Habilitačné konania

MUDr. Jana Tisoňová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Tisoňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.2.2024
Pracovisko Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácie
Študijný odbor Klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Bezpečnosť lieku v medicínskej praxi. Vybrané aspekty detekcie a hodnotenia liekového rizika
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Jana Tisoňová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Tisoňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.2.2024
Pracovisko Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácie
Študijný odbor Klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Bezpečnosť lieku v medicínskej praxi. Vybrané aspekty detekcie a hodnotenia liekového rizika
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Monika Laššánová,PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Monika Laššánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.2.2024
Pracovisko Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK  v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor Klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Variabilita faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť farmakoterapie v klinickej praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Monika Laššánová,PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Monika Laššánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.2.2024
Pracovisko Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK  v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor Klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Variabilita faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť farmakoterapie v klinickej praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

doc. MUDr. Igor Straka, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Igor Straka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.2.2024
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty liečby Parkinsonovej choroby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

doc. MUDr. Igor Straka, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Igor Straka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.2.2024
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty liečby Parkinsonovej choroby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľubor Tománek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.01.2024
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športových hier
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odboršportová edukológia
Téma habilitačnej práceHodnotenie herného výkonu v basketbale
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ  UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Allan Böhm, PhD., MSc., MBA, FESC, FJCS

Meno a priezviskoMUDr. Allan Böhm, PhD., MSc., MBA, FESC, FJCS
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.1.2024
Pracovisko III. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Cirkulujúce biomarkery atriálnej fibrilácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Dávid Benka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24. 1. 2024
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra Starej zmluvy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor evanjelická teológia
Téma habilitačnej práce Čo s človekom!? Biblicko-teologický príspevok k starozmluvnej antropológii na príklade výrokov o človeku ako imago Dei
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Aneta Bednářová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Aneta Bednářová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.1.2024
Pracovisko II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor psychiatria
Téma habilitačnej práce Biomarkery z pohľadu genomiky pri vybraných psychických poruchách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Hanajík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Hanajík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.01.2024
Pracovisko Katedra pedológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Pedológia
Téma habilitačnej práce Akumulácia a transformácia pôdnej organickej hmoty za účasti mikrobioty
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Alexander Lačný, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Alexander Lačný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 09.01.2024
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborGeológia
Téma habilitačnej práce Výskum vybraných krasových javov v Malých Karpatoch s dôrazom na litológiu a tektoniku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Roman Szücs, PhD.

Meno a priezviskoIng. Roman Szücs, PhD.
<output>Ing. Roman Szücs, PhD.</output>
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.01.2024
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborAnalytická chémia
Téma habilitačnej práce Súčasné trendy vo vývoji separačných metód pre farmaceutickú analýzu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martina Zvaríková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.01.2024
PracoviskoKatedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborOchrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Ekologické a environmentálne špecifiká štúdia diverzity strapiek (Thysanoptera) – od taxocenóz po fytosanitárnu prax
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Matej Vnučák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.1.2024
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Infekcie po transplantácii obličky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Bolek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.1.2023
Pracovisko I. Interná klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborvnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Faktory ovplyvňujúce účinnosť liečby priamymi orálnymi antikoagulanciami u pacientov s fibriláciou predsiení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.1.2024
Pracovisko Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Chemoprevencia experimentálnej mamárnej karcinogenézy syntetickými látkami a látkami rastlinného pôvodu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Barbora Vodičková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.1.2024
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam PČ
Študijný odbor logopédia
Téma habilitačnej práce

Vývinové ťažkosti u detí v materskej škole v kontexte liečebnopedagogickej intervencie

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Pdf UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR Pdf UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Dana Buntová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Dana Buntová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.1.2024
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam PČ
Študijný odbor logopédia
Téma habilitačnej práce

Logopedické aspekty diagnostiky narušenej zvukovej roviny reči - artikulačných a fonologických porúch

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Jakub Míšek, PhD.

Meno a priezviskoIng. Jakub Míšek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.1.2024
Pracovisko Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska biofyzika
Téma habilitačnej práce Efekty expozície elektromagnetickému poľu a jeho charakteristika v environmentálnom prostredí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Eva Tóblová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Eva Tóblová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.1.2024
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam PČ
Študijný odbor odborová didaktika
Téma habilitačnej práce Analýza využívania aktivizujúcich vyučovacích metód vo vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Roman Kuruc, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Roman Kuruc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.11.2023
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Súdnolekárska diagnostika úmrtí v dôsledku obesenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

6.3.2024 o 10.00h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti VR LFUK, Špitálska 24. 7.3.2024 o 11.00h obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí VR LF UK, poslucháreň M6 LF UK, Moskovská ul. č. 2 v Bratislave. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Motola, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Motola, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.10.2023
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Anorganická chémia
Téma habilitačnej práce ANODIC TiO2 NANOTUBE LAYERS: PAST ACCOMPLISHMENTS AND FUTUREPERSPECTIVES
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Michal Pastorek, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Pastorek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.10.2023
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Neutrophil extracellular traps in health and disease
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mária Kovalská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.9.2023
Pracovisko Ústav histológie a embryológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce Rozvoj neurodegenerácie v experimentálnom modeli globálnej mozgovej ischémie a prekondície v hyperhomocysteinemických podmienkach.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.3.2024 o 13.00 h verejná habilitačná prednáška a 21.3.2024 o 10.00 h verejná obhajoba habilitačnej práce, Aula Magna, Malá Hora 4A, 036 01 Martin    oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Karolína Miková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Karolína Miková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.8.2023
Pracovisko Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odborInformatika
Téma habilitačnej práce Vzdelávací proces a programovacie konštrukty v edukačnej robotike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Yana Daudrikh, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.9.2023
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odborobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceRegulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraUKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraUKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.02.2024 (štvrtok) o 11.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (IURIDICUM - č. dv. 324 SB).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Gabriel Koľvek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2023
Pracovisko Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Determinanty prognózy chronickej obličkovej choroby v detskom veku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Anna Drozdíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2023
Pracovisko Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK  
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Odborová didaktika
Téma habilitačnej práce ŠKOLSKÝ CHEMICKÝ POKUS V KONTEXTE DIDAKTICKEJ REKONŠTRUKCIE
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2.2.2024, 10.00 hod., v prezentačnom centre AMOS na PriF UK /OZNAM
<output>27.11.2023, 13.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / </output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ján Radvánszky, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2023
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty genetizácie a genomizácie medicíny na príklade myotonických dystrofií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Daniela Staníková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniela Staníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.8.2023
Pracovisko Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Genetické a psychoneuroendokrinné aspekty obezity u detí a adolescentov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Katarína Motyková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.05.2023
PracoviskoKatedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceSever na konci jazyka: Transtextová analýza
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.2.2024 o 10.00 h, G239
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
Dátum doručenia žiadosti     o habilitačné konanie12.06.2023
PracoviskoKatedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborslovenské dejiny
Téma habilitačnej práce      Kráska a zvrhlík. Rasa a rod v literatúre 19. a 20. storočia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Šveda, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Šveda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.4.2023
Pracovisko Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geografia
Téma habilitačnej práce

Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie s využitím pasívnych
lokalizačných údajov mobilnej siete

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.11.2023, 13.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / OZNAM
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Mariana Budovská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mariana Budovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.4.2023
PracoviskoKatedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbororganická chémia
Téma habilitačnej práce Štúdium syntézy a protirakovinového potenciálu spirocyklických a kondenzovaných indolových fytoalexínov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1.2.2024, 11.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / OZNAM
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Branislav Dudić, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Branislav Dudić, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.08.2022
Pracovisko Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Manažment marketingu trhu organických produktov - kľúčové koncepcie, nové trendy a skúsenosti z Čiernej Hory
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.08.2022
Pracovisko Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC, EPC1, EPC2
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty udržateľného riadenia VŠ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania