Habilitačné konania

Mgr. Branislav Dudić, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Branislav Dudić, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.08.2022
Pracovisko Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Manažment marketingu trhu organických produktov - kľúčové koncepcie, nové trendy a skúsenosti z Čiernej Hory
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.08.2022
Pracovisko Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC, EPC1, EPC2
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty udržateľného riadenia VŠ Bratislava
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Martin Mariš, PhD.

Meno a priezviskoIng. Martin Mariš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.09.2022
Pracovisko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Manažment rozvoja politiky súdržnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.- späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Peter Krajčovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.08.2022
PracoviskoKatedra marketingovej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.2.3. masmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceThe role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations (Úloha SoLoMo marketingu a médií v komunikácii ekoinovácií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Radoslav Böhm, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Radoslav Böhm, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.8.2022
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Príprava kurzu mikrodozimetrie zameraného na radiačný účinok radónu a jeho produktov premeny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Jana Strémy, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.08.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práceLikvidácia obchodnej spoločnosti 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.08.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.)
Téma habilitačnej práceReflexia prirodzenoprávnych východísk technologického progresu v práve Katolíckej cirkvi 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

14.12.2022 (streda) o 10.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (č. dv. 324 SB).

JUDr. Lucia Petríková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Lucia Petríková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.08.2022
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a pracovného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práceNové trendy v pracovnom práve 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

JUDr. Simona Heseková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Simona Heseková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.08.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej prácePoskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

JUDr. Jana Daudrikh, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jana Daudrikh, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.06.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práce Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

JUDr. Elena Júdová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Elena Júdová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.06.2022
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práce Fragmentárna úprava cezhraničných právnych vzťahov v Európskej únii a jej dopady na aplikačnú prax
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

MUDr. Mária Králová, CSc.

Meno a priezviskoMUDr. Mária Králová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.8.2022
PracoviskoPsychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor psychiatria
Téma habilitačnej práce Dimenzie demencií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Janette Baloghová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.8.2022
Pracovisko Klinika dermatovenerológie UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbordermatovenerológia
Téma habilitačnej práce Komorbidity a biologická liečba psoriázy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.8.2022
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citacii
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Aktuálne pohľady na patogenézu sclerosis multiplex
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR  LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Helena Panczová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Helena Panczová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.04.2022
Pracovisko

Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Katedra biblických a historických vied

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborevanjelická teológia
Téma habilitačnej prácePreklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

 

13.07.2022, odstránenie nedostatkov do 31.08.2022

Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Martina Mokrišová, PhD.Meno a priezviskoIng. Martina Mokrišová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.03.2022
PracoviskoPrešovská univerzita v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Aplikácia variantných metód pri hodnotení výkonnosti podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12. 10. 2022 o 13:30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBAMeno a priezviskoPhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.02.2022
PracoviskoVysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Holistický prístup k aspektom spoločenskej zodpovednosti a jeho vplyv na riadenie podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05. 10. 2022 o 10:00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Meno a priezviskoMgr. art. Pavol Száz, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.06.2022
PracoviskoKatedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práceA tizedik kapu. A haszidizmus hatása a magyar irodalomra.(Desiata brána. Vplyv chasidizmu na maďarskú literatúru)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Štrkolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.06.2022
Pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma habilitačnej práce Zákonnosť v trestnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.09.2022 (streda) o 10.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (prenos bude prebiehať aj z miestnosti č. 324 SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6, Bratislava). Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 5. 2022
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce "New horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter elve technology."
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PeadDr. Ján Štubňa, PhD.

Meno a priezviskoPeadDr. Ján Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.05.2022
Pracovisko Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Geológia
Téma habilitačnej práce Gemologické materiály Slovenska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Olivier Monfort, PhD. 
<output>Mgr. Olivier Monfort, PhD.v</output>
<output>Mgr. Olivier Monfort, PhD. </output>
<output></output>
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 09.05.2022
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Anorganická chémia
Téma habilitačnej práceTHE USE OF INORGANIC COMPOUNDS IN OXIDATION PROCESSES FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION
<output>The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation</output>
<output>The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation</output>
<output></output>
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.11.2022, 11.00 hod., prezentačné centrum AMOS PriF UK / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Pavol Horička, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Pavol Horička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.05.2022
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Identifikácia faktorov agility   v športových hrách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška - 13.10.2022 o 8.00 hod., učebňa I-37 a obhajoba habilitačnej práce 20.10.2022 o 9.00 hod., Aula prof. Stráňaia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Meno a priezviskoMUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.5.2022
Pracovisko Ortopedická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Osteosyntéza zlomenín horného konca stehnovej kosti s použitím dlahy s dynamickou (sklznou) skrutkou (DHS) a analýza komplikácií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 7.12.2022 o 13.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 8.12.2022 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Informatika
Téma habilitačnej práce Selected feature-based solutions in computer vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.11.2022 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v posluchárni C a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martin Madaras, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Madaras, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Informatika
Téma habilitačnej práce Towards hybrid methodology in 3D computer vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.11.2022 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v posluchárni C a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. Zuzana Chladná

Meno a priezviskoDr. Zuzana Chladná
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Dynamical systems in mathematical modelling
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.10.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Michal Mereš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Mereš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.04.2022
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Štúdium produkcie podivných častíc v rôznych systémoch zrážky na experimente Alice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

03.10.2022 o 13,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v miestnosti F1-364 a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).

<output>udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2020</output>
 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Rastislav Sysák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.4.2022
Pracovisko I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Súčasné možnosti prenatálnej diagnostiky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

10.11.2022 o 9.00 h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti Vedeckej rady    LF UK, Špitálska 24, o 13.30 h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené  na                             www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.4.2022
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Spánok a epilepsia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

10.11.2022 o 10.00 h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, o 14.15 h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na                               www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2022
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Identifikácia nových biomarkerov pri pokročilých urotelových karcinómoch.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Košutzká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2022
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Hlboká mozgová stimulácia v liečbe neurologických ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24.11.2021
PracoviskoKatedra porovnávacej religionistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor2.1.16 religionistika
Téma habilitačnej práceSionisti a buržoázni nacionalisti v ŠtB. Prípad Oskar Valášek a spol.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  FIF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.10.2022 o 9,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Štefan Józsa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Štefan Józsa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.02.2022
PracoviskoKatedra geológie a palenontológie, PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Geológia
Téma habilitačnej práce JURSKO - SPODNOKRIEDOVÉ BIOEVENTY A PALEOBIOGEOGRAFICKÉ VZŤAHY SPOLOČENSTIEV DIERKAVCOV VYBRANÝCH PALEOGEOGRAFICKÝCH OBLASTÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.októbra 2022, 10.00 hod., v miestnosti CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Link zverejnený na stránke fakulty: https://fns.uniba.sk/online-obhajoby/ / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Marek Osacký, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.02.2022
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PríF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborGeológia
Téma habilitačnej práce ŠTÚDIUM ÍLOVÝCH MINERÁLOV V RÔZNYCH OBLASTIACH APLIKOVANÉHO VÝSKUMU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.októbra 2022, 10.00 hod., v miestnosti CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Link zverejnený na stránke fakulty: https://fns.uniba.sk/online-obhajoby/ / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. rer. nat. Evgeny Kolomeytsev

Meno a priezviskoDr. rer. nat. Evgeny Kolomeytsev
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.2.2022
Pracovisko Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Many-body aspects of neutron star physics
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.10.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania