Právna komisia AS UK

Zloženie

Predseda komisie:
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.PraF UK
Podpredseda komisie:
Mgr. Tamara Čipková, PhD. PraF UK
Členovia komisie:
Mgr. Boris BobáľFMFI UK
Mgr. Tamara Čipková, PhD.PraF UK
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.PriF UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMMBF UK
Bc. Pavol HužičkaPraF UK
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.PraF UK
RNDr. Róbert Kysel, PhD.FMFI UK
PhDr. Mojmir Malovecký, PhD. (nečlen AS UK)PdF UK
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.FM UK
Mgr. Patrick MydlaFMFI UK
RNDr. Roman Nagy, PhDFMFI UK
Bc. Dávid ŠtrbkaPraF UK
Daniel Valko (nečlen AS UK)PraF UK
Mgr. Bibiana Wertlen, PhD.FSEV UK
Marek Majling (nečlen AS UK)PraF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Právnej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK.

Právna komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov UK, ktoré schvaľuje AS UK a k návrhu štatútu Správnej rady UK; môže zaujať stanovisko k ostatným návrhom vnútorných predpisov UK a k vnútorným predpisom UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov fakúlt UK, ktoré AS UK schvaľuje,
  3. posudzuje súlad vnútorných predpisov UK a vnútorných predpisov súčastí UK so Štatútom UK a podľa potreby predkladá orgánom akademickej samosprávy UK a orgánom akademickej samosprávy fakúlt UK návrhy na prijatie príslušných opatrení,
  4. pripravuje návrhy Rokovacieho poriadku AS UK a Zásad volieb do AS UK,
  5. pripravuje právne analýzy problémov, ktorých riešenie je v kompetencii AS UK a ďalšie materiály s právnym obsahom.

Zasadnutia 2024 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

2. zasadnutie (6.3.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (13.3.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (20.3.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (10.4.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (29.5.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (7.6.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (21.6.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

 

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

1. zasadnutie (1.12.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

21. mimoriadne zasadnutie
(spoločné zasadnutie s Volebnou a mandátovou komisiou AS UK) (03.02.2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

22. zasadnutie (1. 3. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

24. zasadnutie (17. 4. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

25. zasadnutie (4. 5. 2023)

pozvánka

zápisnica 

prezenčná listina

26. zasadnutie (18. 5. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

27. zasadnutie (16.06.2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

28. zasadnutie (28.09.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

29. zasadnutie (3.10.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2022 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

14. (mimoriadne) zasadnutie (16.02.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (28.02.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (12.04.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (08.06.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (spoločné zasadnutie s Volebnou a mandátovou komisiou AS UK) (21.09.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (spoločné zasadnutie s dvoma komisiami AS UK) (15.11.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (14.12.2022) (spoločné zasadnutie s komisiami AS UK)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

8. zasadnutie (24.02.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (04.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (21.04.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (09.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (06.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (01.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

2. zasadnutie (20.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (17.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (07.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Spoločné zasadnutie s Pedagogickou a vedeckou komisiou AS UK (20.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (02.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Spoločné zasadnutie s Finančnou komisiou AS UK (16.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (09.12.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

15. zasadnutie (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (30.01.-04.02.2019)

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (02.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (12.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (02.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

12. zasadnutie (14.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

13. zasadnutie (02.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

spoločné zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (05.10.-08.10.2018)

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

7. zasadnutie (01.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

8. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica nebola vyhotovená

9. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

10. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

11. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie (22.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam nebol vyhotovený

2. zasadnutie (06.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

pripomienky k Študijnému poriadku RKCMBF UK

zápisnica nebola vyhotovená

3. zasadnutie (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (08.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam nebol vyhotovený

5. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

6. zasadnutie (30.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

hlasovanie per-rollam

Zasadnutia 2015 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo