Priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov platné do 31.8.2022


Lekárska fakulta

Dermatovenerológia
Gynekológia a pôrodníctvo
Hygiena
Chirurgia
Klinická farmakológia 
Neurológia
Normálna a patologická fyziológia
Oftalmológia
Onkológia
Ortopédia
Otorinolaryngológia
Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Pediatria
Psychiatria
Röntgenológia a rádiológia
Urológia
Vnútorné choroby
Zubné lekárstvo

Právnická fakulta

Obchodné a finančné právo
Správne právo
Teória a dejiny štátu a práva
Trestné právo

Občianske právo

Ústavné právo
Medzinárodné právo
Pracovné právo
Kánonické právo
Rímske právo

Filozofická fakulta

Archeológia
Estetika
Etnológia
Filozofia
Knižnično-informačné štúdiá
Kulturológia
Masmediálne štúdiá
Orientálne jazyky a kultúry
Politológia
Pomocné vedy historické
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Psychológia
Religionistika
Slovanské jazyky a literatúry
Slovenské dejiny
Slovenský jazyk a literatúra
Sociológia
Teória a dejiny žurnalistiky
Muzikológia
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Všeobecná jazykoveda
Všeobecné dejiny

Prírodovedecká fakulta

Analytická chémia
Anorganická chémia
Aplikovaná geofyzika
Biochémia
Biológia
Biotechnológie
Botanika
Fyzická geografia a geoekológia
Fyziológia rastlín
Fyziológia živočíchov
Genetika
Geografia
Geológia
Humánna geografia
Inžinierska geológia
Jadrová chémia
Ložisková geológia
Mikrobiológia
Molekulárna biológia
Odborová didaktika
Ochrana a využívanie krajiny
Organická chémia
Pedológia
Petrológia
Tektonika
Teoretická a počítačová chémia
Virológia
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Zoológia

Pedagogická fakulta

Logopédia
Špeciálna pedagogika
Odborová didaktika (didaktika cudzích jazykov a literatúr)
Sociálna práca
Predškolská a elementárna pedagogika

Farmaceutická fakulta

Farmaceutická chémia
Farmakognózia
Farmakológia
Klinická farmácia

Fakulta telesnej výchovy a športu

Športová edukológia
Športová kinantropológia

Jesseniova lekárska fakulta

Anatómia, histológia a embryológia                              
Dermatovenerológia                                                        
Farmakológia
Gynekológia a pôrodníctvo
Chirurgia
Lekárska biofyzika                                                        
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia              
Neurológia
Normálna a patologická fyziológia
Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Pediatria
Verejné zdravotníctvo
Vnútorné choroby
Zubné lekárstvo

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Fyzika
Informatika
Matematika
Teória vyučovania fyziky
Teória vyučovania informatiky

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Evanjelická teológia

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Katolícka teológia

Fakulta managementu

Manažment

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Sociálna psychológia a psychológia práce
Politológia
Sociálna antropológia