Pedagogická a vedecká komisia AS UK

Zloženie

Predsedníčka komisie:

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

FiF UK

Podpredseda komisie:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

PriF UK

Členovia komisie:
Ing. Tomáš BalalaRKCMBF UK
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.LF UK
Mgr. Michaela DénešováFSEV UK
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. PriF UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMBF UK
Mgr. Askar Gafurov (pozastavené členstvo od 15.6.2018)FMFI UK
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.FM UK
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. FSEV UK
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.FaF UK
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.JLF UK
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.PdF UK
Daniel MančíkJLF UK
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.PdF UK
Ing. Veronika Miťková, PhD. FSEV UK
Mgr. Marek Neština, PhD.EBF UK
Bc. Zuzana Pallová PdF UK
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (nečlen AS UK)FMFI UK
Mgr. Petra Soláriková, PhD. (nečlen AS UK)FiF UK
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.FMFI UK
MUDr. Tomáš ŠimurdaJLF UK
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.FTVŠ UK
Mgr. Silvia Vertanová, PhD. (nečlen AS UK)FiF UK
RNDr. Eva ViglašováPriF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK.

Pedagogická a vedecká komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhom Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu Štipendijného poriadku UK,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
  4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a doktorandským štúdiom na UK,
  5. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s mobilitnými programami a medzinárodnými vzťahmi UK,
  6. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady UK,
  7. sleduje úroveň vedeckého výskumu na UK a fakultách, hodnotí ju porovnávaním s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí,
  8. prerokúva správu o hodnotení vedeckovýskumnej činnosti UK za príslušné obdobie,
  9. vyjadruje sa k deleniu prostriedkov UK určených na vedu a vzdelávanie a spolufinancovanie vedeckých projektov,
  10. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s vedeckovýskumnou činnosťou UK.

Zasadnutia 2018

spoločné zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (25.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (14.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017

4. (spoločné) zasadnutie (01.03.2017)

zápisnica

Pedagogická komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

Vedecká komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

5. (mimoriadne) zasadnutie (29.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie Vedeckej komisie AS UK (17.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK (12.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Spoločné (3.) zasadnutie (30.11.2016)

Pedagogická komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Vedecká komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zápisnice zo zasadnutí komisie - volebné obdobie 01.11.2011 - 31.10.2015

Zápisnice zo zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK - rok 2013 (.zip)