Legislatíva

  • Vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
  • Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave
  • Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave