Habilitačné konania 2020

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Bakoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.11.2019
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Význam zmien neuritogenézy a synaptogenézy v etiológii autizmu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.10.2020 o 10.30h habilitačná prednáška a o 13.30h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania od 1.novembra 2020 udelený titul docent

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Meno a priezviskoMVDr. Soňa Bálentová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.8.2019
Pracovisko Ústav histológie a embryológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce Experimentálne vyvolané  patologické zmeny v mozgu po expozícii ionizujúcim žiarením
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4.12.2019 o 10.00 h a 5.12.2019 o 10.00 h (zasadacia miestnosť VR Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, Martin)  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.2.2020

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lukáš Bielik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.10.2019
Pracovisko Katedra logiky a metodológie vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor systematická filozofia
Téma habilitačnej práce Metodologické aspekty vedy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.5.2020, 9,00 Moyzesova sieň FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu "docent" v odbore systematická filozofia s účinnosťou od 1.9.2020

Ing. Katarína Bónová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Katarína Bónová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.02.2019 - do ukončenia zápisu a kontroly EPC/ 24.5.2019 ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2020, 9.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2020 / udelenie titulu docent

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D.

Meno a priezvisko 

 

 

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D.

Dátum doručenia žiadosti  o habilitačné konanie  5.9.2019
Pracovisko  Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odborMatematika
Téma habilitačnej práce Problémy globálnej variačnej geometrie: štruktúry, metódy, invariancia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UK

VR FMFI UK

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.2.2020 o 10:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2020

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.02.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborrímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.)
Téma habilitačnej práce Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

30.03.2020 (pondelok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

11.05.2020 (pondelok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore rímske právo s účinnosťou od 25.05.2020.

Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Meno a priezviskoNina Cingerová, Mgr., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.06.2019
Pracovisko                              KRVS FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostifileadmin/ruk/veda/docprof/FiF_UK/2019/Cingerova/Cingerova_EPC.pdf EPC
Študijný odbor 
slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práce Červenejúce sa slová. Sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.11.2019, 9,00 h G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2020

RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Beata Čunderlíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Application of Physiologically Relevant in vitro Tumour Models in Precursor-based Photodynamic Therapy-related Research
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, miestnosť F1/364
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.02.2020

PhDr. Jan Dolák, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Jan Dolák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.06.2019
Pracovisko                                Katedra etnológie a muzeológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej     činnosti EPC
Študijný odbor                    
kulturológia
Téma habilitačnej práceTeoretická podstata muzeologie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.2.2020, 9,00 h., G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore kulturológia s účinnosťou od 1.8.2020

JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jana Duračinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.05.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práce

Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK 
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.02.2020
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.06.2020 (utorok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2020 vydaním Dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo.

RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Ďurfinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.1.2020
Pracovisko Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Vybrané biomarkery u pacientov so sklerózou multiplex.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.10.2020 o 11.00 h a 14.10.2020 o 11.30 h, Aula Magna (Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin) oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniamenovanie za docentku/1.11.2020

Mgr. Richard Fedorko, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Richard Fedorko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.06.2019
PracoviskoFakulta manažmentu PU v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC, EPC2
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práceMožnosti využitia digitálneho marketingu v manažmente malých a stredných podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.12.2019 o 10:00 v budove FM UK na Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.04.2020

Mgr. Jana Fratričová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Jana Fratričová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.09.2019
PracoviskoKatedra manažmentu Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práceSystematický prehľad výskumu a analýza súčasného stavu v problematike manažmentu a hodnotenia pracovných výkonov zamestnancov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.01.2020 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.07.2020

Oľga Gavendová

Meno a priezviskoOľga Gavendová
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.6.2020
Pracovisko Katedra filozofie RKCMBF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z databázy
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Úloha čností v integrálnom rozvoji ľudskej osoby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.10.2020 o 13.00, Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia; Účinnosť od 01.12.2020

MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.10.2019
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Molekulárne a mikrobiálne aspekty zápalových črevných chorôb.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LFUK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

11. 6. 2020 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška a o 14.45 h verejná obhajoba habilitačnej práce

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2020

Mgr. Veronika Gežík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Veronika Gežík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.03.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceThe emergence and development of new forms of governance in EU biodiversity protection and natural resource management
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby03.06.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.03.2020

JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.02.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma habilitačnej práceZákaz reformatio in peius v správnom trestaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

27.03.2020 (piatok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

07.05.2020 (štvrtok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.06.2020.

Mgr. Róbert Horka, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Róbert Horka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.11.2019
Pracovisko Katedra biblických vied RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z databázy UK
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Venancius Fortunátus: Život svätého Martina
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia; Účinnosť od 01.08.2020
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.6.2020 o 13.30, Aula Benedikta XVI., RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia; Účinnosť od 01.08.2020

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

01.11.2020Meno a priezviskoJUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.06.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práceVybrané štúdie zo zmenkového práva.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR Praf UK

Zloženie VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.08.2020 (streda) o 10.00 hod. v AMFITEÁTRI (2.poschodie, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.11.2020 vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo.

S.S.L. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Meno a priezviskoS.S.L. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.6.2020
Pracovisko Katedra biblických vied RKCMBF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z databázy
Študijný odbor katolícka teologia
Téma habilitačnej práce Exegeticko-teologická analýza žalmov 93 – 96 a ich kontextuálne čítanie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.10.2020 o 13.00, Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia; Účinnosť od 01.12.2020

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2019
Pracovisko Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Zlomeniny skeletu tváre u detí a adolescentov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení Vedením UK dňa 8.3.2020 k súčasnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19 a vrcholiacej epidémie chrípky, bola habilitačná prednáška dňa 11.3.2020 a obhajoba habilitačnej práce dňa 12.3.2020 zrušená.

24.6.2020 o 11.00 h verejná habilitačná prednáška a dňa 25.6.2020 o 11.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce v priestoroch Aula Magna (budova Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, Martin)  oznam

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniamenovanie za docentku/1.8.2020

MUDr. Jozef Kalužay, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Kalužay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.9.2019
Pracovisko IV. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor odbor  habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Fibrilácia predsiení komplikovaná srdcovým zlyhávaním
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.2.2020 o 11.30 h habilitačná prednáška na tému "Nemocničná medicína", v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; o 13.30 h obhajoba habilitačnej práce v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.4.2020

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.08.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej prácePrávo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.03.2019

VR PraF UK od 20.11.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.09.2019 o 15.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., (prízemie vpravo, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo s účinnosťou od 01.01.2020.

Mgr. Tibor Macko, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Tibor Macko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2019
Pracovisko KAG FMFI UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odborMatematika
Téma habilitačnej práce Classification problems in the topology of high-dimensional manifolds
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VRFMFIUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPL z VR FMFI UK
Zloženie VRFMFIUKVRFMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.6.2020 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2020

PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Hermína Mareková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.09.2019
Pracovisko Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti ZPČ
Študijný odbor sociálna práca
Téma habilitačnej prácePremeny rodiny v čase: kultúrno-historické paralely
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyNa základe Príkazu rektora UK č. 3/2020 je termín zrušený, habilitačná prednáška sa uskutoční v náhradnom termíne. Náhradný termín: 12. jún 2020 o 14:00 - online formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 1. augusta 2020.

PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Vladimír Marko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.11.2019
Pracovisko Katedra logiky a metodológie vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor                 
systematická filozofia
Téma habilitačnej práce Štyri antické argumenty o budúcich náhodnostiach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.5.2020, 10,45 h Moyzesova sieň FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu "docent" v odbore systematická filozofia s účinnosťou od 1.9.2020

JUDr. Michal Maslen, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Michal Maslen, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.06.2019
PracoviskoTrnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceVerejná správa a právo na priaznivé životné prostredie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019VR PraF UK od 20.11.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09.10.2019 o 10.00 hod. v Klube dekana (m.č. 326, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám.č.6. - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bola dňa 08.10.2019 zrušená (zo zdravotných dôvodov dvoch oponentiek, ktoré náhle ochoreli a nemohli sa dostaviť). 18.11.2019 o 12.00 hod. v Klube dekana (m.č. 326, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám.č.6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.01.2020. 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE

Meno a priezviskoDr. iur. Angelika Mašurová, MLE
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.05.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práce

Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy súvisiace s materiálnou publicitou a osobitnými postupmi a konaniami vo veciach obchodného registra.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.02.2020
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.06.2020 (utorok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2020 vydaním Dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo.

RNDr. Marek Mentel, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marek Mentel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.04.2019
Pracovisko Katedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.22. biochémia
Téma habilitačnej práce Mitochondrie a anaeróbny energetický metabolizmus eukaryotov - biochémia a evolúcia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2020, 11:00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2020 / udelenie titulu docent

Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Mikulíček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. august 2019
PracoviskoKatedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Zoológia
Téma habilitačnej práce Ekológia a evolúcia asexuálnych stavovcov s dôrazom na stredoeurópsky komplex vodných skokanov (komplex Pelophylax esculentus)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov01.06.-31.08.2020
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.9.2020, 11.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2020 udelenie titulu docent

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie05.02.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma habilitačnej práceLáme kúpa nájom? K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.03.2020 (pondelok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

12.05.2020 (utorok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2020.

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.06.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor, 3.4.2.)
Téma habilitačnej práce(Ne)platnosť a (ne)účinnosť právneho úkonu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK

Zloženie VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.08.2020 (štvrtok) o 14.00 hod.v AMFITEÁTRI (2. poschodie, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.11.2020.

PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., univ. doc.

Meno a priezviskoPhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., univ. doc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27.08.2019
PracoviskoFakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC, EPC2, EPC3
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práceManažment rozvoja medzinárodného podnikania rodinných podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM  UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.11.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.01.2020

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Dagmar Nemček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 8. 2019
Pracovisko Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Kvalita života športujúcich a nešportujúcich mužov a žien s rozdielnym zdravotným stavom
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.02.2020 o 9.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. L. Svobodu 9, Aula prof. Stráňaia
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.6.2020

MUDr. Peter Olejník, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Olejník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.5.2019
Pracovisko Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC SR - NÚSCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Využitie moderných zobrazovacích metód v pediatrickej kardiológii na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 12.12.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce: dňa 12.12.2019 o 14.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.2.2020

Mgr. Valerij Paďák, CSc.

Meno a priezviskoPaďák Valerij, Mgr.,CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.09.2019
PracoviskoÚstav rusínskeho jazyka a kultúry PU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceNarys istoriji karpatorusynskoj literatury
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovOdpoveď FIF UK
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1,OP2,OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.9.2020 o 9,00 h Moyzesova sieň
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovanské jazyky a literatúra; Účinnosť od 01.11.2020

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Milan Sedliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra biologických a lekárskych vied (v čase podania žiadosti: Katedra športovej kiantropológie), FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Akútne odpovede a adaptačné zmeny organizmu na telesné zaťaženie v chronobiologickom kontexte
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.11.2019, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.02.2020 / udelenie titulu docent

Mgr. LitT. Milan Sedliak, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. LitT. Milan Sedliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 10. 2018
Pracovisko Katedra športovej kiantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Akútne odpovede a adaptačné zmeny organizmu na telesné zaťaženie v chronobiologickom kontexte
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania15. 11.2018 - na základe žiadosti uchádzača

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie05.02.2020
PracoviskoUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, 3.4.2.)
Téma habilitačnej práceHistorické reflexie vývoja právnej úpravy inštitútov vecných práv na území Slovenska s osobitným zreteľom na kodifikácie dvadsiateho storočia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1a, OP 1b, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.03.2020 (pondelok) o 14.00 hod.IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

12.05.2020 (utorok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2020.

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Meno a priezviskoZuzana Slušná, PhDr., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.07.2019
Pracovisko Katedra kulturológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor   
kulturológia
Téma habilitačnej práce Aspekty a trendy súčasnej kultúry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina 
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.02.2020, 11,00 h G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docentka v odbore kulturológia s účinnosťou od 1.8.2020

PhDr. Zuzana Slušná, PhD. - neschválenie návrhu

Meno a priezviskoPhDr. Zuzana Slušná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 10. 2017
PracoviskoKatedra kulturológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odborkulturológia
Téma habilitačnej práceSúčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis2, výpis 1
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 4. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania26. 4. 2018, neschválenie návrhu VR FiF UK

MUDr. Zoltán Szép, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zoltán Szép, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Katedra dermatovenerológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor dermatovenerológia
Téma habilitačnej práce Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: dňa 12.12.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava

Obhajoba habilitačnej práce: dňa 12.12.2019 o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, zasadacia miestnosť, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.2.2020

Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Katarína Šarinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 01.04.2019
Pracovisko Katedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Analýza proveniencie ako nástroj pri modelovaní vývoja dunajskej panvy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2019, 9,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.02.2020 / udelenie titulu docent

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Petronela Šebestová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 09.2019
Pracovisko Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti ZPČ
Študijný odbor sociálna práca
Téma habilitačnej práce Teória a prax manažmentu kvality sociálnych služieb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Na základe Príkazu rektora UK č. 3/2020 je termín zrušený, habilitačná prednáška sa uskutoční v náhradnom termíne.

Náhradný termín: 12. jún 2020 o 12:30 - online formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 1. augusta 2020.

MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2019
Pracovisko

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku      LF UK a UNB v Bratislave

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Incidencia a klinické indikátory cystických metastáz skvamocelulárneho karcinómu v klinickom obraze laterálnych krčných cýst.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

11.6.2020 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška a o 15.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou  od 1.8.2020

Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Pavol Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.10.2019
Pracovisko                           
Katedra romanistiky FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor translatológia
Téma habilitačnej práce Základy simultánneho tlmočenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.12.2019, 9,00 h G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.2.2020

Mgr. Pavol Štubňa, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Pavol Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceZáklady simultánneho tlmočenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis

Výpis

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1, OP 2, OP3

OP3Preklad

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania10. 4. 2019 Spätvzatie žiadosti

RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.8.2019
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práceSlina v neinvazívnej diagnostike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov21.10.2019 a lehota na odstránenie nedostatkov do jedného roka
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

11.6.2020 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 10.30 h verejná habilitačná prednáška a o 14.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2020

Mgr. Silvia Vertánová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Silvia Vertánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.2.2020
Pracovisko Katedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej            činnosti Vypis EPČ
Študijný odbor všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIFUK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky         a obhajoby25.6.2020 9,00 h Moyzesova sieň
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu "docentka" v odbore všeobecná jazykoveda s účinnosťou od 1.9.2020

RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.10.2019
Pracovisko Katedra antropológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor biológia
Téma habilitačnej práce Analýza genetických polymorfizmov vo vzťahu k rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení a menopauze u slovenských žien
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.9.2020, 13.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2020 udelenie titulu docent

Ing. Jarmila Wefersová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Jarmila Wefersová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11.04.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceKollaborative Wirtschaft, Sharing Economy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM  UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.06.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.07.2020