Habilitačné konania

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Petronela Šebestová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 09.2019
Pracovisko Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti ZPČ
Študijný odbor sociálna práca
Téma habilitačnej práce Teória a prax manažmentu kvality sociálnych služieb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Hermína Mareková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.09.2019
Pracovisko Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Sládkovičovo
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti ZPČ
Študijný odbor sociálna práca
Téma habilitačnej práce Premeny rodiny v čase : kultúrno-historické paralely
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. RNDr. Roman Gardík, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.10.2019
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Molekulárne a mikrobiálne aspekty zápalových črevných chorôb.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LFUK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Dagmar Nemček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 8. 2019
Pracovisko Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Kvalita života športujúcich a nešportujúcich mužov a žien s rozdielnym zdravotným stavom
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Jozef Kalužay, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Kalužay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.9.2019
Pracovisko IV. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor odbor  habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Fibrilácia predsiení komplikovaná srdcovým zlyhávaním
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Paďák Valerij, CSc.

Meno a priezviskoPaďák Valerij, Mgr.,CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.06.1959
PracoviskoÚstav rusínskeho jazyka a kultúry PU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceNarys istoriji karpatorusynskoj literatury
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovOdpoveď FIF UK
Habilitačná komisia a oponenti HK
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1,OP2,OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Meno a priezviskoMišík Matúš, Mgr.. PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.09.2019
Pracovisko Katedra politológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborpolitológia
Téma habilitačnej práceExternal Energy Security in the European Union.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti habilitačná komisia
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1,OP2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Slušná Zuzana, PhD.

Meno a priezviskoZuzana Slušná, PhDr., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.07.2019
Pracovisko Katedra kulturológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor   
kulturológia
Téma habilitačnej práce Aspekty a trendy súčasnej kultúry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina 
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Cingerová Nina, PhD.

Meno a priezviskoNina Cingerová, Mgr., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.06.2019
Pracovisko                              KRVS FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostifileadmin/ruk/veda/docprof/FiF_UK/2019/Cingerova/Cingerova_EPC.pdf EPC
Študijný odbor 
slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práce Červenejúce sa slová. Sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Jan Dolák, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Jan Dolák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.06.2019
Pracovisko                                Katedra etnológie a muzeológie FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej     činnosti EPC
Študijný odbor                    
kulturológia
Téma habilitačnej práceTeoretická podstata muzeologie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.8.2019
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práceSlina v neinvazívnej diagnostike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Meno a priezviskoMVDr. Soňa Bálentová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.8.2019
Pracovisko Ústav histológie a embryológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce Experimentálne vyvolané  patologické zmeny v mozgu po expozícii ionizujúcim žiarením
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14. august 2019
Pracovisko Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Možnosti využití klíčivosti semen v experimentální praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Mikulíček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. august 2019
PracoviskoKatedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Zoológia
Téma habilitačnej práce Ekológia a evolúcia asexuálnych stavovcov s dôrazom na stredoeurópsky komplex vodných skokanov (komplex Pelophylax esculentus)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.08.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceKategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.09.2019 o 13.00 hod, miestnosť č.223 (stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.10.2019.

Dekrét

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.08.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej prácePrávo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.09.2019 o 15.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., (prízemie vpravo, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Podolan Peter,PhD.

Meno a priezvisko               Podolan Peter, PhDr. , PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.05.2019
Pracovisko                         
Katedra slovenských dejín FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výpis EPC
Študijný odbor slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Peter Olejník, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Olejník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.5.2019
Pracovisko Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC SR - NÚSCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Využitie moderných zobrazovacích metód v pediatrickej kardiológii na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Michal Maslen, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Michal Maslen, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.06.2019
PracoviskoTrnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceVerejná správa a právo na priaznivé životné prostredie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09.10.2019 o 10.00 hod. v Klube dekana (m.č. 326, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám.č.6.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania- habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bola dňa 08.10.2019 zrušená (zo zdravotných dôvodov dvoch oponentiek, ktoré náhle ochoreli).

PhDr. Peter Podolan, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Peter Podolan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 5. 219
PracoviskoKatedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odborslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceVeľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Milan Hodás, PhD.


Meno a priezviskoJUDr. Milan Hodás, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.05.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práceDopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby04.09.2019 (streda) o 13.00 hod., Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č.6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.10.2019.

Dekrét

MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Erik Kúdela, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.4.2019
Pracovisko Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Molekulárna biológia prekanceróz a zhubných nádorov maternice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2019 o 11.00 h a 10.10.2019 o 11.30 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Sokol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.4.2019
Pracovisko Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Etiopatogenéza syndrómu lepivých doštičiek u pacientok so stratou plodu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2019 o 11.45 h a 10.10.2019 o 12.30 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Viktória Ali Taha, PhD.

Meno a priezviskoIng. Viktória Ali Taha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.04.2019
PracoviskoKatedra manažmentu Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVybrané antecedencie a bariéry angažovanosti zamestnancov v zdravotníctve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
03.06.2019 10:30 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Jarmila Wefersová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Jarmila Wefersová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11.04.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceKollaborative Wirtschaft, Sharing Economy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM  UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.06.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Veronika Gežík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Veronika Gežík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.03.2019
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceThe emergence and development of new forms of governance in EU biodiversity protection and natural resource management
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby03.06.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Marek Mentel, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marek Mentel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.04.2019
Pracovisko Katedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.22. biochémia
Téma habilitačnej práce Mitochondrie a anaeróbny energetický metabolizmus eukaryotov - biochémia a evolúcia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Katarína Šarinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 01.04.2019
Pracovisko Katedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Analýza proveniencie ako nástroj pri modelovaní vývoja dunajskej panvy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2019, 9,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Marek Máťuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7. marca 2019
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Fosforylácia proteínov ako regulačný mechanizmus v patoetiológii srdcového zlyhávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty  UKPrezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoMgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.04.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceDoktrinálny vývoj vlastníckeho práva a práva držby v recipovanom rímskom, anglickom a uhorskom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.05.2019 o 13.00 hod. (utorok), IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

Dr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Meno a priezviskoDr. Frédéric Delaneuville, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.02.2018
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceThe Europeanization of Public Management in Slovakia: Importation of the Model of Local Self-government
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.05.2019 10:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. mont Corinna Engelhardt-Nowitzki

Meno a priezviskoDr. mont Corinna Engelhardt-Nowitzki
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR ==fakulta== UKPrezenčná listina VR ==fakulta== UK
Zloženie VR ==fakulta== UKVR ==fakulta== UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Beata Čunderlíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Application of Physiologically Relevant in vitro Tumour Models in Precursor-based Photodynamic Therapy-related Research
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, miestnosť F1/364
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Marian Holienka, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marian Holienka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.11.2018
PracoviskoKatedra stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej prácePodnikanie študentov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.03.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Katarína Bónová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Katarína Bónová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Proveniencia klasických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.02.2019 - do ukončenia zápisu a kontroly EPC/ 24.5.2019 ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Milan Sedliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra športovej kiantropológie, FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Akútne odpovede a adaptačné zmeny organizmu na telesné zaťaženie v chronobiologickom kontexte
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.11.2019, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniela Kantárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.2.2019
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diabetes mellitus 1. typu – prototyp autoimunitných chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.6.2019 o 11.00 h; 12.6.2019 o 10.00 h; Dekanát JLF UK, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A, Martin   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.7.2019

Mgr. Peter Čermák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Čermák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce      

Molecular Spectroscopy in the 2.3µm Atmospheric Water Window

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov ---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Zoltán Szép, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zoltán Szép, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Katedra dermatovenerológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor dermatovenerológia
Téma habilitačnej práce Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Poškodenie chronickým zápalom - patofyziológia a klinické dôsledky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 17.10.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.

Obhajoba habilitačnej práce: 17.10.2019 o 13.45 h na zasadnutí Vedeckej rady LFUK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Šimera, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Šimera, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska biofyzika
Téma habilitačnej práce Zmeny excitability a rytmicity tracheobronchiálneho kašľa centrálnymi a periférnymi vplyvmi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.6.2019 o 11.45 h; 12.6.2019 o 11.00 h; Dekanát JLF UK, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docenta s účinnosťou od 1.7.2019

RNDr. Ján Mazák, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Mazák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.1.2019
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. informatika
Téma habilitačnej práce Hranové farbenia a kružnice v kubických grafoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov ---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.9.2019 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Roman Sehnal, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceŠtylistika talianskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 9.00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

1. 6. 2019 Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Dekrét

Mgr. Pavol Štubňa, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Pavol Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceZáklady simultánneho tlmočenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis

Výpis

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1, OP 2, OP3

OP3Preklad

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania10. 4. 2019 Spätvzatie žiadosti

Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. et. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceMedzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939-1945.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2019 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Branislav Fábry, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceBioetika a právo.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

29.03.2019 o 14.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                              

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

JUDr. Jozef Valuch, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jozef Valuch, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceKybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

09.04.2019 (utorok) o 13.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), na Právnickej fakulte UK v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 01.06.2019.

Dekrét

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Chovanec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.12.2018
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Nové biomarkery, imunitné mechanizmy v patogenéze a prognóze germinatívnych nádorov a neskorá toxicita ich kuratívnej liečby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.6.2019 o 11.00h v posluchárni I.neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 6.12.2018
Pracovisko I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Závažná materská morbidita a mortalita na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 11.4.2019 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava;obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 11. 2018
PracoviskoPrešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceFonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1, OP 2, OP 3

PrekladOP3

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 11.00, Filozofická fakulta UK Bratislava, Gondova 2,G236 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania28. 3. 2019 Neschválenie návrhu VR FiF UK
<output>neschválenie návrhu VR FiF UK</output>

MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Čierna, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2018
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Identifikácia nových biomarkerov testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.6.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr.Radomír Masaryk, PhD.

Meno a priezviskoPhDr.Radomír Masaryk, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.7.2018
Pracovisko Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis1, Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.3.2019 o 10,00 hod v miestnosti A012, FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.9.2018
PracoviskoKatedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 9.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Juraj Sedláček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.9.2018
Pracovisko Katedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odborkatolícka teológia
Téma habilitačnej práce Otcovské zlyhania a synovské rany. Bremená osobnostného rastu a vplyv krízy otcovstva na traumatizovaného syna a jeho vnímanie Boha.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 11.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2. 10. 2018
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Prínos analýzy CSF do diagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 28.2.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, obhajoba habilitačnej práce o 15.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.9.2018
Pracovisko Divízia neurovedy, BioMed JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Molekulová a funkčná charakteristika nových bunkových Mg(2+) transportérov /MG(2+) homeostatických faktorov SLC41A1, SLC41A3 a CNNM2
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 12.30 h a 12.12.2018 o 12.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

JUDr. Matej Horvat, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Matej Horvat, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceAdministratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. januára 2019 (streda) o 13:00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

Dekrét

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Meno a priezvisko& JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti                                                                                                                        Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej práceTrestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby                                                                                                                                  16. januára 2019 (streda) o 15.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

Dekrét

MUDr. Matej Samoš, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Matej Samoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2018
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výpis
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam laboratórneho monitorovania nových antitrombotík v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.45 h a 12.12.2018 o 11.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.9.2018
PracoviskoChirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Rozšírené kritériá darcovstva obličiek u darcov s mozgovou smrťou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.00 h a 12.12.2018 o 10.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.8.2018
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Spánkové poruchy dýchania: rizikový faktor cerebrálnej ischémie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 11.4.2019 o 11.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; Obhajoba habilitačnej práce: zasadacia miestnosť VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marek Vaculík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2018
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.9. fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Úloha kremíka pri zmierňovaní abiotického stresu v rastlinách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.1.2019, 9,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2019, udelenie titulu docent

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej prácePodnikateľ v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

VR PraF UK (zloženie od 01.03.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 08.04.2019.

Dekrét

JUDr. Peter Lysina, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Lysina, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceMedzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 22.02.2019.

Dekrét

MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.6.2018
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Rizikové faktory aterosklerózy u pacientov s artériovou hypertenziou
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania20.2.2019 späť vzatie žiadosti uchádzačom

MUDr. Ing. Ján Breza, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ing. Ján Breza, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 3. 2018
Pracovisko Klinika detskej urológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor urológia
Téma habilitačnej práce Liečba chronickej renálnej insuficiencie transplantáciou obličky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 28.2.2019 o 10.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 Bratislava; obhajoba habilitačnej práce o 13.30 h  v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15. 3. 2017
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor lekárenstvo-sociálna farmácia
Téma habilitačnej práce Spokojnosť pacientov ako indikátor kvality lekárenskej starostlivosti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu
OP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR farmaceutickej fakulty UKVR farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania