Volebná a mandátová komisia AS UK

Zloženie

Predseda komisie:
RNDr. Róbert Kysel, PhD.FMFI UK
Podpredseda komisie:
Mgr. Tamara Čipková, PhD. PraF UK
Členovia komisie:
Mgr. Boris BobáľFMFI UK
Mgr. Tamara Čipková, PhD.PraF UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMMBF UK
Mgr. Rastislav KorfantaFAF UK
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.PraF UK
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.FM UK
Mgr. Adrián Novosad, PhD.FTVŠ UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Volebnej a mandátovej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UK.

Volebná a mandátová komisia AS UK najmä

  1. overuje platnosť volieb do AS UK a plní ďalšie úlohy podľa Zásad volieb do AS UK,
  2. prerokúva organizačné zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia AS UK,
  3. zisťuje podľa § 8 ods. 6 zákona o vysokých školách dôvody pre zánik členstva v AS UK, konštatuje jeho zánik a v sporných prípadoch podáva Predsedníctvu AS UK návrhy na rozhodnutie,
  4. riadi priebeh tajných hlasovaní na zasadnutiach AS UK,
  5. priebežne vyhodnocuje účasť členov komisií na zasadnutiach komisií AS UK a konštatuje zánik členstva z dôvodov podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) a h) Rokovacieho poriadku AS UK,
  6. rozhoduje o sporných prípadoch vo veciach funkčného obdobia orgánov AS UK a jeho skončenia,
  7. predkladá AS UK návrhy na prijatie príslušných opatrení v prípade, ak akademický senát fakulty UK koná v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi UK alebo príslušnej fakulty UK, ak akademický senát fakulty UK vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK, alebo ak zloženie akademického senátu fakulty UK nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom o vysokých školách alebo s vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK,
  8. plní ďalšie úlohy podľa Rokovacieho poriadku AS UK.

Zasadnutia 2024 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

2. zasadnutie (17.1.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (6.3.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (13.3.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (20.3.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (10.4.2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

1. zasadnutie (04.12.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

18. mimoriadne zasadnutie spoločné s Právnou komisiou (03.02.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (15.3.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (26.4.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

21. zasadnutie (18.5.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

22. zasadnutie (16.6.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

23. zasadnutie (6.11.2023)

pozvánka

 

 

Zasadnutia 2022 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

9. zasadnutie (09.03.2022)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

10. zasadnutie (10.06.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie spoločné s Právnou komisiou (21.09.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (4.10.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (11. 10. 2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. mimoriadne zasadnutie (12. 10. 2022)

Zasadnutie bolo zvolané ústne v závere 25. riadneho zasadnutia AS UK.

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (09. 11. 2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica 

16. zasadnutie (23. 11. 2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (14.12.2022) (spoločné zasadnutie s komisiami AS UK)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

<output>25. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
</output>

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

3. zasadnutie (26.02.2021) - zrušené!

pozvánka

4. zasadnutie (06.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (20.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (03.11.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (06.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (15.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (16.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (15.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

17. zasadnutie (03.04.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (15.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (25.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (5.11.2019)

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

11. (mimoriadne) zasadnutie (09.01.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. zasadnutie (27.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (01.09.-04.09.2018)

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (31.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. (mimoriadne) zasadnutie (19.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

6. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (03.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (21.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (14.09.-19.09.2017)

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (25.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (13.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie (20.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (08.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

3. zasadnutie (21.09.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (29.09.-02.10.2016)

zápisnica

4. zasadnutie (16.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo