Habilitačné konania 2024

RNDr. Mariana Budovská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mariana Budovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.4.2023
PracoviskoKatedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbororganická chémia
Téma habilitačnej práce Štúdium syntézy a protirakovinového potenciálu spirocyklických a kondenzovaných indolových fytoalexínov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1.2.2024, 11.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / OZNAM
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore organická chémia s účinnosťou od 01.06.2024

JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Yana Daudrikh, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.9.2023
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odborobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceRegulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraUKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraUKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.02.2024 (štvrtok) o 11.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (IURIDICUM - č. dv. 324 SB).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.05.2024

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Anna Drozdíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2023
Pracovisko Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK  
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Odborová didaktika
Téma habilitačnej práce ŠKOLSKÝ CHEMICKÝ POKUS V KONTEXTE DIDAKTICKEJ REKONŠTRUKCIE
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2.2.2024, 10.00 hod., v prezentačnom centre AMOS na PriF UK /OZNAM
<output>27.11.2023, 13.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / </output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore odborová didaktika s účinnosťou od 01.06.2024

RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mária Kovalská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.9.2023
Pracovisko Ústav histológie a embryológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce Rozvoj neurodegenerácie v experimentálnom modeli globálnej mozgovej ischémie a prekondície v hyperhomocysteinemických podmienkach.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.3.2024 o 13.00 h verejná habilitačná prednáška a 21.3.2024 o 10.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, Aula Magna, Malá Hora 4A, 036 01 Martin    oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 01.05.2024

MUDr. Roman Kuruc, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Roman Kuruc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.11.2023
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Súdnolekárska diagnostika úmrtí v dôsledku obesenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

6.3.2024 o 10.00h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti VR LFUK, Špitálska 24. 7.3.2024 o 11.00h obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí VR LF UK, poslucháreň M6 LF UK, Moskovská ul. č. 2 v Bratislave. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo s účinnosťou od 01.05.2024

Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Katarína Motyková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.05.2023
PracoviskoKatedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceSever na konci jazyka: Transtextová analýza nemeckojazyčnej bratislavskej tlače 1920 - 1938 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.2.2024 o 10.00 h, G239
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecná jazykoveda s účinnosťou od 01.05.2024

Mgr. Helena Panczová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Helena Panczová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.04.2022
Pracovisko

Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Katedra biblických a historických vied

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborevanjelická teológia
Téma habilitačnej prácePreklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

 

13.07.2022, odstránenie nedostatkov do 31.08.2022

Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UK

 

VR EBF UK do 30.6.2023

VR EBF UK od 1.7.2023

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

 

22. 6. 2023 (štvrtok) o 9:30 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava  (Aula fakulty)

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore evanjelická teológia s účinnosťou od 01.01.2024

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2023
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práceModulácia vápnikového hospodárenia a bunkovej smrti ako nástroje kardioprotekcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 7.11.2023 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Multimediálnej miestnosti FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK. Oznam 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 01.01.2024

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Miloš Štefanovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.05.2023
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Rozvoj a diagnostika pohybových schopností a technických zručností v džude
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.11.2023 o 9.00 hod. Aula prof. Stráňaia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore športová edukológia s účinnosťou od 01.01.2024

Mgr. Martin Šveda, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Šveda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.4.2023
Pracovisko Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geografia
Téma habilitačnej práce

Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie s využitím pasívnych
lokalizačných údajov mobilnej siete

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.11.2023, 13.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / OZNAM
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geografia s účinnosťou od 01.04.2024

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo

Meno a priezviskoThDr. Ing. Vladimír Thurzo
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.10.2023
Pracovisko RKCMBF UK, Katedra systematickej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Man and machine, druhá časť: Human Enhancement and the War Industry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.1.2024 o 10.00, Martineum, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia s účinnosťou od 01.02.2024