Vymenúvacie konania 2021

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13. február 2020
PracoviskoKatedra inžinierskej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborinžinierska geológia
Téma inauguračnej prednáškyZosuvný hazard na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky2.12.2020 o 14,00 hod. - ON-LINE / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.11.2021

doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Meno a priezviskodoc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.  
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.05.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborrímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.)
Téma inauguračnej prednáškyEfektivita rímskeho súkromného procesu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.02.2020
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky01.07.2020 (streda) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 29.4.2021

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.09.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma inauguračnej prednáškyFinančné pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.08.2020

VR PraF UK od 27.10.2020

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.11.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.11.2021

doc. György Domokos, PhD.

Meno a priezviskodoc. György Domokos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.06.2019
PracoviskoÚstav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborodborová didaktika
Téma inauguračnej prednáškySpoločné čítanie rukopisov: staronová metóda vyučovania a učenia sa jazykov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Pôvodný termín (20. marec) bol zrušený na základe Príkazu rektora UK č. 3 – Opatrenia UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

Náhradný termín: 12. jún 2020 o 9:00 h – online formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.11.2021

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. august 2019
PracoviskoKatedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyziológia živočíchov
Téma inauguračnej prednáškyVplyv chronodisrupcie na fyziologické funkcie človeka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov6.10.2020 - 15.11.2020
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12. február 2020, 14,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22.4.2021

doc. Ing. Miloš Hitka, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Miloš Hitka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie03.06.2019
PracoviskoDrevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormanažment
Téma inauguračnej prednáškyVývoj motivácie v podnikoch na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24.10.2019 o 14:00 hod. v budove FM UK na Odbojárov 10
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 29.4.2021

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.02.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) 
Téma inauguračnej prednáškyJe ordoliberalizmus mŕtvy?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK 
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 14.01.2020
VR PraF UK od 29.02.2020
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.05.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesorku a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 29.4.2021

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.2.2020
PracoviskoKlinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NUDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpediatria
Téma inauguračnej prednáškyAkútne leukémie v detskom veku: od genómu k pacientovi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Zmena: 26.11.2020 o 11.00h v Ladzianskeho posluchárni STU LF UK, Sasinkova 2, Bratislava. (online) www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

26.11.2020 o 15.00h (online) www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 16.11.2021

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Dušan Kostrub,  PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.03.2020
PracoviskoPedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpredškolská a elementárna pedagogika
Téma inauguračnej prednáškyUčiteľ predprimárneho a primárneho vzdelávania ako výskumník
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiZloženie IK a oponenti
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky06.11.2020 o 10.00 h - on line formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Prednáška bola verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.11.2021

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Meno a priezviskodoc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.2.2020
PracoviskoII. rádiologická klinika LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborröntgenológia a rádiológia
Téma inauguračnej prednáškyVčasná zobrazovacia diagnostika a postavenie intervenčných metód u žien s vysokým rizikom vývoja karcinómu prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8.10.2020 o 15.20 h vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 16.11.2021

doc. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.06.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma inauguračnej prednáškyPoňatie národa v slovenských právnych dejinách.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.09.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.11.2021

doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Martin Sabol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.03.2019
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.23. geológia
Téma inauguračnej prednáškyFauna mäsožravcov Slovenska v čase a priestore
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpisVýpis 2.10.2020
Návrh inauguračnej komisieNávrhNávrh po náprave
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.11.2019, 10.30 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 22.4.2021

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.3.2020
PracoviskoÚstav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborPatologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškyAlkohol a človek: historické a globálne kontroverzie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.10.2020 o 10.00 h, Aula Magna (Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin)    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.11.2021

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.09.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a pomocných vied historických
Profesijný životopis

CV

Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborpomocné vedy historické
Téma inauguračnej prednáškyStredoveké epigrafické texty ako indikátory úrovne písomnej kultúry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVypis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina
Zloženie VR FIF UKVR FiF UK
<output>VR FIF UK</output>
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.11.2019, 11,00 G236
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVR UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 29.4.2021

doc. Dr. med. univ. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

Meno a priezviskodoc. Dr. med. univ. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH,  FIALM
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.2.2020
PracoviskoÚstav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpatologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškyVyšetrovanie ľudského tela post mortem. História, súčasnosť a perspektívy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8.10.2020o 16.20h vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.11.2021

doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.11.2019
PracoviskoÚstav lekárskej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborNormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyBiorytmy vo fyziológii a v medicíne
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyZ dôvodu prijatých preventívnych opatrení Vedením UK dňa 8.3.2020 k súčasnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19 a vrcholiacej epidémie chrípky, bola inauguračná prednáška dňa 12.3.2020 zrušená.
25.6.2020 o 10.00 h verejná inauguračná prednáška v priestoroch Aula Magna (budova Dekanátu JLF UK Malá Hora 4A, Martin)  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/22.4.2021

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Meno a priezvisko doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.2.2020
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyMolekulárne mediátory účinkov pohybovej aktivity u človeka: integrácia systémovej adaptačnej odpovede na cvičenie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

10. 12.2020 o 13.30h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku     Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 16.11.2021

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.11.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odpor 3.4.4.)
Téma inauguračnej prednáškyUplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
VR PraF UK od 20.11.2019
VR PraF UK od 14.01.2020
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.02.2020 (utorok) o 14.00 hod.,  AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 29.4.2021

doc. Ing. Dušan Velič, DrSc.

Meno a priezviskodoc. Ing. Dušan Velič, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie04.09.2019
PracoviskoKatedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.18. fyzikálna chémia
Téma inauguračnej prednášky Ultrarýchla dynamika elektrónov: od časovo rozlíšenej laserovej spektroskopie k adaptívnemu riadeniu reakcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.06.2020, 9.00 hod., AULA CH 1-1 / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 29.4.2021

doc. Ing. Dušan Velič, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. Ing. Dušan Velič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 10. 2018
PracoviskoKatedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.18. fyzikálna chémia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania13.11.2018 ukončenie VK / späťvzatie žiadosti

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.11.2019
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyPôrodníctvo v 21. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.6.2020 o 13.15h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 22.4.2021