Pedagogická a vedecká komisia AS UK

Zloženie

Predseda komisie:
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.PriF UK
Podpredseda komisie:
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.FTVŠ UK
Členovia komisie:
prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.FSEV UK
ThDr. Dávid Benka, PhD.EBF UK
doc. MUDr. Roman Gardlík, PhD.LF UK
Veronika Habalová (nečlen AS UK) 
doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.FaF UK
MUDr. Jakub JuricaJLF UK
doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.JLF UK
doc. Mgr. Katarína Klimová, PhD.PdF UK
Mgr. David Pavel KraľovičPriF UK
prof. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.FTVŠ UK
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.FM UK
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.JLF UK
Mgr. František LörincziFTVŠ UK
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.FM UK
RNDr. Roman Nagy, PhD.FMFI UK
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.PdF UK
Mgr. Marek Neština, PhD.EBF UK
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.FMFI UK
Jonatán Pavelka (nečlen AS UK)PraF UK
Bc. Zuzana PavukováFTVŠ UK
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.FiF UK
Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.FiF UK
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.JLF UK
Bc. Dávid ŠtrbkaPraF UK
Mgr. Kristián VrátnyRKCMBF UK
Mgr. Dávid VrškaPriF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK.

Pedagogická a vedecká komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhom Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu Štipendijného poriadku UK,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
  4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a doktorandským štúdiom na UK,
  5. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s mobilitnými programami a medzinárodnými vzťahmi UK,
  6. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady UK,
  7. sleduje úroveň vedeckého výskumu na UK a fakultách, hodnotí ju porovnávaním s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí,
  8. prerokúva správu o hodnotení vedeckovýskumnej činnosti UK za príslušné obdobie,
  9. vyjadruje sa k deleniu prostriedkov UK určených na vedu a vzdelávanie a spolufinancovanie vedeckých projektov,
  10. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s vedeckovýskumnou činnosťou UK.

Zasadnutia 2024 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

2. zasadnutie (10.04.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (29.05.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

1. zasadnutie (29.11.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

17. zasadnutie (12.04.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (17.05.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (12.06.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (27.09.2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

21. zasadnutie (3.10.2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

Zasadnutia 2022 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

12. zasadnutie (28.02.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (13.04.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. zasadnutie (08.06.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (15.11.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (14.12.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

7. zasadnutie (24.02.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (24.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (21.04.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (06.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (01.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

2. zasadnutie (19.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (15.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (07.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

spoločné zasadnutie s Právnou komisiou AS UK (20.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (02.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (09.12.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

14. zasadnutie (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (30.04.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (12.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

príloha k zápisnici

17. zasadnutie (02.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

10. zasadnutie (14.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (25.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

spoločné zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (03.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

4. (spoločné) zasadnutie (01.03.2017)

zápisnica

Pedagogická komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

Vedecká komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

5. (mimoriadne) zasadnutie (29.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie Vedeckej komisie AS UK (17.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK (12.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Spoločné (3.) zasadnutie (30.11.2016)

Pedagogická komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Vedecká komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zápisnice zo zasadnutí komisie - volebné obdobie 01.11.2011 - 31.10.2015

Zápisnice zo zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK - rok 2013 (.zip)