Habilitačné konania 2024

Mgr. Helena Panczová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Helena Panczová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.04.2022
Pracovisko

Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Katedra biblických a historických vied

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborevanjelická teológia
Téma habilitačnej prácePreklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

 

13.07.2022, odstránenie nedostatkov do 31.08.2022

Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UK

 

VR EBF UK do 30.6.2023

VR EBF UK od 1.7.2023

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

 

22. 6. 2023 (štvrtok) o 9:30 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava  (Aula fakulty)

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore evanjelická teológia s účinnosťou od 01.01.2024

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2023
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práceModulácia vápnikového hospodárenia a bunkovej smrti ako nástroje kardioprotekcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 7.11.2023 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Multimediálnej miestnosti FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK. Oznam 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 01.01.2024

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Miloš Štefanovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.05.2023
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Rozvoj a diagnostika pohybových schopností a technických zručností v džude
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.11.2023 o 9.00 hod. Aula prof. Stráňaia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore športová edukológia s účinnosťou od 01.01.2024

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo

Meno a priezviskoThDr. Ing. Vladimír Thurzo
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.10.2023
Pracovisko RKCMBF UK, Katedra systematickej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Man and machine, druhá časť: Human Enhancement and the War Industry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.1.2024 o 10.00, Martineum, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia s účinnosťou od 01.02.2024