Habilitačné a vymenúvacie konania

Oznam o dočasnom pozastavení vydávania docentských dekrétov

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že pozastavuje vydávanie docentských dekrétov od 3. júla 2023 do 14. septembra 2023.

Po tomto termíne, od 18. septembra 2023 bude vydávanie docentských dekrétov opätovne obnovené.

Odovzdávanie dekrétov uprednostňujeme na slávnostnej promócii.

V nutných prípadoch si môžete docentské dekréty prevziať osobne na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Plánovaný termín slávnostnej promócie je 9. novembra 2023, čas promócie oznámime cca 2-3 týždne pred termínom promócie.

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca OVČDŠ UK, e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefón: 02/9010 2081.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o promóciách v roku 2023

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie docentov sú v roku 2023 plánované na 18. mája 2023 a 9. novembra 2023.

Bližšie informácie o promóciách a čas promócií bude zverejnený tri týždne pred daným termínom.

Ďakujeme za porozumenie.

Legislatíva

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach (PraF):

Habilitačná prednáška JUDr. Lucie Petríkovej, PhD.05. 05. 2023

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 11.00 hod.

Habilitačná prednáška JUDr. Jany Strémy, PhD.05. 05. 2023

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 09:00 hod.