Vymenúvacie konania

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.05.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.05.2022
PracoviskoTrnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a kriminológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbortrestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma inauguračnej prednáškyPandémia Covid-19 a jej dopad na trestnú a väzenskú politiku v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.05.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma inauguračnej prednáškyProcesná autonómia členských štátov Európskej únie - In varietate concordia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1,OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.06.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.4.2022
PracoviskoKlinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyAko moderné technológie ovplyvňujú hrudníkovú chirurgiu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.4.2022
PracoviskoI. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyIndividualizácia antitrombotickej liečby v klinickej praxi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh;  Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.4.2022
PracoviskoFyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií

Študijný odbor

normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyNáhľad do vzťahov medzi vlastnosťami erytrocytov, oxidačným stresom a podávaním antioxidantov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4.2.2022
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborTeória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednáškyDizajn prostredia pre fyzikálne vzdelávanie na základnej škole a na gymnáziu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Kamil Biringer. PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.2.2022
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyRiziková a patologická gravidita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.02.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma inauguračnej prednáškyÚčastníctvo v stavebnom konaní - súčasné a budúce výzvy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31.03.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.1.2022
PracoviskoNeurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyĽahké mozgové poranenie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška:  9.6.2022 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/veda/ –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Ing. Ján Papula, PhD.Meno a priezviskodoc. Ing. Ján Papula, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.12.2021
PracoviskoKatedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormanažment
Téma inauguračnej prednáškyHarmonický prístup k systémom manažmentu výkonnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška sa bude konať dňa 24.2.2022 o 14:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.12.2021
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyFetálna medicína - lekársky úspech alebo nový problém?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

28.4.2022 o 13.30h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. 
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.9.2021
PracoviskoÚstav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odborpsychológia 
Téma inauguračnej prednášky 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis 
Návrh inauguračnej komisieNávrh 
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK
Prezenčná listina VR FSEV UK 
Zloženie VR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie 
Zloženie VR UKVedecká rada UK 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK 
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania13.12.2021, späťvzatie žiadosti 

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.09.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobčianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma inauguračnej prednášky

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 02.09.2021

VR PraF UK od 18.10.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky02.12.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Jana Muchová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.9.2021
PracoviskoÚstav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborLekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyRedoxná nerovnováha a možnosti jej ovplyvnenia prírodnými látkami.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  8.12.2021 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.9.2021
PracoviskoÚstav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborLekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyRedoxná nerovnováha vo fyziologických a patologických procesoch.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  8.12.2021 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc.JUDr. Marián Giba, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.09.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma inauguračnej prednáškyFinančná ústava Slovenska.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 02.09.2021

VR PraF UK od 18.10.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.10.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.08.2021
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgeológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania08.04.2022, 9.00 hod., online / Oznam

Doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.05.2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma inauguračnej prednáškyVplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru anglických jazykových jednotiek v digitálne sprostredkovanej komunikácii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.11.2021, online
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.04.2021
PracoviskoKatedra maďarského jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborliterárna veda
Téma inauguračnej prednáškyHumanistický literárny kruh Štefana Radéczyho v Bratislave v 16. storočí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.06.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6)
Téma inauguračnej prednáškyVysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3 (1str.) OP 3 (2str.)
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky09.09.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Meno a priezviskodoc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.06.2021
PracoviskoUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma inauguračnej prednáškyBol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh S.j.   Návrh A.j.
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2a OP 2b, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky09.09.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Priv.- Doz. MUDr. Marek Sýkora, PhD., MSc

Meno a priezviskoPriv.-Doz. MUDr. Marek Sýkora, PhD., MSc
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.5.2021
PracoviskoI. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor
Téma inauguračnej prednáškyHraničné indikácie rekanalizačnej liečby cievnych mozgových príhod.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

17.2.2022 o 13.30h na online zasadnutí VR LF UK. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku . Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.05.2021
PracoviskoKatedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborjadrová chémia
Téma inauguračnej prednáškyPrírodné a syntetické sorbenty v záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.02.2022 (piatok) o 8.30 hod. ON-LINE/ Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.4.2021
PracoviskoÚstav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborfarmakológia
Téma inauguračnej prednášky Využitie modulátorov aktivity iónových kanálov v liečbe ochorení respiračného systému.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  14.10.2021 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10.05.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma inauguračnej prednáškyVyvažovanie - nesúmerateľnosť, racionalita a tragédia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.04.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky01.07.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.05.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobčianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma inauguračnej prednáškyOchrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.04.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky01.07.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.04.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva; Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma inauguračnej prednáškyPozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh S.j. ;  Návrh A.j.
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1 (S.j.),  OP č. 1 (A.j.); OP 2 (A.j.), OP 2 (S.j.)OP 3 (A.j.), OP č 3 (S.j.).
 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30.09.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.4.2021
PracoviskoNeonatologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpediatria
Téma inauguračnej prednáškyNeonatológia - od klinickej fyziológie k moderným perspektívam.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  14.10.2021 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Marián Masár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie01.02.2021
PracoviskoKatedra analytickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboranalytická chémia
Téma inauguračnej prednáškyLaboratórium na čipe. Environmentálne a bioanalytické aplikácie mikročipovej elektroforézy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / OZNAM
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.01.2021
PracoviskoÚstav marketingových komunikací, Fakulta multimediální komunikace, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.2.3 masmediálne štúdiá
Téma inauguračnej prednáškyPsychologické aspekty marketingovej komunikácie so zameraním na generácie Z a Alfa.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30.9.2021 o 11,00
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2.11.2020
PracoviskoNeurochirurgická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyDetský hydrocefalus z pohľadu neurochirurga.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  11.3.2021 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie09.12.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma inauguračnej prednáškyZdruženia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

Zloženie VR PraF UK od 27.10.2020

Zloženie VR PraF UK od 25.01.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

25.02.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Dr. rer. nat. Martin Drozda

Meno a priezviskoDr. rer. nat. Martin Drozda
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.11.2020
PracoviskoFEI STU, Ústav informatiky a matematiky, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborInformatika
Téma inauguračnej prednáškyAd hoc siete: modelovanie, simulácia a výkonnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.04.2021 o 9,00 hod., FMFI UK v Bratislave, on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti), pre prezenčne prítomných v posluchárni C .
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie5.11.2020
PracoviskoKatedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyzika
Téma inauguračnej prednáškyNízkoteplotná plazma v atmosférickom vzduchu s prítomnosťou vody a interakcie plazmy s vodou
pre biomedicínske aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.04.2021 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave, on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.11.2020
PracoviskoKatedra algebry a geometrie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborMatematika
Téma inauguračnej prednáškySymmetry - a part of the foundations of Mathematics
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.04.2021 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave, on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti), pre prezenčne prítomných v posluchárni C .
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.11.2020
PracoviskoKatedra psychológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpsychológia
Téma inauguračnej prednáškyPsychologické regulátory rizikového šoférovania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Martin Hurbanič,PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.11.2020
PracoviskoKatedra všeobecných dejín FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 2.1.8 všeobecné dejiny
Téma inauguračnej prednáškyByzantológia na Slovensku: dejiny, súčasnosť a perspektívy bádania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.3.2021 o 9,00 h online
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2.11.2020
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyModulácia senzitivity a reaktivity vagových aferentných nervov v respiračnom a gastrointestinálnom systéme v experimentálnych podmienkach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  11.3.2021 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Hana Drahovska, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.10.2020
PracoviskoKatedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormolekulárna biológia
Téma inauguračnej prednáškyGenomika bakteriálnych patogénov prenášaných potravinami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky03.06.2021, 10:00 hod., ON-LINE / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.9.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra biologických a lekárskych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová kinantropológia
Téma inauguračnej prednáškyTelesný pohyb ako súčasť pyramídy ľudských potrieb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UK UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18.2.2021 o 10.30 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FTVŠ UK, v podstránke Veda - online prenosy.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.9.2020
PracoviskoI. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyAlzheimerova choroba: súčasný koncept, možnosti prevencie a liečby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 12. 2021 o 14.30 h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku.Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA

Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.9.2020
PracoviskoKatedra chirurgických oboru Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednášky

„Miniinvazívna chirurgia v liečbe pacientov s karcinómom rekta – inovácia verzus tradícia.“

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky15.4.2021 o 13.30h na online zasadnutí Vedeckej rady   LF UK. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku.    Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Koděra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.05.2020
PracoviskoKatedra ložiskovej geológie PriF UK, od 1.1.2021 Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborložisková geológia
Téma inauguračnej prednáškyGenéza zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.02.2021, 9.00 hod., ON-LINE / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. marec 2020
PracoviskoKatedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborbiochémia
Téma inauguračnej prednáškyAko zabiť "bacila tuberkulózy": odhaľovanie záhad výstavby bunkovej steny Mycobacterium tuberculosis
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov09.03.2020 - 05.05.2020 / z dôvodu Covid-u 19
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.02.2021, 10,00 hod. /ON-LINE/ Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Anton Horváth, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9. marec 2020
PracoviskoKatedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborbiochémia
Téma inauguračnej prednáškyOsobitosti oxidačnej fosforylácie trypanozomatíd
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov09.03.2020 - 05.05.2020 / z dôvodu Covid-u 19
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.02.2021, 14,00 hod. / ON-LINE / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.02.2020
PracoviskoPrešovská univerzita, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor73. Slavistika - slovanské jazyky
Téma inauguračnej prednáškySpisovný jazyk ako nástroj sebaurčenia Rusínov: sociolingvistické aspekty percepcie rusínskeho jazyka a ich reflexie v minulosti a súčasnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24.09.2020 o 11,00 Moyzesova sieň
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.04.2019
PracoviskoFakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15 manažment
Téma inauguračnej prednáškyPrepojenosť akciových trhov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky04.06.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie04.03.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyTelesná a športová výchova a jej miesto v aktívnej škole
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17. 10. 2019 o 9.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava, Aula prof. Stráňaia
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 8. 6. 2020 neschválila návrh VR FTVŠ UK v Bratislave

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.03.2019
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškyProcesná koncentrácia v trestnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK zloženie od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. apríla 2019 (utorok) o 14.30 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova),  na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UK

Vedecká rada UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie31.01.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyVybrané aspekty riadenia nákladov vo výrobných podnikoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky06.06.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania30.09.2019 - neschválenie návrhu na vymenovanie za profesora Vedeckou radou UK

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškyNasciturus v rímskom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PrtaF UKVR PraF UK od 29.11.2018
VR PraF UK od 24.01.2019
VR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.03.2019 o 14.00 hod. v AMFITEÁTRI (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č.6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma inauguračnej prednáškySprávne trestanie v procese kodifikácie. 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.11.2018
VR PraF UK od 24.01.2019
VR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. apríla 2019 (utorok) o 12.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. 10. 2018
PracoviskoKatedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.32. petrológia
Téma inauguračnej prednáškyXenolity v bazaltoch - unikátny zdroj informácií o zložení a vlastnostiach litosféry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.05.2019, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24. 10. 2018
PracoviskoKatedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyReflexia hudobného konceptu v slovanskom jazykovom obraze sveta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. 1. 2019 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11. 10. 2018
PracoviskoKatedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyVyužití vyšší nadmořské výšky pro zvýšení limitní výkonnosti ve vytrvalostních sportech
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20. 6. 2019 o 10.00 hod. v Aule prof. Stráňaia na FTVŠ UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 14. 7. 2020

doc. Dipl.-Eng. Natalia Kryvinska, Dr.techn.

Meno a priezviskodoc. Dipl.-Eng. Natalia Kryvinska, Dr.techn.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie04.06.2018
PracoviskoKatedra informačných systémov FM UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment 
Téma inauguračnej prednáškyServization in IT industry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky07.09.2018 11:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma inauguračnej prednáškyUznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania kritérií právneho štátu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)
VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)
VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. januára 2019 (štvrtok) o 14:00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.06.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškySexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského vnímania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP č.1, OP č.2, OP č.3
Rozhodnutie VR PraF UK
Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK (Zoznam členov od 05.10.2017)
VR PraF UK (Zoznam členov od 04.07.2018)
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky04. októbra 2018 o 12.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. - ukončenie vymenúvacieho konania

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.6.2018
PracoviskoÚstav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.01.27 lekárska biofyzika
Téma inauguračnej prednáškyObraz atriálnej aktivácie na mapách elektrického poľa srdca
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania21.6.2018, nesplnenie kritérií JLF UK na udelenie titulu profesor

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. - späťvzatie

Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.5.2018
PracoviskoKatedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.32. petrológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania9.8.2018 - späťvzatie žiadosti

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.04.2018
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma inauguračnej prednáškyEfektívne ústavné súdnictvo ako ústavou chránená ústavná hodnota.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.06.2018 (utorok)  o 14.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (2.poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 2. 2018
PracoviskoKatedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsociológia
Téma inauguračnej prednáškyKriminalita ako modalita sociálneho konania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28. 6. 2018 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11. 12. 2017
PracoviskoKatedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborslovenský jazyk a literatúra
Téma inauguračnej prednáškyPrológ k dejinám modernej slovenskej poézie (básnické iniciatívy prvých dvoch obrodeneckých generácií)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22. 2. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH

Meno a priezviskodoc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.11.2017
PracoviskoKlinika oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboroftalmológia
Téma inauguračnej prednáškyLiečba vnútroočných nádorov na Slovensku v 21. storočí - kde sme a kam smerujeme?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.6.2018 o 15.30h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.11.2017
PracoviskoÚstav hygieny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborhygiena
Téma inauguračnej prednáškyZdravotné riziká expozície environmentálnemu hluku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.6.2018 o 14.30h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mojmír  Mamojka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.11.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyProgresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii obchodných záväzkových vzťahov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.01.2018 o 10.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. János Tóth, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. János Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie07.09.2017
PracoviskoKatedra matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma inauguračnej prednáškyO rozdelení istých číselných množín a postupností 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.2.2018 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.09.2017
PracoviskoÚstav informatiky, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma inauguračnej prednáškyVybrané aspekty komunikácie v senzorových sieťach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky09.04.2018 o 13:30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.09.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškyRestoratívna justícia a alternatívne tresty
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 11.07.2017
VR PraF UK od 15.09.2017
VR PraF UK od 22.09.2017
VR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.01.2018 o 13.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Meno a priezviskodr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.09.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškyObete trestných činov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 11.07.2017
VR PraF UK od 15.09.2017
VR PraF UK od 22.09.2017
VR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.11.2017 o 11.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.06.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra systematickej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborevanjelická teológia
Téma inauguračnej prednášky
Lutherove teologické východiská pre spravovanie spoločnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVedecká rada EBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky  Pozvánka
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.06.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma inauguračnej prednáškyZásada výchovného pôsobenia v správnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Pra UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 08.03.2017
VR PraF UK od 11.07.2017
VR PraF UK od 15.09.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.09.2017 o 11.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č.6, Bratislava, AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 5. 2017
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednášky

Detekcia sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka pomocou superparamagnetického oxidu železa.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

 

Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyDňa 14.12.2017 o 16.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie04.05.2017
PracoviskoCentrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.1. Fyzika
Téma inauguračnej prednáškyNapäťovo závislé vápnikové kanály: štruktúra, funkcia a regulácia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky13.11.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie

19. januára 2017

PracoviskoFarmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra farmakológie a toxikológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborfarmakológia
Téma inauguračnej prednáškySmerovanie racionálnej farmakoterapie zlyhávania srdca vo vzťahu k strate funkčného tkaniva srdca.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. František Ábel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie03.02.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra Novej zmluvy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborevanjelická teológia
Téma inauguračnej prednášky
Apoštol Pavol v kontexte súčasnej diskusie: problematika identity v retrospektíve spoločenskej dynamiky 1.storočia po Kr.
 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie 23.5.2017
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVedecká rada EBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.5.2017 o 10:00 hod. v aule EBF UK   Pozvánka
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.

Meno a priezvisko doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 15.2.2017
Pracovisko Ústav verejnej politiky FSEV UK
Profesijný životopis CV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.1.6 politológia
Téma inauguračnej prednášky Dobré spravovanie (good governance)  ako konceptuálny rámec protikorupčnej politiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov -
Inauguračná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2, Výpis 3
Návrh inauguračnej komisie Návrh SJ, Návrh AJ
Oponentské posudky na inauguračné konanie OP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK Prezenčná listina FSEV UK
Zloženie VR FSEV UK VR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 25.4.2017, 13,00 hod, Aula FSEV UK v Bratislave, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Rozhodnutie VR UK Rozhodnutie
Zloženie VR UK Vedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UK Prezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 4.12.2017

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. RNDr. Marek SLOBODNÍK, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.01.2017
PracoviskoÚstav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Olomouc
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.27. ložisková geologie
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov19.01.2017-do ukončenia kontroly EPC / 03.04.2017-ukončenie prerušenia
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania24.04.2017 ukončenie VK / späťvzatie žiadosti

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Meno a priezvisko doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4. 10. 2016
PracoviskoI. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyTranskutánna oxymetria v klinickej praxi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 2. 2017 o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. septembra 2016
PracoviskoV. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyNové trendy v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20. apríla 2017 o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.08.2016
PracoviskoKatedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.13. Teória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednáškyVzdialené prírodovedné laboratória - súčasť stratégie Integrovaného e- Learningu vo výučbe fyziky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UK UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UK

VR FMFI UK

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky13.02.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania06.03.2017 - neschvalenie Návrhu na vymenovanie za profesorku VR FMFI UK, Podľa Čl. 3 ods. 9 Rokovacieho poriadku FMFI UK návrh nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu všetkých členov Vedeckej rady FMFI UK

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 7. 2016
PracoviskoÚstav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborPolitológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UK

VR FiF UK

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania23. 9. 2016 - stiahnutie žiadosti uchádzačkou

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Meno a priezviskoMartin Kanovský
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.6.2016
PracoviskoÚstav sociálnej antropológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.1.15 sociálna antropológia
Téma inauguračnej prednáškyRobustné a bayesovské štatistické metódy v sociálnych vedách: príklady a aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis 1, Výpis 2, Výpis 3

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie, Uznesenie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky4.10.2016 o 11,00 hod. v A012 - FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.04.2016
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyTradičné inštitúty obchodného práva v kontextoch rekodifikácie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 15.03.2016
VR PraF UK od 22.04.2016
VR PraF UK od 09.06.2016
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.06.2016 o 12.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie), Šafárikovo nám. č.6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Meno a priezviskodoc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18. marca 2016
PracoviskoFarmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra farmaceutickej chémie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam, Štatistika zoznamu publikácií
Študijný odborfarmaceutická chémia
Téma inauguračnej prednáškySrategie zaměřene na překonání bakterální rezistence.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesení VR vrátane dodatku
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie o konaní prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.1.2016
PracoviskoÚstav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.1. biológia
Téma inauguračnej prednáškyRastlinné funkčné potraviny v prevencii a liečbe karcinómu prsníka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky4.10.2016, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania9.12.2016 / neschválenie návrhu VR PriF UK

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Meno a priezviskodoc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26. novembra 2015
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor7.3.2. farmakológia
Téma inauguračnej prednáškyCentrálna úloha vápnika vo funkcii, disfunkcie a farmakoterapii zlyhania srdca.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Prezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

VR Farmaceutickej fakulty UK

v Bratislave

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 11. 2015
PracoviskoKlinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyZískaná hemofília
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.6.2016 o 14.00 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 10. 2015
PracoviskoKatedra romanistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborPrekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma inauguračnej prednáškyVývinové trajektórie slovenského umeleckého prekladu v druhej polovici 20. storočia: historicita a hodnoty
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25. február 2016 o 11.00 h na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.08.2015
PracoviskoEurópsky dvor audítorov v Luxemburgu, člen
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyFinancovanie vedy prostredníctvom rozpočtu EÚ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovVymenúvacie konanie prerušené dňa 21.01.2016 do odstránenia nedostatkov, v lehote do 30.06.2016
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaKonanie skončené dňom 30.06.2016, uchádzač neodstránil v určenej lehote nedostatky.

doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. júla 2015
PracoviskoII. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti                  Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých výsledkov

Študijný odboronkológia
Téma inauguračnej prednáškyKlinický a biologický význam cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. apríla 2016 o 14.45 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Meno a priezviskoBranislav Kollár, doc. MUDr. PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28. mája 2015
PracoviskoI. neurologická klinika LF UK a UN v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyZáchvatové ochorenia v klinickej neurologickej praxi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LFUKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky3. 12. 2015 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Július Matulčík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.4.2015
PracoviskoFilozofická fakulta UK, Katedra andragogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborPedagogika
Téma inauguračnej prednáškyPrínos komparatívnej andragogiky pre konštituovanie a rozvoj andragogiky na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.6.2015 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK - Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania25.6.2015 - neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK
<output>neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK</output>

doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA

Meno a priezviskodoc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.04.2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikacnej cinnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyŠpecifiká podnikateľkej aktivity na Slovensku: teoretický a empirický prístup
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

21.5.2015, 14:00 zasadacia miesnosť č. 14, FM UK, Odbojárov 10

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02. 06. 2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyZodpovedné rozhodovanie: manažment zdieľaných statkov v podmienkach globálnej zmeny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18.06.2015 o 14:00hod., zasadacia miestnosť č. 14, FM U, Odbojárov 10, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.marca 2015
PracoviskoPsychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti                  Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác

Študijný odborpsychiatria
Téma inauguračnej prednáškyProblém dôkazu v psychiatrii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.júna 2015 o 14.30 h v zasadacej miestno VR LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

Meno a priezvisko doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 28. novembra 2014
Pracovisko I. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých výsledkov
Študijný odborpediatria
Téma inauguračnej prednáškyTrendy hodnotenia prejavov asfyxie novorodenca
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. apríla 2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. novembra 2014
PracoviskoII. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých výsledkov
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškySúčasný pohľad na diagnostiku a liečbu Parkinsonovej choroby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. mája 2015 o 13.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Edgar HILLER, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.11.2014
PracoviskoKatedra geochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.23. geológia
Téma inauguračnej prednáškyGeochémia potenciálne toxických prvkov a zlúčenín na zemskom povrchu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky9. júna 2015, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.10.2014
PracoviskoFilozofická fakulta UK, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborSlovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyK otázkam konštrukcie dejín ruskej literatúry 18. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 2-preklad, OP 3, OP 3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.1.2015 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK- Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania22.1.2015- neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK

doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.10.2014
PracoviskoKatedra ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.5. zoológia
Téma inauguračnej prednáškyEvolúcia raných štvornožcov z hľadiska pôvodu plazov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14.11.2014 / 30 dní
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. júna 2015, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Anton Eliaš, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Anton Eliaš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.10.2014
PracoviskoKatedra rusistiky a východeurópskych štúdií, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborSlovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyPodoby lyrického subjektu v ruskej poézii 19. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.1.2015 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK- Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.

Meno a priezviskodoc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.9.2014
PracoviskoÚstav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam
Študijný odborPolitológia
Téma inauguračnej prednáškyMedzipriestorové organizácie a inovácie v politických inštitúciách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis; Výpis2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17.12.2014, o 13.30 hod. v Aule FSEV UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania7.5.2015  vzatie žiadosti späť

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie5.9.2014
PracoviskoKatedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborSlovenské dejiny
Téma inauguračnej prednáškyTransformácia reprodukčného správania obyvateľstva medzivojnového Slovenska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. november 2014 o 11,00 h na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2, Bratislava (miestnosť 236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Radovan Šebesta, Dr.Sc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.5.2014
PracoviskoKatedra organickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.16. organická chémia
Téma inauguračnej prednáškyChirálne zlúčeniny - na čo ich potrebujeme a ako ich získavame?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. októbra 2014 o 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26. marca 2014
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti   Zoznam publikačnej činnosti2                                    Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednášky"Overdiagnóza" karcinómu prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.12.2014 o 11.00 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie31. marca 2014
PracoviskoII. klinika geriatrie LF UK a UNMB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAntibiotická liečba na Slovensku - kde sme a kam smerujeme?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.12.2014 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Ján Koller, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Koller, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26. marca 2014
PracoviskoKlinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti                          Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba popálenín v 21. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10. októbra 2014 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.2.2014
PracoviskoFakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odbor8.1.3. športová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyOd hernej činnosti k hernej koncepcii vo futbale
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovPrerušené 30.7.2014
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18. februára 2014
PracoviskoÚstav histológie a embryológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborpatologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškySúčasný stav poznania ľudskej sleziny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LFUKVR LFUK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.12.2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.01.2014
PracoviskoKatedra marketingu, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyProces segmentácie trhu v kontexte významu značky a krajiny pôvodu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis 
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.6.2014 o 15:00 hod. Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti c. 14, na 4. poschodí POZVÁNKA
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 01. 2014
PracoviskoKatedra fyziky, chemie a odborného vzdělávaní, PF Masarykova univerzita v Brně
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4. 1. 13. Teória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednáškyInovační role jednoduchých experimentu ve fyzikálním vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovkonanie prerušené od 14.04.2014 - do odstránenia nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12. 12. 2013
PracoviskoFakulta ekonomicko správní Univerzity Pardubice, ČR
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyRozhodování v managementu pojistných rizik s podporou statistických metod
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 09. 2014 o 10:00 hod. Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti c. 14, na 4. poschodí POZVANKA
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.12.2013
PracoviskoKatedra ekonómie a financií, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť     Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyMedzinárodné investičné vzťahy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27.03.2014 o 14:00hod., zasadacia miestnosť č. 14, 4. poschodie, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. decembra 2013
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti                            Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyNeurobiológia somatických chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20. júna 2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. František Gahér, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. František Gahér, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.11.2013
PracoviskoKatedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborFilozofia
Téma inauguračnej prednáškyPrincípy logickej sémantiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. apríl 2014 o 9,00 hod. na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť G236), Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.11.2013
PracoviskoKlinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti.                                     Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborzubné lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškySekundárna chirurgia rázštepov s použitím mezenchymálnych kmeňových buniek.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. januára 2014 o 9.00 zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.1.2012
PracoviskoKlinika nemocí očních a optometrie LFMU a FN u sv. Anny v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť   Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odboroftalmológia
Téma inauguračnej prednáškyKomplexní léčba věkem podmíněné makulární degenerace
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.9.2013
PracoviskoKlinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikáciíZoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyVýznam biopsie sentinelovej uzliny v chirurgii karcinómu prsníka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. februára 2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.9.2013
PracoviskoNeurochirurgická klinika LF UK a UN v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikáciíZoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyKlinicko-anatomický pohľad na plexus lumbosakralis.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25. apríla 2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3. septembra 2013
PracoviskoDermatovenerologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbordermatovenerológia
Téma inauguračnej prednáškyAutoimunitná bulózna dermatóza pemphigus vulgaris.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. januára 2014 o 10.00 h v zasadacej miestnosti vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie07.08.2013
PracoviskoKatedra pedológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.34. Pedológia
Téma inauguračnej prednáškyMikroskopické huby v hodnotení kvality životného prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20.03.2014, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

Meno a priezviskoDoc. Ing. Pavel Mach, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.5.2013
PracoviskoKatedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyMedzimolekulové interakcie z pohľadu teórie: Čo môžu kvantovochemické výpočty ponúknuť experimentu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.11. 2013 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Meno a priezviskoDoc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.5.2013
PracoviskoKatedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyVplyv tlaku na tuhé látky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky04.11.2013 o 14,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, posluchareň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie
Pracovisko
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odbor
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania