Neukončené habilitačné konania

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20. 5. 2020
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práceNew horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter valve technology
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.10.2020 späťvzatie žiadosti

Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Meno a priezviskoIng. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.04.2018
PracoviskoVysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
Profesijný životopisCV 
Zoznam publikačnej činnostipublikačná činnosť
Študijný odbor

3.3.15 manažment 

Téma habilitačnej práceMěkké kompetence v projektovém řízení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

06. 06. 2018 o 14:00, miestnosť č.14, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava, 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Alena Buková, PhD. - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezviskoMgr. Alena Buková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 10. 2019
Pracovisko Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborvedy o športe (pôvodne športová edukológia)
Téma habilitačnej práce Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.10.2020 o 9.00 hod. online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke fakulty www.fsport.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON LINE prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNeudelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Michal Hulman, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Michal Hulman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.2.2020
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Transkatétrová implantácia srdcových chlopní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.10.2020 o 11.00 h habilitačná prednáška a o 14.15h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava (zrušené)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.10.2020 späťvzatie žiadosti

PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD. - neschválenie návrhu

Meno a priezviskoPhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 11. 2018
PracoviskoPrešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceFonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1, OP 2, OP 3

PrekladOP3

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 11.00, Filozofická fakulta UK Bratislava, Gondova 2,G236 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania28. 3. 2019 Neschválenie návrhu VR FiF UK
<output>neschválenie návrhu VR FiF UK</output>

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.8.2016
Pracovisko Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Patogénne mikroorganizmy u imunodeficientných pacientov a ich rezistencia na antimikrobiálne liečivá
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania2.11.2016 - ukončenie HK / späťvzatie žiadosti

Ing. Milan Kubica, PhD.

Meno a priezvisko
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR ==fakulta== UKPrezenčná listina VR ==fakulta== UK
Zloženie VR ==fakulta== UKVR ==fakulta== UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 10. 2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažemnt
Téma habilitačnej práceInnovative finance and impact investing – current status and future trends
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.11.2015, lehota 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 06. 2016, 13:30 hod., FM UK, Odbojárov 10, miestnosť č. 14 POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Michal Považan, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Michal Považan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.09.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Vznik, pôsobenie a transformácia štátneho zastupiteľstva na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2017 o 11.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č. 324, stará budova) - habilitačná prednáška a obhajoba zrušená dňa 05.12.2017. 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                                                                          Späťvzatie žiadosti dňa 05.12.2017.

JUDr. Ján Puchovský, PhD. - neudelenie vedecko-pedagogického titulu

Meno a priezvisko                   
JUDr. Ján Puchovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.06.2016
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis

Výpis 2

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 22.04.2016

VR PraF UK od 09.06.2016

VR PraF UK od 19.07.2016

VR PraF UK od 20.09.2016

VR PraF UK od 10.11.2016

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 05. 2017  o  11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na svojom zasadnutí dňa 15.06.2017 neschválila návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

RNDr. Katarína Schwarzová, CSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Schwarzová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8. marec 2021
Pracovisko Mikrobiologický ústav, Lekárska fakutla UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce

Borrelia burgdorferi a lymeská borelióza

Patogenita, virulencia a možnosti prevencie

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania21.05.2021 - späťvzatie žiadosti

PaedDr. Anna Skokanová, PhD. - vrátenie žiadosti

Meno a priezviskoPaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.03.2014
Pracovisko Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práce Rómsky žiak v špeciálnej základnej škole a eventuality edukačnej influencie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina
Zloženie VR PdF UKVR
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania22.3.2016 - žiadosť nespĺňa podmienky podľa § 76, odst. 6 Zákona o vysokých školách

RNDr. Peter Szabó, PhD. - neschválenie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Peter Szabó, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15.02.2017
PracoviskoKatedra aerodynamiky a simulácií, Letecká fakulta, Technická Univerzita v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práceNiektoré špeciálne matice a ich aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania06.03.2017 - neschválenie žiadosti o začatie habilitačného konania (uchádzač nespĺňa kritéria Čl. 1 ods. 6 Kritérií FMFI UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent) 

RNDr. Božena Šerá, Ph.D. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14. august 2019
Pracovisko Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Možnosti využití klíčivosti semen v experimentální praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania07.01.2020 - na základe žiadosti uchádzačky

RNDr. Božena Šerá, Ph.D. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. január 2020
Pracovisko Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Studium evironmentálně příznivých faktorû pro lepší vitalitu vyšších rostlin v přírodním prostředí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania17. augusta 2020 na základe žiadosti uchádzačky

RNDr. Katarína Šoltys, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.03.2021
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce GASTROINTESTINÁLNY MIKROBIÓM A S NÍM ASOCIOVANÉ MOLEKULY AKO BIOMARKERY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania14.4.2021 - na vlastnú žiadosť uchádzačky

RNDr. Martin Vavra, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Martin Vavra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.11.2016
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 4.1.15. anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Kyanidokomplexy medi s N-donorovými ligandami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.11.2016 - ukončenie HK / späťvzatie žiadosti