Legislatíva

  • Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.,  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
  • Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave
  • Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave