Neukončené vymenúvacie konania

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie04.03.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyTelesná a športová výchova a jej miesto v aktívnej škole
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17. 10. 2019 o 9.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava, Aula prof. Stráňaia
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 8. 6. 2020 neschválila návrh VR FTVŠ UK v Bratislave

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.5.2018
PracoviskoKatedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.32. petrológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania9.8.2018 - späťvzatie žiadosti

doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.08.2015
PracoviskoEurópsky dvor audítorov v Luxemburgu, člen
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyFinancovanie vedy prostredníctvom rozpočtu EÚ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovVymenúvacie konanie prerušené dňa 21.01.2016 do odstránenia nedostatkov, v lehote do 30.06.2016
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaKonanie skončené dňom 30.06.2016, uchádzač neodstránil v určenej lehote nedostatky.

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.1.2022
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV 
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyRiziková a patologická gravidita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK 
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaukončenie konania dňa 1.2.2022 / späťvzatie žiadosti
<output>13.11.2018 ukončenie VK / späťvzatie žiadosti</output>
<output>13.11.2018 ukončenie VK / späťvzatie žiadostiukončenie IK</output>
<output></output>

Doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskoDoc.RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.02.2021
PracoviskoKatedra etnológie a muzeológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboretnológia
Téma inauguračnej prednášky"Znovuočarenie sveta": alternatívna spiritualita v urbánnom prostredí na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.10.2021 o 12,30 h online
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 04.04.2022 neschválila návrh VR FiF UK v Bratislave

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.03.2018
PracoviskoMateriálovotechnologická fakulta STU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyVybrané aspekty interkultúrneho manažmentu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17.05.2018 o 14:00 hod v miestnosti č.14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie VR UK 
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 18.6.2018 neschválila návrh FM UK v Bratislave

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.04.2021
PracoviskoKatedra maďarského jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma inauguračnej prednáškyHumanistický literárny kruh Štefana Radéczyho v Bratislave v 16. storočí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis IK MŠ SR
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania VR UK v Bratislave dňa 03.10.2022 neschválila návrh VR FiF UK v Bratislave
<output>VR UK v Bratislave dňa 04.04.2022 neschválila návrh VR FiF UK v Bratislave</output>

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4.2.2022
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyzika (do 31.8.2022 odbor teória vyučovania fyziky)
Téma inauguračnej prednáškyDizajn prostredia pre fyzikálne vzdelávanie na základnej škole a na gymnáziu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis, Inauguračná komisia a oponenti
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24.10.2022 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 05.06.2023 neschválila návrh VR FMFI UK v Bratislave

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.11.2019
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborTeória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednášky

Procesy poznávania v teórii vyučovania fyziky

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis č. 1, Výpis č. 2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.6.2020 o 13:30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania28.9.2020, neschválenie VR FMFI UK v Bratislave

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. - stiahnutie žiadosti

Meno a priezviskoEduard Droberjar, doc.,PhDr.,Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.6.2019
PracoviskoInstytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborarcheológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovOdpoveď FIF UK
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniastiahnutie žiadosti

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie31. 5. 2021
PracoviskoKlinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborzubné lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba zlomenín kondylárneho výbežku sánky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 12. 2021 o 13.30 h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku.Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 2.5.2022 neschválila návrh LF UK v Bratislave

doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.10.2022
PracoviskoKatedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, UMB
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborGeológia
Téma inauguračnej prednáškyDrahokovová mineralizácia Štiavnického stratovulkánu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaukončenie konania 1.2.2022/ späťvzatie žiadosti

doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.7.2019
PracoviskoPediatrická kardiológia (LTV s.r.o.)
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborPediatria
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov5.9.2019/do ukončenia kontroly EPC a predloženia relevantných dokladov o pedagogickej činnosti
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania18.10.2019 ukončenie inauguračného konania/späťvzatie žiadosti
<output>13.11.2018 ukončenie VK / späťvzatie žiadosti18.10.2019</output>

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie31.01.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyVybrané aspekty riadenia nákladov vo výrobných podnikoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky06.06.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania30.09.2019 - neschválenie návrhu na vymenovanie za profesora Vedeckou radou UK

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.08.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborodborová didaktika
Téma inauguračnej prednáškyPodpora vizuálnej gramotnosti (Visual Literacy) v multimodálnom a multimediálnom prostredí cudzojazyčnej edukácie budúcich učiteľov nemeckého jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh Inauguračná komisia
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK Zloženie VR PdF UK od 1.11.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.12.2021 o 10.00 h online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty  https://www.fedu.uniba.sk/
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 2.5.2022 neschválila návrh PdF UK v Bratislave

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.4.2023
PracoviskoÚstav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborlekárska biofyzika
Téma inauguračnej prednáškyŠtúdium depozície niektorých kovov v biologických tkanivách.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.10.2023 o 11.30 h na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 29.4.2024 neschválila návrh JLF v Martine UK v Bratislave

doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. - ukončenie vymenúvacieho konania

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.6.2018
PracoviskoÚstav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.01.27 lekárska biofyzika
Téma inauguračnej prednáškyObraz atriálnej aktivácie na mapách elektrického poľa srdca
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania21.6.2018, nesplnenie kritérií JLF UK na udelenie titulu profesor

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.1.2016
PracoviskoÚstav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.1. biológia
Téma inauguračnej prednáškyRastlinné funkčné potraviny v prevencii a liečbe karcinómu prsníka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky4.10.2016, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania9.12.2016 / neschválenie návrhu VR PriF UK

doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.-stiahnutie žiadosti

Meno a priezviskodoc. PhDr. Dušan Leška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.3.2013
PracoviskoÚAP
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť Najvýznamnejšie práce
Študijný odbor3.1.8. teória politiky
Téma inauguračnej prednáškyVplyv europeizácie na formovanie politických strán a straníckej súťaže na Slovensku po vstupe do Európskej únie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovKonanie prerušené od 5.4.2013 do odstránenia nedostatkov najdlhšie na jeden rok.
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania24.3.2014 stiahnutie žiadosti

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. ukončenie

Meno a priezviskodoc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12. 12. 2013
PracoviskoFakulta ekonomicko správní Univerzity Pardubice, ČR
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyRozhodování v managementu pojistných rizik s podporou statistických metod
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 09. 2014 o 10:00 hod. Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti c. 14, na 4. poschodí POZVANKA
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK dňa 30.03.2015 neschválila návrh VR FM UK.

doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.10.2014
PracoviskoFilozofická fakulta UK, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborSlovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyK otázkam konštrukcie dejín ruskej literatúry 18. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 2-preklad, OP 3, OP 3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.1.2015 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK- Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania22.1.2015- neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. PhDr. Július Matulčík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.4.2015
PracoviskoFilozofická fakulta UK, Katedra andragogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborPedagogika
Téma inauguračnej prednáškyPrínos komparatívnej andragogiky pre konštituovanie a rozvoj andragogiky na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.6.2015 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK - Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania25.6.2015 - neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK
<output>neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK</output>

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. - ukončenie

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.08.2016
PracoviskoKatedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.13. Teória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednáškyVzdialené prírodovedné laboratória - súčasť stratégie Integrovaného e- Learningu vo výučbe fyziky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UK UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UK

VR FMFI UK

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky13.02.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania06.03.2017 - neschvalenie Návrhu na vymenovanie za profesorku VR FMFI UK, Podľa Čl. 3 ods. 9 Rokovacieho poriadku FMFI UK návrh nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu všetkých členov Vedeckej rady FMFI UK

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. - prerušenie 30.04.2014

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.2.2014
PracoviskoFakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odbor8.1.3. športová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyOd hernej činnosti k hernej koncepcii vo futbale
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovPrerušené 30.7.2014
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. - zamietnutie žiadosti

Meno a priezviskodoc. RNDr. Martin Plesch, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4.9.2023
PracoviskoFyzikálny ústav SAV v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVIPUB
Študijný odborFyzika
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania2.10.2023, nesplnenie kritérií FMFI UK na udelenie titulu profesor

doc. PhDr. Anna Plišková, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.02.2020
PracoviskoPrešovská univerzita, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor73. Slavistika - slovanské jazyky
Téma inauguračnej prednáškySpisovný jazyk ako nástroj sebaurčenia Rusínov: sociolingvistické aspekty percepcie rusínskeho jazyka a ich reflexie v minulosti a súčasnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24.09.2020 o 11,00 Moyzesova sieň
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania24.9.2020, neschválenie VR FiF UK v Bratislave

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26. marca 2014
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti   Zoznam publikačnej činnosti2                                    Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednášky"Overdiagnóza" karcinómu prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.12.2014 o 11.00 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK dňa 27.04.2015 neschválila návrh VR LF UK

doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. 
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.9.2021
PracoviskoÚstav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odborpsychológia 
Téma inauguračnej prednášky 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis 
Návrh inauguračnej komisieNávrh 
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK
Prezenčná listina VR FSEV UK 
Zloženie VR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie 
Zloženie VR UKVedecká rada UK 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK 
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania13.12.2021, späťvzatie žiadosti 

Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.- späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.11.2020
PracoviskoKatedra psychológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpsychológia
Téma inauguračnej prednáškyPsychologické regulátory rizikového šoférovania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaspäťvzatie žiadosti 6.7.2022

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. RNDr. Marek SLOBODNÍK, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.01.2017
PracoviskoÚstav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Olomouc
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.27. ložisková geologie
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov19.01.2017-do ukončenia kontroly EPC / 03.04.2017-ukončenie prerušenia
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania24.04.2017 ukončenie VK / späťvzatie žiadosti

doc. Dr. André Sopczak - prerušenie

Meno a priezviskodoc. Dr. André Sopczak
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.8.2023
PracoviskoÚstav technické a experimentální fyziky - ČVUT, Praha
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVIPUB
Študijný odborFyzika
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov2.10.2023 - 1.10.2024
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 7. 2016
PracoviskoÚstav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborPolitológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UK

VR FiF UK

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania23. 9. 2016 - stiahnutie žiadosti uchádzačkou

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.1.2012
PracoviskoKlinika nemocí očních a optometrie LFMU a FN u sv. Anny v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť   Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odboroftalmológia
Téma inauguračnej prednáškyKomplexní léčba věkem podmíněné makulární degenerace
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK dňa 13.07.2013 neschválila návrh VR LF UK

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.11.2018
PracoviskoÚstav manažmentu STU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyManažment a investície v bytovej výstavbe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.02.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 5.10.2020 neschválila návrh FM UK v Bratislave

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.11.2019
PracoviskoVysoká škola DTI
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormanažment
Téma inauguračnej prednáškyKoncept reálnej hodnoty v teórii a praxi sedem rokov po prijatí IFRS 13
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis 1, Výpis 2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky15.10. 2020 o 14:00 hod. v miestnosti č. 20 v prístavbe FM UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 7.6.2021 neschválila návrh FM UK v Bratislave
<output>28.9.2020, neschválenie VR FMFI UK v Bratislave</output>

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.- ukončenie

Meno a priezviskoDoc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.01.2021
PracoviskoÚstav marketingových komunikací, Fakulta multimediální komunikace, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.2.3 masmediálne štúdiá
Téma inauguračnej prednáškyPsychologické aspekty marketingovej komunikácie so zameraním na generácie Z a Alfa.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30.9.2021 o 11,00
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konanianeschválenie návrhu VR FIF UK 30.9.2021

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.- ukončenie

Meno a priezviskodoc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.10.2012
PracoviskoFakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam
Študijný odborsociológia
Téma inauguračnej prednáškyHistorická sociologie jako příklad temporalizované sociologie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.2.2013 o 9.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 10.06.2013 neschválila návrh FiF UK v Bratislave

doc. RNDr. Josef Trna, CSc. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 01. 2014
PracoviskoKatedra fyziky, chemie a odborného vzdělávaní, PF Masarykova univerzita v Brně
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4. 1. 13. Teória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednáškyInovační role jednoduchých experimentu ve fyzikálním vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovkonanie prerušené od 14.04.2014 - do odstránenia nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania