Granty pre doktorandov denného štúdia UK

Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave

Zásady udeľovanie Grantov Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 5.2.2024 - Vnútorný predpis 1/2024. Tento dokument nahrádza zrušený Vnútorný predpis 23/2017 a jeho dodatok.

Prílohy

<output>Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 23/2017</output>

Výzva - Excelentný Grant Univerzity Komenského v Bratislave 2024 / Call for Applications - Excellent Grant of Comenius University Bratislava 2024

Oznam:

Sprístupnenie stránky na podávanie žiadosti : https://kmn.sk/GUKE2024ZoG bude od 13.12.2023 od 12.00 hod. do 26.1.2024.

 

Rozhodnutie rektora Univerzity Komenského v Bratislave o udelení Excelentných Grantov Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2024 (GUKE 2024)

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Excelentných Grantov Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2024:

1) Prírodné, lekárske a farmaceutické vedy (96 - 100 %)

2) Humanitné vedy (88 - 100 %)

Poznámka: Dofinancovanie grantov GUKE 2024 bude v závislosti od prijatia žiadosti a po získaní finančných prostriedkov v zmysle výzvy Early stage granty z Plánu obnovy, link výzvy: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

<output>výzvy Early stage granty z Plánu obnovy, link výzvy: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760</output>

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí o Excelentný Grant Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024

List riešiteľom - výzva na podávanie žiadostí o Excelentný Grant Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024

Súhlas dekana s využívaním prístrojov, zariadení a administratívneho servisu

 

Notice:

Applications can be submitted at: https://kmn.sk/GUKE2024ZoG, operational as of 13 December 2023, 12:00 p.m. to 26 January 2024.

 

Decision of the Rector of Comenius University Bratislava on the provision of Excellent Grants of Comenius University Bratislava in 2024 (GUKE 2024)

Project Leader Declaration

List of provided Excellent Grants of Comenius University Bratislava in 2024:

1) Natural, medical and pharmaceutical sciences (96 - 100 %)

2) Humanities (88 - 100 %)

Note: The additional financing of grants GUKE 2024 will be depending on the acceptance of the application and after obtaining the funds in accordance with the call Early stage grants from the Recovery Plan, the link for the call: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

Letter to Deans - call for applications for an Excellent Grant of Comenius University Bratislava in 2024

Letter to Recipients - call for applications for an Excellent Grant of Comenius University Bratislava in 2024

Dean's approval of the use of devices, equipment and administrative service

Granty UK 2024

Oznam - záverečné správy GUK 2024 / Notice - final reports GUK 2024

Oznamujeme všetkým riešiteľom projektov Grantov mladých UK v roku 2024, že od 14. júna 2024 je spustená web stránka na podávanie záverečných správ / We are announcing to all project managers of Grants for PhD students (“Granty mladých UK”) in 2024 that a website for uploading final reports will be launched from 14th June 2024: https://kmn.sk/GUK2024ZS

 

Oznam - podávanie žiadosti:

Sprístupnenie stránky na podávanie žiadostí :  https://kmn.sk/GUK2024ZoG bude od 13.12.2023 od 12.00 hod. do 26.1.2024

 

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2024

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2024

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2024

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2023 a žiadostí na rok 2024

Súhlas dekana s využívaním prístrojov, zariadení a administratívneho servisu

Granty UK 2023

Oznam :

Oznamujeme všetkým riešiteľom projektov Grantov mladých UK v roku 2023, že od 2. mája 2023 je spustená nová web stránka nahrávania záverečných správ : https://kmn.sk/GUK2023ZS

Notice :

We are announcing to all project managers of Grants for PhD students (“Granty mladých UK”) in 2023 that a new website for uploading final reports will be launched from 2 May 2023: https://kmn.sk/GUK2023ZS

 

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2023

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2023

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2023

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2022 a žiadostí na rok 2023

Granty UK 2022

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2022

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2022

List dekanom – výzva na podávanie žiadosti na rok 2022

List riešiteľom – výzva na podávanie záverečných správ za rok 2021 a žiadosti na rok 2022

Granty UK 2021

Rozhodnutie rektora o udelení  Grantov UK 2021

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2021

List dekanom  - výzva na podávanie žiadostí na rok 2021

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2020 a žiadostí na rok 2021

Granty UK 2020

Vyhlásenie vedúceho projektu

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2020

Zoznam pridelených Grantov UK 2020

List dekanom  - výzva na podávanie žiadostí na rok 2020

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2019 a žiadostí na rok 2020

Granty UK 2019

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2019

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2018 a žiadostí na rok 2019

<output>výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018</output>

<output>výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018</output>

Granty UK 2018

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2018

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018

Granty UK 2016

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016
List riešiteľom - výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016

Podávanie žiadostí - záverečných správ Grantov UK