Postdoktorandské pobyty

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave, podpora mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Harmonogram pre postdoktorandské pobyty:

  • 1. 7. – 9. 7. 2021 – vypísanie pozícií na post-doktorandské pobyty fakultami
  • 9. 7. 2021 – 31. 8. 2021 – zber prihlášok uchádzačov o post-doktorandské pobyty
  • 6. 9. – 17. 9. 2021 – výberové konania na post-doktorandské pobyty na fakultách
  • 20. 9. – 24. 9. 2021 – uzatvorenie výberových konaní a následné informovanie vybraných uchádzačov
  • 1. 10. 2021 – začiatok post-doktorandských pobytov na fakultách – 1 rok

Voľné postdoktorandské pozície:

Právnická fakulta UK:

Vybrané právne aspekty testovania a zavádzania prepojených a autonómnych vozidiel

Princíp právneho štátu a jeho presadzovanie v rámci vonkajšej činnosti EÚ

Prírodovedecká fakulta UK:

Development of Advanced Two-Dimensional Chromatographic Systems for the Isolation of Carbohydrate Derivatives

Coordination compounds of S,N-heteroaromatics with intramolecular charge-transfer for photodynamic therapy, multichannel nonlinear bioimaging and theranostic applications

Design and modelling of molecular photo-switches

Mechanochemical syntheses of biological and medicinally interesting compounds

Synthesis of Inorganic Nanocrystals Using Colloidal Syntheses

Analysis of negative impacts of chronodisruptions on behavioral and physiological processes

Host-parasitic relationships within the pathosystem of wheat - powdery mildew and the identification and sequencing of genes responsible for resistance to powdery mildew.

Farmaceutická fakulta UK:

Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok

Fakulta telesnej výchovy a športu UK:

Ambulantná remobilizácia po totálnej endoprotéze kolenného a bedrového kĺbu

Jesseniova lekárska fakulta UK:

Vplyv endotoxínu na endotelové bunky alveolo-kapilárnej membrány

Možnosti skríningu SARS-Cov-2 a porovnanie stavu imunitného systému osôb po prekonaní infekcie s rôznym klinickým priebehom a zaočkovaných osôb

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:

Postdoctoral research fellowship in high-energy physics group

2 Post-Doc positions in environmental/biomedical plasma applications

Postdoctoral researcher - Optics and Lasers

Postdoctoral fellow in the area of Extremal locally uniform combinatorial structures

Postdoctoral fellow on neutrino physics experiments

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK:

Postdoktorandský pobyt na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK

Filozofická fakulta UK:

Filozofická fakulta UK - výberové konanie je ukončené