Vymenúvacie konania 2023

doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.9.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra biologických a lekárskych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová kinantropológia
Téma inauguračnej prednáškyTelesný pohyb ako súčasť pyramídy ľudských potrieb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UK UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18.2.2021 o 10.30 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FTVŠ UK, v podstránke Veda - online prenosy.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 12.4.2023

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie09.12.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma inauguračnej prednáškyZdruženia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

Zloženie VR PraF UK od 27.10.2020

Zloženie VR PraF UK od 25.01.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

25.02.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 23.3.2023

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.05.2021
PracoviskoKatedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborjadrová chémia
Téma inauguračnej prednáškyPrírodné a syntetické sorbenty v záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.02.2022 (piatok) o 8.30 hod. ON-LINE/ Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 12.4.2023

Doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.5.2022
PracoviskoKatedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Téma inauguračnej prednáškyInovácia slovenskej drámy v prvej polovici 20. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis   Výpis_zmena

IK a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

27.10.2022 MS Teams online

10,00 hod.

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13.9.2023

doc.JUDr. Marián Giba, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.09.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma inauguračnej prednáškyFinančná ústava Slovenska.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 02.09.2021

VR PraF UK od 18.10.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.10.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.9.2023

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.06.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6)
Téma inauguračnej prednáškyVysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3 (1str.) OP 3 (2str.)
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky09.09.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.9.2023

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Martin Hurbanič,PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.11.2020
PracoviskoKatedra všeobecných dejín FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 2.1.8 všeobecné dejiny
Téma inauguračnej prednáškyByzantológia na Slovensku: dejiny, súčasnosť a perspektívy bádania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis; Inauguračná komisia a oponenti
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.3.2021 o 9,00 h online
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 23.3.2023

Doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.05.2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma inauguračnej prednáškyVplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru anglických jazykových jednotiek v digitálne sprostredkovanej komunikácii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.11.2021, online
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 23.3.2023

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10.05.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma inauguračnej prednáškyVyvažovanie - nesúmerateľnosť, racionalita a tragédia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.04.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky01.07.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 23.3.2023

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.04.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva; Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma inauguračnej prednáškyPozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh S.j. ;  Návrh A.j.
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1 (S.j.),  OP č. 1 (A.j.); OP 2 (A.j.), OP 2 (S.j.)OP 3 (A.j.), OP č 3 (S.j.).
 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30.09.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13.9.2023

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.09.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) 
Téma inauguračnej prednáškyPozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti  medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF  UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaSpäťvzatie žiadosti o začatie vymenúvacieho konania dňa 10.10.2019.

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Jana Muchová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.9.2021
PracoviskoÚstav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborLekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyRedoxná nerovnováha a možnosti jej ovplyvnenia prírodnými látkami.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  8.12.2021 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 12.4.2023

doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.4.2022
PracoviskoFyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií

Študijný odbor

normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyNáhľad do vzťahov medzi vlastnosťami erytrocytov, oxidačným stresom a podávaním antioxidantov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

10.11.2022 o 15.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK vo Veľkej posluchárni       LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13.9.2023

Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.4.2022
PracoviskoI. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyIndividualizácia antitrombotickej liečby v klinickej praxi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrhInauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška:  13.10.2022 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/–  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.9.2023

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.05.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobčianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma inauguračnej prednáškyOchrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.04.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky01.07.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 23.3.2023

Priv.- Doz. MUDr. Marek Sýkora, PhD., MSc

Meno a priezviskoPriv.-Doz. MUDr. Marek Sýkora, PhD., MSc
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.5.2021
PracoviskoI. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor
Téma inauguračnej prednáškyHraničné indikácie rekanalizačnej liečby cievnych mozgových príhod.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

17.2.2022 o 13.30h na online zasadnutí VR LF UK. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku . Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 12.4.2023

Doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.4.2021
PracoviskoÚstav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborfarmakológia
Téma inauguračnej prednášky Využitie modulátorov aktivity iónových kanálov v liečbe ochorení respiračného systému.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  14.10.2021 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 12.4.2023

doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.9.2020
PracoviskoI. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyAlzheimerova choroba: súčasný koncept, možnosti prevencie a liečby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 12. 2021 o 14.30 h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku.Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 12.4.2023

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Meno a priezviskodoc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.06.2021
PracoviskoUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma inauguračnej prednáškyBol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh S.j.   Návrh A.j.
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2a OP 2b, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky09.09.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.9.2023

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.05.2022
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.33 všeobecná jazykoveda
Téma inauguračnej prednáškyKlasifikácia prípadov lexikálno-sémantickej interferencie na základe kontrastívnej analýzy slovenčiny a španielčiny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

27.10.2022 MS Teams online

13,00 hod.

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.9.2023

Doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.9.2021
PracoviskoÚstav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborLekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyRedoxná nerovnováha vo fyziologických a patologických procesoch.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  8.12.2021 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 12.4.2023