Právna komisia AS UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Právnej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK.

Právna komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov UK, ktoré schvaľuje AS UK a k návrhu štatútu Správnej rady UK; môže zaujať stanovisko k ostatným návrhom vnútorných predpisov UK a k vnútorným predpisom UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov fakúlt UK, ktoré AS UK schvaľuje,
  3. posudzuje súlad vnútorných predpisov UK a vnútorných predpisov súčastí UK so Štatútom UK a podľa potreby predkladá orgánom akademickej samosprávy UK a orgánom akademickej samosprávy fakúlt UK návrhy na prijatie príslušných opatrení,
  4. pripravuje návrhy Rokovacieho poriadku AS UK a Zásad volieb do AS UK,
  5. pripravuje právne analýzy problémov, ktorých riešenie je v kompetencii AS UK a ďalšie materiály s právnym obsahom.

Zasadnutia 2019

15. zasadnutie (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (30.01.-04.02.2019)

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (02.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (12.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (02.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018

12. zasadnutie (14.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

13. zasadnutie (02.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

spoločné zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (05.10.-08.10.2018)

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017

7. zasadnutie (01.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

8. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica nebola vyhotovená

9. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

10. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

11. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (22.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam nebol vyhotovený

2. zasadnutie (06.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

pripomienky k Študijnému poriadku RKCMBF UK

zápisnica nebola vyhotovená

3. zasadnutie (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (08.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam nebol vyhotovený

5. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

6. zasadnutie (30.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

hlasovanie per-rollam

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo