Habilitačné konania 2022

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jozef Andraško, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.03.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma habilitačnej práce

Automatizované vozidlá a plne automatizované vozidlá a ich vplyv na vybrané oblasti správneho práva.

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.05.2022 (piatok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.07.2022

MUDr. Jozef Babala, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Babala, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.12.2021
Pracovisko Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Vrodené cievne ochorenia detského veku, hemangiómy a cievne malformácie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.4.2022 o 9.00h online formou. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 01.06.2022

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Vladimír Bačík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor humánna geografia
Téma habilitačnej práce Dátová vizualizácia a jej aplikácie v geografickom výskume
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby04.03.2022, 9.30 hod. online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore humánna geografia s účinnosťou od 01.06.2022

MUDr. Tomáš Baka, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Baka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.9.2021
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Srdcová frekvencia a jej non-dipping pri hypertenzii: kardiovaskulárne rizikové faktory modifikovateľné ivabradínom.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.2.2022 o 10.00 h formou online. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu habilitačnej práce. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

                                                                                                                                   

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia s účinnosťou od 01.04.2022

Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Pavol Bartoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.05.2022
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Top kvarková fyzika na hadrónových urýchľovačoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.09.2022 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.11.2022

JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Andrej Beleš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma habilitačnej práce Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK

Rozhodnutie, Rozhodnutie - list

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.06.2022 (utorok) o 16.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo s účinnosťou od 01.10.2022.

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mária Belešová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 03.08.2021
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam PČ
Študijný odborpredškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce Detské naivné teórie v kontexte edukácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK Zloženie VR PdF UK od 1.11.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.12.2021 o 12.30 h online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty  https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore predškolská a elementárna pedagogika s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Boris Bokor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Transport, depozícia a funkčná úloha kremíka v rastlinách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09.12.2021, 13:00 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyziológia rastlín s účinnosťou od 01.04.2022

Mgr. Róbert Breier, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Róbert Breier, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.2.2022
PracoviskoKatedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Monte Carlo simulácie pozadia detektorov v
podzemných laboratóriách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.09.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.11.2022

MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.9.2021
Pracovisko Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Zmeny kinematiky pohyblivých cílií u pacientov s vybranými primárnymi cíliopatiami.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 7.12.2021 o 13.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 8.12.2021 o 13.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pediatria s účinnosťou od 01.02.2022

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Šimon Budzák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra chémie FPV UMB
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor teoretická a počítačová chémia
Téma habilitačnej práce Počítačové modelovanie vybraných systémov vo fotoexcitovanych stavoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.03.2022, 9.00 hod. online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teoretická a počítačová chémia s účinnosťou od 01.06.2022

MUDr. Peter Bukovčan, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Bukovčan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.1.2022
Pracovisko Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby nehojacích sa rán
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

29.9.2022 o 9.00 h habilitačná prednáška v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave, o 14.15 h  obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť sa bude môcť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 01.11.2022

MUDr. Peter Bukovčan, PhD.-späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMUDr. Peter Bukovčan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 11. 2021
Pracovisko Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby nehojacich sa rán.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania7.12.2021 - späťvzatie žiadosti

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Katarína Burdová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práce Krívajúce rodičovstvo v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK Rozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.06.2022 (utorok) o 10.30 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 01.08.2022

PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoNTIC, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborklinická farmácia
Téma habilitačnej práceHodnotenie vybraných xenobiotík z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 27.4.2022 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Aule FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia s účinnosťou od 01.08.2022

Ing. Marek Csabay, PhD.

Meno a priezviskoIng. Marek Csabay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 03.05.2021
Pracovisko Ústav medzinárodného podnikania, Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC1 EPC2 EPC3
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Ekonomická diplomacia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR =FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa uskutoční dňa 29. 09. o 13:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.02.2022

MUDr. Lucia Časnocha Lučanová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.11.2021
Pracovisko Neonatologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Transkutánna bilirubínometria v neonatológii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 9.3.2022 o 11.45 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 10.3.2022 o 11.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pediatria s účinnosťou od 01.05.2022

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniel Čierny, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.1.2022
Pracovisko Ústav klinickej biochémie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Genetické, biochemické a iné markery v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis multiplex.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 8.6.2022 o 13.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 9.6.2022 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku a obhajobu bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia s účinnosťou od 01.07.2022

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Daňko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28.03.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma habilitačnej práce Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby08.06.2022 (piatok) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 01.08.2022

Mgr. Peter Darovec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Darovec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.01.2021
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborslovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25,11.2021 9,00 h
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovenský jazyk a literatúra s účinnosťou od 01.04.2022

RNDr. Michal Demetrian, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Demetrian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.9.2021
Pracovisko KMANM, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Matematické modelovanie ekonomických procesov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.03.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 01.07.2022

Mgr. Viktor Demko, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Viktor Demko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Funkcie kalpaínovej proteázy DEFECTIVE KERNEL 1 vo vývine a evolúcii rastlín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby03.12.2021, 10:00 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyziológia rastlín s účinnosťou od 01.03.2022

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

Meno a priezviskoIng. Tomáš Domonkos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.08.2021
Pracovisko Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práce Inkluzívny rast a jeho ekonomické efekty
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa uskutoční dňa 09. 12. o 10:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.05.2022

Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Meno a priezvisko
Mgr. Džambazovič Roman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.4.2022
PracoviskoKatedra sociológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborsociológia
Téma habilitačnej práceDospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti zo sociologickej perspektívy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.06.2022 o 9,00 online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociológia s účinnosťou od 01.08.2022

RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrej Dudáš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Aplikácia molekulárno-biologických prístupov v diagnostike spoločenských zvierat
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.12.2021, 9:00 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore molekulárna biológia s účinnosťou od 01.03.2022

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

Meno a priezvisko  PhDr. Anikó Dušíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.04.2021
PracoviskoKatedra maďarského jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práceBendeguznak neve hangzik fülüngbe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2022/9,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr s účinnosťou od 01.08.2022

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.08.2021
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam PČ
Študijný odbor logopédia
Téma habilitačnej práce Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK VR PdF UK od 01.11.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2021 o 10.00 h online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore logopédia s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Andrej Ficek, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrej Ficek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Molekulárna genetika a diagnostika ochorení človeka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby01.12.2021, 9:00 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore molekulárna biológia s účinnosťou od 01.03.2022

Mgr. Lenka Filová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lenka Filová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.8.2021
Pracovisko KAMS, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Algorithmic Search for Optimal Designs of Experiments
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu OP1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.02.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 01.04.2022

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

petrológiaMeno a priezviskoRNDr. Jana Fridrichová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.01.2021
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor petrológia
Téma habilitačnej práce

CRYSTAL-CHEMICAL, GEMMOLOGICAL AND FORENSIC INVESTIGATION ON SELECTED MINERALS AND GEMSTONES

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.10.2021, 11:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore petrológia s účinnosťou od 01.02.2022

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Dušan Galanda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.02.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor jadrová chémia
Téma habilitačnej práce POTENCIÁL APLIKÁCIE BIOREMEDIÁCIÍ PRE ZNÍŽENIE OBSAHU ALFA RÁDIONUKLIDOV V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.10.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore jadrová chémia s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.9.2021
PracoviskoKatedra klasickej a semitskej filológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborteória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práceArabský jazyk a kultúra
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.2.2022/14.00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr s účinnosťou od 01.04.2022

Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Gerbery Daniel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.4.2022
Pracovisko                 Katedra sociológie FiF UK       
 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor
3.1.1. sociológia    
Téma habilitačnej prácePodoby práce: sociologický pohľad
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiFUK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.06.2022 11.30 h online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociológia s účinnosťou od 01.08.2022

JUDr. Martin Gregor, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Gregor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.)
Téma habilitačnej práce Vplyv vojnového zajatia na trvanie manželstva v rímskom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.06.2022 (streda) o 10.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore rímske právo s účinnosťou od 01.08.2022

PaedDr. Pavol Horička, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Pavol Horička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.05.2022
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Identifikácia faktorov agility   v športových hrách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška - 13.10.2022 o 8.00 hod., učebňa I-37 a obhajoba habilitačnej práce 20.10.2022 o 9.00 hod., Aula prof. Stráňaia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore športová edukológia s účinnosťou od 01.12.2022

PaedDr. Pavol Horička, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoPaedDr. Pavol Horička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.09.2021
PracoviskoKatedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Prejavy agility v športových hrách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.02.2022 Ukončenie HK / späťvzatie žiadosti

MUDr. Pavol Janega, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Pavol Janega, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.4.2022
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Histopatologický pohľad na neurovaskulárne zmeny pri experimentálnej neurodegenerácii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

29.9.2022 o 10.00 h habilitačná prednáška v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave, o 14.15 h obhajoba habil. práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave.                                               Verejnosť sa bude môcť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené  na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy        

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo s účinnosťou od 01.11.2022

RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2021
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.04.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, miestnosť F1-364.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.07.2022

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.02.2021
Pracovisko Katedra geochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geochémia
Téma habilitačnej práce GEOCHEMICKÉ ASPEKTY ŠTÚDIA MOBILITY KONTAMINANTOV V GEOLOGICKÝCH A ANTROPOGÉNNYCH SUBSTRÁTOCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.09.2021, 13:00 hod, G-245 / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geológia s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.07.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam PČ
Študijný odborpredškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práceNaratívny formát v škole - od metódy k výskumu. Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK VR PdF UK od 01.11.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2021 o 12.30 h online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore predškolská a elementárna pedagogika s účinnosťou od 01.02.2022

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Roland Karcol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.01.2021
Pracovisko Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor aplikovaná geofyzika
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty analytických riešení priamej a obrátenej úlohy v gravimetrii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.10.2021, 11:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore aplikovaná geofyzika s účinnosťou od 01.02.2022

PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marcela Katuščáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Ústav mediamatiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej  činnostiEPČ
Študijný odbor 3.2.4 Knižnično-informačné štúdiá 
Téma habilitačnej práceOd vyhľadávania informácií k objavovaniu nových znalostí: Swansonova metóda prepájania pojmov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.2.2022/ 9,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s účinnosťou od 01.05.2022

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.11.2021
Pracovisko Ústav pôrodnej asistencie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práce Verejno zdravotné aspekty hygieny rúk v klinickej praxi v kontexte vzdelávania.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 9.3.2022 o 11.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 10.3.2022 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore verejné zdravotníctvo s účinnosťou od 01.05.2022

Mgr. Soňa Kilianová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Soňa Kilianová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.5.2021
PracoviskoKatedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Optimization and differential
equations in mathematical
modeling
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.10.2021 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 01.02.2022

RNDr. Matej Klas, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Matej Klas, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Miniaturizácia výbojov a ich aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.04.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.07.2022

MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.4.2022
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Spánok a epilepsia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

10.11.2022 o 10.00 h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, o 14.15 h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu. Bližšie informácie budú zverejnené na                               www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 01.12.2022

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lucia Kohnová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.02.2022
Pracovisko Katedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Dynamické prostredie a inovačný manažment: Východiská a výzvy štvrtej priemyslenej revolúcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.05.2022 o 13:00 hodine, Odbojárov 10, Miestnosť č. 14
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.07.2022

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Pavol Kopinec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.04.2022
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborsociálna práca
Téma habilitačnej práceOchrana migrujúcich detí a ich sociálna integrácia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis, Habilitačná komisia a oponenti

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyDňa 30.6.2022 o 12:30 h na PdF UK, Račianska 59, Bratislava, č.m. R-125. Prednáška bude zároveň dostupná aj online na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 01.08.2022

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceVYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 7.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 01.08.2022

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.04.2022
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborpredškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práceStratégie podpory v začiatočnom písaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Habilitačná komisia a oponenti
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyDňa 30.6.2022 o 10:00 h na PdF UK, Račianska 59, Bratislava, č.m. R-125. Prednáška bude zároveň dostupná aj  online na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore predškolská a elementárna pedagogika s účinnosťou od 01.08.2022

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práce Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.06.2022 (streda) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo s účinnosťou od 01.09.2022.

RNDr. Ján Krahulec, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Krahulec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.04.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Systémy pre produkciu biomakromolekúl s potencionálom využitia vo farmaceutickom priemysle
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore molekulárna biológia s účinnosťou od 01.02.2022

JUDr. Martin Križan, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Križan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma habilitačnej práce Vybrané technológie z pohľadu súkromnoprávneho.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK zo dňa 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.06.2022 (streda) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 01.10.2022.

PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA

Meno a priezviskoPhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07.02.2022
PracoviskoVysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práceHolistický prístup k aspektom spoločenskej zodpovednosti a jeho vplyv na riadenie podnikov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1OP 2OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05. 10. 2022 o 10:00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment s účinnosťou od 01.12.2022

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Soňa Kucharíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZSP TTU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Vývoj a možnosti terapie biofilmu Candida albicans
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.04.2022, 10.00 hod., online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore mikrobiológia s účinnosťou od 01.08.2022

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Kuruc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.08.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpredškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práceMotivácia k učeniu sa študentov predprimárnej a primárnej pedagogiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF  UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK VR PdF UK od 01.11.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2021 o 14.30 h online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore predškolská a elementárna pedagogika s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Meno a priezvisko  
Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07.04.2022
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej prácePrekrásny nový postsvet:posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiFUKPrezenčná listina VR FiFUK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.06.2022 o 9,00 h online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr s účinnosťou od 01.08.2022

PhDr. Eva Laiferová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Eva Laiferová,PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.04.2021
PracoviskoKatedra sociológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborsociológia a sociálna antropológia
Téma habilitačnej práceProblematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.02.2022 11,30 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociológia a sociálna antropológia s účinnosťou od 01.04.2022

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Lánczos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2021
Pracovisko Katedra geochémie PríF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce GEOCHÉMIA VÔD STOLOVÝCH HÔR
GRAN SABANY VO VZŤAHU K
SPELEOGENÉZE V KVARCITOCH
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.06.2022, 10.30 hod, prezenčné centrum AMOS PriF UK / Oznam  
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore geológia s účinnosťou od 01.08.2022

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Zuzana Macková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práce Tri dekády práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.06.2022 (utorok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo s účinnosťou od 01.09.2022.

Mgr. Michal Martinka, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Martinka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Plastickosť vybraných modifikácií bunkových stien rastlín na príkladoch vplyvu abiotických a biotických faktorov prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.12.2021, 13:00 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyziológia rastlín s účinnosťou od 01.03.2022

RNDr. Veronika Medvecká, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Veronika Medvecká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.8.2021
Pracovisko KEF, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Nízkoteplotná atmosférická plazma v nanotechnológiách a biotechnológiách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UK

 

Prezenčná listina VR FMFI UK

 

Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.02.2022 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v posluchárni C  a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.04.2022

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Mesárová Eva, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.08.2021
PracoviskoKatedra romanistiky, Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce
"Talianska fantastická literatúra pre deti a mladých dospelých: vývojové tendencie a premeny"
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2022 14,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr s účinnosťou od 01.08.2022

RNDr. Martin Mrva, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Mrva, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborzoológia
Téma habilitačnej práce Pôdne nahé meňavky: diverzita vybraných skupín, interakcie s inými organizmami a nové stratégie eliminácie patogénnych kmeňov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.04.2022, 10.00 hod., online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zoológia s účinnosťou od 01.08.2022

RNDr. Peter Papp, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Peter Papp, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.5.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Nízkoenergetické elektrón molekulové a klastrové interakcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.11.2021 o 13,30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.02.2022

JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mária Patakyová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.11.2021
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práce

Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž v digitálnom prostredí. Európsky a medzinárodný pohľad.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.01.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo s účinnosťou od 01.06.2022

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Adela Penesová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.2.2021
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Patogenéza obezity, dysfunkcia tukového tkaniva zápal a možnosti liečby obezity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.12.2021 o 10.30h online formou  Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu habil. práce.Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia s účinnosťou od 01.02.2022

PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Juraj Pieštanský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.11.2021
PracoviskoKatedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmaceutická chémia
Téma habilitačnej prácePokročilé aplikácie kapilárnej elektroforézy vo farmácii a bioanalýze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 5.5.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmaceutická chémia s účinnosťou od 01.08.2022

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Meno a priezvisko
Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.8.2021
Pracovisko
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofická fakulta UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor
slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práce"Premiestnené" texty: špecifiká identity a tvorby emigrantských spisovateľov zo ZSSR a Ruska na prelome 20. a 21. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2022/11,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovanské jazyky a literatúry s účinnosťou od 01.08.2022

RNDr. René Putiška, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. René Putiška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor aplikovaná geofyzika
Téma habilitačnej práce Využitie elektrickej odporovej tomografie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.01.2022, 13.00 hod., online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore aplikovaná geofyzika s účinnosťou od 01.04.2022

Dr. Alicia Marín Roldán

Meno a priezviskoDr. Alicia Marín Roldán
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.04.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce

Analysis of fusion-related materials by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2021 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v miestnosti F1 364 a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.02.2022

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.02.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor jadrová chémia
Téma habilitačnej práce STANOVENIE Ni-63 VO VZORKÁCH RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU A JEHO IMOBILIZÁCIA V PRÍRODNÝCH MATERIÁLOCH
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore jadrová chémia s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Katedra romanistiky FIF UK                      
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor                     2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo 
Téma habilitačnej práceSlovenská literatúra v Španielsku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie. nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.04.2022 FiF UK online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo s účinnosťou od 01.08.2022

RNDr. Peter Ružička, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Peter Ružička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.04.2021
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor petrológia
Téma habilitačnej práce METAKARBONÁTY A SKARNY Z VYBRANÝCH LOKALÍT SLOVENSKA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.02.2022, 10.00 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore petrológia s účinnosťou od 01.06.2022

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Meno a priezviskoMUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.11.2021
Pracovisko Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Využitie elastografie lymfatických uzlín v axilárnom stagingu karcinómu prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 9.3.2022 o 12.30 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 10.3.2022 o 12.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 01.05.2022

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.02.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma habilitačnej práce

Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.06.2022 (piatok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.08.2022

Mgr. Mária Stanková, PhD.

Meno a priezvisko
Mgr. Mária Stanková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8.10.2021
Pracovisko
Katedra žurnalistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej      EPČ činnosti 
Študijný odbor   
3.2.3 masmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceLiterárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a....
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby


21.4.2021 11,30 h online

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore masmediálne štúdiá s účinnosťou od 01.08.2022

RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tomáš Szemes, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Cesta k neinvazívnej prenatálnej metóde na odhalenie chromozomálnych aberácií pomocou celogenómového sekvenovania s nízkym pokrytím
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2021, 13:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore molekulárna biológia s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Eva Škorvankova, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Eva Škorvanková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko                     Katedra všeobecných dejín FIF UK        
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti                    EPČ 
Študijný odbor       2.1.8 všeobecné dejiny 
Téma habilitačnej práce

Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike slovenského štátu.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.1.2022 online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecné dejiny s účinnosťou od 01.04.2022

RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce GASTROINTESTINÁLNY MIKROBIÓM A S NÍM ASOCIOVANÉ MOLEKULY AKO BIOMARKERY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.10.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
<output>29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam:</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore mikrobiológia s účinnosťou od 01.02.2022

Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Analýza genómu: Identifikácia génov a variantov spájaných s ľudskými ochoreniami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby01.12.2021, 13:00 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore molekulárna biológia s účinnosťou od 01.03.2022

Mgr. Pavol Šveda, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Pavol Šveda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.03.2022
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky  FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej             činnosti                         EPČ
Študijný odbor                       

2.1.35 prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

Téma habilitačnej práceTlmočenie v teórii a praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky HPOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.06.2022 o 11,30 h online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo s účinnosťou od 01.08.2022

Mgr. Renáta Švubová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Renáta Švubová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.04.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Vplyv fyzikálnych a chemických faktorov na vývin rastlín a ich fyziológiu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09.12.2021, 9:30 hod., ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyziológia rastlín s účinnosťou od 01.03.2022

Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Monika Tihányiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie08.03.2021
Pracovisko Katedra histórie Pedagogická fakulta UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej   činnosti                               EPČ 
Študijný odbor    2.1.9 slovenské dejiny 
Téma habilitačnej prácePáni zo Štítnika. Putovanie kultúrnymi a hospodárskymi dejinami horného Gemera
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.1.2022/11,30 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovenské dejiny s účinnosťou od 01.05.2022

MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA

Meno a priezviskoMUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.12.2021
Pracovisko Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Digitalizácia, umelá inteligencia a 3D tlač v ortodoncii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.4.2022 o 7.30h online formou. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zubné lekárstvo s účinnosťou od 01.06.2022

MUDr. Silvia Timková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Silvia Timková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.5.2021
Pracovisko I. stomatologická klinika UPJŠ LF Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Lokálne zmeny a ochorenia povrchu jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.12.2021 o 9.00h online formou  Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku a obhajobu habil. práce. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zubné lekárstvo s účinnosťou od 01.02.2022

RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.08.2021
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práceVzťah medzi lipidovým zložením bunkových membrán a fenoménom mnohonásobnej rezistencie kvasiniek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.03.2022, 9.00 hod. online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore mikrobiológia s účinnosťou od 01.06.2022

MUDr. Branislav Trebatický, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Branislav Trebatický, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.12.2021
Pracovisko Urologická klinika LF UK, SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor urológia
Téma habilitačnej práce Oxidačné poškodenie endotelu v urológii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.4.2022 o 10.30h online formou. Verejnosť sa bude mať možnosť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore urológia s účinnosťou od 01.06.2022

MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.2.2022
Pracovisko Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor Otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Hereditárne poruchy sluchu na Slovensku: genotypy, fenotypy, vplyv na rehabilitáciu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.9.2022 o 8.00 h habilitačná prednáška v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave, o 13.30 h obhajoba habilitačnej práce vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť sa bude môcť pripojiť. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore otorinolaryngológia s účinnosťou od 01.11.2022

Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Vavrinec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceArteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 30.3.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 01.09.2022.

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Diana Vavrincová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceIndolamín 2,3-dioxygenáza - budúcnosť transplantačnej medicíny?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 20.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 01.09.2022.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Eva Viglašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PríF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborJadrová chémia
Téma habilitačnej práce ODSTRAŇOVANIE KONTAMINANTOV POMOCOU
PRÍRODNÝCH A SYNTETICKÝCH SORBENTOV
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR Prí UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.06.2022, 15.00 hod., online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore jadrová chémia s účinnosťou od 01.08.2022

RNDr. Mária Vilková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mária Vilková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. marec 2021
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor organická chémia
Téma habilitačnej práce SYNTÉZA NOVÝCH DERIVÁTOV AKRIDÍNU: ŠTÚDIUM SELEKTIVITY REAKCIÍ, KONFIGURÁCIE A KONFORMÁCIE MOLEKÚL METÓDAMI NMR
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia  VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.11.2021, 9:00 hod, ONLINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore organická chémia s účinnosťou od 01.03.2022

ThDr. Michal Vivoda

Meno a priezviskoThDr. Michal Vivoda
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.09.2021
Pracovisko RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti výstup z databázy
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Interdisciplinárna analýza ľudského súcitu a sebasúcitu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.1.2022 o 10.00 RKCMBF UK, online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia s účinnosťou od 01.03.2022

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Meno a priezviskoprof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.04.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.)
Téma habilitačnej práce Prísahy v stredovekom kánonickom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK Rozhodnutie, Rozhodnutie - list
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.05.2022 (piatok) o 11.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore kánonické právo s účinnosťou od 01.08.2022

Dr. Marcus Zagorski, Ph.D.

Meno a priezviskoDr. Marcus Zagorski, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.05.2021
Pracovisko                          
Katedra muzikológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej      činnosti                               EPČ
Študijný odbor             
muzikológia
Téma habilitačnej práce
Kapitoly z estetiky seriálnej hudby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.04.2022 FiF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore muzikológia s účinnosťou od 01.10.2022

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Dušan Zupka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Katedra všeobecných dejín FIF UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ 
Študijný odborvšeobecné dejiny
Téma habilitačnej práceMeč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.-12. storočie).
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.1.2022 14,00h
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecné dejiny s účinnosťou od 01.04.2022

RNDr. Tibor Ženiš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tibor Ženiš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.11.2021
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Kontrola kvality dát a kalibrácia detektora TileCal
v perióde Run 1 a meranie Boseho-Einsteinových korelácií
na experimente ATLAS pri energii 7TeV
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.04.2022 o 13,30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore fyzika s účinnosťou od 01.07.2022