastúpenie.15

(4) Právo navrhovať kandidáta na člena predsedníctva má ktorýkoľvek člen akademického senátu z príslušnej fakulty. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

(5) Predsedníctvo najmä 

 1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení akademického senátu,
 2. zabezpečuje prípravu zasadnutí akademického senátu,
 3. pred zvolaním riadneho zasadnutia akademického senátu prerokúva návrh jeho programu,
 4. v čase medzi zasadnutiami akademického senátu riadi prácu komisií,
 5. vyhlasuje doplňovacie voľby do akademického senátu,15a
 6. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,16
 7. podáva návrh na odvolanie člena akademického senátu,16a
 8. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK,
 9. schvaľuje návrh rektora na určenie tajomníka akademického senátu,17
 10. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí akademický senát. 

(6) Na predsedníctvo nemožno preniesť pôsobnosť, ktorá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK prináleží akademickému senátu.

 

Čl. 10

Komisie

(1) Komisie sú iniciatívne, poradné a kontrolné orgány akademického senátu, ktoré plnia úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti akademického senátu. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc s výnimkou Volebnej a mandátovej komisie AS UK a Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v rozsahu určenom vnútornými predpismi UK.18

(2) Akademický senát ako svoje stále komisie zriaďuje 

 1. finančnú komisiu,
 2. komisiu pre rozvoj a informačné technológie,
 3. komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie,
 4. právnu komisiu,
 5. pedagogickú a vedeckú komisiu a
 6. volebnú a mandátovú komisiu. 

(3) Ďalšie komisie môže akademický senát zriadiť uznesením; uznesenie musí obsahovať názov komisie a úlohy, ktorými je komisia poverená.

(4) V čase medzi zasadnutiami akademického senátu riadi prácu komisií predsedníctvo.19

(5) Do pôsobnosti komisií patrí najmä 

 1. predkladanie stanovísk k materiálom prerokovávaným akademickým senátom,
 2. vypracovávanie návrhov a podnetov na riešenie dôležitých otázok života UK a ich predkladanie orgánom akademickej samosprávy UK,
 3. kontrolovanie spôsobu realizácie uznesení akademického senátu a predsedníctva,
 4. spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov UK a ďalších materiálov,
 5. upozorňovanie orgánov akademickej samosprávy UK na nedostatky zistené jej činnosťou a iniciatívne prispievanie k ich odstráneniu,
 6. plnenie ďalších úloh, ktorými ich poverí akademický senát alebo predsedníctvo.

Náplň činností jednotlivých stálych komisií upravuje čl. 11 tohto rokovacieho poriadku. 

(6) Komisie majú minimálne päť členov. Komisie sú zložené z členov akademického senátu a z ďalších osôb z radov zamestnancov a študentov UK, jej fakúlt a ďalších súčastí UK. Každý člen akademického senátu má právo požiadať akademický senát o zvolenie za člena ľubovoľnej komisie.

(7) Členmi Volebnej a mandátovej komisie AS UK môžu byť iba členovia akademického senátu;20 ustanovenie čl. 5 ods. 4 tým nie je dotknuté.

(8) Členstvo v komisii zaniká 

 1. uplynutím funkčného obdobia komisie,
 2. zánikom členstva v akademickom senáte,
 3. zánikom zamestnaneckého pomeru s UK alebo niektorou jej súčasťou,
 4. zánikom členstva v študentskej časti akademickej obce UK, ak osobitný vnútorný predpis UK neustanovuje inak,20a
 5. vzdaním sa funkcie člena,
 6. odvolaním,
 7. ak sa člen bez vážneho dôvodu alebo bez predchádzajúceho dôvodného ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe zasadnutia komisie,
 8. ak sa člen nezúčastní nadpolovičnej väčšiny zasadnutí komisie v uplynulom akademickom roku. 

Členstvo v komisii podľa písmena b) nezaniká, ak člen komisie písomne požiada predsedu akademického senátu o pokračovanie členstva v komisii skôr, ako zanikne jeho členstvo v akademickom senáte.

(9) Na vyhlásenie o vzdaní sa funkcie člena komisie sa použijú ustanovenia čl. 5 ods. 5 a 6 rovnako.

(10) Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa odsekov 8 a 9, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia AS UK.

 

Čl. 11

Náplň činností stálych komisií

(1) Finančná komisia najmä 

 1. zaujíma stanovisko k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK,
 2. zaujíma stanovisko k návrhu rozpočtu UK, k jeho zmenám a doplnkom,
 3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o hospodárení UK,
 4. zaujíma stanovisko k návrhom rektora na predchádzajúci písomný súhlas akademického senátu o nakladaní s majetkom UK podľa osobitného predpisu,21
 5. zaujíma stanovisko k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách,
 6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením UK, správou majetku UK, prenájmov a predajov nehnuteľností,
 7. vykonáva kontrolnú činnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami väčších projektov riešených na celouniverzitnej úrovni a na úrovni Rektorátu UK,
 8. má právo vyjadrovať sa k iným, pre financie a hospodárenie UK dôležitým otázkam. 

(2) Komisia pre rozvoj a informačné technológie najmä 

 1. zaujíma stanovisko k návrhu dlhodobého zámeru UK a jeho aktualizácii a podieľa sa na priebežnom vyhodnocovaní ich plnenia,
 2. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
 3. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK,
 4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s informačnými technológiami UK,
 5. prerokúva rozvojové plány súčastí UK, ktoré nie sú fakultami,
 6. prerokúva podnety a stanoviská k činnosti UK prijaté Správnou radou UK podľa § 41 ods. 7 zákona o vysokých školách. 

(3) Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie najmä 

 1. zaujíma stanovisko k úpravám cien za ubytovanie pre zamestnancov a študentov vo vysokoškolských internátoch UK,
 2. zaujíma stanovisko k návrhu vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a posudzuje kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,
 3. plní úlohy podľa vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a kritériách prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,21a
 4. kontroluje efektívne a hospodárne využívanie ubytovacej kapacity UK,
 5. pri priebežnej kontrole všetkých stránok ubytovania vo vysokoškolských internátoch UK,21b ktoré sú v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK, najmä  
 1. prerokúva návrh internátneho (ubytovacieho) poriadku,
 2. prerokúva návrh zmlúv o ubytovaní platných na príslušný akademický rok,
 3. prerokúva návrh výročnej správy o hospodárení a výročnej správy o činnosti,
 4. prerokúva návrhy vnútorných predpisov, ktoré sa dotýkajú ubytovacieho procesu,
 5. prerokúva návrhy rozvojových plánov a strategických zámerov,
 6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením, správou majetku a nakladaním s majetkom,
 7. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na kontrole dodržiavania internátneho (ubytovacieho) poriadku,
 8. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na procese udeľovania sankcií za porušenia internátneho (ubytovacieho) poriadku zo strany ubytovaných,
 9. má právo klásť otázky a žiadať písomné vysvetlenia od riaditeľa a vedúcich zamestnancov,
 10. zaoberá sa pripomienkami a podnetmi ubytovaných,
 11. podáva iniciatívne návrhy na zlepšenie kvality života (komfortu) ubytovaných,
 12. podporuje kultúrne, športové a iné záujmové činnosti ubytovaných. 

(4) Pedagogická a vedecká komisia najmä 

 1. zaujíma stanovisko k návrhom Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt UK,
 2. zaujíma stanovisko k návrhu Štipendijného poriadku UK,
 3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
 4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a doktorandským štúdiom na UK,
 5. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s mobilitnými programami a medzinárodnými vzťahmi UK,
 6. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady UK,
 7. sleduje úroveň vedeckého výskumu na UK a fakultách, hodnotí ju porovnávaním s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí,
 8. prerokúva správu o hodnotení vedeckovýskumnej činnosti UK za príslušné obdobie,
 9. vyjadruje sa k deleniu prostriedkov UK určených na vedu a vzdelávanie a spolufinancovanie vedeckých projektov,
 10. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s vedeckovýskumnou činnosťou UK.

(5) Právna komisia najmä 

 1. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov UK, ktoré schvaľuje akademický senát a k návrhu štatútu Správnej rady UK; môže zaujať stanovisko k ostatným návrhom vnútorných predpisov UK a k vnútorným predpisom UK,
 2. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov fakúlt UK, ktoré akademický senát schvaľuje,
 3. posudzuje súlad vnútorných predpisov UK a vnútorných predpisov súčastí UK so Štatútom UK a podľa potreby predkladá orgánom akademickej samosprávy UK a orgánom akademickej samosprávy fakúlt UK návrhy na prijatie príslušných opatrení,
 4. pripravuje návrhy Rokovacieho poriadku AS UK a Zásad volieb do AS UK,
 5. pripravuje právne analýzy problémov, ktorých riešenie je v kompetencii akademického senátu a ďalšie materiály s právnym obsahom. 

(6) Volebná a mandátová komisia najmä 

 1. overuje platnosť volieb do akademického senátu a plní ďalšie úlohy podľa Zásad volieb do AS UK,
 2. prerokúva organizačné zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia,
 3. zisťuje podľa § 8 ods. 6 zákona o vysokých školách dôvody pre zánik členstva v akademickom senáte, konštatuje jeho zánik a v sporných prípadoch podáva predsedníctvu návrhy na rozhodnutie,21c
 4. riadi priebeh tajných hlasovaní na zasadnutiach akademického senátu,
 5. priebežne vyhodnocuje účasť členov komisií na zasadnutiach komisií a konštatuje zánik členstva z dôvodov podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) a h),
 6. rozhoduje o sporných prípadoch vo veciach funkčného obdobia orgánov akademického senátu a jeho skončenia,
 7. predkladá akademickému senátu návrhy na prijatie príslušných opatrení21d v prípade, ak akademický senát fakulty UK koná v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi UK alebo príslušnej fakulty UK, ak akademický senát fakulty UK vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK, alebo ak zloženie akademického senátu fakulty UK nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom o vysokých školách alebo s vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK,
 8. plní ďalšie úlohy podľa tohto rokovacieho poriadku. 

 

Čl. 12

Predseda komisie a podpredseda komisie

(1) Na čele komisie je predseda, ktorého volí a odvoláva akademický senát. Predseda komisie najmä 

 1. riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie jej zasadnutia,
 2. organizuje spoluprácu komisie s orgánmi akademickej samosprávy UK a vedúcimi zamestnancami UK,
 3. zastupuje komisiu navonok,
 4. podpisuje uznesenia komisie a zápisnice z jej zasadnutí,
 5. je prizývaný s poradným hlasom na zasadnutia predsedníctva (čl. 39 ods. 6),
 6. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí akademický senát, predsedníctvo alebo komisia. 

(2) Predsedom komisie môže byť iba člen akademického senátu.22

(3) Právo navrhovať kandidáta na funkciu predsedu komisie má ktorýkoľvek člen akademického senátu a komisia. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

(4) Predseda komisie je oprávnený zriaďovať z členov komisie pracovné skupiny a určovať náplň ich činnosti.

(5) Podpredseda komisie zastupuje predsedu komisie v plnení úloh, ktorými ho poverí. V čase neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu komisie podpredseda komisie zastupuje predsedu komisie v rozsahu jeho práv a povinností.

(6) Podpredsedu komisie na návrh predsedu komisie volí a odvoláva komisia tajným hlasovaním.

(7) Ak komisia nemá predsedu ani podpredsedu, poverí predseda akademického senátu niektorého člena komisie plnením úloh predsedu komisie v plnom rozsahu.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÍPRAVA A ZVOLÁVANIE ZASADNUTÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 13

Príprava zasadnutí

(1) Akademický senát pracuje formou zasadnutí. Zasadnutia akademického senátu sa konajú podľa potreby, najmenej však štyrikrát za akademický rok.23

(2) Prípravu zasadnutí akademického senátu zabezpečuje predsedníctvo v spolupráci s tajomníkom akademického senátu a predkladateľmi materiálov.

(3) Materiál na zasadnutie akademického senátu (ďalej len „materiál”) predkladajú najmä 

 1. rektor a v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor,
 2. dekani fakúlt UK,
 3. riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK,
 4. predseda akademického senátu,
 5. predsedovia komisií,
 6. členovia akademického senátu,
 7. hlavný kontrolór UK,
 8. predseda Správnej rady UK. 

(4) Materiály sa predkladajú predsedovi akademického senátu v súlade s osobitným vnútorným predpisom UK.23a Podrobnosti predkladania materiálov upraví predsedníctvo uznesením.

(5) Materiál musí obsahovať predkladaný návrh, návrh na uznesenie (ak navrhovateľ žiada prijať uznesenie) a v prípade potreby ďalšie písomnosti doplňujúce alebo vysvetľujúce predkladaný návrh.

(6) Všetky materiály musia byť spracované prehľadne, zrozumiteľne a vecne správne. Predkladateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK.

(7) Pokiaľ akademický senát rozhoduje vo veci fakulty UK, vyžiada si vopred stanovisko akademického senátu fakulty a dekana fakulty.24 Ak materiál predložil dekan fakulty alebo akademický senát fakulty, predkladajúci orgán vyjadril súhlasné stanovisko s týmto materiálom už jeho predložením. Zároveň sa predpokladá súhlasné stanovisko druhého z orgánov fakulty k tomuto materiálu, pokiaľ druhý z týchto orgánov fakulty nevysloví iné stanovisko.

 

Čl. 14

zrušený dodatkom č. 1 s účinnosťou od 1. júla 2016

 

Čl. 15

Zvolávanie zasadnutí

(1) Zasadnutia akademického senátu sa zvolávajú písomnou pozvánkou. V pozvánke sa určí termín, miesto a návrh programu zasadnutia.

(2) Zasadnutia akademického senátu zvoláva predseda akademického senátu; ustanovenia odsekov 4 a 5 tým nie sú dotknuté.

(3) Predseda akademického senátu je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie akademického senátu na žiadosť26

 1. rektora,
 2. najmenej jednej tretiny jeho členov,
 3. predsedníctva,
 4. všetkých zástupcov jednej fakulty UK v akademickom senáte,
 5. nadpolovičnej väčšiny členov študentskej časti akademického senátu,
 6. nadpolovičnej väčšiny členov zamestnaneckej časti akademického senátu. 

Písomná žiadosť v listinnej podobe alebo uznesenie predsedníctva musí obsahovať návrh programu zasadnutia.

(4) Ak predseda akademického senátu nezvolá zasadnutie akademického senátu na základe žiadosti podľa odseku 3 písm. a), zvolá zasadnutie akademického senátu rektor.

(5) Ak predseda akademického senátu nezvolá zasadnutie akademického senátu na základe žiadosti podľa odseku 3 písm. b) až f), zvolajú zasadnutie akademického senátu spoločne aspoň dvaja podpredsedovia akademického senátu; ak nepríde medzi podpredsedami k dohode alebo zvolanie zasadnutia odmietnu, zasadnutie akademického senátu bezodkladne zvolá rektor.

(6) Na každé zasadnutie akademického senátu sú okrem členov akademického senátu pozývaní rektor, prorektori, kvestor, dekani fakúlt UK, predsedovia akademických senátov fakúlt UK, hlavný kontrolór UK, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK a tajomník akademického senátu (ďalej len „pozvaný hosť“). Akademický senát alebo predsedníctvo uznesením a predseda akademického senátu môžu na zasadnutie akademického senátu pozvať aj ďalšie osoby.

(7) Účasť člena akademického senátu na zasadnutí je jeho povinnosťou a člen akademického senátu ju potvrdzuje svojím podpisom na prezenčnej listine. Neúčasť na zasadnutí člen akademického senátu ospravedlňuje vopred predsedovi akademického senátu, inak sa jeho neúčasť považuje za neospravedlnenú. Ak nastane spor o prípustnosť ospravedlnenia, o prípustnosti rozhodne s konečnou platnosťou predsedníctvo.

 

Čl. 15a

Riadne zasadnutia a mimoriadne zasadnutia

(1) Riadne zasadnutia akademického senátu (ďalej len „riadne zasadnutie“) sú zvolávané na základe rámcového harmonogramu riadnych zasadnutí, ktorý pred začiatkom každého semestra schvaľuje akademický senát.

(2) Predseda akademického senátu je oprávnený z vážnych dôvodov zmeniť termín zasadnutia akademického senátu, ktorý bol schválený akademickým senátom v rámcovom harmonograme riadnych zasadnutí podľa čl. 15a ods. 1. Zámer zmeniť termín zasadnutia akademického senátu je predseda akademického senátu povinný odôvodniť a hodnoverne oznámiť členom akademického senátu a pozvaným hosťom najmenej 7 kalendárnych dní pred dátumom konania schváleného riadneho zasadnutia akademického senátu v rámcovom harmonograme, pričom predmetné oznámenie musí obsahovať zmenený dátum konania riadneho zasadnutia. Ustanovenia čl. 15 týmto ustanovením nie sú dotknuté.

(3) Súčasťou návrhu programu každého riadneho zasadnutia sú spravidla body 

 1. Rôzne,
 2. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK,
 3. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl a
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

(4) Pozvánka a materiály sa členom akademického senátu a pozvaným hosťom doručujú najmenej šesť dní pred konaním riadneho zasadnutia. Predseda akademického senátu môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení lehoty na doručenie materiálu podľa predchádzajúcej vety.

(5) Mimoriadne zasadnutia akademického senátu (ďalej len „mimoriadne zasadnutie“) sú zvolávané najmä 

 1. na prerokovanie závažných otázok zo života UK alebo jej akademickej obce, ak ich prerokovanie neznesie odklad do konania najbližšieho riadneho zasadnutia,
 2. pri slávnostných príležitostiach alebo významných výročiach UK,
 3. na základe žiadostí podľa čl. 15 ods. 3; navrhnutý program zasadnutia uvedený v žiadosti predseda akademického senátu nemôže meniť alebo dopĺňať s výnimkou bodov programu procedurálnej povahy. 

(6) Pozvánka a materiály sa členom akademického senátu a pozvaným hosťom doručujú najmenej 48 hodín pred konaním mimoriadneho zasadnutia.

 

PIATA ČASŤ

ROKOVANIE AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 16

Vedenie zasadnutí

(1) Zasadnutie akademického senátu vedie predseda akademického senátu alebo podpredsedovia v dohodnutom poradí (ďalej len „predsedajúci“).

(2) Predsedajúci vedie zasadnutie akademického senátu tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom a v zmysle tohto rokovacieho poriadku.

 

Čl. 17

Verejnosť zasadnutí

(1) Zasadnutia akademického senátu sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor má právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s týmto rokovacím poriadkom kedykoľvek, keď o to požiada.27

(2) Účasť hostí na zasadnutiach akademického senátu sa umožňuje do naplnenia kapacity miest určených pre verejnosť.

(3) Hostia nemajú právo zasahovať do rokovania akademického senátu. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie k náprave, predsedajúci má právo vykázať hosťa z rokovacej miestnosti. O udelení slova hosťom v rámci prerokovávania niektorého z bodov programu rozhoduje predsedajúci. Ak predsedajúci neudelí hosťovi slovo, môže mu ho udeliť akademický senát hlasovaním na návrh ktoréhokoľvek člena akademického senátu.

(4) Ak požiada o udelenie slova pozvaný hosť, slovo sa mu udelí.

 

Čl. 18

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

(1) Predsedajúci otvorí zasadnutie v určenú hodinu. V prípade, ak nie je akademický senát spôsobilý sa uznášať do 30 minút po čase určenom na začiatok zasadnutia, predsedajúci zasadnutie bez rozpravy ukončí a o ďalšom postupe rozhodne predsedníctvo.

(2) Akademický senát na každom zasadnutí zvolí verejným hlasovaním z členov akademického senátu prítomných pri otvorení zasadnutia spravidla trojčlennú návrhovú komisiu; jeden z členov návrhovej komisie je spravidla členom študentskej časti akademického senátu.

(3) Akademický senát schvaľuje program zasadnutia na začiatku zasadnutia. Pred schválením programu riadneho zasadnutia môžu členovia akademického senátu a rektor alebo v jeho zastúpení prorektor a kvestor predkladať návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. Navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať.

(4) Ak predseda akademického senátu rozhodol o skrátení lehoty na doručenie určitého materiálu podľa ustanovenia čl. 15a ods. 3 na menej ako 48 hodín, alebo ak predkladateľ v čase medzi doručením materiálu a otvorením zasadnutia akademického senátu materiál podstatným spôsobom obsahovo upravil, môže ktorýkoľvek člen akademického senátu požadovať, aby akademický senát hlasoval o prípustnosti jeho zaradenia do programu riadneho zasadnutia formou schválenia výnimky. V prípade neschválenia výnimky môže byť materiál prerokovaný len ako informatívny, ku ktorému akademický senát neprijíma uznesenie.

(5) Predkladateľ materiálu alebo ním poverená osoba (ďalej len „predkladateľ”) má právo pred schválením programu stiahnuť z rokovania ním predložený materiál alebo jeho časť; o tomto návrhu akademický senát nehlasuje.

(6) Ak akademický senát neschváli program svojho zasadnutia, predsedajúci zasadnutie bez rozpravy ukončí a o ďalšom postupe rozhodne predsedníctvo.

(7) Schválený program možno v priebehu zasadnutia meniť iba výnimočne; zmenu schváleného programu možno vykonať formou procedurálneho návrhu (čl. 21 ods. 1).

 

Čl. 19

Priebeh rokovania

(1) Jednotlivé body programu sa prerokúvajú spravidla na základe písomných materiálov. V jednoduchých prípadoch možno bod programu prerokovať bez písomného materiálu.

(2) Predkladateľ v úvodnom vystúpení predložený materiál uvedie, zdôvodní jeho obsah a predloží návrh uznesenia.

(3) Ak k prerokovávanej veci zaujali stanovisko komisie, predsedajúci udelí slovo ich predsedom, aby oboznámili členov akademického senátu s ich stanoviskami. Ak predkladateľom nie je rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predsedajúci požiada rektora alebo v jeho zastúpení prorektora alebo kvestora, aby sa k prerokovávanej veci vyjadrili.

(4) Po uvedení bodu programu podľa predchádzajúcich odsekov predsedajúci otvorí rozpravu.

 

Čl. 20

Rozprava

(1) Predsedajúci udeľuje slovo členom akademického senátu, pozvaným hosťom a hosťom (ďalej len „rečník“) spravidla v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy. Predkladateľ má právo vystúpiť v rozprave, kedykoľvek o to požiada.

(2) Vystúpenie rečníka v rozprave je vecné a stručné. Každý rečník má právo vyjadriť sa v rozprave ku všetkým aspektom prerokovávanej veci.

(3) Akademický senát sa môže uzniesť na maximálnej dĺžke rečníckej doby a počte vystúpení jedného rečníka v tej istej veci.

(4) Ak rečník prekročil stanovenú rečnícku dobu, ak jeho vystúpenie porušuje požadovanú vecnosť a stručnosť, ak sa jeho vystúpenie netýka prerokovávanej veci alebo ak nedodržiava rámec slušného vystupovania, predsedajúci na túto skutočnosť rečníka upozorní a vyzve ho na nápravu. Ak výzva nevedie k náprave, predsedajúci rečníkovi slovo odoberie. Proti opatreniu predsedajúceho môže rečník podať námietku, o ktorej akademický senát rozhodne ihneď bez rozpravy. Ak akademický senát námietke vyhovie, rečníkovi je slovo vrátené.

 

Čl. 21

Procedurálne návrhy

(1) Členovia akademického senátu a rektor majú právo podávať procedurálne návrhy, ktoré sa týkajú spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania akademického senátu s výnimkou hlasovania o veci samej.

(2) O procedurálnom návrhu sa hlasuje bezprostredne po jeho podaní a bez rozpravy.

(3) O procedurálnom návrhu, ktorý má zrejmú podporu akademického senátu, sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania. V takom prípade sa predsedajúci opýta, či niektorý z členov akademického senátu požaduje hlasovanie. Ak čo len jeden člen akademického senátu požaduje hlasovať o procedurálnom návrhu, predsedajúci dá o ňom hlasovať.

(4) Na prijatie procedurálneho návrhu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu.

 

Čl. 22

Pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy

(1) Pozmeňujúcim návrhom je návrh na vypustenie alebo zmenu niektorej časti pôvodného návrhu, doplňujúcim návrhom je návrh na rozšírenie niektorej časti pôvodného návrhu.

(2) Právo podávať pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy majú členovia akademického senátu, predsedníctvo a komisie.

(3) Návrhová komisia môže požiadať navrhovateľa pozmeňujúceho návrhu alebo doplňujúceho návrhu podaného ústne, aby pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh formuloval písomne; ak navrhovateľ pozmeňujúceho návrhu alebo doplňujúceho návrhu výzve návrhovej komisie nevyhovie, na tento pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh sa pri hlasovaní neprihliada.

(4) K pozmeňujúcemu návrhu alebo doplňujúcemu návrhu nemožno podávať ďalšie pozmeňujúce návrhy alebo doplňujúce návrhy. To nevylučuje formuláciu alternatívneho pozmeňujúceho návrhu alebo doplňujúceho návrhu ani možnosť osoby podávajúcej pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh, aby si osvojila jeho zmenu alebo doplnenie a ďalej ho predkladala v znení tejto zmeny alebo doplnenia.

(5) Predkladateľ si môže počas rozpravy pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh osvojiť. V takom prípade sa pôvodný návrh ďalej predkladá v znení osvojeného pozmeňujúceho návrhu alebo doplňujúceho návrhu a o podanom pozmeňujúcom návrhu alebo doplňujúcom návrhu sa už nehlasuje.

 

Čl. 23

Skončenie rozpravy

(1) Rozprava sa skončí po vystúpení všetkých prihlásených rečníkov do rozpravy.

(2) O skončení rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov môže akademický senát rozhodnúť len na návrh predsedajúceho, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov akademického senátu.

(3) Ak akademický senát rozhodol o skončení rozpravy podľa predchádzajúceho odseku, k prerokovávanému bodu majú právo ešte vystúpiť členovia akademického senátu prihlásení do rozpravy pred jej skončením a členovia akademického senátu predkladajúci pozmeňujúce návrhy alebo doplňujúce návrhy.

(4) Po skončení rozpravy má predkladateľ právo na záverečné slovo, v ktorom sa môže stručne vyjadriť k priebehu rozpravy a k podaným pozmeňujúcim návrhom alebo doplňujúcim návrhom.


Čl. 24

Osobitné ustanovenia o rokovaní
v rámci niektorých bodov programu

(1) Členovia akademického senátu sú oprávnení klásť rektorovi, prorektorom a kvestorovi otázky a požadovať od nich vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich právomoci (ďalej len „interpelácia”).28

(2) Interpelácie môžu členovia akademického senátu predkladať 

 1. písomne prostredníctvom predsedu akademického senátu, a to najmenej dva pracovné dni pred konaním riadneho zasadnutia akademického senátu,
 2. ústne na zasadnutí akademického senátu v bode „Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK“. 

(3) V bode „Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK“ sa najskôr prerokujú odpovede na písomne predložené interpelácie. Ak o to niektorý z členov akademického senátu požiada, k odpovedi na písomnú interpeláciu predsedajúci otvorí rozpravu.

(4) Po prerokovaní odpovedí na písomne predložené interpelácie predseda akademického senátu vyzve členov akademického senátu, aby predložili interpelácie ústne.

(5) Na ústne predloženú interpeláciu môže interpelovaný odpovedať priamo na zasadnutí akademického senátu. V prípade, že na vznesenú ústnu interpeláciu nemožno uspokojivo odpovedať ústne alebo jej zodpovedanie vyžaduje ďalšiu prípravu, interpelácia bude zodpovedaná buď na nasledujúcom zasadnutí akademického senátu, alebo písomne členovi akademického senátu do 30 dní odo dňa konania zasadnutia akademického senátu.

(6) V bode „Rôzne“ sa nemožno uznášať o 

 1. veciach, ktoré patria do pôsobnosti akademického senátu podľa § 9 ods. 1 písm. a) až t) a § 17 ods. 1 zákona o vysokých školách a
 2. návrhoch podľa siedmej časti tohto rokovacieho poriadku. 

 

ŠIESTA ČASŤ

POSTUP PRIJÍMANIA UZNESENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 25

Uznášaniaschopnosť akademického senátu

(1) Akademický senát je schopný sa uznášať, ak je na zasadnutí akademického senátu prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Ak v priebehu zasadnutia predsedajúci zistí, že nie je splnená podmienka podľa predchádzajúcej vety, podľa okolností zasadnutie akademického senátu preruší alebo ukončí.

(2) Akademický senát rozhoduje o každom návrhu hlasovaním s výnimkou postupu podľa čl. 21 ods. 3. Jednotlivé návrhy na hlasovanie uvádza predsedajúci v spolupráci s návrhovou komisiou.

(3) Prednosť pred hlasovaním o návrhu uznesenia vo veci samej majú hlasovania o procedurálnych návrhoch a o podaných pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch.

 

Čl. 26

Spôsoby hlasovania

(1) Hlasovanie je verejné alebo tajné.

(2) Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky, ak sa akademický senát neuznesie na inom spôsobe verejného hlasovania. Úlohu skrutátorov vykonávajú členovia návrhovej komisie.

(3) Tajným hlasovaním sa akademický senát uznáša v otázkach uvedených v § 9 ods. 1 písm. c), d), e), h), p) a q) zákona o vysokých školách a o všetkých personálnych otázkach s výnimkou hlasovaní o voľbe a odvolávaní členov komisií a o voľbe návrhovej komisie ako pracovnej komisie zasadnutia akademického senátu (čl. 18 ods. 2). V ostatných otázkach uvedených v § 9 ods. 1 zákona o vysokých školách a v ďalších otázkach sa akademický senát uznáša tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne na návrh ktoréhokoľvek člena akademického senátu vo verejnom hlasovaní.

(4) Tajné hlasovanie sa vykonáva použitím hlasovacích lístkov. Priebeh tajného hlasovania riadi Volebná a mandátová komisia AS UK. Pred vykonaním tajného hlasovania poverený člen Volebnej a mandátovej komisie AS UK poučí členov akademického senátu o spôsobe tajného hlasovania a platnej úprave hlasovacieho lístka. Členovia akademického senátu vykonávajú tajné hlasovanie v súlade s poučením o platnej úprave hlasovacieho lístka; inak upravený hlasovací lístok je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží člen akademického senátu do hlasovacej schránky. Pri tajnom hlasovaní sa za počet prítomných členov akademického senátu považuje počet odovzdaných hlasovacích lístkov.

(5) Výsledok verejného hlasovania vyhlasuje predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov odovzdaných za návrh, proti návrhu a počet členov akademického senátu, ktorí sa hlasovania zdržali. Oznámi tiež, či predložený návrh bol schválený alebo nebol schválený.

(6) Výsledok tajného hlasovania vyhlasuje poverený člen Volebnej a mandátovej komisie AS UK. Na vyhlásenie výsledkov tajného hlasovania sa vzťahujú ustanovenia odseku 5 primerane.

 

Čl. 27

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
a doplňujúcich návrhoch

(1) O pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch sa spravidla hlasuje v poradí, v akom boli písomne predložené alebo ústne prednesené, ak návrhová komisia nerozhodne inak.

(2) Ak je podaných viacero vzájomne sa vylučujúcich pozmeňujúcich návrhov alebo doplňujúcich návrhov, orientačným hlasovaním sa najskôr zistia počty členov akademického senátu podporujúcich jednotlivé návrhy. O pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch sa následne hlasuje v zostupnom poradí podľa počtu podporujúcich hlasov.

(3) Na prijatie pozmeňujúceho návrhu a doplňujúceho návrhu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu.

(4) Ak schválený pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce návrhy alebo doplňujúce návrhy, tieto prehlási predsedajúci za nehlasovateľné. Proti postupu predsedajúceho je prípustná námietka, o ktorej rozhodne akademický senát bez rozpravy. Ak akademický senát námietke vyhovie, hlasuje sa aj o ďalšom pozmeňujúcom návrhu alebo doplňujúcom návrhu.

(5) Po vyčerpaní všetkých pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov akademický senát pristúpi k hlasovaniu o návrhu ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov.

 

Čl. 28

Hlasovanie o návrhu ako o celku

(1) Predkladateľ môže svoj návrh vziať kedykoľvek späť, až kým akademický senát nepristúpi k hlasovaniu o návrhu ako o celku.

(2) Návrh na uznesenie predkladá predsedajúci v spolupráci s návrhovou komisiou, ktorá si môže v prípade potreby vyžiadať nevyhnutný čas na jeho formuláciu.

(3) Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu, ak tento rokovací poriadok, iný vnútorný predpis UK alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

 

SIEDMA ČASŤ

VOĽBY A ODVOLÁVANIE ORGÁNOV AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 29

Voľby predsedu akademického senátu,
podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva
a predsedu komisie

(1) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje; ak sa súčasne volia dvaja podpredsedovia akademického senátu, poradové čísla najviac dvoch kandidátov. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.

(2) V prvom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu.

(3) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú do druhého kola voľby všetci kandidáti na prvom a druhom mieste.

(4) Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vzdá práva kandidovať a v druhom kole volieb by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola volieb ten kandidát, ktorý v prvom kole získal ďalší najväčší počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký ďalší najväčší počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, postupujú do druhého kola voľby všetci títo kandidáti.

(5) V druhom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.

(6) Ak nebol predseda akademického senátu zvolený postupom podľa predchádzajúcich odsekov, vykoná sa nová voľba. V novej voľbe možno navrhnúť aj nezvolených kandidátov. Nová voľba sa vykoná bezodkladne, ak akademický senát na návrh predsedajúceho nerozhodne inak.

(7) Na voľby podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva a predsedu komisie sa vzťahujú ustanovenia predchádzajúcich odsekov rovnako.

(8) Ak sa súčasne volia dvaja podpredsedovia akademického senátu spomedzi členov príslušnej časti akademického senátu, počty zvolených kandidátov v jednotlivých kolách volieb a počty kandidátov postupujúcich do jednotlivých kôl volieb podľa predchádzajúcich odsekov sa primerane navýšia o číslo jeden.29

 

Čl. 30

Odvolávanie predsedu akademického senátu,
podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva
a predsedu komisie

(1) Návrh na odvolanie predsedu akademického senátu, podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva a predsedu komisie môže podať 

 1. predsedníctvo,
 2. najmenej desať členov akademického senátu alebo
 3. všetci zástupcovia jednej fakulty UK v akademickom senáte. 

(2) Rokovanie o návrhu na odvolanie predsedu akademického senátu vedie predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK.

(3) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie predsedu akademického senátu, podpredsedu akademického senátu, člena predsedníctva alebo predsedu komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu.

 

Čl. 31

Voľby a odvolávanie členov komisií

(1) Členovia komisií sú volení a odvolávaní verejným hlasovaním, ak akademický senát nerozhodne o tajnom hlasovaní.

(2) Právo navrhovať kandidáta na člena komisie má ktorýkoľvek člen akademického senátu. Navrhnutý kandidát musí vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou.

(3) Za člena komisie je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.

(4) Návrh na odvolanie člena komisie môže v odôvodnených prípadoch podať predseda komisie alebo predsedníctvo. Za odôvodnené prípady sa považuje najmä opakovaná neúčasť na zasadnutiach komisie alebo iné závažné neplnenie si povinností člena komisie.

(5) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie člena komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu.

 

Čl. 31a

Voľby a odvolávanie zástupcov akademického senátu
v iných orgánoch

Ustanovenia čl. 29 a 30 sa primerane vzťahujú na voľby a odvolávanie

 1. kandidátov na členov Dozornej rady UK Veda, s.r.o.,
 2. zástupcov akademického senátu v poradných orgánoch rektora,
 3. zástupcov akademického senátu v iných orgánoch, do ktorých má akademický senát právo delegovať svojich zástupcov.

 

ÔSMA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O ROKOVANÍ A HLASOVANÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 32

Hlasovanie spôsobom per-rollam

(1) V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže predseda akademického senátu požiadať členov akademického senátu o prijatie uznesenia mimo zasadnutia akademického senátu spôsobom per-rollam.

(2) Predseda akademického senátu zašle materiál spolu s návrhom uznesenia všetkým členom akademického senátu v elektronickej podobe a určí lehotu na hlasovanie.

(3) Na prijatie platného uznesenia akademického senátu sa vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov akademického senátu a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov akademického senátu zúčastnených na hlasovaní. Súhlas v elektronickej forme musí byť bez dôvodných pochybností prejavom vôle člena akademického senátu.

(4) Z hlasovania spôsobom per-rollam sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje návrh uznesenia, výsledky hlasovania a uznesenie, ak bolo prijaté. Zápisnicu podpisuje predseda akademického senátu. Prílohou zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov akademického senátu.

(5) Spôsobom per-rollam nemožno hlasovať o 

 1. veciach, ktoré patria do pôsobnosti akademického senátu podľa § 9 ods. 1 písm. a) až s) zákona o vysokých školách,
 2. udelení predchádzajúceho písomného súhlasu o nakladaní s majetkom UK podľa osobitného predpisu,29a
 3. návrhoch podľa siedmej časti tohto rokovacieho poriadku,
 4. ďalších otázkach, na ktorých sa akademický senát uznesie. 

(6) Uznesenie akademického senátu prijaté spôsobom per-rollam musí byť opätovne prerokované a schválené na jeho najbližšom riadnom zasadnutí, inak uznesenie stráca platnosť.

 

Čl. 33

Voľba kandidáta na rektora a odvolanie rektora

(1) Spôsob voľby kandidáta na rektora upravuje čl. 24 Štatútu UK a príloha tohto rokovacieho poriadku Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave.

(2) Odvolanie rektora upravuje čl. 25 Štatútu UK.

(3) Návrh na odvolanie rektora môže podať akademickému senátu člen akademického senátu.30 Návrh na odvolanie rektora sa podáva písomne do rúk predsedu akademického senátu.

(4) O zaradení návrhu na odvolanie rektora do programu zasadnutia akademického senátu sa koná rozprava, po skončení ktorej akademický senát rozhodne o zaradení návrhu tajným hlasovaním.

(5) Návrh na rokovanie o odvolaní rektora vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu.31

 

Čl. 34

Poverenie výkonom funkcie rektora

(1) Ak UK nemá rektora, predseda akademického senátu poverí do vymenovania nového rektora, najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov akademického senátu a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“).32

(2) Právo navrhovať kandidáta na poverenie výkonom funkcie rektora má každý člen akademického senátu a predsedníctvo. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

(3) Predseda akademického senátu môže do vymenovania nového rektora so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov akademického senátu poverenie zrušiť a poveriť výkonom funkcie rektora inú osobu a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá, postupuje sa podľa odseku 1.33

(4) Návrh na zrušenie poverenia výkonom funkcie rektora môže podať 

 1. predseda akademického senátu,
 2. predsedníctvo alebo
 3. najmenej jedna pätina členov akademického senátu. 

 

Čl. 35

Voľba a odvolanie zástupcu UK v Rade vysokých škôl

(1) Akademický senát volí zástupcu UK do Rady vysokých škôl.34

(2) Právo navrhovať kandidáta na zástupcu UK v Rade vysokých škôl má každý člen akademického senátu a predsedníctvo. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

(3) Na voľbu zástupcu UK v Rade vysokých škôl sa použijú ustanovenia čl. 29.

(4) Návrh na odvolanie zástupcu UK v Rade vysokých škôl môže podať

 1. predsedníctvo alebo
 2. najmenej jedna pätina členov akademického senátu.

(5) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie zástupcu UK v Rade vysokých škôl je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu.

 

Čl. 36

Voľba zástupcu UK do Študentskej rady vysokých škôl

(1) Študentská časť akademického senátu volí zástupcu UK do Študentskej rady vysokých škôl.35

(2) Právo navrhovať kandidáta na zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl má každý člen študentskej časti akademického senátu. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

(3) Na voľbu zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl sa použijú ustanovenia čl. 29. Študentská časť akademického senátu musí byť pri voľbe uznášaniaschopná (musí byť prítomná nadpolovičná väčšina jej členov).

 

Čl. 37

Navrhovanie členov Správnej rady UK
a podávanie návrhov na ich odvolanie

(1) Zamestnanecká časť akademického senátu a študentská časť akademického senátu navrhujú po jednom členovi správnej rady ministrovi na vymenovanie.36

(2) Právo navrhovať kandidáta na člena Správnej rady UK za zamestnaneckú časť akademického senátu má každý člen zamestnaneckej časti akademického senátu. Právo navrhovať kandidáta na člena Správnej rady UK za študentskú časť akademického senátu má každý člen študentskej časti akademického senátu. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.

(3) Na voľbu kandidáta na člena Správnej rady UK sa použijú ustanovenia čl. 29. Pre uznášania-schopnosť príslušnej časti akademického senátu sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jej členov.

(4) Návrh na odvolanie člena Správnej rady UK navrhnutého príslušnou časťou akademického senátu môže podať najmenej jedna pätina členov príslušnej časti akademického senátu.

(5) Návrh na odvolanie člena Správnej rady UK navrhnutého rektorom môže podať predsedníctvo alebo najmenej jedna pätina členov akademického senátu.

(6) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie člena Správnej rady UK navrhnutého príslušnou časťou akademického senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov príslušnej časti akademického senátu. Príslušná časť akademického senátu musí byť pri hlasovaní uznášaniaschopná (musí byť prítomná nadpolovičná väčšina jej členov).

(7) Na platné uznesenie o návrhu na odvolanie člena Správnej rady UK navrhnutého rektorom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu.

(8) Schválený návrh na odvolanie člena Správnej rady UK predseda akademického senátu bezodkladne doručí ministrovi.

 

DEVIATA ČASŤ

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 38

(1) Z každého zasadnutia akademického senátu sa vyhotovuje zápisnica. Za zhotovenie zápisnice zodpovedá tajomník akademického senátu.

(2) Zápisnica obsahuje najmä: 

 1. miesto a termín zasadnutia akademického senátu,
 2. kto bol predsedajúcim zasadnutia,
 3. schválený program zasadnutia,
 4. stručný opis priebehu rokovania k jednotlivým bodom programu,
 5. úplné znenie každého prijatého uznesenia a číselný výsledok hlasovania ku každému návrhu uznesenia a každému inému návrhu, o ktorom sa počas zasadnutia hlasovalo,
 6. úplné znenie predneseného diskusného príspevku rečníka, ak o to rečník požiada; diskusný príspevok musí rečník doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe tajomníkovi akademického senátu do troch dní od skončenia zasadnutia akademického senátu,
 7. iné skutočnosti, ak sa na tom akademický senát uznesie. 

(3) Prílohou zápisnice je prezenčná listina.

(4) Zápisnicu po jej overení členmi návrhovej komisie podpisuje predseda akademického senátu a členovia návrhovej komisie.

(5) Zápisnica sa doručuje všetkým členom akademického senátu a pozvaným hosťom a zverejňuje sa na webovom sídle UK najneskôr do 28 dní odo dňa konania zasadnutia akademického senátu.

(6) K zápisnici môže každý člen akademického senátu a pozvaný hosť prítomný na zasadnutí podať námietky v lehote desať dní od jej zverejnenia. Námietky sa podávajú písomne predsedovi akademického senátu. O podaných námietkach rozhodne akademický senát na svojom najbližšom zasadnutí. V prípade, že akademický senát námietkam čo aj čiastočne vyhovie, uznesením zmení namietané znenie časti zápisnice.

 

DESIATA ČASŤ

ZASADNUTIA KOLEKTÍVNYCH ORGÁNOV AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 39

Zasadnutia predsedníctva

(1) Zasadnutia predsedníctva sa konajú podľa potreby, spravidla najmenej jedenkrát pred každým zasadnutím akademického senátu.

(2) Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda akademického senátu.

(3) Ak o zvolanie zasadnutia predsedníctva požiada najmenej jedna tretina jeho členov alebo rektor, predseda akademického senátu je povinný zvolať jeho zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do siedmich dní od doručenia písomnej žiadosti na jeho zvolanie. Ak tak predseda akademického senátu neurobí, zvolajú zasadnutie predsedníctva spoločne aspoň dvaja podpredsedovia akademického senátu.

(4) Pozvánka a materiály musia byť členom predsedníctva doručené najmenej päť dní pred zasadnutím predsedníctva. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia predsedníctva môže byť lehota podľa predchádzajúcej vety primerane skrátená.

(5) Na zasadnutia predsedníctva sú pozývaní rektor, prorektori a kvestor. Predseda akademického senátu alebo predsedníctvo svojím uznesením môžu na zasadnutie predsedníctva pozvať aj ďalšie osoby, spravidla predkladateľov alebo spracovateľov materiálov.

(6) Zasadnutia predsedníctva sú neverejné, pokiaľ predsedníctvo neurčí inak. Na zasadnutiach predsedníctva sa s poradným hlasom zúčastňujú predsedovia komisií a tajomník akademického senátu. Zasadnutia predsedníctva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen akademického senátu.

(7) Zasadnutie predsedníctva vedie predseda akademického senátu alebo podpredsedovia v dohodnutom poradí. Predsedníctvo rokuje podľa programu uvedeného v pozvánke, o zmene programu rozhoduje predsedníctvo hlasovaním.

(8) Predsedníctvo je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predsedníctva.

(9) Na každom zasadnutí predsedníctva sa kontroluje plnenie uznesení a úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach akademického senátu.

(10) Na rokovanie a prijímanie uznesení predsedníctva sa primerane použijú ustanovenia piatej a šiestej časti tohto rokovacieho poriadku.

(11) Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva vyhotovuje tajomník akademického senátu. Zápisnicu overuje a podpisuje predseda akademického senátu. Na náležitosti zápisníc sa primerane použijú ustanovenia čl. 38 ods. 2 a 3.

 

Čl. 40

Zasadnutia komisií

(1) Zasadnutia komisií sa konajú podľa potreby, a to v súlade s ich vecnou pôsobnosťou a úlohami pridelenými akademickým senátom alebo predsedníctvom.

(2) Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda.

(3) Ak o zvolanie zasadnutia komisie požiada najmenej jedna tretina jej členov, predsedníctvo, rektor, prorektor alebo kvestor, predseda komisie je povinný zvolať jej zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do siedmich dní od doručenia písomnej žiadosti na jeho zvolanie.

(4) Pozvánka a materiály musia byť členom komisie doručené najmenej päť dní pred zasadnutím komisie. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia komisie môže byť lehota podľa predchádzajúcej vety primerane skrátená.

(5) Na zasadnutia komisie sú spravidla pozývaní vecne príslušní prorektori, kvestor a predkladatelia alebo spracovatelia materiálov. Predseda komisie alebo komisia svojím uznesením môžu na zasadnutie komisie pozvať aj ďalšie osoby.

(6) Zasadnutia komisie sú neverejné, pokiaľ príslušná komisia neurčí inak. Na zasadnutí ktorejkoľvek komisie sa môže s poradným hlasom zúčastniť ktorýkoľvek člen akademického senátu, rektor, prorektor alebo kvestor.

(7) Zasadnutie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie alebo iný člen komisie poverený predsedom komisie. Komisia rokuje podľa programu uvedeného v pozvánke, o zmene programu rozhoduje komisia hlasovaním.

(8) Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Hlasovaním sa v komisii spravidla rozhoduje iba v prípade, keď komisia nerozhodne o prerokovávanom návrhu konsenzuálne.

(9) Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. Obsahom uznesenia komisie sú spravidla 

 1. návrhy, odporúčania a stanoviská pre akademický senát alebo predsedníctvo,
 2. iniciatívne návrhy pre orgány akademickej samosprávy UK a vedúcich zamestnancov UK alebo
 3. opatrenia na ďalšie rozvíjanie iniciatívnej a kontrolnej činnosti komisie. 

(10) Na rokovanie a prijímanie uznesení komisie sa primerane použijú ustanovenia piatej a šiestej časti tohto rokovacieho poriadku.

(11) Za vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí komisie zodpovedá predseda komisie. Zápisnicu overuje a podpisuje predseda komisie. Na náležitosti zápisníc sa primerane použijú ustanovenia čl. 38 ods. 2 a 3.

 

Čl. 40a

Spoločné zasadnutia

(1) Komisie môžu konať spoločné zasadnutia a podávať spoločné návrhy. Spoločné zasadnutie komisií zvolávajú predsedovia komisií spoločne a po vzájomnej dohode.

(2) Na spoločné zasadnutia komisií sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 40. Vo vedení spoločného zasadnutia sa predsedovia komisií striedajú; komisie hlasujú vždy oddelene.

(3) Predsedníctvo a komisia (komisie) môžu konať spoločné zasadnutia a podávať spoločné návrhy. Spoločné zasadnutie predsedníctva a komisie (komisií) zvolávajú predseda akademického senátu a predseda komisie (predsedovia komisií) spoločne a po vzájomnej dohode.

(4) Na spoločné zasadnutie predsedníctva a komisie (komisií) sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 39. Spoločné zasadnutie predsedníctva a komisie (komisií) vedie predseda akademického senátu; predsedníctvo a komisia (komisie) hlasujú vždy oddelene.

 

Čl. 40b

Telekonferenčné zasadnutia

(1) Predsedníctvo a komisie (ďalej len „kolektívne orgány akademického senátu”) môžu okrem zasadnutí formou osobnej prítomnosti členov kolektívneho orgánu akademického senátu a hostí v rokovacej miestnosti konať aj telekonferenčné zasadnutia.

(2) Telekonferenčným zasadnutím je 

 1. rokovanie členov kolektívneho orgánu akademického senátu a hostí na diaľku prostredníctvom telekomunikačných, audiovizuálnych, telefonických alebo obdobných technických zariadení (ďalej len „telekonferenčné zariadenie”) alebo
 2. kombinácia osobnej prítomnosti členov kolektívneho orgánu akademického senátu a hostí v rokovacej miestnosti a zapojenia sa ďalších členov kolektívneho orgánu akademického senátu a hostí do rokovania prostredníctvom telekonferenčného zariadenia. 

(3) Špecifické podrobnosti o spôsobe rokovania a prijímania uznesení na telekonferenčnom zasadnutí upraví kolektívny orgán akademického senátu uznesením.

 

Čl. 40c

Hlasovanie spôsobom per-rollam

(1) Kolektívne orgány akademického senátu môžu v odôvodnených a vecne nesporných prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí spôsobom per-rollam.

(2) Na hlasovanie kolektívneho orgánu akademického senátu spôsobom per-rollam sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 32 ods. 2 až 4. Platné uznesenie kolektívneho orgánu akademického senátu nemožno prijať, ak najmenej jedna pätina členov kolektívneho orgánu akademického senátu vznesie v lehote určenej na hlasovanie námietku proti hlasovaniu spôsobom per-rollam.

 

JEDENÁSTA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA
O ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 41

(1) Podpredsedovia akademického senátu zo študentskej časti akademického senátu najmä 

 1. riadia a organizujú prácu študentskej časti akademického senátu,
 2. organizujú spoluprácu študentskej časti akademického senátu s orgánmi akademickej samosprávy UK a jej fakúlt a vedúcimi zamestnancami UK,
 3. zastupujú študentskú časť akademického senátu navonok,
 4. zvolávajú a riadia pracovné stretnutia členov študentskej časti akademického senátu,
 5. zvolávajú a vedú zasadnutia študentskej časti akademického senátu,
 6. podpisujú uznesenia študentskej časti akademického senátu a zápisnice z jej zasadnutí,
 7. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí študentská časť akademického senátu. 

(2) Podpredsedovia akademického senátu zo študentskej časti úlohy podľa odseku 1 vykonávajú v úzkej vzájomnej spolupráci.

(3) Študentská časť akademického senátu pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí jej členov alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti akademického senátu sú verejné.

(4) Na zvolávanie zasadnutí, rokovanie a prijímanie uznesení študentskej časti akademického senátu a náležitosti zápisníc z jej zasadnutí sa primerane použijú ustanovenia štvrtej, piatej, šiestej a deviatej časti tohto rokovacieho poriadku.

(5) Študentská časť akademického senátu môže v odôvodnených a vecne nesporných prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí spôsobom per-rollam. Na hlasovanie študentskej časti akademického senátu spôsobom per-rollam sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 32 ods. 2 až 4. Platné uznesenie študentskej časti akademického senátu nemožno prijať, ak najmenej jedna pätina členov študentskej časti akademického senátu vznesie v lehote určenej na hlasovanie námietku proti hlasovaniu spôsobom per-rollam.

 

DVANÁSTA ČASŤ

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

Čl. 42

Tajomník akademického senátu

(1) Administratívu akademického senátu a jeho organizačno-technické záležitosti zabezpečuje tajomník akademického senátu. Výkon týchto prác riadi predseda akademického senátu.

(2) Tajomník akademického senátu pri výkone prác podľa odseku 1 najmä 

 1. zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí akademického senátu a jeho orgánov,
 2. zodpovedá za vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí akademického senátu a predsedníctva,
 3. vedie zoznam členov akademického senátu a jeho orgánov a v spolupráci s predsedom Volebnej a mandátovej komisie AS UK zodpovedá za jeho aktualizáciu,
 4. zodpovedá za zverejňovanie materiálov z činnosti akademického senátu a jeho orgánov na webovom sídle UK a úradnej výveske UK,
 5. zodpovedá za vedenie registratúry akademického senátu,
 6. poskytuje súčinnosť Volebnej a mandátovej komisii AS UK pri zabezpečení organizačných a administratívnych záležitostí súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na zasadnutiach akademického senátu,
 7. plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží akademický senát alebo jeho orgány. 

(3) Tajomník akademického senátu pri výkone svojej funkcie 

 1. môže byť akademickým senátom alebo jeho orgánmi požiadaný o vypracovanie materiálov pre potreby ich činnosti a rozhodovania,
 2. na zasadnutiach akademického senátu má postavenie pozvaného hosťa (čl. 15 ods. 6),
 3. je prizývaný s poradným hlasom na zasadnutia predsedníctva (čl. 39 ods. 6). 

(4) Tajomníka akademického senátu určuje rektor so súhlasom predsedníctva. Tajomník akademického senátu je zamestnancom Rektorátu UK.37

(5) Funkcia tajomníka akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou člena akademického senátu.

 

Čl. 43

Zverejňovanie materiálov z činnosti
akademického senátu a jeho orgánov

(1) Na webovom sídle UK sa pred konaním každého zasadnutia akademického senátu zverejňuje pozvánka a materiály.

(2) Na webovom sídle UK sa ďalej zverejňujú 

 1. zápisnice zo zasadnutí akademického senátu, jeho orgánov a študentskej časti akademického senátu vrátane ich príloh,
 2. aktuálny zoznam členov akademického senátu a jeho orgánov,
 3. výpisy uznesení zo zasadnutí akademického senátu,
 4. pozvánky na zasadnutia predsedníctva, komisií a študentskej časti akademického senátu,
 5. zápisnice z volieb do akademického senátu a volieb do Študentskej rady vysokých škôl,
 6. iné písomnosti podľa rozhodnutí akademického senátu alebo jeho orgánov. 

(3) Akademický senát podáva akademickej obci UK jedenkrát ročne správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle UK najmenej na štyri roky. Správu podáva akademický senát spravidla za uplynulé obdobie na začiatku akademického roku a vždy pred uplynutím svojho funkčného obdobia.38

 

Čl. 44

Archivácia materiálov z činnosti
akademického senátu a jeho orgánov

Písomnosti vzniknuté pri činnosti akademického senátu a jeho orgánov sa v listinnej a elektronickej podobe archivujú v súlade s vnútorným predpisom UK.39 Za vedenie registratúry akademického senátu zodpovedá tajomník akademického senátu.

 

TRINÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 45

Doručovanie písomností členom akademického senátu, predsedníctva a komisií

(1) Všetky písomnosti, najmä pozvánky a materiály na zasadnutia akademického senátu, predsedníctva a komisií sa ich členom a pozvaným hosťom doručujú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty a súčasne prostredníctvom informačného systému akademického senátu.

(2) V naliehavých prípadoch sa pozvánka alebo materiály na zasadnutie akademického senátu, predsedníctva a komisie doručujú aj iným vhodným spôsobom.

 

Čl. 46

Podrobnejšie pravidlá rokovania

(1) Akademický senát, jeho orgány a študentská časť akademického senátu si môžu v medziach tohto rokovacieho poriadku upraviť svoje vnútorné pomery a pravidlá svojho rokovania uznesením.

(2) Ak sa počas zasadnutia akademického senátu, jeho orgánu alebo študentskej časti akademického senátu vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci zasadnutia; proti rozhodnutiu predsedajúceho je prípustná námietka, o ktorej sa s konečnou platnosťou rozhodne hlasovaním.

 

Čl. 47

Počítanie nadpolovičnej väčšiny

Pri počítaní nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu, jeho orgánu alebo jeho príslušnej časti sa do celkového počtu členov akademického senátu, jeho orgánu alebo jeho príslušnej časti započítavajú aj neobsadené mandáty.

 

Čl. 48

Prechodné ustanovenia

(1) Predseda akademického senátu, podpredsedovia akademického senátu, členovia predsedníctva, predsedovia a členovia komisií zvolení do funkcií podľa doterajšieho rokovacieho poriadku sú orgánmi akademického senátu podľa tohto rokovacieho poriadku.

(2) Zamestnanec Rektorátu UK zabezpečujúci administratívu akademického senátu, ktorý bol určený rektorom so súhlasom predsedníctva, je tajomníkom akademického senátu podľa tohto rokovacieho poriadku.

(3) Voľba ďalšieho podpredsedu akademického senátu zo študentskej časti sa uskutoční do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku.

 

Čl. 48a

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 1
účinnému od 1. júla 2016

(1) Výkon funkcie predsedu, tajomníka a členov Komisie pre zahraničné vzťahy AS UK sa skončí dňom 30. júna 2016.

(2) Dôvod pre zánik členstva v komisii podľa čl. 10 ods. 8 písm. h) sa neuplatní na neúčasti člena komisie na zasadnutiach komisie v akademickom roku 2015/2016.

 

Čl. 48b

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 2
účinnému od 8. marca 2017

(1) Výkon funkcie predsedu Vedeckej komisie AS UK sa skončí dňom 8. marca 2017. Členovia Vedeckej komisie AS UK sa stávajú členmi Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.

(2) Výkon funkcie predsedu Pedagogickej komisie AS UK sa skončí dňom 8. marca 2017. Členovia Pedagogickej komisie AS UK sa stávajú členmi Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.

(3) Tajomníci komisií zvolení do funkcie pred 8. marcom 2017 sa stávajú podpredsedami komisií podľa tohto rokovacieho poriadku.

 

Čl. 49

Záverečné ustanovenia

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 19.5.2010 v znení jeho dodatkov.

(2) Prílohou tohto rokovacieho poriadku je Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave.

(3) Tento rokovací poriadok vrátane jeho prílohy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK.

(4) Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK a účinnosť dňom 1. júla 2016.

(5) Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom UK, dňa 8. marca 2017.

 

V Bratislave 9. marca 2017

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

predseda Akademického senátu UK


Poznámky pod čiarou:

1  Čl. 16 ods. 2 Štatútu UK.

2  Čl. 17 ods. 5 Štatútu UK.

3  Čl. 17 ods. 6 Štatútu UK.

4  Čl. 17 ods. 7 Štatútu UK.

5  Čl. 17 ods. 8 Štatútu UK.

6  Čl. 17 ods. 9 Štatútu UK.

7  Čl. 16 ods. 4 Štatútu UK.

8  Funkčné obdobie členov akademického senátu upravuje čl. 17 ods. 9 Štatútu UK.

9  Čl. 27 ods. 2 Štatútu UK.

10  Čl. 27 ods. 3 Štatútu UK.

11  Čl. 16 ods. 4 Štatútu UK.

12  Čl. 27 ods. 2 Štatútu UK.

13  Čl. 17 ods. 5 Štatútu UK.

14  Čl. 17 ods. 5 Štatútu UK.

15  Čl. 17 ods. 5 Štatútu UK.

15a  Čl. 13 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK.

16  Čl. 5 ods. 7, čl. 6 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK.

16a  Čl. 29 ods. 1 písm. c) Zásad volieb do Akademického senátu UK.

17  Čl. 16 ods. 10 Štatútu UK.

18  Čl. 16 ods. 6 Štatútu UK.

19  Čl. 16 ods. 7 Štatútu UK.

20  Čl. 16 ods. 6 piata veta Štatútu UK.

20a  Čl. 5 ods. 8 Zásad volieb do Akademického senátu UK.

21  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov.

21a  Čl. 69 ods. 2 Štatútu UK.

21b  Čl. 69 ods. 4 Štatútu UK.

21c  Čl. 6 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK.

21d  Čl. 20a Štatútu UK.

22  Čl. 16 ods. 6 štvrtá veta Štatútu UK.

23  Čl. 21 ods. 2 Štatútu UK.

23a  Vnútorný predpis č. 1/2006 – Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a Registratúrny plán.

24  Čl. 22 ods. 3 Štatútu UK.

25 vypustená dodatkom č. 1 s účinnosťou od 1. júla 2016

26  Čl. 21 ods. 3 Štatútu UK.

27  § 8 ods. 5 zákona o vysokých školách.

28  Čl. 17 ods. 6 písm. c) Štatútu UK.

29  Do druhého kola volieb postupujú kandidáti, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste; ak sa v prvom kole na treťom mieste umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým najväčším počtom hlasov, postupujú do druhého kola volieb všetci títo kandidáti.

29a  § 13 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov.

30  Čl. 25 ods. 2 prvá veta Štatútu UK.

31  Čl. 25 ods. 2 tretia veta Štatútu UK.

32  § 10 ods. 12 zákona o vysokých školách.

33  § 10 ods. 12 zákona o vysokých školách.

34  § 9 ods. 1 písm. p) zákona o vysokých školách.

35  § 9 ods. 1 písm. q) zákona o vysokých školách.

36  § 40 ods 2 zákona o vysokých školách.

37  Čl. 16 ods. 10 Štatútu UK.

38  Čl. 16 ods. 3 Štatútu UK.

39  Vnútorný predpis UK č. 1/2006 – Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a Registratúrny plán.