Neukončené vymenúvacie konania

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.1.2022
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV 
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyRiziková a patologická gravidita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK 
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaukončenie konania dňa 1.2.2022 / späťvzatie žiadosti
<output>13.11.2018 ukončenie VK / späťvzatie žiadosti</output>
<output>13.11.2018 ukončenie VK / späťvzatie žiadostiukončenie IK</output>
<output></output>

Doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskoDoc.RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.02.2021
PracoviskoKatedra etnológie a muzeológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboretnológia
Téma inauguračnej prednášky"Znovuočarenie sveta": alternatívna spiritualita v urbánnom prostredí na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.10.2021 o 12,30 h online
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 04.04.2022 neschválila návrh VR FiF UK v Bratislave

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.11.2019
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborTeória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednášky

Procesy poznávania v teórii vyučovania fyziky

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis č. 1, Výpis č. 2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.6.2020 o 13:30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania28.9.2020, neschválenie VR FMFI UK v Bratislave

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. marec 2020
PracoviskoKatedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormolekulárna biológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania05.06.2020 - späťvzatie žiadosti

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. - stiahnutie žiadosti

Meno a priezviskoEduard Droberjar, doc.,PhDr.,Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.6.2019
PracoviskoInstytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborarcheológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovOdpoveď FIF UK
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniastiahnutie žiadosti

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie31. 5. 2021
PracoviskoKlinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborzubné lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba zlomenín kondylárneho výbežku sánky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 12. 2021 o 13.30 h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku.Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 2.5.2022 neschválila návrh LF UK v Bratislave

doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.7.2019
PracoviskoPediatrická kardiológia (LTV s.r.o.)
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborPediatria
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov5.9.2019/do ukončenia kontroly EPC a predloženia relevantných dokladov o pedagogickej činnosti
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania18.10.2019 ukončenie inauguračného konania/späťvzatie žiadosti
<output>13.11.2018 ukončenie VK / späťvzatie žiadosti18.10.2019</output>

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.08.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborodborová didaktika
Téma inauguračnej prednáškyPodpora vizuálnej gramotnosti (Visual Literacy) v multimodálnom a multimediálnom prostredí cudzojazyčnej edukácie budúcich učiteľov nemeckého jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh Inauguračná komisia
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK Zloženie VR PdF UK od 1.11.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.12.2021 o 10.00 h online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty  https://www.fedu.uniba.sk/
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 2.5.2022 neschválila návrh PdF UK v Bratislave

doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.-stiahnutie žiadosti

Meno a priezviskodoc. PhDr. Dušan Leška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.3.2013
PracoviskoÚAP
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť Najvýznamnejšie práce
Študijný odbor3.1.8. teória politiky
Téma inauguračnej prednáškyVplyv europeizácie na formovanie politických strán a straníckej súťaže na Slovensku po vstupe do Európskej únie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovKonanie prerušené od 5.4.2013 do odstránenia nedostatkov najdlhšie na jeden rok.
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania24.3.2014 stiahnutie žiadosti

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.09.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) 
Téma inauguračnej prednáškyPozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti  medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF  UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaSpäťvzatie žiadosti o začatie vymenúvacieho konania dňa 10.10.2019.

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.11.2018
PracoviskoÚstav manažmentu STU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyManažment a investície v bytovej výstavbe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.02.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 5.10.2020 neschválila návrh FM UK v Bratislave

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.11.2019
PracoviskoVysoká škola DTI
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormanažment
Téma inauguračnej prednáškyKoncept reálnej hodnoty v teórii a praxi sedem rokov po prijatí IFRS 13
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis 1, Výpis 2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky15.10. 2020 o 14:00 hod. v miestnosti č. 20 v prístavbe FM UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 7.6.2021 neschválila návrh FM UK v Bratislave
<output>28.9.2020, neschválenie VR FMFI UK v Bratislave</output>

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.- ukončenie

Meno a priezviskodoc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.10.2012
PracoviskoFakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam
Študijný odborsociológia
Téma inauguračnej prednáškyHistorická sociologie jako příklad temporalizované sociologie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.2.2013 o 9.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 10.06.2013 neschválila návrh FiF UK v Bratislave