Habilitačné konania 2023

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 5. 2022
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce "New horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter valve technology."
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 17.5.2023 o 8.00h v zasadacej miestnosti VR LFUK, Špitálska 24, obhajoba habilitačnej práce dňa 18.5.2023 o 8.45h v posluchárni M6 LFUK, Moskovská 6. Verejnosť sa má možnosť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 01.07.2023

MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Janette Baloghová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.8.2022
Pracovisko Klinika dermatovenerológie UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbordermatovenerológia
Téma habilitačnej práce Komorbidity a biologická liečba psoriázy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 17.5.2023 o 10.15h v zasadacej miestnosti VR LFUK, Špitálska 24, obhajoba habilitačnej práce dňa 18.5.2023 o 10.30h v posluchárni M6 LFUK, Moskovská 6. Verejnosť sa má možnosť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore dermatovenerológia s účinnosťou od 01.07.2023

RNDr. Radoslav Böhm, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Radoslav Böhm, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.8.2022
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Príprava kurzu mikrodozimetrie zameraného na radiačný účinok radónu a jeho produktov premeny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.02.2023 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, miestnosť F1-364.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.04.2023

RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Informatika
Téma habilitačnej práce Selected feature-based solutions in computer vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.11.2022 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v posluchárni C a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 01.04.2023

JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.08.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.)
Téma habilitačnej práceReflexia prirodzenoprávnych východísk technologického progresu v práve Katolíckej cirkvi 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK - pred prestávkou
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

14.12.2022 (streda) o 10.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (č. dv. 324 SB).

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore kánonické právo s účinnosťou od 01.06.2023

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 09.02.2023
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor klinická farmácia
Téma habilitačnej práce Hodnotenie dostupnosti liekov na zriedkavé choroby v Európe a na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 21.9.2023 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Multimediálnej miestnosti FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK. Oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia s účinnosťou od 01.12.2023

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Milan Grofik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.4.2023
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Parkinsonova choroba – biochemické aspekty diagnostiky a liečby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovprerušenie konania od  10.7.2023 do 4.8.2023
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 11.10.2023 o 13.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 12.10.2023 o 13.00 h na zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 01.12.2023

JUDr. Simona Heseková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Simona Heseková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.08.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej prácePoskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK - pred prestávkou
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.01.2023 (štvrtok) o 14.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (č. dv. 324 SB).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.06.2023

MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Meno a priezviskoMUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.5.2022
Pracovisko Ortopedická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Osteosyntéza zlomenín horného konca stehnovej kosti s použitím dlahy s dynamickou (sklznou) skrutkou (DHS) a analýza komplikácií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 7.12.2022 o 13.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 8.12.2022 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 01.02.2023

Dr. Zuzana Chladná

Meno a priezviskoDr. Zuzana Chladná
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Dynamical systems in mathematical modelling
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.10.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 02.01.2023

Mgr. Štefan Józsa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Štefan Józsa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.02.2022
PracoviskoKatedra geológie a palenontológie, PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Geológia
Téma habilitačnej práce JURSKO - SPODNOKRIEDOVÉ BIOEVENTY A PALEOBIOGEOGRAFICKÉ VZŤAHY SPOLOČENSTIEV DIERKAVCOV VYBRANÝCH PALEOGEOGRAFICKÝCH OBLASTÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.októbra 2022, 10.00 hod., v miestnosti CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Link zverejnený na stránke fakulty: https://fns.uniba.sk/online-obhajoby/ / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geológia s účinnosťou od 01.02.2023

Dr. rer. nat. Evgeny Kolomeytsev

Meno a priezviskoDr. rer. nat. Evgeny Kolomeytsev
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.2.2022
Pracovisko Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Many-body aspects of neutron star physics
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.10.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 02.01.2023.

MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Košutzká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2022
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Hlboká mozgová stimulácia v liečbe neurologických ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

2.3.2023 o 11.00h v posluchárni v budove LF UK, ul. Moskovská č.2, prízemie v Bratislave. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 01.04.2023

MUDr. Mária Králová, CSc.

Meno a priezviskoMUDr. Mária Králová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.8.2022
PracoviskoPsychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor psychiatria
Téma habilitačnej práce Dimenzie demencií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 17.5.2023 o 8.45 h v zasadacej miestnosti VR LFUK, Špitálska 24, obhajoba habilitačnej práce dňa 18.5.2023 o 9.30h v posluchárni M6 LFUK, Moskovská 6. Verejnosť sa má možnosť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore psychiatria s účinnosťou od 01.07.2023

RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zuzana Lukačová, PhD.
<output>RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.</output>
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.1.2023
PracoviskoKatedra fyziológie rastlín PriF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Vybrané fyziologické a štruktúrne odpovede rastlín na oxidačný stres
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.6.2023, 10.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / OZNAM
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyziológia rastlín s účinnosťou od 01.11.2023

RNDr. Martin Madaras, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Madaras, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Informatika
Téma habilitačnej práce Towards hybrid methodology in 3D computer vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.11.2022 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v posluchárni C a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 01.04.2023

Mgr. Michal Mereš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Mereš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.04.2022
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Štúdium produkcie podivných častíc v rôznych systémoch zrážky na experimente Alice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

03.10.2022 o 13,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v miestnosti F1-364 a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).

<output>udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2020</output>
 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 02.01.2023

Ing. Martin Mariš, PhD.

Meno a priezviskoIng. Martin Mariš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.09.2022
Pracovisko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práce Manažment rozvoja politiky súdržnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. 03. 2023 o 13:30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.12.2023

Ing. Martina Mokrišová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Martina Mokrišová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.03.2022
PracoviskoPrešovská univerzita v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Aplikácia variantných metód pri hodnotení výkonnosti podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12. 10. 2022 o 13:30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 02.01.2023

Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Olivier Monfort, PhD. 
<output>Mgr. Olivier Monfort, PhD.v</output>
<output>Mgr. Olivier Monfort, PhD. </output>
<output></output>
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 09.05.2022
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Anorganická chémia
Téma habilitačnej práceTHE USE OF INORGANIC COMPOUNDS IN OXIDATION PROCESSES FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION
<output>The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation</output>
<output>The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation</output>
<output></output>
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.11.2022, 11.00 hod., prezentačné centrum AMOS PriF UK / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore anorganická chémia s účinnosťou od 01.02.2023

Mgr. Olivier Monfort, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Olivier Monfort, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.08.2021
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anorganická chémia
Téma habilitačnej práce The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania28.01.2022 Ukončenie HK / späťvzatie žiadosti z osobných dôvodov uchádzača
<output>ia07.01.2020 - na základe žiadosti uchádzačky</output>

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Marek Osacký, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.02.2022
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PríF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborGeológia
Téma habilitačnej práce ŠTÚDIUM ÍLOVÝCH MINERÁLOV V RÔZNYCH OBLASTIACH APLIKOVANÉHO VÝSKUMU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.októbra 2022, 10.00 hod., v miestnosti CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Link zverejnený na stránke fakulty: https://fns.uniba.sk/online-obhajoby/ / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geológia s účinnosťou od 01.02.2023

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2022
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Identifikácia nových biomarkerov pri pokročilých urotelových karcinómoch.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

2.3.2023 o 10.00h v posluchárni v budove LF UK, ul. Moskovská č. 2, prízemie      v Bratislave.Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore onkológia s účinnosťou od 01.04.2023

MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.8.2022
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citacii
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Aktuálne pohľady na patogenézu sclerosis multiplex
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR  LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 17.5.2023 o 9.30h v zasadacej miestnosti VR LFUK, Špitálska 24, obhajoba habilitačnej práce dňa 18.5.2023 o 11.15h v posluchárni M6 LFUK, Moskovská 6. Verejnosť sa má možnosť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia s účinnosťou od 01.07.2023

MUDr. Katarína Rejleková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Rejleková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.1.2023
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Choriokarcinómový syndróm pri nádoroch z germinatívnych buniek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3.10.2023 o 13.00h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti Vedeckej  rady LFUK, Špitálska 24 v Bratislave.  4.10.2023 o 9.00 h obhajoba habilitačnej práce  v posluchárni M6 v budove LF UK, Moskovská 2, v Bratislave.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore onkológia s účinnosťou od 01.12.2023

JUDr. Jana Strémy, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.08.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práceLikvidácia obchodnej spoločnosti 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 7.6.2022

VR PraF UK od 17.5.2023

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

14.03.2023 (utorok) o 13.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (č. dv. 118 SB - zasadačka Vedeckej rady UK, 1. posch.)

Opakovaná prednáška: 29.05.2023 (pondelok) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike Veda, podrubrike ON-LINE prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.09.2023

MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Rastislav Sysák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.4.2022
Pracovisko I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Súčasné možnosti prenatálnej diagnostiky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

10.11.2022 o 9.00 h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti Vedeckej rady    LF UK, Špitálska 24, o 13.30 h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené  na                             www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo s účinnosťou od 02.01.2023

Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Meno a priezviskoMgr. art. Pavol Száz, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.06.2022
PracoviskoKatedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práceA tizedik kapu. A haszidizmus hatása a magyar irodalomra.(Desiata brána. Vplyv chasidizmu na maďarskú literatúru)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.3.2023 o 10,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr s účinnosťou od 01.06.2023

RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Meno a priezvisko RNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.05.2022
Pracovisko Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce STUDIUM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝCH FAKTORŮ PRO LEPŠÍ VITALITU VYŠŠÍCH ROSTLIN V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.6.2023, 11.00 hod.,miestnosť CPS+ (B1-322) PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ochrana a využívanie krajiny s účinnosťou od 01.11.2023

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24.11.2021
PracoviskoKatedra porovnávacej religionistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor2.1.16 religionistika
Téma habilitačnej práceSionisti a buržoázni nacionalisti v ŠtB. Prípad Oskar Valášek a spol.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  FIF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.10.2022 o 9,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore religionistika s účinnosťou od 02.01.2023

JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Štrkolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.06.2022
Pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma habilitačnej práce Zákonnosť v trestnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.09.2022 (streda) o 10.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (prenos bude prebiehať aj z miestnosti č. 324 SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6, Bratislava). Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo s účinnosťou od 01.06.2023

PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Ján Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.05.2022
Pracovisko Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Geológia
Téma habilitačnej práce Gemologické materiály Slovenska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2.2.2023, 11.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) PriF UK / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geológia s účinnosťou od 01.04.2023