Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK

Zloženie

Predseda komisie:

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.            FMFI UK

Podpredseda komisie:

funkcia uprázdnená od 20. 10. 2021


Členovia komisie:
doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.FaF UK
Ondrej BaranecEBF UK
Mária BednárikováPdF UK
Mgr. Martin Daňko, PhD. (nečlen AS)PraF UK
Mgr. Ester FederlováFM UK
Denis FilinFaF UK
Mgr. Askar Gafurov, PhD. (nečlen AS)FMFI UK
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. (nečlen AS)FMFI UK
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.FMFI UK
Peter TudíkJLF UK
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.FM UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK upravuje čl. 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK.

Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhu dlhodobého zámeru UK a jeho aktualizácii a podieľa sa na priebežnom vyhodnocovaní ich plnenia,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK,
  4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s informačnými technológiami UK,
  5. prerokúva rozvojové plány súčastí UK, ktoré nie sú fakultami,
  6. prerokúva podnety a stanoviská k činnosti UK prijaté Správnou radou UK podľa § 41 ods. 7 zákona o vysokých školách.

Zasadnutia 2022 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

12. zasadnutie (19.01.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (13.04.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. zasadnutie (08.06.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (15.11.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

6. zasadnutie (24.02.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (24.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (22.04.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (09.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (06.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (01.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (28.02.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (20.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (16.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (09.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (02.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

9. zasadnutie (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

7. zasadnutie (16.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

8. zasadnutie (27.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (14.06.-20.06.2018)

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

3. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

5. zasadnutie (16.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (01.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie (18.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (13.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo