Volebná a mandátová komisia AS UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Volebnej a mandátovej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UK.

Volebná a mandátová komisia AS UK najmä

  1. overuje platnosť volieb do AS UK a plní ďalšie úlohy podľa Zásad volieb do AS UK,
  2. prerokúva organizačné zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia AS UK,
  3. zisťuje podľa § 8 ods. 6 zákona o vysokých školách dôvody pre zánik členstva v AS UK, konštatuje jeho zánik a v sporných prípadoch podáva Predsedníctvu AS UK návrhy na rozhodnutie,
  4. riadi priebeh tajných hlasovaní na zasadnutiach AS UK,
  5. priebežne vyhodnocuje účasť členov komisií na zasadnutiach komisií AS UK a konštatuje zánik členstva z dôvodov podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) a h) Rokovacieho poriadku AS UK,
  6. rozhoduje o sporných prípadoch vo veciach funkčného obdobia orgánov AS UK a jeho skončenia,
  7. predkladá AS UK návrhy na prijatie príslušných opatrení v prípade, ak akademický senát fakulty UK koná v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi UK alebo príslušnej fakulty UK, ak akademický senát fakulty UK vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK, alebo ak zloženie akademického senátu fakulty UK nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom o vysokých školách alebo s vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK,
  8. plní ďalšie úlohy podľa Rokovacieho poriadku AS UK.

Zasadnutia 2019

17. zasadnutie (03.04.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (15.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (25.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (5.11.2019)

zápisnica

Zasadnutia 2018

11. (mimoriadne) zasadnutie (09.01.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. zasadnutie (27.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (01.09.-04.09.2018)

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (31.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. (mimoriadne) zasadnutie (19.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017

6. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (03.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (21.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (14.09.-19.09.2017)

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (25.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (13.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (20.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (08.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

3. zasadnutie (21.09.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (29.09.-02.10.2016)

zápisnica

4. zasadnutie (16.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo