Komisie AS UK

Komisie AS UK sú iniciatívne, poradné a kontrolné orgány AS UK, ktoré plnia úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti AS UK.

Komisie AS UK nemajú rozhodovaciu právomoc s výnimkou Volebnej a mandátovej komisie AS UK a Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v rozsahu určenom vnútornými predpismi UK.

Akademický senát UK podľa čl. 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK ako svoje stále komisie zriaďuje:

Finančnú komisiu AS UK

Komisiu pre rozvoj a informačné technológie AS UK

Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK

Pedagogickú a vedeckú komisiu AS UK

Právnu komisiu AS UK

Volebnú a mandátovú komisiu AS UK

Ďalšie komisie môže AS UK zriadiť uznesením; uznesenie musí obsahovať názov komisie a úlohy, ktorými je komisia poverená.

V čase medzi zasadnutiami AS UK riadi prácu komisií Predsedníctvo AS UK.

Pôsobnosť

Pôsobnosť komisií AS UK upravuje čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UK.

Do pôsobnosti komisií AS UK patrí najmä

  1. predkladanie stanovísk k materiálom prerokovávaným AS UK,
  2. vypracovávanie návrhov a podnetov na riešenie dôležitých otázok života UK a ich predkladanie orgánom akademickej samosprávy UK,
  3. kontrolovanie spôsobu realizácie uznesení AS UK a Predsedníctva AS UK,
  4. spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov UK a ďalších materiálov,
  5. upozorňovanie orgánov akademickej samosprávy UK na nedostatky zistené jej činnosťou a iniciatívne prispievanie k ich odstráneniu,
  6. plnenie ďalších úloh, ktorými ich poverí AS UK alebo Predsedníctvo AS UK.