Kritériá pre habilitáciu docentov a vymenúvanie profesorov, opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK

Kritériá platné od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2022

Lekárska Fakulta

Právnická fakulta

Filozofická fakulta

Prírodovedecká fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Fakulta telesnej výchovy a športu

Jesseniova lekárska fakulta

Fakulta matematiky fyziky a informatiky

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Fakulta managementu

Fakulta sociánych a ekonomických vied

 

Kritéria platné po 1. 9. 2022 a opisy odborov

Lekárska fakulta

Odbory: 1. dermatovenerológia; 2. gynekológia a pôrodníctvo; 3. hygiena; 4. chirurgia; 5. klinická farmakológia; 6. neurológia; 7. normálna a patologická fyziológia; 8. oftalmológia; 9. onkológia; 10. otorinolaryngológia; 11. ortopédia; 12. patologická anatómia a súdne lekárstvo; 13. pediatria; 14. psychiatria; 15. röntgenológia a rádiológia; 16. urológia; 17. vnútorné choroby; 18. zubné lekárstvo

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. dermatovenerológia; 2. gynekológia a pôrodníctvo; 3. hygiena; 4. chirurgia; 5. klinická farmakológia; 6. neurológia; 7. normálna a patologická fyziológia; 8. oftalmológia; 9. onkológia; 10. otorinolaryngológia; 11. ortopédia; 12. patologická anatómia a súdne lekárstvo; 13. pediatria; 14. psychiatria; 15. röntgenológia a rádiológia; 16. urológia; 17. vnútorné choroby; 18. zubné lekárstvo

 

Právnická fakulta

Odbor: 1. teória a dejiny štátu a práva; 2. ústavné právo; 3. správne právo; 4. pracovné právo; 5. trestné právo; 6. medzinárodné právo; 7. rímske právo; 8. obchodné a finančné právo; 9. občianske právo; 10. kánonické právo

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. teória a dejiny štátu a práva; 2. ústavné právo; 3. správne právo; 4. pracovné právo; 5. trestné právo; 6. medzinárodné právo; 7. rímske právo; 8. obchodné a finančné právo; 9. občianske právo; 10. kánonické právo

 

Filozofická fakulta

Odbory: 1. estetika; 2. filozofia; 3. knižnično-informačné štúdiá; 4. masmediálne štúdiá; 5. muzikológia; 6. politológia; 7. psychológia; 8. religionistika; 9. slovanské jazyky a literatúry; 10. slovenské dejiny; 11. slovenský jazyk a literatúra; 12. sociológia; 13. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr; 14. všeobecná jazykoveda; 15. všeobecné dejiny

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. estetika; 2. filozofia; 3. knižnično-informačné štúdiá; 4. masmediálne štúdiá; 5. muzikológia; 6. politológia; 7. psychológia; 8. religionistika; 9. slovanské jazyky a literatúry; 10. slovenské dejiny; 11. slovenský jazyk a literatúra; 12. sociológia; 13. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr; 14. všeobecná jazykoveda; 15. všeobecné dejiny

EN:

1. Aestetics; 2.Philosophy; 3. Library and Information Studies; 4. Mass Media Studies; 5. Musicology; 6. Political Science; 7. Psychology; 8. Religion Studies; 9. Slavic Languages and Literatures; 10. Slovak History; 11. Slovak Language and Literature; 12. Sociology; 13. Theory of Literature and History of Specific National Literatures; 14. General Linguistics; 15. General History

 

Prírodovedecká fakulta

Kritériá účinné od 1.9.2022 do 4.6.2023

Odbory: 1. analytická chémia; 2. anorganická chémia; 3. biochémia; 4. biológia; 5. fyzikálna chémia; 6. fyziológia rastlín; 7. fyziológia živočíchov; 8. geografia; 9. geológia; 10. jadrová chémia; 11. molekulárna biológia; 12. odborová didaktika; 13. Ochrana a využívanie krajiny; 14. organická chémia; 15. pedológia

Kritériá účinné od 5.6.2023

Odbory: 1. analytická chémia; 2. anorganická chémia; 3. biochémia; 4. biológia; 5. fyzikálna chémia; 6. fyziológia rastlín; 7. fyziológia živočíchov; 8. geografia; 9. geológia; 10. jadrová chémia; 11. molekulárna biológia; 12. odborová didaktika; 13. Ochrana a využívanie krajiny; 14. organická chémia; 15. pedológia

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. analytická chémia; 2. anorganická chémia; 3. biochémia; 4. biológia; 5. fyzikálna chémia; 6. fyziológia rastlín; 7. fyziológia živočíchov; 8. geografia; 9. geológia; 10. jadrová chémia; 11. molekulárna biológia; 12. odborová didaktika; 13. Ochrana a využívanie krajiny; 14. organická chémia; 15. pedológia

EN:

1. Analytical Chemistry;  2. Inorganic Chemistry; 3. Biochemistry; 4. Biology; 5. Physical Chemistry; 6. Plant Physiology; 7. Animal Physiology; 8. Geography; 9. Geology; 10. Nuclear Chemistry; 11. Molecular Biology; 12. Field Didactics; 13. Landscape Use and Protection; 14. Organic Chemistry; 15. Pedology

Pedagogická fakulta

Odbory: 1. logopédia; 2. sociálna práca; 3. odborová didaktika

Opisy odborov habilitačných konaní

SK:

1. logopédia; 2. sociálna práca; 3. odborová didaktika

EN:

1. Communication Disorders; 2. Social Work; 3. Field Didactics

Opisy odborov inauguračných konaní

SK:

1. logopédia; 2. sociálna práca; 3. odborová didaktika

EN:

1. Communication Disorders; 2. Social Work; 3. Field Didactics

 

Farmaceutická fakulta

Odbory: 1. farmaceutická chémia; 2. farmakognózia; 3. farmakológia; 4. klinická farmácia

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. farmaceutická chémia; 2. farmakognózia; 3. farmakológia; 4. klinická farmácia

EN:

1. Pharmaceutical Chemistry; 2. Pharmacognosy; 3. Pharmacology; 4. Clinical Pharmacy

 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Kritériá účinné od 1.9.2022 do 31.1.2024

Odbor: športová edukológia

Kritériá účinné od 1.2.2024

Odbor: športová edukológia

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

športová edukológia

EN:

Sport Educology

 

Jesseniova lekárska fakulta

Kritériá účinné od 1.9.2022 do 3.10.2022

Odbory: 1. anatómia, histológia a embryológia; 2. normálna a patologická fyziológia; 3. vnútorné choroby; 4. chirurgia; 5. gynekológia a pôrodníctvo; 6. pediatria; 7. neurológia; 8. patologická anatómia a súdne lekárstvo; 9. lekárska biofyzika; 10. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; 11. zubné lekárstvo; 12. farmakológia; 13. verejné zdravotníctvo 

Kritériá účinné od 4.10.2022

Odbory: 1. anatómia, histológia a embryológia; 2. normálna a patologická fyziológia; 3. vnútorné choroby; 4. chirurgia; 5. gynekológia a pôrodníctvo; 6. pediatria; 7. neurológia; 8. patologická anatómia a súdne lekárstvo; 9. lekárska biofyzika; 10. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; 11. zubné lekárstvo; 12. farmakológia; 13. verejné zdravotníctvo

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. anatómia, histológia a embryológia; 2. normálna a patologická fyziológia; 3. vnútorné choroby; 4. chirurgia; 5. gynekológia a pôrodníctvo; 6. pediatria; 7. neurológia; 8. patologická anatómia a súdne lekárstvo; 9. lekárska biofyzika; 10. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; 11. zubné lekárstvo; 12. farmakológia; 13. verejné zdravotníctvo

EN:

1. Anatomy, Histology and Embryology; 2. Normal and Pathological Physiology; 3. Internal Medicine; 4. Surgery; 5. Gynaecology and Obstetrics; 6. Paediatrics; 7. Neurology; 8. Pathology and Forensic Medicine; 9. Medical Biophysics; 10. Medical, Clinical and Pharmaceutical Biochemistry; 11. Dentistry; 12. Pharmacology; 13. Public Health

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Odbory: 1. fyzika; 2. informatika; 3. matematika;

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. fyzika; 2. informatika; 3. matematika

EN:

1. Physics; 2. Informatics; 3. Matematics

 

Rímskokatolýcka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Odbor: katolícka teológia

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

katolícka teológia

EN:

Catholic Theology

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Odbor: evanjelická teológia

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

evanjelická teológia

 

Fakulta managementu

Kritériá účinné od 1.9.2022 do 25.2.2024

Odbor: manažment

Kritériá účinné od 26.2.2024

Odbor: manažment

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

manažment

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Odbory: 1. politické vedy; 2. psychológia

Opisy odborov habilitačných a inauguračných konaní

SK:

1. politické vedy; 2. psychológia

EN:

1. Political Science; 2. Psychology