Priznané práva na Univerzite Komenského v Bratislave uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov - platné od 1.9.2022

Lekárska fakulta

dermatovenerológia

gynekológia a pôrodníctvo

hygiena

chirurgia

klinická farmakológia

neurológia

normálna a patologická fyziológia

oftalmológia

onkológia

ortopédia

otorinolaryngológia

patologická anatómia a súdne lekárstvo

pediatria

psychiatria

röntgenológia a rádiológia

urológia

vnútorné choroby

zubné lekárstvo

 

Právnická fakulta

kánonické právo

medzinárodné právo

občianske právo

obchodné a finančné právo

pracovné právo

rímske právo

správne právo

teória a dejiny štátu a práva

trestné právo

ústavné právo

 

Filozofická fakulta

estetika

filozofia

knižnično-informačné štúdiá

masmediálne štúdiá

muzikológia

politológia

psychológia

religionistika

slovanské jazyky a literatúry

slovenské dejiny

slovenský jazyk a literatúra

sociológia

teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

všeobecná jazykoveda

všeobecné dejiny

 

Prírodovedecká fakulta

analytická chémia

anorganická chémia

biochémia

biológia

fyzikálna chémia

fyziológia rastlín

fyziológia živočíchov

geografia

geológia

jadrová chémia

molekulárna biológia

odborová didaktika

ochrana a využívanie krajiny

organická chémia

pedológia

 

Pedagogická fakulta

logopédia

odborová didaktika

sociálna práca

 

Farmaceutická fakulta

farmaceutická chémia

farmakognózia

farmakológia

klinická farmácia

 

Fakulta telesnej výchovy a športu

športová edukológia

 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

anatómia, histológia a embryológia

farmakológia

gynekológia a pôrodníctvo

chirurgia

lekárska biofyzika

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

neurológia

normálna a patologická fyziológia

patologická anatómia a súdne lekárstvo

pediatria

verejné zdravotníctvo 

vnútorné choroby

zubné lekárstvo

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

fyzika

informatika

matematika

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

katolícka teológia

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta

evanjelická teológia

 

Fakulta managementu

manažment

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

politické vedy

psychológia