Legislatíva

  • Vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
  • Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave
  • Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave

 

           Vnútorné predpisy s účinnosťou od 1.septembra 2022

  • Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získavanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave – Vnútorný predpis č. 25/2021; účinnosť 1. septembra 2022, schválené Vedeckou radou UK v Bratislave dňa 8. novembra 2021
  • Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave – Vnútorný predpis č. 24/2021; účinnosť 1. septembra 2022, schválené Vedeckou radou UK v Bratislave dňa 8. novembra 2021