Habilitačné konania

Dr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Meno a priezviskoDr. Frédéric Delaneuville, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.02.2018
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceThe Europeanization of Public Management in Slovakia: Importation of the Model of Local Self-government
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. mont Corinna Engelhardt-Nowitzki

Meno a priezviskoDr. mont Corinna Engelhardt-Nowitzki
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR ==fakulta== UKPrezenčná listina VR ==fakulta== UK
Zloženie VR ==fakulta== UKVR ==fakulta== UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Beata Čunderlíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Application of Physiologically Relevant in vitro Tumour Models in Precursor-based Photodynamic Therapy-related Research
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Marian Holienka, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marian Holienka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.11.2018
PracoviskoKatedra stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej prácePodnikanie študentov na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.03.2019 13:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Katarína Bónová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Katarína Bónová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Proveniencia klasických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.02.2019 - do ukončenia zápisu a kontroly EPC
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Milan Sedliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra športovej kiantropológie, FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Akútne odpovede a adaptačné zmeny organizmu na telesné zaťaženie v chronobiologickom kontexte
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniela Kantárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.2.2019
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diabetes mellitus 1. typu – prototyp autoimunitných chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniela Kantárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.2.2019
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diabetes mellitus 1. typu – prototyp autoimunitných chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Čermák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Čermák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.02.2019
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce      

Molecular Spectroscopy in the 2.3µm Atmospheric Water Window

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov  
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Zoltán Szép, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zoltán Szép, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Katedra dermatovenerológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor dermatovenerológia
Téma habilitačnej práce Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.2.2019
Pracovisko Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Poškodenie chronickým zápalom - patofyziológia a klinické dôsledky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Šimera, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Šimera, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.2.2019
Pracovisko Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska biofyzika
Téma habilitačnej práce Zmeny excitability a rytmicity tracheobronchiálneho kašľa centrálnymi a periférnymi vplyvmi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ján Mazák, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Mazák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.1.2019
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. informatika
Téma habilitačnej práce Hranové farbenia a kružnice v kubických grafoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti 
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudky na habilitačnú prácu
Rozhodnutie VR FMFI  UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI  UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI  UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Roman Sehnal, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceŠtylistika talianskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 9.00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Pavol Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceZáklady simultánneho tlmočenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR ==fakulta== UKPrezenčná listina VR ==fakulta== UK
Zloženie VR ==fakulta== UKVR ==fakulta== UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. et. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceMedzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939-1945.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2019 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Branislav Fábry, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceBioetika a právo.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.03.2019 o 14.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                              

JUDr. Jozef Valuch, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jozef Valuch, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceKybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 29.11.2018

VR PraF UK od 24.01.2019

VR PraF UK od 01.03.2019

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

09.04.2019 (utorok) o 13.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), na Právnickej fakulte UK v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Chovanec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.12.2018
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Nové biomarkery, imunitné mechanizmy v patogenéze a prognóze germinatívnych nádorov a neskorá toxicita ich kuratívnej liečby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 6.12.2018
Pracovisko I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Závažná materská morbidita a mortalita na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Kvetoslava Koporová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 11. 2018
PracoviskoPrešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceFonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1, OP 2, OP 3

PrekladOP3

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 11.00, Filozofická fakulta UK Bratislava, Gondova 2,G236 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. LitT. Milan Sedliak, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. LitT. Milan Sedliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 10. 2018
Pracovisko Katedra športovej kiantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Akútne odpovede a adaptačné zmeny organizmu na telesné zaťaženie v chronobiologickom kontexte
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania15. 11.2018 - na základe žiadosti uchádzača

MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Čierna, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2018
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Identifikácia nových biomarkerov testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr.Radomír Masaryk, PhD.

Meno a priezviskoPhDr.Radomír Masaryk, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.7.2018
Pracovisko Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis1, Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.3.2019 o 10,00 hod v miestnosti A012, FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.9.2018
PracoviskoKatedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Papežské návštěvy České republiky a jejich pastorační význam
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 9.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Juraj Sedláček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.9.2018
Pracovisko Katedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z EVIPUBu
Študijný odborkatolícka teológia
Téma habilitačnej práce Otcovské zlyhania a synovské rany. Bremená osobnostného rastu a vplyv krízy otcovstva na traumatizovaného syna a jeho vnímanie Boha.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, zmena-výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.01.2019 o 11.00, aula RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania31.1.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2. 10. 2018
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Prínos analýzy CSF do diagnostiky vybraných neurodegeneratívnych ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 28.2.2019 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, obhajoba habilitačnej práce o 15.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.9.2018
Pracovisko Divízia neurovedy, BioMed JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Molekulová a funkčná charakteristika nových bunkových Mg(2+) transportérov /MG(2+) homeostatických faktorov SLC41A1, SLC41A3 a CNNM2
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 12.30 h a 12.12.2018 o 12.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

JUDr. Matej Horvat, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Matej Horvat, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceAdministratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. januára 2019 (streda) o 13:00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

Dekrét

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Meno a priezvisko& JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti                                                                                                                        Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej práceTrestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (Zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (Zloženie od 29.11.2018

VR PraF UK (Zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby                                                                                                                                  16. januára 2019 (streda) o 15.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

Dekrét

MUDr. Matej Samoš, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Matej Samoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2018
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výpis
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam laboratórneho monitorovania nových antitrombotík v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.45 h a 12.12.2018 o 11.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.9.2018
PracoviskoChirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Rozšírené kritériá darcovstva obličiek u darcov s mozgovou smrťou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.12.2018 o 11.00 h a 12.12.2018 o 10.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 31.1.2019

MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.8.2018
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Spánkové poruchy dýchania: rizikový faktor cerebrálnej ischémie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marek Vaculík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2018
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.9. fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Úloha kremíka pri zmierňovaní abiotického stresu v rastlinách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.1.2019, 9,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej prácePodnikateľ v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

VR PraF UK (zloženie od 01.03.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 13.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Peter Lysina, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Lysina, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma habilitačnej práceMedzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. novembra 2018 (piatok) o 10.00 hod., v IURIDICU (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 22.02.2019.

Dekrét

PhDr. Milan Banyár, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Milan Banyár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 6. 2018
PracoviskoKatedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odbormasmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceZnačka a logo: vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2018, 11.00 hod,Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236, Bratislava
<output>Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava</output>
<output>Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.06.2018
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.3 ústavné právo
Téma habilitačnej prácePrávo obce na samosprávu a normotvorba obcí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK (zloženie od 05.10.2017)

VR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)

VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)

VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. októbra 2018 (štvrtok) o 11.00 hod., IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2019.

Dekrét

MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.6.2018
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Rizikové faktory aterosklerózy u pacientov s artériovou hypertenziou
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania20.2.2019 späť vzatie žiadosti uchádzačom

MUDr. Martin Kužma, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Kužma, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.6.2018
Pracovisko V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Využitie trabekulárneho kostného skóre pri sekundárnej osteoporóze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška: dňa 13. 12. 2018 o 10.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; obhajoba habilitačnej práce: o 13.30h v zasadacej miestnosti, na zasadnutí Vedeckej rady LF UK,  Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. František Vojtech, PhD.

Meno a priezviskoIng. František Vojtech, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10. 04. 2018
Pracovisko VŠEaMVS v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu, Katedra malého a stredného podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti publikačná činnosť 
Študijný odbor 3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práce Globalizácia v celulózovo-papierenskom priemysle
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.06.2018 o 14:00, miestnosť č.14, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava POZVÁNKA 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lucia Lichnerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 5. 2018
PracoviskoKatedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborknižnično-informačné štúdiá
Téma habilitačnej práceNemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 - 1699)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2018, 9.00 hod, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Meno a priezviskoIng. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.04.2018
PracoviskoVysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
Profesijný životopisCV 
Zoznam publikačnej činnostipublikačná činnosť
Študijný odbor

3.3.15 manažment 

Téma habilitačnej práceMěkké kompetence v projektovém řízení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM  UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

06. 06. 2018 o 14:00, miestnosť č.14, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava, 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Slavomír Ondoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.5.2018
Pracovisko Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce Komplexný adaptívny systém mesta v ére znalostnej ekonomiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. november 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Martin Djovčoš, PhD
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 4. 2018
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceMýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 6. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Martin Homola, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Homola, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24.04.2018
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceSemantic Heterogeneity in Knowledge Representation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.9.2018 o 14:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2018

JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Lívia Trellová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.04.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práceÚstavnoprávne aspekty územnej samosprávy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.06.2018 o 13.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č.324, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.08.2018.

Dekrét

MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Žilinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11. 4. 2018
Pracovisko Urologická klinika LF UK, SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Komplikácie po transplantácii obličky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška: 13.12.2018 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava; obhajoba habilitačnej práce: o 15.15 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v zasadacej miestnosti, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Čaprnda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 6. 4. 2018
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Vplyv celkového a oxidovaného glutatiónu na oxidačný stres a 10-ročnú mortalitu pacientok s ischemickou chorobou srdca.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania10.5.2018 späť vzatie žiadosti uchádzačom.

MUDr. Ing. Ján Breza, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ing. Ján Breza, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 3. 2018
Pracovisko Klinika detskej urológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor urológia
Téma habilitačnej práce Liečba chronickej renálnej insuficiencie transplantáciou obličky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: dňa 28.2.2019 o 10.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13 Bratislava; obhajoba habilitačnej práce o 13.30 h  v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Marek Domin, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Marek Domin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.04.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práceVšeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.06.2018 o 11.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (m.č.324, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.08.2018.

Dekrét

Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marcel Horňák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. marec 2018
Pracovisko Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce Priestorové nerovnosti v doprave ako dôsledok socio - ekonomickej variability územia Slovenskej republiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. november 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. marec 2018
Pracovisko Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 1.1.10. odborová didaktika
Téma habilitačnej práce Inovácie v geografickom vzdelávaní s podporou technológií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.10.2018, 11,00 hod., miestnosť B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Štefan Ferenc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12. marec 2018
Pracovisko Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.32. petrológia
Téma habilitačnej práce Výskum vybraných genetických typov mineralizácie vo veporskom pásme (veporikum, hronikum)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31.10.2018, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Meno a priezviskoPhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 2. 2018
PracoviskoÚstav hudobnej vedy, Slovenská akadémia vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odbormuzikológia
Téma habilitačnej práceVybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31. 5. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Peter Sabaka, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Sabaka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. 2. 2018
Pracovisko Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Chronické srdcové zlyhávanie v ambulantnej praxi na Slovensku: liečba, klinické a biochemické parametre a ich vzájomné vzťahy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška: dňa 13. 12. 2018 o 11.00h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Špitálska 24, Bratislava ; obhajoba habilitačnej práce: o 14.15 h v zasadacej miestnosti na zasadnutí vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Babinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5. 2. 2018
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Gastrointestinálna dysfunkcia v patomechanizmoch porúch autistického spektra.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa18.10.2018 o 11.30 h v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava; obhajoba habilitačnej práce dňa 18.10.2018 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Martin Boháč, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Boháč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2. 2. 2018
Pracovisko Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Využitie prvkov regeneratívnej medicíny v plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 14.6.2018 o 11.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Bratislava, Mickiewiczova 13;

Obhajoba habilitačnej práce: 14.6.2018 o 13.45h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Denisa Čelovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1. 2. 2018
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam senzitivity baroreflexu v stratifikácii kardiovaskulárneho rizika u hypertonikov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška dňa 18.10.2018 o 11.30 h v knižnici I. internej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, blok G, v Bratislave; obhajoba habilitačnej práce dňa 18.10.2018 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Trebatická, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31. 1. 2018
Pracovisko Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor psychiatria
Téma habilitačnej práce Omega-3 mastné kyseliny v liečbe depresívnej poruchy u detí a adolescentov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 18.10.2018 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13 v Bratislave; obhajoba habilitačnej práce dňa 18.10.2018 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Monika Barteková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Barteková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31. 1. 2018
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Možnosti ovplyvnenia ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca prírodnými látkami a látkami endogénneho charakteru.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2018 o 10.00 h habilitačná prednáška v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4; o 16.00 h obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.1.2018
Pracovisko Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.01.10 pediatria
Téma habilitačnej práceAktuálny pohľad na etiopatogenézu Crohnovej choroby v detskom veku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLFUK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.6.2018 o 11.00 h a 21.6.2018 o 11.30 h v zasadacej miestnosti VR (Dekanát JLF UK), Malá Hora 4 A v Martine  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.8.2018

Mgr. Štefan Ferenc, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Štefan Ferenc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.10.2017
Pracovisko Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.32. petrológia
Téma habilitačnej práce Výskum vybraných genetických typov mineralizácie vo veporskom pásme (veporikum, hronikum)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov31.10.2017 - do ukončenia kontroly EPC / 26.1.2018 - ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania19.02.2018 - na základe žiadosti uchádzača

Dr. phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Meno a priezviskoDr. phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 1. 2018
PracoviskoKatedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceAmérica en el Diccionario de Autoridades (1726 - 1739)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 1 preklad, OP 2, OP 2 preklad, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31. 5. 2018 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.01.2018
Pracovisko      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceVybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby                                                                            05.04.2018 o 13.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č. 6 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.júna 2018.

Dekrét

PhDr. Andrej Findor, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Andrej Findor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.12.2017
Pracovisko FSEV UK, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.6 politológia
Téma habilitačnej práce Morálka v predsudkoch: skupinovo-orientovaný prístup k morálnemu usudzovaniu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5.3.2018 od 13.00 hod.  v miestnosti A012, FSEV UK , Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2018 udelenie titulu "docent"

Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Meno a priezviskoMgr. Miroslav Popper, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2017
Pracovisko FSEV UK, Ústav aplikovanej psychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Sociálne normy a morálne úsudky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.4.2018 o 10,00 hod. v A012 na FSEV UK v Bratislave, Mlynské luhy 4
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.5.2018 udelenie titulu "docent"

Mgr. Peter Šottník, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Šottník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.11.2017
Pracovisko Katedra ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.27. ložisková geológia
Téma habilitačnej práce Hodnotenie oblastí ovplyvnených ťažbou nerastných surovín a možnosti ich remediácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. mája 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2018 - udelenie titulu docent

JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.11.2017
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra teórie štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Nomokánon - právnohistorická analýza a transkript.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2017 o 14.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

IURIDICUM (m.č. 324, stará budova)

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2018.

Dekrét

 

JUDr. Marián Giba, PhD.

Meno a priezvisko                                                                                                
JUDr. Marián Giba, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.11.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práce Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

19.01.2018 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave,

Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.03.2018.

Dekrét

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Zuzana Slušná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 10. 2017
PracoviskoKatedra kulturológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odborkulturológia
Téma habilitačnej práceSúčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis2, výpis 1
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 4. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania26. 4. 2018, neschválenie návrhu VR FiF UK

Mgr. Monika Okuliarová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Monika Okuliarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.10.2017
Pracovisko Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Transgeneračná plasticita mediovaná maternálnymi androgénmi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. apríla 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2018 - udelenie titulu docent

PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Elena Čipková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.10.2017
Pracovisko Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 1.1.10. odborová didaktika
Téma habilitačnej práce Praktické aktivity vo vyučovaní biológie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31.05.2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2018 - udelenie titulu docent

Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matúš Mišík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 10. 2017
PracoviskoKatedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPČ
Študijný odborpolitológia
Téma habilitačnej práceRozhodovací mechanizmus v Európskej únii po východnom rozšírení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22. 2. 2018 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania22. 2. 2018, neschválenie návrhu VR FiF UK

Ing. Petra Olejníková, PhD.

Meno a priezviskoIng. Petra Olejníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.10.2017
Pracovisko Ústav biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.7. mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Trendy v hľadaní nových antimikrobiálne aktívnych zlúčenín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov11.10.2017 - do ukončenia kontroly EPC / 26.10.2017 - ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. apríla 2018, 11,00 hod., miestnosť B1-322 (CPS+)/Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2018 - udelenie titulu docent

MUDr. Gabriela Timárová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Gabriela Timárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11. 10. 2017
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Komplexná terapia farmakorezistentnej epilepsie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

19.4.2018 o 11.30 h habilitačná prednáška     v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13,

o 13.30 h obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, zasadacia miestnosť VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.9.2017
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.11 neurológia
Téma habilitačnej práce Malígny edém a endovaskulárna liečba akútnych iNCMP
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5.12.2017 o 11.30 h a 6.12.2017 o 12.30 h v zasadacej miestnosti VR (Dekanát JLF UK), Malá Hora 4 A v Martine    oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ema Kantorová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2017
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.11 neurológia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty sclerosis multiplex
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

5.12.2017 o 10.45 h a 6.12.2017 o 11.30 h v zasadacej miestnosti VR (Dekanát JLF UK), Malá Hora 4 A v Martine     oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.1.2018

Ing. Marián Mikula, PhD.

Meno a priezviskoIng. Marián Mikula, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.09.2017
PracoviskoKatedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práceTvrdé nanoštruktúrované vrstvy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.02.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2018

JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.09.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej práce Právny styk s cudzinou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 4
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.11.2017 o 15.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo s účinnosťou od 1. decembra 2017.

Dekrét

Mgr. Michal Považan, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Považan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.09.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Vznik, pôsobenie a transformácia štátneho zastupiteľstva na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

13.12.2017 o 11.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č. 324, stará budova) - habilitačná prednáška a obhajoba zrušená dňa 05.12.2017.

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania                                                                                          Späťvzatie žiadosti dňa 05.12.2017.

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Meno a priezviskoDr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.09.2017
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PaF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PaF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2017 o 13.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (m. č. 324 stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

Dekrét

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.09.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnch ved
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť,právo na odpor.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF Uk od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

09.11.2017 o 13.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie Vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 1. decembra 2017.

Dekrét

Ing. Peter Pišút, PhD.

Meno a priezviskoIng. Peter Pišút, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.08.2017
Pracovisko Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.36. fyzická geografia a geoekológia
Téma habilitačnej práce Vývoj koryta Váhu pri Leopoldove v 17.-20. storočí a odozva rieky na zásahy človeka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. február 2018, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2018 - udelenie titulu docent

RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zuzana Danková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.08.2017
Pracovisko Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Matine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.1. biológia
Téma habilitačnej práce Genetické a environmentálne koreláty kardiovaskulárneho rizika na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.02.2018, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2018 - udelenie titulu docent

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Marianna Novotná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.07.2017
Pracovisko Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích služieb za vnesené veci (Český pohľad).
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby07.11.2017 o 13.00 hod., v IURIDICU, m .č. 324, stará budova, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

Dekrét

Mgr. Martin Vašš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Vašš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 6. 2017
PracoviskoKatedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceBratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920 - 1945
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 12. 2017 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 2. 2018 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 6. 2017
PracoviskoKatedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceNárodný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 12. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 3. 2018 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 6. 2017
PracoviskoKatedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborpsychológia
Téma habilitačnej práceVplyv médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 10. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Jackuliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.6.2017
Pracovisko V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Osteoporóza u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 14.12.2017 o 11.00h v posluchárni I. neurologickej kliniky  LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava,

obhajoba habilitačnej práce: dňa 14.12.2017   o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Miroslav Tedla, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.6.2017
Pracovisko Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Funkčné následky liečby tumorov hlavy a krku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 14.12.2017 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava,

obhajoba habilitačnej práce: dňa 14. 12.2017 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Marianna Novotná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.06.2017
Pracovisko

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Katedra občianskeho a obchodného práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce

Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích

služieb za vnesené veci (Český pohľad).

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaSpäťvzatie žiadosti o začatie habilitačného konania dňa 10.07.2017.

JUDr. Tibor Seman, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Tibror Seman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.06.2017
Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta,

Katedra ústavného práva a správneho práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Verejná správa v správnom súdnictve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 08.03.2017

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF UK od  15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.10.2017 o 14.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018.

Dekrét

MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. 5. 2017
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK, Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Testosterón ako faktor modulujúci správanie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 14.12.2017 o 11.00 v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava,

obhajoba habilitačnej práce: dňa 14.12.2017 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Desanka Výbohová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.5.2017
Pracovisko Ústav anatómie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.2 anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce Kvantitatívne Morfologické Hodnotenie Krvných A Lymfatických Mikrociev Plexus Subpapillaris V Zdravej Koži A Kožných Léziách Psoriasis Vulgaris A Lichen Ruber Planus
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.10.2017 o 13.00 h a 12.10.2017 o 10.00 h, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A v Martine  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.11.2017

RNDr. Marianna Molnárová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marianna Molnárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.05.2017
Pracovisko Katedra environmentálnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.3.1. ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Využívanie primárnych producentov pri sledovaní toxicity kovov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.11.2017, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.1.2018 - udelenie titulu docent

JUDr. Peter Molitoris, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Molitoris, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18.05.2017
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceKonsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

Zoznam členov VR PraF UK od 08.03.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 11.07.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 15.09.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 22.09.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.10.2017 o 11.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

Dekrét

Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mária Spišiaková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 4. 2016
PracoviskoKatedra románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceEl español actual. La unidad y la variedad
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 3 - preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 10. 2017 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 4. 2017
PracoviskoKatedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práceJazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 6. 2017 o 11.30 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Robert Lukoťka, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.04.2017
PracoviskoKatedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceRozdiely medzi snarkami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.11.2017 o 14:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.01.2018

MUDr. Otto Lang, Ph. D.

Meno a priezviskoMUDr. Otto Lang, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. marca 2017
Pracovisko Klinika nukleární medicíny 3. LFUK Praha
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor

röntgenológia a rádiológia

Téma habilitačnej práce

Zátěžová perfuzní scintigrafie myokardu u pacientů a ICHS se zaměřením na prognostický význam metody po koronární revaskularizaci pomocí angioplastiky s implantací stentů

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov18.4.2017 do 31.8.2017
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania19.12.2017 - na základe oznámenia uchádzača o späť vzatie žiadosti.

RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2017
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Aplikácia peľovej analýzy v geológii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. augusta 2017, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2017 - udelenie titulu docent

PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Eva Palkovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 3. 2017
PracoviskoKatedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceHispanoamerická literatúra na Slovensku: optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 6. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ivana Šošková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.03.2017
Pracovisko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,

Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej rekodifikácie československého rodinného práva 1949.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 08.03.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

18.05.2017 o 11.00 hod. v IURIDICU (m.č.324, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagodického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.08.2017.

Dekrét

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15. 3. 2017
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor lekárenstvo-sociálna farmácia
Téma habilitačnej práce Spokojnosť pacientov ako indikátor kvality lekárenskej starostlivosti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu
OP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR farmaceutickej fakulty UKVR farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrej Mojzeš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.03.2017
Pracovisko Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.30. aplikovaná geofyzika
Téma habilitačnej práce Rádiometrické metódy prieskumu rádioaktivity hornín - rušivé vplyvy a aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.09.2017, 13,00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2017 - udelenie titulu docent

RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tatiana Matáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.3.2017
Pracovisko Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.28 lekárska, klinická a  farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Biomarkery náchylnosti na kolorektálny karcinóm
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.6.2017 o 13.00 h a 22.6.2017 o 11.00 h v zasadacej miestnosti VR JLF UK   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.8.2017

RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.02.2017
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceAutomata Theoretic Methods and Algorithmic Algebra
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18.9.2017 o 15:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň  C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.11.2017

RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Elena Šikudová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.02.2017
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceFeatures, Dynamic Range and Attention in Computer Vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4.9.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.11.2017

RNDr. Jana Ščevková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jana Ščevková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.2.2017
Pracovisko Katedra botaniky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.6. botanika
Téma habilitačnej práce Aeropalynologická analýza vo vzťahu k prevencii škodlivých účinkov aerospór na ľudské zdravie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. august 2017, 9,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2017 - udelenie titulu docent

RNDr. Peter Szabó, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Peter Szabó, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15.02.2017
PracoviskoKatedra aerodynamiky a simulácií, Letecká fakulta, Technická Univerzita v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práceNiektoré špeciálne matice a ich aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania06.03.2017 - neschválenie žiadosti o začatie habilitačného konania (uchádzač nespĺňa kritéria Čl. 1 ods. 6 Kritérií FMFI UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent) 

MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Radošinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3. 2. 2017
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Úloha matrixových metaloproteináz a deformability erytrocytov v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška : 19.10.2017 o 11.00 h v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

obhajoba habilitačnej práce:19.10.2017 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Michal Minár, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Minár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7. 2. 2017
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Prevalencia a etiopatogenéza sekundárneho syndrómu nepokojných nôh
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: 19.10.2017 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

obhajoba habilitačnej práce: 19.10.2017 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Richard Imrich, DrSc.

Meno a priezviskoMUDr. Richard Imrich, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9. 2. 2017
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Autonómny nervový systém a autoimunita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 19.10.2017 o 11.30 h v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

obhajoba habilitačnej práce: dňa 19.10.2017 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA

Meno a priezviskoMUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3. 2. 2017
Pracovisko Katedra chirurgických oboru LF OU v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Poruchy vyprázdňovania a funkčnosť anorekta po laparoskopickej nízkej resekcii rekta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR  LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 6. 2017 o 14.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Meno a priezvisko                                                                                                        JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.01.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR  PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 10.11.2016

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.03.2017 o 14.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 26.04.2017.

Dekrét

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.01.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 10.11.2016

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.03.2017 o 11.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 26.04.2017.

Dekrét

ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2016
Pracovisko Katedra dogmatickej teológie RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Perspektívy mariológie v postmoderne a v čase novej evanjelizácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.2.2017 o 10.30, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava, aula fakulty
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Michal Habaj, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Habaj, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 11. 2016
PracoviskoKatedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborvšeobecné dejiny
Téma habilitačnej práceKambýses II. Od tradície k histórii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 5. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 7. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Jana Balegová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Jana Balegová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 11. 2016
PracoviskoKatedra romanistiky a klasickej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborklasické jazyky
Téma habilitačnej práceIn ilicis umbra... Ján Bocatius ako bukolik
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Irina Dulebová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 11. 2016
PracoviskoKatedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej prácePrecedentné fenomény súčasného ruského jazyka: interkultúrny a lingvodidaktický aspekt
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 2. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Ivana Kacířová, Ph. D.

Meno a priezvisko

MUDr. Ivana Kacířová, Ph. D.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.11.2016
Pracovisko Ústav klinické farmakologie LFOU v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Terapeutické monitorování antiepileptik jako součást personalizované farmakoterapie v těhotenství
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 6. 2017 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Marek Babic, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marek Babic, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 11. 2016
PracoviskoKatedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborvšeobecné dejiny
Téma habilitačnej práceOd antiky k stredoveku. Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2017 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 7. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2016
Pracovisko Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.4 vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diabetes mellitus po transplantácii obličky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška dňa 29.3.2017 o 13.30 h a obhajoba habilitačnej práce dňa 30.3.2017 o 12.00 h na zasadnutí VR JLF UK

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.5.2017

RNDr. Martin Vavra, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoRNDr. Martin Vavra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.11.2016
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 4.1.15. anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Kyanidokomplexy medi s N-donorovými ligandami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.11.2016 - ukončenie HK / späťvzatie žiadosti

Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ivan Šimkovic, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.11.2016
Pracovisko Katedra pedológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.34. pedológia
Téma habilitačnej práce Transmisná FTIR spektroskopia pôd: detekcia a kvantitatívna predikcia vybraných vlastností
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.03.2017, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martin Takáč, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Takáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.11.2016
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceComputational Structures for Knowledge Representation and Language Acquisition
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.03.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.7.2017

JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.10.2016
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Metódy argumentácie v práve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis

Výpis 2

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF  UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 20.09.2016

VR PraF UK od 10.11.2016

VR Praf UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.03.2017 o 11.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, v IURIDICU, m. č. 324, stará budova.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 26.04.2017.

Dekrét

Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Vinař, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.09.2016
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práce Evolution of Genes and Genomes: Algorithms and Models
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.01.2017 o 13:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2017

RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Juraj Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.09.2016
Pracovisko Katedra astronómie, fyziky zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Meteory a meteority a ich súvis s asteroidmi a kométami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.02.2017 o 13:30hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2017

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoDr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.8.2016
Pracovisko Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Patogénne mikroorganizmy u imunodeficientných pacientov a ich rezistencia na antimikrobiálne liečivá
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania2.11.2016 - ukončenie HK / späťvzatie žiadosti

RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jaroslav Dudík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.08.2016
PracoviskoAstronomický Ústav Akademie Věd ČR, Ondřejov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Magnetická štruktúra slnečnej koróny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.02.2017 o 13:30hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2017

Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 7. 2016
Pracovisko Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor klasické jazyky
Téma habilitačnej práce Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 12. 2016 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 7. 2016
Pracovisko Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Matoda v Trnave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor religionistika
Téma habilitačnej práce Nican mopohua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. 3. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 5. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8. 7. 2016
Pracovisko Katedra románskych jazykov a literatúr, Ústav filologických štúdií, Pedagogická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 12. 2016 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G 236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Meno a priezvisko  PharmDr. Peter Křenek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23. júna 2016
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Komplexný účinok blokátorov L-typu vápnikových kanálov na kardiovaskulárny systém u normotenzných potkanov a v experimentálnych modeloch hypertenzie a hypertrofie myokardu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutická fakulta UK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr.Juraj Podoba, CSc.

Meno a priezviskoJuraj Podoba
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15.6.2016
PracoviskoÚstav sociálnej antropológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor3.1.15 sociálna antropológia
Téma habilitačnej práceNezavŕšená modernita: Slovenská spoločnosť v „dlhom“ 20. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie, Uznesenie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4.10.2016 o 9,00 hod. v A012 - budova FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2016 udelenie titulu docent

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8. júna 2016
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Kostrový sval a diabetes 2. typu: patomechanizmy a možnosti prevencie a liečby cvičením
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.12.2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Anton Dzian, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Anton Dzian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.6.2016
Pracovisko Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.7 chirurgia
Téma habilitačnej práce Moderný manažment pľúcnych metastáz a faktory prežívania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Verejná habilitačná prednáška dňa 12.10.2016 o 13.45 h a obhajoba habilitačnej práce dňa 13.10.2016 o 11.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Meno a priezvisko                
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.06.2016
Pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR Praf UK

Vedecká rada PraF UK od 09.06.2016

Vedecká rada PraF UK od 19.07.2016

Vedecká rada PraF UK od 20.09.2016

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

25.10.2016 o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 1. decembra 2016.

Dekrét

JUDr. Ján Puchovský, PhD.

Meno a priezvisko                   
JUDr. Ján Puchovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.06.2016
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis

Výpis 2

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 22.04.2016

VR PraF UK od 09.06.2016

VR PraF UK od 19.07.2016

VR PraF UK od 20.09.2016

VR PraF UK od 10.11.2016

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

25. 05. 2017  o  11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na svojom zasadnutí dňa 15.06.2017 neschválila návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jozef Hatok, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.5.2016
Pracovisko Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Význam ABC transportných a apoptotických proteínov pri vzniku liekovej rezistencie nádorových buniek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Verejná habilitačná prednáška dňa 12.10.2016 o 13.00 h a obhajoba habilitačnej práce dňa 13.10.2016 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Meno a priezviskoIng. Ladislav Hamerlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.5.2016
Pracovisko

Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied,   Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma habilitačnej práce Pakomáre (Diptera, Chironomidae) ako indikátory súčasných a minulých zmien prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov26.5.2016 - do ukončenia kontroly EPC / 8.6.2016 - ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.11.2016, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Radomír Jakab, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.05.2016
Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 22.04.2016

VR PraF UK od 06.06.2016

VR PraF UK od 19.07.2016

VR PraF UK od 20.09.2016

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

25.10.2016 o 10.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324 stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 1. decembra 2016.

Dekrét

MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie  4. mája 2016
Pracovisko Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Vplyv alergickej rinitídy na funkciu dolných dýchacích ciest
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.2.2017 o 14.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ján Škrobák, PhD.    
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.04.2016
PracoviskoKatedra správneho a environmentálneho práva, PraF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti   
Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 15.03.2016

VR PraF UK od 22.04.2016

VR PraF UK od 09.06.2016

VR PraF UK od 19.07.2016

VR PraF UK od 20.09.2016

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

06.10.2016 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č.324, SB), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 

Vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.12.2016.

Dekrét

RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4. apríl 2016
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.13. virológia
Téma habilitačnej práce Imunopatogenetické vlastnosti Myšieho herpetického vírusu, modelu na štúdium ľudských onkogénnych gamaherpesvírusov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. september 2016, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

Ing. Maroš Gregor, PhD.

Meno a priezviskoIng. Maroš Gregor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.04.2016
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Fyzikálne vlastnosti MgB2 a supravodičov na báze železa
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.09.2016 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2016

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 10. 2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažemnt
Téma habilitačnej práceInnovative finance and impact investing – current status and future trends
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.11.2015, lehota 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 06. 2016, 13:30 hod., FM UK, Odbojárov 10, miestnosť č. 14 POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.10.2015
PracoviskoFakulta managementu UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceAspekty realizácie racionálneho marketingového manažmentu 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.11.2015, lehota 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK 
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. 05. 2016 o 11:00hod. FM UK, Odbojarov 10, Bratislava POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Greguš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Greguš, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 10. 2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra informačných systémov 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceService Orientation of Enterprises - Aspects, Dimensions, Technologies  
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.11.2015, lehota 1 rok
Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK 
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. 05. 2016 o 11:00 hod., m.15, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Štefan Sivák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.3.2016
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.11 neurológia
Téma habilitačnej práce Ľahké mozgové poranenie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Verejná habilitačná prednáška dňa 15.6.2016 o 13.30 h a obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí VR JLF UK dňa 16.6.2016 o 10.00 h

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.2.2016
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.15. anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Stereochémia vybraných komplexov vanádu(V)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.06.2016, 11:00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

Mgr. Andrzej Borkowski, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrzej Borkowski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 2. 2016
Pracovisko Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Humanistická fakulta
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPČ
Študijný odbor slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práce Labyrinty diskurzov v slovanských literatúrach epochy baroka. Náboženstvo - politika - spoločnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 2 - preklad, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR fakulta UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 4. 2016 o 10.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 6. 2016 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Jozef Bartunek, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Bartunek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 1. 2016
Pracovisko Cardiovascular Center OLV Aalst
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Cardiac regenerative interventions in clinical translation.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VRLF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.6.2016 o 15.00 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.10.2015
PracoviskoFakulta managementu UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment 
Téma habilitačnej práceZmluvy o cenných papieroch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-----
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 04. 2016 o 14:00 hod., FM UK Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie Pozvánka 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Meno a priezviskoIng. Zdenko Stacho, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie05.10.2015
PracoviskoVysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMetodika komplexnej evaluácie úrovne interných atribútov inovatícneho podniku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov------
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR  FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12. 04. 2016 o 10:00 hod., FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14,. poschodie Pozvánka 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.

Meno a priezvisko

RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.12.2015
Pracovisko Katedra športovej kinantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 8.1.5. športová kinantropológia
Téma habilitačnej práce Kinematické ukazovatele behu elitných a rekreačných bežcov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.6.2016 o 9.00 hod., Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK
 Dátum  a dôvod skončenia   habilitačného konania

udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.9.2016

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. MBA

Meno a priezviskoMUDr. Otakar Kraft, Ph. D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 12. 2015
Pracovisko Klinika nukleární medicíny LF OU a FN v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor rontgenológia a rádiológia
Téma habilitačnej práce Sentinelová uzlina z pohledu nukleární medicíny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR fakulta UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.10.2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.11.2015
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.18. fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce

New Composite Cathodes for Li-ion Batteries

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.06.2016, 11:00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

udelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

Meno a priezviskoRNDr. Lívia Slobodníková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.11.2015
Pracovisko Mikrobiologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.7. mikrobiológia
Téma habilitačnej práce

 

Staphylococcus aureus v humánnej medicíne a možnosti prevencie a terapie stafylokokových infekcií

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.08.2016, 13,00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.11.2015
Pracovisko Katedra genetiky PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.4. genetika
Téma habilitačnej práce

Mnohonásobná rezistencia kvasiniek voči antifungálnym látkam – od štúdia génov k novým experimentálnym stratégiám

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. jún 2016, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

Mgr. Michal Gallay, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Gallay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.11.2015
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.36. fyzická geografia e geoekológia
Téma habilitačnej práce

Krajinné rozhrania a ich digitálne modelovanie v geografickom výskume

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov10.11.2015 - do ukončenia kontroly EPC / ukončenie prerušenia 30.11.2015
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. jún 2016, 11:00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

RNDr. Mária Trnovská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mária Trnovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.11.2015
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Conic Linear Optimization Duality, Methods and Applications
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.04.2016 o 14:00h., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.06.2016

PharmDr. Ján Vančo, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 10. 2015
PracoviskoPrírodovedecká fakulta UP Olomouc, ČR
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 7.3.3. farmaceutická chémia
Téma habilitačnej práce Účinky vybraných skupín koordinačných zlúčenín na modelové systémy niektorých významných chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaOznámenie

PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Meno a priezvisko

PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 10. 2015
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 7.3.3. farmaceutická chémia
Téma habilitačnej práce Membránovoaktívne amfifilné zlúčeniny vo vzťahu k ich fyzikálnochemickým vlastnostiam a biologickým aktivitám
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR Farmaceutická fakultaUK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.10.2015
Pracovisko Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. Teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Vyučovanie informatiky pre nevidiacich žiakov nižších ročníkov sekundárneho vzdelávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09.05.2016 o 14:00h., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.06.2016

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.10.2015
Pracovisko Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. Teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR fakulta UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.04.2016 o 14:00h., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.06.2016

RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.10.2015
Pracovisko Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce

DOPRAVA A PROSTOROVÁ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI: TEORETICKÁ VÝCHODISKA A APLIKACE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.04.2016, 10,00 hod., zasadačka Katedry HGaD, miestnosť CH1-08 / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.6.2016

Mgr. Waldemar Cudny, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Waldemar Cudny, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.07.2015
Pracovisko

Uniwersytet Łódzki - Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego, Polska

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce

THE ROLE OF FESTIVALS IN THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY URBAN AREAS – THE EXAMPLE OF ŁÓDŹ. A COMMENTARY TO A SERIES OF ARTICLES

 

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov24.7.2015 - do ukončenia kontroly EPC / ukončenie prerušenia 19.8.2015
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. máj 2016, 11,00 hod., miestnosť B1-322 (CPS+)/Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania24. júna 2016 - neschválenie návrhu VR PriF UK
<output>neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK</output>

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné     konanie 17.07.2015
Pracovisko Katedra ústavného práva PraF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práce    Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie

Návrh

Návrh

Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 04.05.2015

VR PraF UK od 22.01.2016

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. januára 2016 o 12.30 hod. v IURIDICU, m.č. 324 SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie Dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 1.apríla 2016.

Dekrét

Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrea Bilková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti    o habilitačné konanie 29. júna 2015
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií
Študijný odbor

7.3.2. farmakológia

Téma habilitačnej práce Izolácia, identifikácia a selekcia nových potenciálne terapeuticky účinných probiotických látok
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutická fakulta UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Juraj Staník, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Staník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. júna 2015
Pracovisko I. detská klinika LF UK a DFNsP
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Monogénový diabetes mellitus na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.12.2016 o 14.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.05.2015
Pracovisko Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13. Teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Rozvíjanie kritického myslenia na vyučovaní fyziky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
<output>Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.</output>
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby01.02.2016 o 11:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.04.2016

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.04.2015
Pracovisko Ústav európskeho práva PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práce Podnikateľ v medzinárodnoprávnom priestore. Práva - zodpovednosť - subjektivita.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie

Návrh 15.06.2015

Návrh 16.07.2015

Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF  UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF  UK

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania18.04.2016 - späťvzatie žiadosti o udelenie titulu docent

RNDr. Libuša Révészová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Libuša Révészová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 04. 2015
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Informačné systémy vo vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania5.10.2015 - súhlas s ukončením habilitačného konania na základe stiahnutia žiadosti uchádzačkou.

PhDr. Elena Melušová, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Elena Melušová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24.11.2014
PracoviskoFakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborVšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceLingvodidaktické využitie politického diškurzu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania29.1.2015- žiadosť nespĺňa podmienky podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona o VŠ      

Dr. Techn. Safeeullah Soomro

Meno a priezviskoDr. Techn. Safeeullah Soomro
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.01.2015
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práce Program Analysis and Verification Using Specification Knowledge
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov16.03.2015 - neschválenie žiadosti
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby---
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.03.2015 - neschválenie žiadosti o začatie habilitačného konania (nesplnenie Kritérií FMFI UK - Čl.5, ods.7,8)

MUDr. Regina Demlová, Ph. D.

Meno a priezviskoMUDr. Regina Demlová, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. decembra 2014
Pracovisko Farmakologický ústav LFUM v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Koncepty klinické farmakologie v éře personilozavné medicíny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 10. 2015 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ryszard Makarowski, PhD.

Meno a priezviskoRyszard Makarowski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.9.2014
Pracovisko Gdanská univerzita, Inštitút psychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam
Študijný odbor sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Vplyv stresu, rizika a agresie na prácu vodičov a pilotov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14.10.2014, lehota do 13.10.2015
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania2.12.2014, stiahnutie žiadosti

MUDr. Martin Černák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Černák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7. októbra 2014
Pracovisko Očná klinika LF SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Operácia diery makuly bez nutnosti pooperačného polohovania.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaStiahnutie žiadosti uchádzačom dňa 30.4.2015

Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Miroslav Lysý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie1.10.2014
PracoviskoKatedra právnych dejín PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceMoravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.2. 2015 o 11:00 hod. Iuridicum, miestnosť 324SB
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Potvrdenie o úspešnej habilitácii
Dekrét

od 1.mája 2015 udelený vedecko-pedagogický titul docent