Neukončené habilitačné konania

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20. 5. 2020
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práceNew horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter valve technology
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.10.2020 späťvzatie žiadosti

Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezviskoIng. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.04.2018
PracoviskoVysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
Profesijný životopisCV 
Zoznam publikačnej činnostipublikačná činnosť
Študijný odbor

3.3.15 manažment 

Téma habilitačnej práceMěkké kompetence v projektovém řízení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

06. 06. 2018 o 14:00, miestnosť č.14, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava, 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania07. 06. 2018 Neschválenie návrhu o udelení titulu docent VR FM UK

Mgr. Alena Buková, PhD. - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezviskoMgr. Alena Buková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.11.2021
Pracovisko Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Vybrané faktory životného štýlu vysokoškolákov a pohybová aktivita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.11.2021 do odstránenia nedostatkov/10.01.2022 ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.06.2022 o 8.00 hod. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. L. Svobodu 9, Aula prof. Stráňaia
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.06.2022 neudelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Alena Buková, PhD. - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezviskoMgr. Alena Buková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 10. 2019
Pracovisko Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborvedy o športe (pôvodne športová edukológia)
Téma habilitačnej práce Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.10.2020 o 9.00 hod. online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke fakulty www.fsport.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON LINE prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNeudelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Iveta Bónová, PhD. - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezviskoPhDr. Bónová Iveta, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.08.2020
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FIF UPJŠ Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceFonologická ontogenéza v detskej reči
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.9.2021 online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

30.9.2021 

Rozhodnutie VR FiF UK neudeliť titul 

JUDr. Jana Daudrikh, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoJUDr. Jana Daudrikh, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.06.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práce Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.11.2022 - späťvzatie žiadosti

Mgr. Miloš Horváth, PhD.- zamietnuté

Meno a priezviskoMgr. Miloš Horváth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.12.2020
Pracovisko                           Katedra slovenského jazyka  
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 
Téma habilitačnej práceŠtylistika súčasného slovenského jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.10.2021 o 10,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniazamietnuté VR

JUDr. Elena Júdová, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoJUDr. Elena Júdová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.06.2022
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práce Fragmentárna úprava cezhraničných právnych vzťahov v Európskej únii a jej dopady na aplikačnú prax
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania22.12.2022 - späťvzatie žiadosti

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.- späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Peter Krajčovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.08.2022
PracoviskoKatedra marketingovej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.2.3. masmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceThe role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations (Úloha SoLoMo marketingu a médií v komunikácii ekoinovácií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Krajčovič, PhD._prerušené

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7.10.2021
Pracovisko                           Katedra marketingovej komunikácie Fakulty masmed. komunikácie UCM Trnava 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej                činnosti                              EPČ
Študijný odbor3.2.3. masmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceThe role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov13.10.2021, 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD. - neschválenie návrhu

Meno a priezviskoPhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 11. 2018
PracoviskoPrešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceFonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1, OP 2, OP 3

PrekladOP3

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 11.00, Filozofická fakulta UK Bratislava, Gondova 2,G236 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania28. 3. 2019 Neschválenie návrhu VR FiF UK
<output>neschválenie návrhu VR FiF UK</output>

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.8.2016
Pracovisko Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Patogénne mikroorganizmy u imunodeficientných pacientov a ich rezistencia na antimikrobiálne liečivá
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania2.11.2016 - ukončenie HK / späťvzatie žiadosti

RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. - prerušené

Meno a priezviskoRNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
PracoviskoKatedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anorganická chémia
Téma habilitačnej prácePríprava a bioanorganická chémia funkcionalizovaných polyoxometalátov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PríF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PríF UKPrezenčná listina VR PríF UK
Zloženie VR PríF UKVR PríF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Milan Kubica, PhD. - Žiadosť nespĺňa podmienky

Meno a priezviskoIng. Milan Kubica, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 
Pracovisko Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce Metodika znaleckého posudku- Využitie výnosových metód v znalectve a faktory, ktoré ich ovplyvňujú
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaŽiadosť nespĺňa podmienky podľa § 76, ods. 6 Zákona o vysokých školách

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.4.2022
Pracovisko I. onkologická klinika LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Zachovanie plodnosti a tehotenstvo u pacientok s diagnózou karcinómu prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania2.8.2022 - späť vzatie žiadosti

JUDr. Lucia Petríková, PhD. - neschválenie návrhu na udelenie vedec.-pedag. titulu

Meno a priezviskoJUDr. Lucia Petríková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.08.2022
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a pracovného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práceNové trendy v pracovnom práve 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 7.6.2022

VR PraF UK od 17.5.2023

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.03.2023 (štvrtok) o 13.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (č. dv. 118 SB - zasadačka Vedeckej rady UK, 1. posch.) - z administratívno-technických dôvodov ZRUŠENÁ !!!

29.05.2023 (pondelok) o 11.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (č. dv. 324 SB - IURIDICUM)

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.5.2023 neschválenie návrhu VR PraF UK

Mgr. Michal Považan, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Michal Považan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.09.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Vznik, pôsobenie a transformácia štátneho zastupiteľstva na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2017 o 11.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č. 324, stará budova) - habilitačná prednáška a obhajoba zrušená dňa 05.12.2017. 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                                                                          Späťvzatie žiadosti dňa 05.12.2017.

JUDr. Ján Puchovský, PhD. - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezvisko                   
JUDr. Ján Puchovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.06.2016
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis

Výpis 2

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 22.04.2016

VR PraF UK od 09.06.2016

VR PraF UK od 19.07.2016

VR PraF UK od 20.09.2016

VR PraF UK od 10.11.2016

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 05. 2017  o  11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na svojom zasadnutí dňa 15.06.2017 neschválila návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

RNDr. Katarína Schwarzová, CSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Schwarzová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8. marec 2021
Pracovisko Mikrobiologický ústav, Lekárska fakutla UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce

Borrelia burgdorferi a lymeská borelióza

Patogenita, virulencia a možnosti prevencie

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania21.05.2021 - späťvzatie žiadosti

PaedDr. Anna Skokanová, PhD. - vrátenie žiadosti

Meno a priezviskoPaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.03.2014
Pracovisko Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práce Rómsky žiak v špeciálnej základnej škole a eventuality edukačnej influencie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina
Zloženie VR PdF UKVR
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania22.3.2016 - žiadosť nespĺňa podmienky podľa § 76, odst. 6 Zákona o vysokých školách

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskoPaedDr. Eva Stradiotová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.08.2021
PracoviskoEkonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra anglického jazyka
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam publikačnej činnosti
Študijný odboručiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia odborová didaktika
Téma habilitačnej práceInformačné technológie v didaktickom procese
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF  UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF  UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaŽiadosť o ukončenie habilitačného konania – 6.12.2021

RNDr. Peter Szabó, PhD. - neschválenie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Peter Szabó, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15.02.2017
PracoviskoKatedra aerodynamiky a simulácií, Letecká fakulta, Technická Univerzita v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práceNiektoré špeciálne matice a ich aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania06.03.2017 - neschválenie žiadosti o začatie habilitačného konania (uchádzač nespĺňa kritéria Čl. 1 ods. 6 Kritérií FMFI UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent) 

RNDr. Božena Šerá, Ph.D. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. január 2020
Pracovisko Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Studium evironmentálně příznivých faktorû pro lepší vitalitu vyšších rostlin v přírodním prostředí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania17. augusta 2020 na základe žiadosti uchádzačky

RNDr. Katarína Šoltys, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.03.2021
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce GASTROINTESTINÁLNY MIKROBIÓM A S NÍM ASOCIOVANÉ MOLEKULY AKO BIOMARKERY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania14.4.2021 - na vlastnú žiadosť uchádzačky

RNDr. Martin Vavra, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Martin Vavra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.11.2016
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 4.1.15. anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Kyanidokomplexy medi s N-donorovými ligandami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.11.2016 - ukončenie HK / späťvzatie žiadosti

PhDr. Peter Veselý, PhD. - zamietnutie

Meno a priezviskoPhDr. Peter Veselý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.05.2021
PracoviskoKatedra informačných systémov, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Manažment ochrany informácii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa bude konať dňa 23. 06. o 10:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa bude zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaZamietnuté 17.12.2021