Uznávanie dokladov o vzdelaní tretieho stupňa

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje:

  • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní) 
  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou),
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou),
  •  uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

 

Doklady o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa vydané uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou inštitúciou v členskom štáte Európskej únie, v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom (v treťom štáte) je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. V rámci procesu uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní je posudzované splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia o ich uznaní. Ak sú podmienky splnené, vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Univerzita Komenského v Bratislave je kompetentná rozhodnúť o uznaní dokladov o vzdelaní, o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní alebo o uložení rozdielovej skúšky.

Doklady o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa môžu byť predložené Univerzite Komenského v Bratislave (na adrese: Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1) na uznanie oprávnenia používať akademický titul a jeho skratku tak, ako boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza. 

Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní, podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu.

 

Uznanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, a realizuje sa v zmysle Smernice EP a Rady 2013/55/EÚ a Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov  o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na uznávanie dokladov o vzdelaní, sú: Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie o postupe uznávania dokladov o vysokoškolskom vzdelaní sú zverejené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR -  Uznávanie ukončeného vzdelania na vysokých školách, Uznávanie dokladov o vzdelávaní

Žiadateľ k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní priloží:

  • prílohy uvedené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 7 € (pri štátoch, s ktorými je podpísaná bilaterálna dohoda; kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 1723) alebo 40 (pri ostatných štátoch Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania; kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 2218) prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK.

Možnosti úhrady správneho poplatku:

  • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / App Store
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
  • pri elektronickej žiadosti podávanej cez Ústredný portál verejnej správy sa platobný predpis na úhradu automaticky vygeneruje pri podaní žiadosti a príde do Vašej elektronickej schránky (nie je potrebné vopred zakúpiť eKolok)

 

Bilaterálna dohoda je podpísaná so štátmi: Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko a Čínska ľudová republika.

Vzor žiadosti o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní III. stupňa  : žiadosť (docx) , (pdf) , (rtf)

Ďalšie informácie poskytne Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK:

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia 

tel. číslo: +421 2 9010 2081

mail: renata.horakovauniba.sk