Habilitačné konania 2021

Mgr.et Mgr. Marcela Andoková, M.A., PhD.

Meno a priezviskoMgr. et Mgr. Marcela Andoková, M.A.;PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.12.2020
PracoviskoKatedra klasickej a semitskej filológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor                     2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práceČierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.5.2021
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr; Účinnosť od 01.08.2021

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.09.2020
PracoviskoUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a teórie práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma habilitačnej práce Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 4 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.08.2020

VR PraF UK od 27.10.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2020 (utorok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.01.2021 vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Bánovčin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1.2021
Pracovisko Interná klinika - Gastroenterologická JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Regulačné patomechanizmy ezofágovej a extraezofágovej refluxovej choroby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 16.6.2021 o 12.30 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 17.6.2021 o 12.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 01.08.2021

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Meno a priezviskoRNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.06.2020
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Vírusy chrípky - iónové kanály a imunitná odpoveď
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2020 o 13,00 hod. - ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore mikrobiológia; Účinnosť od 01.02.2021

PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 2. 2020
Pracovisko Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií
Študijný odbor farmakognózia
Téma habilitačnej práce Farmakognostické aspekty rodu Mentha L. - štúdium vybraných taxónov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceueutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakognózia; Účinnosť od 01.03.2021

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Róbert Bodor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. marec 2021
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Využitie techniky spájania kolón v kapilárnej a mikročipovej elektroforéze pre analýzu iónogénnych vzoriek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9. september 2021, 13:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore analytická chémia s účinnosťou od 01.12.2021

PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 01.02.2021
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra manažmentu
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Organizačná kultúra a jej motivačný potenciál
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby Habilitačné konanie sa bude konať dňa 09. 06. o 14:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.11.2021

MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.2.2021
Pracovisko Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Využitie blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS) pri monitoringu extraorálnych mikrovaskulárnych lalokov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.6.2021 o 7.30h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zubné lekárstvo; Účinnosť od 01.07.2021

MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.10.2020
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Rizikové faktory aterosklerózy u pacientov s artériovou hypertenziou a diabetes mellitus
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.4.2021 o 9.00h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 01.06.2021

MUDr. Martin Čaprnda, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.6.2018
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Rizikové faktory aterosklerózy u pacientov s artériovou hypertenziou
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania20.2.2019 späťvzatie žiadosti uchádzačom

MUDr. Martin Čaprnda, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 6. 4. 2018
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Vplyv celkového a oxidovaného glutatiónu na oxidačný stres a 10-ročnú mortalitu pacientok s ischemickou chorobou srdca.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania10.5.2018 späť vzatie žiadosti uchádzačom.

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Meno a priezvisko PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.5.2020
Pracovisko    Katedra psychológie              
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor psychológia
 
Téma habilitačnej práce Adlerian Ethics, Applications in Counselling and Psychotherapy
 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2020 9,00 online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore psychológia; Účinnosť od 01.07.2021

MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.5.2021
PracoviskoIII. chirurgická klinika LF UK a UNMB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odborchirurgia
Téma habilitačnej práceTrendy liečby nemetastázujúcich karcinómov rekta.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.10.2021 o 10.30h (online formou) verejnosť sa môže pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 01.11.2021

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lenka Dufalová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.09.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobčianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma habilitačnej práce

Surogačné materstvo. 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.08.2020

VR PraF UK od 27.10.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.10.2020 (utorok) o 08.30 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.01.2021 vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.5.2020
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Analýza otráv hubami so zameraním na vyšetrovanie spór.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. 12.2020 o 10.15h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v Ladzianskeho posluchárni STÚ LF UK, Sasinkova 2, Bratislava. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

JUDr. Lenka Freel, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Lenka Freel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práceZamestnávanie zdravotníckych pracovníkov; podmienky zamestnávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 25.01.2021

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.08.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo s účinnosťou od 01.11.2021.

Mgr. Martin Gális, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Gális, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.2.2021
Pracovisko Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Numerical Simulation of
Earthquake Rupture and Seismic Wave Propagation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.08.2021 o 15,30 hod., FMFI UK v Bratislave, pre prezenčne prítomných v posluchárni C a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.11.2021

ThLic. Marián Gavenda, PhD.

Meno a priezviskoThLic. Marián Gavenda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.10.2020
Pracovisko Katedra systematickej teológie RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Masmediálna spiritualita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.1.2021 o 11.30, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia; Účinnosť od 01.06.2021

PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2020
PracoviskoÚstav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Nové ciele účinku a mechanizmy pôsobenia liečiv kardiovaskulárneho systému.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

ZMENA - 26.11. 2020 o 9.00h v Ladzianskeho posluchárni STU LF UK, Sasinkova 2, Bratislava habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

26.11.2020 o 10.30 habilitačná prednáška a o 13.30h obhajoba habilitačnej práce (online) - verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.1.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Róbert Góra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. marec 2021
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Možnosti využitia metód kvapalinovej chromatografie a ich kombinácií na charakterizáciu vybraných biomakromolekúl
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.september 2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore analytická chémia s účinnosťou od 01.12.2021

Mgr. Ján Hacek, PhD.

Meno a priezvisko  Mgr. Ján Hacek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie    14.4.2020
 
Pracovisko Katedra žurnalistiky
 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor                     7205 mediálne a komunikačné štúdiá 
Téma habilitačnej práceOtvorené zdroje a dáta pre novinárov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.10.2020 o 11,00 G236 FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniavydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2021

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.11.2020
PracoviskoKatedra psychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborpsychológia
Téma habilitačnej práceParanoja- od psychopatológie po neurobiológiu                   
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.5.2021 11,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore psychológia; Účinnosť od 01.08.2021

MUDr. František Horn, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. František Horn, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 5. 2020
Pracovisko Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Defekty neurálnej rúry.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 18.2.2021 o 8.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce.                         Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.4.2021

MUDr. Michal Hulman, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Hulman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.5.2021
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.  Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Transkatétrová implantácia srdcových chlopní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.9.2021 o 10.30h - online - Verejnosť budete mať možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba./online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 01.11.2021

MUDr. Michal Hulman, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Michal Hulman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.2.2020
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Transkatétrová implantácia srdcových chlopní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.10.2020 o 11.00 h habilitačná prednáška a o 14.15h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava (zrušené)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.10.2020 späťvzatie žiadosti

Dr. iur. Mgr. Martin Husovec

Meno a priezviskoDr. iur. Mgr. Martin Husovec
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.11.2020
PracoviskoLondon School of Economics and Political Science
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práceVybrané otázky medzinárodného práva duševného vlastníctva a informačných technológií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 4 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 27.10.2020

VR PraF UK od 25.01.2021

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.01.2021 (streda) o 13.00 hod. ON - LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
 Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 01.04.2021.

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matúš Hyžný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.01.2021
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce BADENIAN DECAPODS OF THE CENTRAL PARATETHYS: DIVERSITY AND PALAEOBIOGEOGRAPHY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.9.2021, 10:00 hod., ON-LINE/Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geológia s účinnosťou od 01.12.2021

Ing. Mária Chomová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mária Chomová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.6.2020
Pracovisko Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Mitochondriálna dysfunkcia v etiopatogenéze ischemickej mozgovej príhody a diabetickej encefalopatie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 8.12.2020 o 14.00 h v Aule Magna (budova Dekanátu, Malá Hora 4A, Martin) Obhajoba práce: 9.12.2020 o 11.30 h na online zasadnutí VR JLF UK prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY - oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.3.2021

Mgr. Matej Chren, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matej Chren, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2020
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Úroveň somatických, funkčných a rovnováhových ukazovateľov v tanečnom športe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška - 11.2.2021 o 10.00 hod, obhajoba habilitačnej práce 18.2.2021 o 9.00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FTVŠ UK, v podstránke Veda- Online prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore športová edukológia; Účinnosť od 01.05.2021

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.6.2020
Pracovisko Psychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor psychiatria
Téma habilitačnej práce Zmeny koncentrácií aldosterónu u pacientov s depresívnou epizódou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

10. 12.2020 o 9.00h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v Ladzianskeho posluchárni STÚ LF UK, Sasinkova 2, Bratislava. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

MUDr. Martin Janík, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Janík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1.2021
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Náhla a neočakávaná smrť v dospelom veku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 16.6.2021 o 11.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 17.6.2021 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo; Účinnosť od 01.08.2021

RNDr. Ladislav Janovec, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ladislav Janovec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12. február 2020
Pracovisko Katedra organickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor organická chémia
Téma habilitačnej práce Štúdium syntézy derivátov akridínu a antracénu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. december 2020, 10,00 hod. / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore organická chémia; Účinnosť od 01.02.2021

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Jerigová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.01.2021
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce Chemická a priestorová charakterizácia pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov: od anorganických materiálov k biologickým vzorkám
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
<output>27.05.2021, 13.00 hod., ON-LINE / Oznam</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzikálna chémia s účinnosťou od 01.12.2021

MUDr. Marta Jošková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Marta Jošková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.10.2020
Pracovisko Ústav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Frekvencia kmitania cílií epitelu dýchacích ciest v experimente z pohľadu farmakológa a jej analýza v klinickej praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 10.3.2021 o 11.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 11.3.2021 o 13.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  oznam

 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore farmakológia; Účinnosť od 01.05.2021

Ing. Zdenka Kádeková, PhD.

Meno a priezviskoIng. Zdenka Kádeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.9.2020
Pracovisko Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Spoločenská zodpovednosť ako súčasť Public relations potravinárskych podnikov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.10. o 11:30 v zasadačke dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 1 marca 2021

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.9.2020
Pracovisko Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Leukodystrofie a genetické leukoencefalopatie u detí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 18.2.2021 o 11.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce.                         Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.4.2021

MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.12.2020
Pracovisko Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor hygiena
Téma habilitačnej práce Spánkové návyky a zdravie  adolescentov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

15.4.2021 o 7.30h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore hygiena; Účinnosť od 01.06.2021

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Ingrida Košičiarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.9.2020
Pracovisko Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Privátne značky ako významný atribút budovania firemného imidžu potravinárskych obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.10.2020 o 9:00 hod, v zasadačke dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 1 marca 2021

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práceHarmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 25.01.2021

VR PraF UK od 29.04.2021

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.05.2021 (štvrtok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore medzinárodné právo; Účinnosť od 01.07.2021.

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Meno a priezviskoMUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 1. 2021
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam vybraných hematologických parametrov v kontexte dyslipidémií a hodnotení kardiovaskulárneho rizika
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.10.2021 o 9.00h - online formou - verejnosť má možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 01.11.2021

Ing. Silvia Lorincová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Silvia Lorincová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2020
PracoviskoKatedra ekonomiky, manažmentu a podnikania, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Podniková kultúra v malých a stredných podnikoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.02. o 14:00, zasadačka dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore manažment; Účinnosť od 01.07.2021

PhDr. Michal Lukáč, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Michal Lukáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.04.2021
Pracovisko Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Potenciál riadenia nástrojov marketingovej komunikácie pre zvyšovanie povedomia verejnosti o slovneskom kultúrnom dedičstve a návštevnosti múzeí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa bude konať dňa 02. 07. o 13:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa bude zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.12.2021

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10.05.2021
Pracovisko Katedra medzinárodného manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Inovatívne aspekty finančných aktív
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa bude konať dňa 13. 09. o 11:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.12.2021

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD. - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezviskoPhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 10. 2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažemnt
Téma habilitačnej práceInnovative finance and impact investing – current status and future trends
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.11.2015, lehota 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 06. 2016, 13:30 hod., FM UK, Odbojárov 10, miestnosť č. 14 POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania30. 06. 2016 Neschválenie návrhu o udelení titulu docent VR FM UK

RNDr. Igor Matečný, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Igor Matečný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.08.2020
Pracovisko Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyzická geografia a geoekológia
Téma habilitačnej práce Geoekologické aspekty hodnotenia vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné ekosystémy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby01.06.2021, 13.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzická geografia a geoekológia; Účinnosť od 01.08.2021

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Marek Máťuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18. 10. 2019
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikácií
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceFosforylácia proteínov ako regulačný mechanizmus v patoetiológii srdcového zlyhávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR farmaceutickej fakulty UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia; Účinnosť od 01.03.2021

PharmDr. Marek Máťuš, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoPharmDr. Marek Máťuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7. marca 2019
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Fosforylácia proteínov ako regulačný mechanizmus v patoetiológii srdcového zlyhávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty  UKPrezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania11. 4. 2019 uchádzač stiahol žiadosť o začatie hab. konania

Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Petra Milošovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.9.2020
Pracovisko Katedra medzinárodného manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Zdroje synergických efektov v interkultúrnom manažmente
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.12. o 14:00, zasadačka dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore manažment; Účinnosť od 01.06.2021

Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matúš Mišík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.05.2020
Pracovisko Katedra politológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej         činnosti EPČ
Študijný odbor politológia
Téma habilitačnej práce External Energy Security in the European Union
 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.1.2021 online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.4.2021

Mgr. Matúš Mišík, PhD. - stiahnutie žiadosti

Meno a priezviskoMišík Matúš, Mgr.. PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.09.2019
Pracovisko Katedra politológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborpolitológia
Téma habilitačnej práceExternal Energy Security in the European Union.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti habilitačná komisia
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1,OP2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniastiahnutie žiadosti uchádzačom

RNDr. Andrej Mock, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrej Mock, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. marec 2020
PracoviskoKatedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborzoológia
Téma habilitačnej práceOsobitosti fauny Slovenska na príklade dvoch terestrických modelových skupín článkonožcov (oniscidea, diplopoda)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. január 2021, 11.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zoológia; Účinnosť od 01.04.2021

Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľuboš Molčan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.01.2021
Pracovisko Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Vplyv narušenia cirkadiánnej regulácie na kardiovaskulárny systém potkanov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.05.2021, 13.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyziológia živočíchov; Účinnosť od 01.08.2021

RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Müllerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.10.2020
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Štúdium správania sa radónu v ovzduší pobytových a pracovných priestoroch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UK

VR FMFI UK

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

01.03.2021 o 13,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v posluchárni C  a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).

<output>udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2020</output>
 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore fyzika; Účinnosť od 01.05.2021
<output>udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2020</output>
<output>udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2020</output>

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mária Nováková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práce Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 25.01.2021

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby226.08.2021 (štvrtok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo s účinnosťou od 01.11.2021.

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ladislav Novotný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.06.2020
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geografia
Téma habilitačnej práce MIGRÁCIA OBYVATEĽSTVA A URBÁNNY VÝVOJ NA SLOVENSKU V POSTSOCIALISTICKOM OBDOBÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.03.2021, 14.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geografia; Účinnosť od 01.06.2021

RNDr. Juraj Országh, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Juraj Országh, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.1.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Elektrónmi indukovaná fluorescencia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.9.2021 o 13,00 hod., FMFI UK v Bratislave, pre prezenčne prítomných v posluchárni C  a on-line  prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.11.2021

MUDr. Dana Prídavková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Dana Prídavková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.2.2021
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Liečba kontinuálnou subkutánnou inzulínovou infúziou a jej špecifické efekty u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 16.6.2021 o 11.45 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 17.6.2021 o 11.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 01.08.2021

Mgr. Tomáš Profant, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Profant, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8.2.2021
PracoviskoFSEV UK, Ústav európskych štúdií 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborPolitológia 
Téma habilitačnej práceKritika rozvoja. Od osvietenstva, cez kolonializmus až po súčasnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV  UKVR FSEV UK, VR FSEV UK od 13.4.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.06.2021, 9.00 hod., prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link zverejnený na https://fses.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konanie/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore politológia; Účinnosť od 01.08.2021

Mgr. Tomáš Profant, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Profant, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.10.2020
Pracovisko Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor politológia
Téma habilitačnej práce Kritika rozvoja

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2
Rozhodnutie VR FSEV UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania02.12.2020, späťvzatie žiadosti 

RNDr. Erik Rakovský, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Erik Rakovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.05.2020
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty kryštalochémie dekavandičnanov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.01.2021, 10.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore anorganická chémia; Účinnosť od 01.04.2021

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 5. 2020
Pracovisko II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Porovnanie niektorých parametrov operačnej a konzervatívnej liečby myómov maternice.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 18.2.2021 o 9.30 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce.                        Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.4.2021

ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Tibor Reimer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.10.2020
Pracovisko Katedra praktickej teológie RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Náboženská výchova ako rozvoj náboženských kompetencií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.1.2021 o 10.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia; Účinnosť od 01.06.2021

Dr. Andrew Ryder

Meno a priezviskoDr. Andrew Ryder 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7.10.2020
Pracovisko

Corvinus University of Budapest (Maďarsko), Faculty of Social Sciences and International Relations, Institute of Sociology and Social Policy 

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odborpolitológia
Téma habilitačnej práceBritain and Europe at a Crossroads. The Politics of Anxiety and Transformation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

19.10.2020 (prerušenie)

19.11.2020 (lehota na odstránenie nedostatkov)

Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh 
Oponentské posudky na habilitačnú prácuPosudok 1, Posudok 2, Posudok 3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina 
Zloženie VR FSEV UKVedecká rada 
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.02.2021, 10.00 hod., prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link zverejnený na https://fses.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konanie/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore politológia; Účinnosť od 01.07.2021 

Dr. Andrew Ryder - prerušenie

Meno a priezviskoDr. Andrew Ryder 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7.10.2020
Pracovisko

Corvinus University of Budapest (Maďarsko), Faculty of Social Sciences and International Relations, Institute of Sociology and Social Policy 

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odborpolitológia
Téma habilitačnej práceBritain and Europe at a Crossroads. The Politics of Anxiety and Transformation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

19.10.2020 (prerušenie)

19.11.2020 (lehota na odstránenie nedostatkov)

Habilitačná komisia a oponenti
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudky na habilitačnú prácu
Rozhodnutie VR FSEV UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania19.10 - 19.11.2020 prerušenie habilitačného konania na odstránenie nedostatkov

MUDr. Martin Sabol, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Sabol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.9.2020
Pracovisko Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Prediktívne faktory rekurencie po kuratívnej resekcii pečene pre hepatálne metastázy kolorektálneho karcinómu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.4.2021 o 10.30h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia; Účinnosť od 01.06.2021

PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Anna Sámelová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.12.2019
Pracovisko FIF UK Katedra žurnalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odbor teória a dejiny žurnalistiky
Téma habilitačnej práce Dejiny verejnoprávnosti. Zrod Rozhlasu a televízie Slovenska.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.10.2020 o 9,00 h G236 FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniavydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2021

Aleksandra Sashova Tomova, Ph. D.

Meno a priezviskoAleksandra Sashova Tomova, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.10.2020
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce In Search of the Role of Gut Microbiota in Autism Spectrum Disorder
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.6.2021 o 10.30h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore patologická fyziológia; Účinnosť od 01.07.2021

PaedDr. Eva Severini, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Eva Severini, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.03.2020
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiZloženie HK a oponentov
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.11.2020 o 13.00 h - on line formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Prednáška bola verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaS účinnosťou od 01.01.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Siebert, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.6.2021
Pracovisko Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Terapia generalizovanej pokročilej chronickej parodontitídy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.10.2021 o 11.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 14.10.2021 o 13.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zubné lekárstvo s účinnosťou od 01.12.2021

MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.5.2021
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Úloha patológa v skríningu rakoviny krčka maternice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LFUKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.10.2021 o 7.30  online formou  - verejnosť sa môže pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo s účinnosťou od 01.11.2021

PaedDr. Martina Šipošová, Ph.D.

Meno a priezviskoPaedDr. Martina Šipošová, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.03.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborodborová didaktika
Téma habilitačnej prácePedagogické myslenie učiteľa cudzieho jazyka v teórii a praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF  UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.08.2021 o 13:30 prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore odborová didaktika s účinnosťou od 01.11.2021

RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. marec 2020
PracoviskoKatedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborhumánna geografia
Téma habilitačnej práceOdkladanie rodenia detí a nová tvár plodnosti na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. január 2021, 13.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore humánna geografia; Účinnosť od 01.04.2021

MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Štefaničková
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.2.2021
Pracovisko Klinika oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Liečba diabetického edému makuly ranibizumabom a vplyv liečby na kvalitu života
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.9.2021 o 7.30h - online formou. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore oftalmológia s účinnosťou od 01.11.2021

SSD. Blažej Štrba

Meno a priezviskoSSD. Blažej Štrba
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.10.2020
Pracovisko Katedra biblických vied RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Jozue v Knihe Exodus. Exegetický výskum literárnej postavy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.1.2021 o 9.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia; Účinnosť od 01.06.2021

RNDr. Michal Šujan, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Šujan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9. marec 2021
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce Geochronologický výskum vrchnomiocénnych až kvartérnych depozičných systémov vybraných častí Panónskeho panvového systému
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.10.2021, 13:00 hod., ON-LINE / Oznam
<output>29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam</output>
<output>29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geológia s účinnosťou od 01.12.2021

MUDr. Dana Tomčíková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Dana Tomčíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.2.2021
Pracovisko Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Liečba retinopatie nedonosených detí na Slovensku po zavedení antirastových faktorov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.9.2021 o 9.00 h  - online formou - Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore oftalmológia s účinnosťou od 01.11.2021

Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.6.2020
 
Pracovisko Katedra etnológie a muzeológie
 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor etnológia
Téma habilitačnej práce Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2020 11,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2021 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Barbora Vlková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Barbora Vlková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. august 2020
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce EXTRACELULÁRNA DNA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. máj 2021, 10.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore molekulárna biológia; Účinnosť od 01.08.2021

RNDr. Andrea Vojs Staňová

Meno a priezviskoRNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.11.2020
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Identifikácia a kvantifikácia vybraných chemických látok v komplexných matriciach technikami hmotnostnej spektrometrie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis-zmena
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.04.2021, 11:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docentka v odbore analytická chémia; Účinnosť od 01.06.2021

MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.2.2021
Pracovisko Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor ortopédia
Téma habilitačnej práce Regeneratívna medicína a perspektívy v liečbe osteochondrálnych lézií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.6.2021 o 9.00h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ortopédia; Účinnosť od 01.07.2021

RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Eva Záhorská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.05.2020
Pracovisko Katedra ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma habilitačnej práce Biologické invázie vo svetle epigenetických mechanizmov a klimatickej zmeny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2.12.2020 o 11,00 hod. - ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií; Účinnosť od 01.03.2021

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

Meno a priezviskoMUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.2.2020
Pracovisko Urologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor urológia
Téma habilitačnej práce Karcinóm prostaty - dlhodobé nežiadúce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

ZMENA: 26.11.2020 o 10.00h v Ladzianskeho posluchárni STU LF UK, Sasinkova 2, Bratislava, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

26.11.2020o 11.00h habilitačná prednáška a o 14.15h obhajoba habilitačnej práce (online) www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.1.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent