Habilitačné konania 2019

RNDr. Monika Barteková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Barteková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31. 1. 2018
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Možnosti ovplyvnenia ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca prírodnými látkami a látkami endogénneho charakteru.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2018 o 10.00 h habilitačná prednáška v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4; o 16.00 h obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia; Účinnosť od 31.01.2019

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Meno a priezvisko& JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej práceTrestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. januára 2019 (streda) o 15.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej prácePodnikateľ v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

VR PraF UK (zloženie od 01.03.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 08.04.2019.

 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoIng. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.04.2015
Pracovisko Ústav európskeho práva PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práce Podnikateľ v medzinárodnoprávnom priestore. Práva - zodpovednosť - subjektivita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie

Návrh 15.06.2015

Návrh 16.07.2015

Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF  UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF  UK

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania18.04.2016 - späťvzatie žiadosti o udelenie titulu docent

MUDr. Ing. Ján Breza, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ing. Ján Breza, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 3. 2018
Pracovisko Klinika detskej urológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor urológia
Téma habilitačnej práce Liečba chronickej renálnej insuficiencie transplantáciou obličky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 28.2.2019 o 10.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 Bratislava; obhajoba habilitačnej práce o 13.30 h  v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou 1.4.2019

Mgr. Peter Čermák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Čermák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce      

Molecular Spectroscopy in the 2.3µm Atmospheric Water Window

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov ---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2019

MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Čierna, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2018
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Identifikácia nových biomarkerov testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.6.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.8.2019

MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Poškodenie chronickým zápalom - patofyziológia a klinické dôsledky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 17.10.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.

Obhajoba habilitačnej práce: 17.10.2019 o 13.45 h na zasadnutí Vedeckej rady LFUK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.12.2019

Dr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Meno a priezviskoDr. Frédéric Delaneuville, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.02.2018
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceThe Europeanization of Public Management in Slovakia: Importation of the Model of Local Self-government
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.05.2019 10:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.12.2019

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Branislav Fábry, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceBioetika a právo.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

29.03.2019 o 14.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                              

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

 

Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Štefan Ferenc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12. marec 2018
Pracovisko Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.32. petrológia
Téma habilitačnej práce Výskum vybraných genetických typov mineralizácie vo veporskom pásme (veporikum, hronikum)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31.10.2018, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore petrológia; Účinnosť od 31.01.2019

Mgr. Štefan Ferenc, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Štefan Ferenc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.10.2017
Pracovisko Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.32. petrológia
Téma habilitačnej práce Výskum vybraných genetických typov mineralizácie vo veporskom pásme (veporikum, hronikum)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov31.10.2017 - do ukončenia kontroly EPC / 26.1.2018 - ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania19.02.2018 - na základe žiadosti uchádzača

MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2. 10. 2018
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Prínos analýzy CSF do diagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 28.2.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, obhajoba habilitačnej práce o 15.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou 1.4.2019

JUDr. Milan Hodás, PhD.


Meno a priezviskoJUDr. Milan Hodás, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.05.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práceDopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby04.09.2019 (streda) o 13.00 hod., Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č.6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.10.2019.

 

PhDr. Marian Holienka, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marian Holienka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.11.2018
PracoviskoKatedra stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej prácePodnikanie študentov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.03.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 12.06.2019

Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marcel Horňák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. marec 2018
Pracovisko Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce Priestorové nerovnosti v doprave ako dôsledok socio - ekonomickej variability územia Slovenskej republiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. november 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore humánna geografia; Účinnosť od 31.01.2019

JUDr. Matej Horvat, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Matej Horvat, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceAdministratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. januára 2019 (streda) o 13:00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

 

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Chovanec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.12.2018
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Nové biomarkery, imunitné mechanizmy v patogenéze a prognóze germinatívnych nádorov a neskorá toxicita ich kuratívnej liečby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.6.2019 o 11.00h v posluchárni I.neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.8.2019

JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.06.2018
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.3 ústavné právo
Téma habilitačnej prácePrávo obce na samosprávu a normotvorba obcí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 05.10.2017)

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. októbra 2018 (štvrtok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

 

MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniela Kantárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.2.2019
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diabetes mellitus 1. typu – prototyp autoimunitných chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.6.2019 o 11.00 h; 12.6.2019 o 10.00 h; Dekanát JLF UK, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A, Martin   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.7.2019

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. marec 2018
Pracovisko Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 1.1.10. odborová didaktika
Téma habilitačnej práce Inovácie v geografickom vzdelávaní s podporou technológií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.10.2018, 11,00 hod., miestnosť B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore odborová didaktika; Účinnosť od 31.01.2019

RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.9.2018
Pracovisko Divízia neurovedy, BioMed JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Molekulová a funkčná charakteristika nových bunkových Mg(2+) transportérov /MG(2+) homeostatických faktorov SLC41A1, SLC41A3 a CNNM2
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 12.30 h a 12.12.2018 o 12.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 6.12.2018
Pracovisko I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Závažná materská morbidita a mortalita na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 11.4.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava;obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.6.2019

MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Erik Kúdela, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.4.2019
Pracovisko Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Molekulárna biológia prekanceróz a zhubných nádorov maternice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2019 o 11.00 h a 10.10.2019 o 11.30 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2019

MUDr. Martin Kužma, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Kužma, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.6.2018
Pracovisko V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Využitie trabekulárneho kostného skóre pri sekundárnej osteoporóze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška: dňa 13. 12. 2018 o 10.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; obhajoba habilitačnej práce: o 13.30h v zasadacej miestnosti, na zasadnutí Vedeckej rady LF UK,  Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 31.01.2019

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.08.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceKategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.09.2019 o 13.00 hod, miestnosť č.223 (stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.10.2019.

 

JUDr. Peter Lysina, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Lysina, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceMedzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 22.02.2019.

 

PhDr.Radomír Masaryk, PhD.

Meno a priezviskoPhDr.Radomír Masaryk, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.7.2018
Pracovisko Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis1, Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.3.2019 o 10,00 hod v miestnosti A012, FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce; Účinnosť od 01.05.2019

ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.9.2018
PracoviskoKatedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 9.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Ján Mazák, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Mazák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.1.2019
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. informatika
Téma habilitačnej práce Hranové farbenia a kružnice v kubických grafoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov ---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2019

MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.9.2018
PracoviskoChirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Rozšírené kritériá darcovstva obličiek u darcov s mozgovou smrťou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.00 h a 12.12.2018 o 10.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoMgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.04.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceDoktrinálny vývoj vlastníckeho práva a práva držby v recipovanom rímskom, anglickom a uhorskom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.05.2019 o 13.00 hod. (utorok), IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

 

Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Slavomír Ondoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.5.2018
Pracovisko Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce Komplexný adaptívny systém mesta v ére znalostnej ekonomiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. november 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore humánna geografia; Účinnosť od 31.01.2019

PhDr. Peter Podolan, PhD.

Meno a priezvisko               Podolan Peter, PhDr. , PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.05.2019
Pracovisko                         
Katedra slovenských dejín FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výpis EPC
Študijný odbor slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1,

OP 2,

OP 3

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.10.2019 9,00 G236 FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

udelenie ved. pedagog. titulu docent od 1.12.2019

Dekrét

Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. et. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceMedzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939-1945.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2019 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

 

MUDr. Peter Sabaka, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Sabaka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. 2. 2018
Pracovisko Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Chronické srdcové zlyhávanie v ambulantnej praxi na Slovensku: liečba, klinické a biochemické parametre a ich vzájomné vzťahy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška: dňa 13. 12. 2018 o 11.00h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Špitálska 24, Bratislava ; obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h v zasadacej miestnosti na zasadnutí vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 31.01.2019

MUDr. Matej Samoš, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Matej Samoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2018
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výpis
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam laboratórneho monitorovania nových antitrombotík v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.45 h a 12.12.2018 o 11.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Juraj Sedláček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.9.2018
Pracovisko Katedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odborkatolícka teológia
Téma habilitačnej práce Otcovské zlyhania a synovské rany. Bremená osobnostného rastu a vplyv krízy otcovstva na traumatizovaného syna a jeho vnímanie Boha.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 11.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Roman Sehnal, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceŠtylistika talianskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 9.00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

1. 6. 2019 Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Dekrét

MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Sokol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.4.2019
Pracovisko Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Etiopatogenéza syndrómu lepivých doštičiek u pacientok so stratou plodu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2019 o 11.45 h a 10.10.2019 o 12.30 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2019

MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.8.2018
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Spánkové poruchy dýchania: rizikový faktor cerebrálnej ischémie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 11.4.2019 o 11.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; Obhajoba habilitačnej práce: zasadacia miestnosť VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou 1.6.2019

RNDr. Michal Šimera, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Šimera, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska biofyzika
Téma habilitačnej práce Zmeny excitability a rytmicity tracheobronchiálneho kašľa centrálnymi a periférnymi vplyvmi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.6.2019 o 11.45 h; 12.6.2019 o 11.00 h; Dekanát JLF UK, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docenta s účinnosťou od 1.7.2019

Ing. Viktória Ali Taha, PhD.

Meno a priezviskoIng. Viktória Ali Taha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.04.2019
PracoviskoKatedra manažmentu Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVybrané antecedencie a bariéry angažovanosti zamestnancov v zdravotníctve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
03.06.2019 10:30 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.07.2019

RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marek Vaculík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2018
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.9. fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Úloha kremíka pri zmierňovaní abiotického stresu v rastlinách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.1.2019, 9,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2019, udelenie titulu docent

JUDr. Jozef Valuch, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jozef Valuch, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceKybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

09.04.2019 (utorok) o 13.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), na Právnickej fakulte UK v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 01.06.2019.

 

MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Žilinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11. 4. 2018
Pracovisko Urologická klinika LF UK, SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Komplikácie po transplantácii obličky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška: 13.12.2018 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; obhajoba habilitačnej práce: o 15.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 31.01.2019