Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK upravuje čl. 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK.

Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhu dlhodobého zámeru UK a jeho aktualizácii a podieľa sa na priebežnom vyhodnocovaní ich plnenia,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK,
  4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s informačnými technológiami UK,
  5. prerokúva rozvojové plány súčastí UK, ktoré nie sú fakultami,
  6. prerokúva podnety a stanoviská k činnosti UK prijaté Správnou radou UK podľa § 41 ods. 7 zákona o vysokých školách.

Zasadnutia 2019

9. zasadnutie (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018

7. zasadnutie (16.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

8. zasadnutie (27.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (14.06.-20.06.2018)

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017

3. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

5. zasadnutie (16.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (01.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (18.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (13.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo