Habilitačné konania

RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.03.2021
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce GASTROINTESTINÁLNY MIKROBIÓM A S NÍM ASOCIOVANÉ MOLEKULY AKO BIOMARKERY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 01.02.2021
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra manažmentu
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Organizačná kultúra a jej motivačný potenciál
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Róbert Góra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. marec 2021
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Možnosti využitia metód kvapalinovej chromatografie a ich kombinácií na charakterizáciu vybraných biomakromolekúl
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Róbert Bodor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. marec 2021
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Využitie techniky spájania kolón v kapilárnej a mikročipovej elektroforéze pre analýzu iónogénnych vzoriek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Šujan, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Šujan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9. marec 2021
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce Geochronologický výskum vrchnomiocénnych až kvartérnych depozičných systémov vybraných častí Panónskeho panvového systému
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Katarína Schwarzová, CSc.

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Schwarzová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8. marec 2021
Pracovisko Mikrobiologický ústav, Lekárska fakutla UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce

Borrelia burgdorferi a lymeská borelióza

Patogenita, virulencia a možnosti prevencie

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Mária Vilková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mária Vilková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. marec 2021
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor organická chémia
Téma habilitačnej práce SYNTÉZA NOVÝCH DERIVÁTOV AKRIDÍNU: ŠTÚDIUM SELEKTIVITY REAKCIÍ, KONFIGURÁCIE A KONFORMÁCIE MOLEKÚL METÓDAMI NMR
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR VR PriF UKVR VR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Dušan Zupka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Katedra všeobecných dejín FIF UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ 
Študijný odborvšeobecné dejiny
Téma habilitačnej práceMeč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.-12. storočie).
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Eva Škorvankova, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Eva Škorvanková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko                     Katedra všeobecných dejín FIF UK        
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti                    EPČ 
Študijný odbor       2.1.8 všeobecné dejiny 
Téma habilitačnej práce

Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike slovenského štátu.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marcela Katuščáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Ústav mediamatiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej  činnostiEPČ
Študijný odbor 3.2.4 Knižnično-informačné štúdiá 
Téma habilitačnej práceOd vyhľadávania informácií k objavovaniu nových znalostí: Swansonova metóda prepájania pojmov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Katedra romanistiky FIF UK                      
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor                     2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo 
Téma habilitačnej práceSlovenská literatúra v Španielsku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie. nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.02.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor jadrová chémia
Téma habilitačnej práce STANOVENIE Ni-63 VO VZORKÁCH RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU A JEHO IMOBILIZÁCIA V PRÍRODNÝCH MATERIÁLOCH
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Dušan Galanda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.02.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor jadrová chémia
Téma habilitačnej práce POTENCIÁL APLIKÁCIE BIOREMEDIÁCIÍ PRE ZNÍŽENIE OBSAHU ALFA RÁDIONUKLIDOV V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Gális, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Gális, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.2.2021
Pracovisko Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Numerical Simulation of
Earthquake Rupture and Seismic Wave Propagation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Dana Prídavková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Dana Prídavková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.2.2021
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Liečba kontinuálnou subkutánnou inzulínovou infúziou a jej špecifické efekty u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.2.2021
Pracovisko Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor ortopédia
Téma habilitačnej práce Regeneratívna medicína a perspektívy v liečbe osteochondrálnych lézií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.2.2021
Pracovisko Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Využitie blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS) pri monitoringu extraorálnych mikrovaskulárnych lalokov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Lenka Freel, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Lenka Freel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práceZamestnávanie zdravotníckych pracovníkov; podmienky zamestnávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 25.01.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mária Nováková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práce Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 25.01.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práceHarmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 25.01.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.05.2021 (štvrtok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Tomáš Profant, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Profant, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8.2.2021
PracoviskoFSEV UK, Ústav európskych štúdií 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborPolitológia 
Téma habilitačnej práceKritika rozvoja. Od osvietenstva, cez kolonializmus až po súčasnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV  UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.02.2021
Pracovisko Katedra geochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geochémia
Téma habilitačnej práce GEOCHEMICKÉ ASPEKTY ŠTÚDIA MOBILITY KONTAMINANTOV V GEOLOGICKÝCH A ANTROPOGÉNNYCH SUBSTRÁTOCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Štefaničková
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.2.2021
Pracovisko Klinika oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Liečba diabetického edému makuly ranibizumabom a vplyv liečby na kvalitu života
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Dana Tomčíková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Dana Tomčíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.2.2021
Pracovisko Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Liečba retinopatie nedonosených detí na Slovensku po zavedení antirastových faktorov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Adela Penesová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.2.2021
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Patogenéza obezity, dysfunkcia tukového tkaniva zápal a možnosti liečby obezity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Meno a priezviskoMUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 1. 2021
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam vybraných hematologických parametrov v kontexte dyslipidémií a hodnotení kardiovaskulárneho rizika
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Juraj Országh, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Juraj Országh, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.1.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Elektrónmi indukovaná fluorescencia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Martin Janík, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Janík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1.2021
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Náhla a neočakávaná smrť v dospelom veku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Bánovčin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1.2021
Pracovisko Interná klinika - Gastroenterologická JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Regulačné patomechanizmy ezofágovej a extraezofágovej refluxovej choroby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

petrológiaMeno a priezviskoRNDr. Jana Fridrichová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.01.2021
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor petrológia
Téma habilitačnej práce

CRYSTAL-CHEMICAL, GEMMOLOGICAL AND FORENSIC INVESTIGATION ON SELECTED MINERALS AND GEMSTONES

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Jerigová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.01.2021
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce Chemická a priestorová charakterizácia pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov: od anorganických materiálov k biologickým vzorkám
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Darovec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Darovec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.01.2021
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matúš Hyžný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.01.2021
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce BADENIAN DECAPODS OF THE CENTRAL PARATETHYS: DIVERSITY AND PALAEOBIOGEOGRAPHY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľuboš Molčan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.01.2021
Pracovisko Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Vplyv narušenia cirkadiánnej regulácie na kardiovaskulárny systém potkanov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Roland Karcol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.01.2021
Pracovisko Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor aplikovaná geofyzika
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty analytických riešení priamej a obrátenej úlohy v gravimetrii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Silvia Lorincová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Silvia Lorincová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2020
PracoviskoKatedra ekonomiky, manažmentu a podnikania, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Podniková kultúra v malých a stredných podnikoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.02. o 14:00, zasadačka dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Miloš Horváth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.12.2020
Pracovisko                           Katedra slovenského jazyka  
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 
Téma habilitačnej práceŠtylistika súčasného slovenského jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr.et Mgr. Marcela Andoková, M.A., PhD.

Meno a priezviskoMgr. et Mgr. Marcela Andoková, M.A.;PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.12.2020
PracoviskoKatedra klasickej a semitskej filológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor                     2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práceČierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.12.2020
Pracovisko Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor hygiena
Téma habilitačnej práce Spánkové návyky a zdravie  adolescentov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

15.4.2021 o 7.30h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Petra Milošovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.9.2020
Pracovisko Katedra medzinárodného manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Zdroje synergických efektov v interkultúrnom manažmente
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.12. o 14:00, zasadačka dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Andrea Vojs Staňová

Meno a priezviskoRNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.11.2020
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Identifikácia a kvantifikácia vybraných chemických látok v komplexných matriciach technikami hmotnostnej spektrometrie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis-zmena
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.04.2021, 11:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Müllerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.10.2020
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Štúdium správania sa radónu v ovzduší pobytových a pracovných priestoroch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UK

VR FMFI UK

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

01.03.2021 o 13,00 hod., FMFI UK v Bratislave, on-line  prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti), pre prezenčne prítomných v posluchárni C .

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.11.2020
PracoviskoKatedra psychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborpsychológia
Téma habilitačnej práceParanoja- od psychopatológie po neurobiológiu                   
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.5.2021 11,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

ThLic. Marián Gavenda, PhD.

Meno a priezviskoThLic. Marián Gavenda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.10.2020
Pracovisko Katedra systematickej teológie RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Masmediálna spiritualita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.1.2021 o 11.30, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

SSD. Blažej Štrba

Meno a priezviskoSSD. Blažej Štrba
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.10.2020
Pracovisko Katedra biblických vied RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Jozue v Knihe Exodus. Exegetický výskum literárnej postavy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.1.2021 o 9.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Tibor Reimer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.10.2020
Pracovisko Katedra praktickej teológie RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Náboženská výchova ako rozvoj náboženských kompetencií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.1.2021 o 10.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Marta Jošková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Marta Jošková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.10.2020
Pracovisko Ústav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Frekvencia kmitania cílií epitelu dýchacích ciest v experimente z pohľadu farmakológa a jej analýza v klinickej praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 10.3.2021 o 11.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 11.3.2021 o 13.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  oznam

 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. iur. Mgr. Martin Husovec

Meno a priezviskoDr. iur. Mgr. Martin Husovec
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.11.2020
PracoviskoLondon School of Economics and Political Science
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práceVybrané otázky medzinárodného práva duševného vlastníctva a informačných technológií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 4 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 27.10.2020

VR PraF UK od 25.01.2021

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.01.2021 (streda) o 13.00 hod. ON - LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
 Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 01.04.2021.

Dekrét

Dr. Andrew Ryder

Meno a priezviskoDr. Andrew Ryder 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7.10.2020
Pracovisko

Corvinus University of Budapest (Maďarsko), Faculty of Social Sciences and International Relations, Institute of Sociology and Social Policy 

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odborpolitológia
Téma habilitačnej práceBritain and Europe at a Crossroads. The Politics of Anxiety and Transformation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

19.10.2020 (prerušenie)

19.11.2020 (lehota na odstránenie nedostatkov)

Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh 
Oponentské posudky na habilitačnú prácuPosudok 1, Posudok 2, Posudok 3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina 
Zloženie VR FSEV UKVedecká rada 
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.02.2021, 10.00 hod., prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link zverejnený na https://fses.uniba.sk/veda/habilitacne-a-inauguracne-konanie/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 2. 2020
Pracovisko Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií
Študijný odbor farmakognózia
Téma habilitačnej práce Farmakognostické aspekty rodu Mentha L. - štúdium vybraných taxónov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceueutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Aleksandra Sashova Tomova, Ph. D.

Meno a priezviskoAleksandra Sashova Tomova, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.10.2020
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce In Search of the Role of Gut Microbiota in Autism Spectrum Disorder
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Ingrida Košičiarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.9.2020
Pracovisko Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Privátne značky ako významný atribút budovania firemného imidžu potravinárskych obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.10.2020 o 9:00 hod, v zasadačke dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 1. marca 2021

Ing. Zdenka Kádeková, PhD.

Meno a priezviskoIng. Zdenka Kádeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.9.2020
Pracovisko Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Spoločenská zodpovednosť ako súčasť Public relations potravinárskych podnikov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.10. o 11:30 v zasadačke dekana č. 14, Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 1 marca 2021

MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.10.2020
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Rizikové faktory aterosklerózy u pacientov s artériovou hypertenziou a diabetes mellitus
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.4.2021 o 9.00h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Tomáš Profant, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Profant, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.10.2020
Pracovisko Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor politológia
Téma habilitačnej práce Kritika rozvoja. Od osvietenstva, cez kolonializmus až po súčasnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2
Rozhodnutie VR FSEV UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania02.12.2020, späťvzatie žiadosti 

Mgr. Matej Chren, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matej Chren, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2020
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vedy o športe (pôvodne športová edukológia)
Téma habilitačnej práce Úroveň somatických, funkčných a rovnováhových ukazovateľov v tanečnom športe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška - 11.2.2021 o 10.00 hod, obhajoba habilitačnej práce 18.2.2021 o 9.00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FTVŠ UK, v podstránke Veda- Online prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Iveta Bónová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Bónová Iveta, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.08.2020
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FIF UPJŠ Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceFonologická ontogenéza v detskej reči
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.9.2020
Pracovisko Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Leukodystrofie a genetické leukoencefalopatie u detí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 18.2.2021 o 11.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce.                         Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.4.2021

MUDr. Martin Sabol, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Sabol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.9.2020
Pracovisko Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Prediktívne faktory rekurencie po kuratívnej resekcii pečene pre hepatálne metastázy kolorektálneho karcinómu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.4.2021 o 10.30h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce, formou online. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.09.2020
PracoviskoUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a teórie práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma habilitačnej práce Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 4 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.08.2020

VR PraF UK od 27.10.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2020 (utorok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

01.01.2021 vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

Dekrét

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lenka Dufalová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.09.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobčianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma habilitačnej práce

Surogačné materstvo. 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.08.2020

VR PraF UK od 27.10.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.10.2020 (utorok) o 08.30 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

01.01.2021 vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

Dekrét

RNDr. Barbora Vlková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Barbora Vlková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. august 2020
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce EXTRACELULÁRNA DNA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. máj 2021, 10.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Igor Matečný, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Igor Matečný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.08.2020
Pracovisko Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyzická geografia a geoekológia
Téma habilitačnej práce Geoekologické aspekty hodnotenia vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné ekosystémy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ladislav Novotný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.06.2020
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geografia
Téma habilitačnej práce MIGRÁCIA OBYVATEĽSTVA A URBÁNNY VÝVOJ NA SLOVENSKU V POSTSOCIALISTICKOM OBDOBÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.03.2021, 14.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Meno a priezviskoRNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.06.2020
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Vírusy chrípky - iónové kanály a imunitná odpoveď
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2020 o 13,00 hod. - ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Oľga Gavendová

Meno a priezviskoOľga Gavendová
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.6.2020
Pracovisko Katedra filozofie RKCMBF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z databázy
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Úloha čností v integrálnom rozvoji ľudskej osoby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.10.2020 o 13.00, Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

S.S.L. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Meno a priezviskoS.S.L. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.6.2020
Pracovisko Katedra biblických vied RKCMBF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z databázy
Študijný odbor katolícka teologia
Téma habilitačnej práce Exegeticko-teologická analýza žalmov 93 – 96 a ich kontextuálne čítanie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.10.2020 o 13.00, Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.6.2020
 
Pracovisko Katedra etnológie a muzeológie
 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor etnológia
Téma habilitačnej práce Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2020 11,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2021 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Mária Chomová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mária Chomová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.6.2020
Pracovisko Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Mitochondriálna dysfunkcia v etiopatogenéze ischemickej mozgovej príhody a diabetickej encefalopatie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 8.12.2020 o 14.00 h v Aule Magna (budova Dekanátu, Malá Hora 4A, Martin) Obhajoba práce: 9.12.2020 o 11.30 h na online zasadnutí VR JLF UK prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY - oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.3.2021

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

01.11.2020Meno a priezviskoJUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.06.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práceVybrané štúdie zo zmenkového práva.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR Praf UK

Zloženie VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.08.2020 (streda) o 10.00 hod. v AMFITEÁTRI (2.poschodie, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

01.11.2020 vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo.

Dekrét

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Meno a priezvisko                                                                                               JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.06.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor, 3.4.2.)
Téma habilitačnej práce(Ne)platnosť a (ne)účinnosť právneho úkonu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK

Zloženie VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.08.2020 (štvrtok) o 14.00 hod.v AMFITEÁTRI (2. poschodie, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.11.2020.

Dekrét

RNDr. Erik Rakovský, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Erik Rakovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.05.2020
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty kryštalochémie dekavandičnanov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.01.2021, 10.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.6.2020
Pracovisko Psychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor psychiatria
Téma habilitačnej práce Zmeny koncentrácií aldosterónu u pacientov s depresívnou epizódou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

10. 12.2020 o 9.00h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v Ladzianskeho posluchárni STÚ LF UK, Sasinkova 2, Bratislava. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.5.2020
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Analýza otráv hubami so zameraním na vyšetrovanie spór.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. 12.2020 o 10.15h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v Ladzianskeho posluchárni STÚ LF UK, Sasinkova 2, Bratislava. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

MUDr. František Horn, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. František Horn, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 5. 2020
Pracovisko Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Defekty neurálnej rúry.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 18.2.2021 o 8.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce.                         Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.4.2021

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 5. 2020
Pracovisko II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Porovnanie niektorých parametrov operačnej a konzervatívnej liečby myómov maternice.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 18.2.2021 o 9.30 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce.                        Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášky a obhajoby. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.4.2021

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20. 5. 2020
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práceNew horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter valve technology
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.10.2020 späť vzatie žiadosti

Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matúš Mišík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.05.2020
Pracovisko Katedra politológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej         činnosti EPČ
Študijný odbor politológia
Téma habilitačnej práce External Energy Security in the European Union
 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.1.2021 online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.4.2021

RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Eva Záhorská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.05.2020
Pracovisko Katedra ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma habilitačnej práce Biologické invázie vo svetle epigenetických mechanizmov a klimatickej zmeny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2.12.2020 o 11,00 hod. - ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jana Duračinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.05.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práce

Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK 
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.02.2020
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.06.2020 (utorok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

01.08.2020 vydaním Dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo.

Dekrét

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE

Meno a priezviskoDr. iur. Angelika Mašurová, MLE
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.05.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborobchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práce

Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy súvisiace s materiálnou publicitou a osobitnými postupmi a konaniami vo veciach obchodného registra.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.02.2020
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.06.2020 (utorok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

01.08.2020 vydaním Dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo.

Dekrét

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Meno a priezvisko PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.5.2020
Pracovisko    Katedra psychológie              
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor psychológia
 
Téma habilitačnej práce Adlerian Ethics, Applications in Counselling and Psychotherapy
 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2020 9,00 online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ján Hacek, PhD.

Meno a priezvisko  Mgr. Ján Hacek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie    14.4.2020
 
Pracovisko Katedra žurnalistiky
 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor                     7205 mediálne a komunikačné štúdiá 
Téma habilitačnej práceOtvorené zdroje a dáta pre novinárov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.10.2020 o 11,00 G236 FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniavydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2021

RNDr. Andrej Mock, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrej Mock, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. marec 2020
PracoviskoKatedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborzoológia
Téma habilitačnej práceOsobitosti fauny Slovenska na príklade dvoch terestrických modelových skupín článkonožcov (oniscidea, diplopoda)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. január 2021, 11.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. marec 2020
PracoviskoKatedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborhumánna geografia
Téma habilitačnej práceOdkladanie rodenia detí a nová tvár plodnosti na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. január 2021, 13.00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Eva Severini, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Eva Severini, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.03.2020
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy
Téma habilitačnej práce Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiZloženie HK a oponentov
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.11.2020 o 13.00 h - on line formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Prednáška bola verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Silvia Vertánová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Silvia Vertánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.2.2020
Pracovisko Katedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej            činnosti Vypis EPČ
Študijný odbor všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIFUK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky         a obhajoby25.6.2020 9,00 h Moyzesova sieň
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu "docentka" v odbore všeobecná jazykoveda s účinnosťou od 1.9.2020

RNDr. Ladislav Janovec, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ladislav Janovec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12. február 2020
Pracovisko Katedra organickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor organická chémia
Téma habilitačnej práce Štúdium syntézy derivátov akridínu a antracénu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. december 2020, 10,00 hod. / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Michal Hulman, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Hulman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.2.2020
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Transkatétrová implantácia srdcových chlopní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.10.2020 o 11.00 h habilitačná prednáška a o 14.15h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava (zrušené)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.10.2020 späť vzatie žiadosti

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

Meno a priezviskoMUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.2.2020
Pracovisko Urologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor urológia
Téma habilitačnej práce Karcinóm prostaty - dlhodobé nežiadúce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

ZMENA: 26.11.2020 o 10.00h v Ladzianskeho posluchárni STU LF UK, Sasinkova 2, Bratislava, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce  www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

26.11.2020o 11.00h habilitačná prednáška a o 14.15h obhajoba habilitačnej práce (online) www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.1.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2020
PracoviskoÚstav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Nové ciele účinku a mechanizmy pôsobenia liečiv kardiovaskulárneho systému.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

ZMENA - 26.11. 2020 o 9.00h v Ladzianskeho posluchárni STU LF UK, Sasinkova 2, Bratislava habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

26.11.2020 o 10.30 habilitačná prednáška a o 13.30h obhajoba habilitačnej práce (online) - verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.1.2021 udelený vedecko-pedagogický titul docent

RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Ďurfinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.1.2020
Pracovisko Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Vybrané biomarkery u pacientov so sklerózou multiplex.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.10.2020 o 11.00 h a 14.10.2020 o 11.30 h, Aula Magna (Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin) oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniamenovanie za docentku/1.11.2020

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.02.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborrímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.)
Téma habilitačnej práce Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

30.03.2020 (pondelok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

11.05.2020 (pondelok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore rímske právo s účinnosťou od 25.05.2020.

Dekrét

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie05.02.2020
PracoviskoUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, 3.4.2.)
Téma habilitačnej práceHistorické reflexie vývoja právnej úpravy inštitútov vecných práv na území Slovenska s osobitným zreteľom na kodifikácie dvadsiateho storočia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1a, OP 1b, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.03.2020 (pondelok) o 14.00 hod.IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

12.05.2020 (utorok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2020.

Dekrét

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie05.02.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma habilitačnej práceLáme kúpa nájom? K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.03.2020 (pondelok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

12.05.2020 (utorok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2020.

Dekrét

JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.02.2020
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma habilitačnej práceZákaz reformatio in peius v správnom trestaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 14.01.2020

VR PraF UK od 29.02.2020

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

27.03.2020 (piatok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava - habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú zrušené.

07.05.2020 (štvrtok) o 10.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.06.2020.

Dekrét

RNDr. Božena Šerá, Ph.D. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. január 2020
Pracovisko Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Studium evironmentálně příznivých faktorû pro lepší vitalitu vyšších rostlin v přírodním prostředí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania17. augusta 2020 na základe žiadosti uchádzačky

PhDr. Sámelová Anna, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Anna Sámelová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.12.2019
Pracovisko FIF UK Katedra žurnalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odbor teória a dejiny žurnalistiky
Téma habilitačnej práce Dejiny verejnoprávnosti. Zrod Rozhlasu a televízie Slovenska.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.10.2020 o 9,00 h G236 FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniavydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2021

Mgr. Róbert Horka, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Róbert Horka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.11.2019
Pracovisko Katedra biblických vied RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z databázy UK
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Venancius Fortunátus: Život svätého Martina
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.6.2020 o 13.30, Aula Benedikta XVI., RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2019
Pracovisko

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku      LF UK a UNB v Bratislave

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Incidencia a klinické indikátory cystických metastáz skvamocelulárneho karcinómu v klinickom obraze laterálnych krčných cýst.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

11.6.2020 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 11.30 h verejná habilitačná prednáška a o 15.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou  od 1.8.2020

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Marek Máťuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18. 10. 2019
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikácií
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceFosforylácia proteínov ako regulačný mechanizmus v patoetiológii srdcového zlyhávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR farmaceutickej fakulty UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Marek Máťuš, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoPharmDr. Marek Máťuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7. marca 2019
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Fosforylácia proteínov ako regulačný mechanizmus v patoetiológii srdcového zlyhávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty  UKPrezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania11. 4. 2019 uchádzač stiahol žiadosť o začatie hab. konania

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Bakoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.11.2019
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Význam zmien neuritogenézy a synaptogenézy v etiológii autizmu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.10.2020 o 10.30h habilitačná prednáška a o 13.30h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania od 1.novembra 2020 udelený titul docent

PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Vladimír Marko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.11.2019
Pracovisko Katedra logiky a metodológie vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor                 
systematická filozofia
Téma habilitačnej práce Štyri antické argumenty o budúcich náhodnostiach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.5.2020, 10,45 h Moyzesova sieň FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu "docent" v odbore systematická filozofia s účinnosťou od 1.9.2020

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lukáš Bielik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.10.2019
Pracovisko Katedra logiky a metodológie vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor systematická filozofia
Téma habilitačnej práce Metodologické aspekty vedy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.5.2020, 9,00 Moyzesova sieň FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu "docent" v odbore systematická filozofia s účinnosťou od 1.9.2020

RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.10.2019
Pracovisko Katedra antropológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor biológia
Téma habilitačnej práce Analýza genetických polymorfizmov vo vzťahu k rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení a menopauze u slovenských žien
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.9.2020, 13.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2020 udelenie titulu docent

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2019
Pracovisko Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Zlomeniny skeletu tváre u detí a adolescentov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení Vedením UK dňa 8.3.2020 k súčasnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19 a vrcholiacej epidémie chrípky, bola habilitačná prednáška dňa 11.3.2020 a obhajoba habilitačnej práce dňa 12.3.2020 zrušená.

24.6.2020 o 11.00 h verejná habilitačná prednáška a dňa 25.6.2020 o 11.30 h verejná obhajoba habilitačnej práce v priestoroch Aula Magna (budova Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, Martin)  oznam

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniamenovanie za docentku/1.8.2020

Mgr. Alena Buková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Alena Buková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 10. 2019
Pracovisko Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborvedy o športe (pôvodne športová edukológia)
Téma habilitačnej práce Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.10.2020 o 9.00 hod. online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke fakulty www.fsport.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a v rubrike veda, podrubrike ON LINE prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNeudelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Jana Fratričová, PhD.

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/FM_UK/2019_Fratricova/Majtan_OP.pdf

Meno a priezviskoMgr. Jana Fratričová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.09.2019
PracoviskoKatedra manažmentu Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práceSystematický prehľad výskumu a analýza súčasného stavu v problematike manažmentu a hodnotenia pracovných výkonov zamestnancov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.01.2020 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., univ. doc.

Meno a priezviskoPhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., univ. doc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27.08.2019
PracoviskoFakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC, EPC2, EPC3
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práceManažment rozvoja medzinárodného podnikania rodinných podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM  UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.11.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Richard Fedorko, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Richard Fedorko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.06.2019
PracoviskoFakulta manažmentu PU v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC, EPC2
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práceMožnosti využitia digitálneho marketingu v manažmente malých a stredných podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.12.2019 o 10:00 v budove FM UK na Odbojárov 10
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Milan Kubica, PhD.

Meno a priezvisko
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR ==fakulta== UKPrezenčná listina VR ==fakulta== UK
Zloženie VR ==fakulta== UKVR ==fakulta== UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Petronela Šebestová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 09.2019
Pracovisko Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti ZPČ
Študijný odbor sociálna práca
Téma habilitačnej práce Teória a prax manažmentu kvality sociálnych služieb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Na základe Príkazu rektora UK č. 3/2020 je termín zrušený, habilitačná prednáška sa uskutoční v náhradnom termíne.

Náhradný termín: 12. jún 2020 o 12:30 - online formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 1. augusta 2020.

PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Hermína Mareková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.09.2019
Pracovisko Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti ZPČ
Študijný odbor sociálna práca
Téma habilitačnej prácePremeny rodiny v čase: kultúrno-historické paralely
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyNa základe Príkazu rektora UK č. 3/2020 je termín zrušený, habilitačná prednáška sa uskutoční v náhradnom termíne. Náhradný termín: 12. jún 2020 o 14:00 - online formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 1. augusta 2020.

MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.10.2019
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Molekulárne a mikrobiálne aspekty zápalových črevných chorôb.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LFUK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

11. 6. 2020 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 11.00 h verejná habilitačná prednáška a o 14.45 h verejná obhajoba habilitačnej práce

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2020

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Dagmar Nemček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 8. 2019
Pracovisko Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Kvalita života športujúcich a nešportujúcich mužov a žien s rozdielnym zdravotným stavom
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.02.2020 o 9.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. L. Svobodu 9, Aula prof. Stráňaia
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.6.2020

MUDr. Jozef Kalužay, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Kalužay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.9.2019
Pracovisko IV. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor odbor  habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Fibrilácia predsiení komplikovaná srdcovým zlyhávaním
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.2.2020 o 11.30 h habilitačná prednáška na tému "Nemocničná medicína", v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; o 13.30 h obhajoba habilitačnej práce v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.4.2020

Mgr. Paďák Valerij, CSc.

Meno a priezviskoPaďák Valerij, Mgr.,CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.09.2019
PracoviskoÚstav rusínskeho jazyka a kultúry PU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceNarys istoriji karpatorusynskoj literatury
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovOdpoveď FIF UK
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1,OP2,OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.9.2020 o 9,00 h Moyzesova sieň
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

PhDr. Slušná Zuzana, PhD.

Meno a priezviskoZuzana Slušná, PhDr., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.07.2019
Pracovisko Katedra kulturológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor   
kulturológia
Téma habilitačnej práce Aspekty a trendy súčasnej kultúry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina 
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.02.2020, 11,00 h G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docentka v odbore kulturológia s účinnosťou od 1.8.2020

PhDr. Jan Dolák, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Jan Dolák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.06.2019
Pracovisko                                Katedra etnológie a muzeológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej     činnosti EPC
Študijný odbor                    
kulturológia
Téma habilitačnej práceTeoretická podstata muzeologie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.2.2020, 9,00 h., G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore kulturológia s účinnosťou od 1.8.2020

Mgr. Tibor Macko, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Tibor Macko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2019
Pracovisko KAG FMFI UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odborMatematika
Téma habilitačnej práce Classification problems in the topology of high-dimensional manifolds
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VRFMFIUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPL z VR FMFI UK
Zloženie VRFMFIUKVRFMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.6.2020 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2020

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D.

Meno a priezvisko 

 

 

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D.

Dátum doručenia žiadosti  o habilitačné konanie  5.9.2019
Pracovisko  Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odborMatematika
Téma habilitačnej práce Problémy globálnej variačnej geometrie: štruktúry, metódy, invariancia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UK

VR FMFI UK

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.2.2020 o 10:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2020

RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.8.2019
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práceSlina v neinvazívnej diagnostike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov21.10.2019 a lehota na odstránenie nedostatkov do jedného roka
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

11.6.2020 vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

o 10.30 h verejná habilitačná prednáška a o 14.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2020

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Meno a priezviskoMVDr. Soňa Bálentová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.8.2019
Pracovisko Ústav histológie a embryológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce Experimentálne vyvolané  patologické zmeny v mozgu po expozícii ionizujúcim žiarením
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4.12.2019 o 10.00 h a 5.12.2019 o 10.00 h (zasadacia miestnosť VR Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, Martin)  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.2.2020

RNDr. Božena Šerá, Ph.D. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14. august 2019
Pracovisko Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Možnosti využití klíčivosti semen v experimentální praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania07.01.2020 - na základe žiadosti uchádzačky

Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Mikulíček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. august 2019
PracoviskoKatedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Zoológia
Téma habilitačnej práce Ekológia a evolúcia asexuálnych stavovcov s dôrazom na stredoeurópsky komplex vodných skokanov (komplex Pelophylax esculentus)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov01.06.-31.08.2020
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.9.2020, 11.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2020 udelenie titulu docent

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.08.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceKategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.09.2019 o 13.00 hod, miestnosť č.223 (stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.10.2019.

Dekrét

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.08.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej prácePrávo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.03.2019

VR PraF UK od 20.11.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.09.2019 o 15.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., (prízemie vpravo, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo s účinnosťou od 01.01.2020.

Dekrét

MUDr. Peter Olejník, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Olejník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.5.2019
Pracovisko Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC SR - NÚSCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Využitie moderných zobrazovacích metód v pediatrickej kardiológii na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 12.12.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce: dňa 12.12.2019 o 14.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.2.2020

JUDr. Michal Maslen, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Michal Maslen, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.06.2019
PracoviskoTrnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceVerejná správa a právo na priaznivé životné prostredie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.03.2019

VR PraF UK od 20.11.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09.10.2019 o 10.00 hod. v Klube dekana (m.č. 326, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám.č.6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                              

- habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bola dňa 08.10.2019 zrušená (zo zdravotných dôvodov dvoch oponentiek, ktoré náhle ochoreli a nemohli sa dostaviť).

18.11.2019 o 12.00 hod. v Klube dekana (m.č. 326, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám.č.6. 

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.01.2020.

Dekrét

 

 

 

 

 

JUDr. Milan Hodás, PhD.


Meno a priezviskoJUDr. Milan Hodás, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.05.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práceDopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby04.09.2019 (streda) o 13.00 hod., Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č.6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.10.2019.

Dekrét

MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Erik Kúdela, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.4.2019
Pracovisko Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Molekulárna biológia prekanceróz a zhubných nádorov maternice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2019 o 11.00 h a 10.10.2019 o 11.30 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2019

MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Sokol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.4.2019
Pracovisko Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Etiopatogenéza syndrómu lepivých doštičiek u pacientok so stratou plodu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2019 o 11.45 h a 10.10.2019 o 12.30 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2019

Ing. Viktória Ali Taha, PhD.

Meno a priezviskoIng. Viktória Ali Taha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.04.2019
PracoviskoKatedra manažmentu Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVybrané antecedencie a bariéry angažovanosti zamestnancov v zdravotníctve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
03.06.2019 10:30 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Jarmila Wefersová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Jarmila Wefersová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11.04.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceKollaborative Wirtschaft, Sharing Economy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM  UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.06.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Veronika Gežík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Veronika Gežík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.03.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceThe emergence and development of new forms of governance in EU biodiversity protection and natural resource management
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby03.06.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Marek Mentel, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marek Mentel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.04.2019
Pracovisko Katedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.22. biochémia
Téma habilitačnej práce Mitochondrie a anaeróbny energetický metabolizmus eukaryotov - biochémia a evolúcia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2020, 11:00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2020 / udelenie titulu docent

Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Katarína Šarinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 01.04.2019
Pracovisko Katedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Analýza proveniencie ako nástroj pri modelovaní vývoja dunajskej panvy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2019, 9,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.02.2020 / udelenie titulu docent

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoMgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.04.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceDoktrinálny vývoj vlastníckeho práva a práva držby v recipovanom rímskom, anglickom a uhorskom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.05.2019 o 13.00 hod. (utorok), IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

Dr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Meno a priezviskoDr. Frédéric Delaneuville, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.02.2018
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceThe Europeanization of Public Management in Slovakia: Importation of the Model of Local Self-government
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.05.2019 10:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. mont Corinna Engelhardt-Nowitzki

Meno a priezviskoDr. mont Corinna Engelhardt-Nowitzki
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR ==fakulta== UKPrezenčná listina VR ==fakulta== UK
Zloženie VR ==fakulta== UKVR ==fakulta== UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Beata Čunderlíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Application of Physiologically Relevant in vitro Tumour Models in Precursor-based Photodynamic Therapy-related Research
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, miestnosť F1/364
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.02.2020

PhDr. Marian Holienka, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marian Holienka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.11.2018
PracoviskoKatedra stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej prácePodnikanie študentov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.03.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Katarína Bónová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Katarína Bónová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Proveniencia klasických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.02.2019 - do ukončenia zápisu a kontroly EPC/ 24.5.2019 ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2020, 9.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2020 / udelenie titulu docent

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Milan Sedliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra biologických a lekárskych vied (v čase podania žiadosti: Katedra športovej kiantropológie), FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Akútne odpovede a adaptačné zmeny organizmu na telesné zaťaženie v chronobiologickom kontexte
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.11.2019, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.02.2020 / udelenie titulu docent

MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniela Kantárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.2.2019
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diabetes mellitus 1. typu – prototyp autoimunitných chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.6.2019 o 11.00 h; 12.6.2019 o 10.00 h; Dekanát JLF UK, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A, Martin   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.7.2019

Mgr. Peter Čermák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Čermák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce      

Molecular Spectroscopy in the 2.3µm Atmospheric Water Window

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov ---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2019

MUDr. Zoltán Szép, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zoltán Szép, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Katedra dermatovenerológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor dermatovenerológia
Téma habilitačnej práce Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: dňa 12.12.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava

Obhajoba habilitačnej práce: dňa 12.12.2019 o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, zasadacia miestnosť, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.2.2020

MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Poškodenie chronickým zápalom - patofyziológia a klinické dôsledky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 17.10.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.

Obhajoba habilitačnej práce: 17.10.2019 o 13.45 h na zasadnutí Vedeckej rady LFUK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.12.2019

RNDr. Michal Šimera, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Šimera, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska biofyzika
Téma habilitačnej práce Zmeny excitability a rytmicity tracheobronchiálneho kašľa centrálnymi a periférnymi vplyvmi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.6.2019 o 11.45 h; 12.6.2019 o 11.00 h; Dekanát JLF UK, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docenta s účinnosťou od 1.7.2019

RNDr. Ján Mazák, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Mazák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.1.2019
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. informatika
Téma habilitačnej práce Hranové farbenia a kružnice v kubických grafoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov ---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2019

Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. et. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceMedzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939-1945.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2019 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Branislav Fábry, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceBioetika a právo.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

29.03.2019 o 14.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                              

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

JUDr. Jozef Valuch, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jozef Valuch, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceKybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

09.04.2019 (utorok) o 13.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), na Právnickej fakulte UK v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Chovanec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.12.2018
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Nové biomarkery, imunitné mechanizmy v patogenéze a prognóze germinatívnych nádorov a neskorá toxicita ich kuratívnej liečby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.6.2019 o 11.00h v posluchárni I.neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.8.2019

MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 6.12.2018
Pracovisko I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Závažná materská morbidita a mortalita na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 11.4.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava;obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.6.2019

MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Čierna, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2018
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Identifikácia nových biomarkerov testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.6.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1.8.2019

PhDr.Radomír Masaryk, PhD.

Meno a priezviskoPhDr.Radomír Masaryk, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.7.2018
Pracovisko Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis1, Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.3.2019 o 10,00 hod v miestnosti A012, FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.9.2018
PracoviskoKatedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 9.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Juraj Sedláček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.9.2018
Pracovisko Katedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odborkatolícka teológia
Téma habilitačnej práce Otcovské zlyhania a synovské rany. Bremená osobnostného rastu a vplyv krízy otcovstva na traumatizovaného syna a jeho vnímanie Boha.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 11.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2. 10. 2018
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Prínos analýzy CSF do diagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 28.2.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, obhajoba habilitačnej práce o 15.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou 1.4.2019

RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.9.2018
Pracovisko Divízia neurovedy, BioMed JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Molekulová a funkčná charakteristika nových bunkových Mg(2+) transportérov /MG(2+) homeostatických faktorov SLC41A1, SLC41A3 a CNNM2
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 12.30 h a 12.12.2018 o 12.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

JUDr. Matej Horvat, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Matej Horvat, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceAdministratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. januára 2019 (streda) o 13:00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

Dekrét

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Meno a priezvisko& JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti                                                                                                                        Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej práceTrestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby                                                                                                                                  16. januára 2019 (streda) o 15.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

Dekrét

MUDr. Matej Samoš, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Matej Samoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2018
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výpis
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam laboratórneho monitorovania nových antitrombotík v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.45 h a 12.12.2018 o 11.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.9.2018
PracoviskoChirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Rozšírené kritériá darcovstva obličiek u darcov s mozgovou smrťou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.00 h a 12.12.2018 o 10.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.8.2018
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Spánkové poruchy dýchania: rizikový faktor cerebrálnej ischémie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 11.4.2019 o 11.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; Obhajoba habilitačnej práce: zasadacia miestnosť VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou 1.6.2019

RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marek Vaculík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2018
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.9. fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Úloha kremíka pri zmierňovaní abiotického stresu v rastlinách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.1.2019, 9,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2019, udelenie titulu docent

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej prácePodnikateľ v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

VR PraF UK (zloženie od 01.03.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 08.04.2019.

Dekrét

JUDr. Peter Lysina, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Lysina, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceMedzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 22.02.2019.

Dekrét