Pedagogická a vedecká komisia AS UK

Zloženie

Predseda komisie:

 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

 

PriF UK

Podpredseda komisie:

 

funkcia nie je obsadená

 

 

Členovia komisie:

 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

LF UK

Mgr. Michaela Dénešová

FSEV UK

Mgr. Askar Gafurov

FMFI UK

doc. PaedDr. Terézia Harčáriková, PhD.   (nečlen AS)

PdF UK

PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.

FaF UK

Andrii Kuzma

FSEV UK

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová PhD.   (nečlen AS)

PdF UK

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

FTVŠ UK

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

JLF UK

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.

PdF UK

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. (nečlen AS)

PraF UK

Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD. EBF UK

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.   (nečlen AS)

PdF UK

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

LF UK

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.

FMFI UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

FiF UK

doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.   (nečlen AS)

PdF UK

Bc. Christopher Steinemann

PdF UK

Mgr. Martin Surový

RKCMBF UK

MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

LF UK

Patrícia Sára Šimková

EBF UK

RNDr. Eva Viglašová, PhD.   (nečlen AS)

PriF UK

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

PdF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK.

Pedagogická a vedecká komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhom Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu Štipendijného poriadku UK,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
  4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a doktorandským štúdiom na UK,
  5. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s mobilitnými programami a medzinárodnými vzťahmi UK,
  6. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady UK,
  7. sleduje úroveň vedeckého výskumu na UK a fakultách, hodnotí ju porovnávaním s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí,
  8. prerokúva správu o hodnotení vedeckovýskumnej činnosti UK za príslušné obdobie,
  9. vyjadruje sa k deleniu prostriedkov UK určených na vedu a vzdelávanie a spolufinancovanie vedeckých projektov,
  10. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s vedeckovýskumnou činnosťou UK.

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

7. zasadnutie (24.02.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (24.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (21.04.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (06.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

2. zasadnutie (19.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (15.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (07.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

spoločné zasadnutie s Právnou komisiou AS UK (20.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (02.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (09.12.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

14. zasadnutie (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (30.04.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (12.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

príloha k zápisnici

17. zasadnutie (02.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

10. zasadnutie (14.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (25.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

spoločné zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (03.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

4. (spoločné) zasadnutie (01.03.2017)

zápisnica

Pedagogická komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

Vedecká komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

5. (mimoriadne) zasadnutie (29.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie Vedeckej komisie AS UK (17.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK (12.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Spoločné (3.) zasadnutie (30.11.2016)

Pedagogická komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Vedecká komisia AS UK:

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zápisnice zo zasadnutí komisie - volebné obdobie 01.11.2011 - 31.10.2015

Zápisnice zo zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK - rok 2013 (.zip)